Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:352:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 352, 2018. gada 1. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 352

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 1. oktobris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 352/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 352/02

Apvienotās lietas C-96/16 un C-94/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona, Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Santander, SA/Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet (C-96/16), Rafael Ramón Escobedo Cortés/Banco de Sabadell SA (C-94/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi – Piemērošanas joma – Prasījuma cesija – Ar patērētāju noslēgts aizdevuma līgums – Līguma noteikuma par kavējuma procentu likmi negodīguma novērtējuma kritēriji – Tā sekas)

2

2018/C 352/03

Lieta C-472/16: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jorge Luis Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2001/23/EK – Piemērošanas joma – 1. panta 1. punkts – Uzņēmumu pāreja – Darba ņēmēju tiesību aizsardzība – Ar pašvaldības mūzikas skolas pārvaldību saistīts pakalpojumu līgums – Pirmā izraudzītā pretendenta darbības izbeigšana pirms kārtējā mācību gada beigām un jauna pretendenta izraudzīšanās nākamā mācību gada sākumā – 4. panta 1. punkts – Atlaišanas, pamatojoties uz nodošanu, aizliegums – Izņēmums – Atlaišana ekonomisku, tehnisku vai organizatorisku iemeslu dēļ, kas izraisa darbaspēka izmaiņas – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 47. pants)

3

2018/C 352/04

Lieta C-561/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Saras Energía SA/Administración del Estado (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 2012/27/ES – 7. panta 1., 4. un 9. punkts – 20. panta 4. un 6. punkts – Energoefektivitātes veicināšana – Energoefektivitātes pienākuma shēma – Citi politikas pasākumi – Valsts energoefektivitātes fonds – Šāda fonda izveide kā galvenais energoefektivitātes pienākumu izpildes pasākums – Pienākums veikt iemaksas – Atbildīgo pušu izraudzīšanās – Enerģijas sadales uzņēmumi un/vai enerģijas mazumtirdzniecības uzņēmumi)

4

2018/C 352/05

Lieta C-16/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugale) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TGE Gas Engineering GmbH – Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Priekšnodokļa atskaitīšana – Atskaitīšanas tiesību rašanās un apjoms)

4

2018/C 352/06

Lieta C-52/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – VTB Bank (Austria) AG/Finanzmarktaufsichtsbehörde (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Direktīva 2013/36/ES – 64., 65. un 67. pants – Regula (ES) Nr. 575/2013 – 395. panta 1. un 5. punkts – Kredītiestāžu uzraudzība – Uzraudzības un sankciju noteikšanas pilnvaras – Lielu riska darījumu limiti – Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēta procentu piemērošana minēto limitu pārsnieguma gadījumā – Regula (ES) Nr. 468/2014 – 48. pants – Pilnvaru sadalījums starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un valstu iestādēm – Formāli uzsākta uzraudzības procedūra)

5

2018/C 352/07

Lieta C-59/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Château du Grand Bois SCI/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Lauksaimniecība – Vīna tirgus – Regula (EK) Nr. 555/2008 – Atbalsts vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidei – Kombinētās pārbaudes uz vietas – Kontroles amatpersonu pilnvaras – Iespēja kontroles amatpersonām iekļūt lauku saimniecībā bez lauksaimnieka atļaujas)

6

2018/C 352/08

Apvienotās lietas C-61/17, C-62/17 un C-72/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17)/Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Kolektīvā atlaišana – Direktīva 98/59/EK – 2. panta 4. punkta pirmā daļa – Jēdziens “uzņēmums, kas kontrolē darba devēju” – Konsultēšanās ar darbiniekiem procedūras – Pierādīšanas pienākums)

6

2018/C 352/09

Lieta C-115/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Hubert Clergeau u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Regula (EEK) Nr. 1964/82 – Nepatiesas deklarācijas vai krāpnieciskas darbības, lai iegūtu īpašās kompensācijas par noteiktu atkaulotas liellopu gaļas izcirtņu eksportu – Regulas Nr. 1964/82 grozījumi, ar ko ir paplašinātas tiesības saņemt īpašās eksporta kompensācijas – Vieglāka kriminālsoda atpakaļejoša spēka princips – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. panta 1. punkta trešais teikums)

7

2018/C 352/10

Lieta C-120/17: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Satversmes tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Lauksaimniecība – Atbalsts lauku attīstībai – Regula (EK) Nr. 1257/1999 – 10. līdz 12. pants – Priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsts – Valsts tiesību akti, kuros paredzēta priekšlaicīgās pensionēšanās atbalsta mantošana – Tiesību akti, kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija – Vēlākas izmaiņas nostājā – Tiesiskās paļāvības aizsardzība)

8

2018/C 352/11

Lieta C-122/17: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Court of Appeal (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu – Trešā direktīva 90/232/EEK – 1. pants – Atbildība par miesas bojājumiem visiem pasažieriem, izņemot vadītāju – Obligātā apdrošināšana – Direktīvu tiešā iedarbība – Pienākums nepiemērot direktīvai pretrunā esošu valsts tiesisko regulējumu – Direktīvai pretrunā esošas līguma klauzulas nepiemērošana)

8

2018/C 352/12

Lieta C-123/17: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nefiye Yön/Landeshauptstadt Stuttgart (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – EKK un Turcijas asociācija – Lēmums Nr. 2/76 – 7. pants – “Atturēšanās no jebkādas darbības” klauzula – Turcijas darba ņēmēja ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības – Pienākums iegūt vīzu, lai ieceļotu dalībvalsts teritorijā)

9

2018/C 352/13

Lieta C-161/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29/EK – Informācijas sabiedrība – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana – 3. panta 1. punkts – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Pirms tam citā tīmekļvietnē bez ierobežojuma un ar autortiesību īpašnieka atļauju publicētās fotogrāfijas izvietošana tīmekļvietnē bez šī autortiesību īpašnieka atļaujas – Jauna sabiedrība)

10

2018/C 352/14

Lieta C-300/17: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hochtief AG/Budapest Főváros Önkormányzata (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Publiski līgumi – Pārbaudes procedūras – Direktīva 89/665/EK – Prasība par zaudējumu atlīdzību – 2. panta 6. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram prasības par zaudējumu atlīdzību pieņemamība ir atkarīga no iepriekšēja un galīga konstatējuma par apgalvoto zaudējumu pamatā esošā līgumslēdzējas iestādes lēmuma prettiesiskumu – Prasība atcelt tiesību aktu – Arbitrāžas komisijā iepriekš celta prasība – Arbitrāžas komisijas nolēmumu pārbaude tiesā – Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram netiek pieļauta Arbitrāžas komisijā neizvirzītu pamatu norādīšana – Eiropas Savienības Pamattiesību harta – 47. pants – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā – Efektivitātes un līdzvērtības principi)

11

2018/C 352/15

Lieta C-329/17: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gerhard Prenninger u.c./Oberösterreichische Landesregierung (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Direktīva 2011/92/ES – Noteiktu projektu ietekmes uz vidi novērtējums – II pielikums – 1. punkta d) apakšpunkts – Jēdziens “atmežošana, lai pārietu uz citu zemes izmantošanas veidu” – Stigas mežizstrāde, kas saistīta ar gaisvadu elektrolīnijas ierīkošanu un ekspluatāciju)

12

2018/C 352/16

Lieta C-435/17: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Tartu Halduskohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā lauksaimniecības politika – Tiešie maksājumi – Regula (ES) Nr. 1306/2013 – 93. un 94. pants – II pielikums – Savstarpēja atbilstība – Lauksaimniecības un vides apstākļi – Minimālās prasības – Īstenošana dalībvalstī – Pienākums uzturēt “kapu pieminekļus” – Apjoms)

12

2018/C 352/17

Lieta C-475/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Viking Motors AS u.c./Tallinna linn, Maksu- ja Tolliamet (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļi – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 401. pants – Valsts nodokļi, kuriem ir apgrozījuma nodokļu raksturs – Aizliegums – Jēdziens “apgrozījuma nodoklis” – Vietējais tirdzniecības nodoklis – Būtiskās PVN pazīmes – Neesamība)

13

2018/C 352/18

Lieta C-485/17: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Verbraucherzentrale Berlin eV/Unimatic Vertriebs GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 2011/83/ES – 2. panta 9. punkts – Jēdziens “uzņēmuma telpas” – Kritēriji – Pārdošanas līgums, kas noslēgts tirgotājam tirdzniecības gadatirgū piederošā stendā)

14

2018/C 352/19

Lieta C-521/17: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums (Tallinna Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A./Deepak Mehta (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums – Direktīva 2004/48/EK – 4. pants – Preču zīmju īpašnieku tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesības celt prasību – Direktīva 2000/31/EK – 12.-14. pants – IP adrešu nomas un reģistrācijas pakalpojumu, kas domēna vārdus un interneta vietnes ļauj lietot anonīmi, sniedzēja atbildība)

15

2018/C 352/20

Lieta C-396/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. jūnijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Gennaro Cafaro/DQ

15

2018/C 352/21

Lieta C-417/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. jūnijā iesniedza Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lietuva) – AW, BV, CU un DT/Lietuvas Republika, ko pārstāv Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras un Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

16

2018/C 352/22

Lieta C-430/18: Prasība, kas celta 2018. gada 29. jūnijā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

17

2018/C 352/23

Lieta C-433/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. jūlijā iesniedza Korkein oikeus (Somija) – ML/OÜ Aktiva Finants

18

2018/C 352/24

Lieta C-435/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. jūnijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Otis Gesellschaft m.b.H. u.c./Land Oberösterreich u.c.

19

2018/C 352/25

Lieta C-454/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. jūlijā iesniedza Förvaltningsrätten i Linköping (Zviedrija) – Baltic Cable AB/Energimarknadsinspektionen

19

2018/C 352/26

Lieta C-467/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. jūlijā iesniedza Rayonen sad Lukovit (Bulgārija) – Kriminālprocess pret EP

20

2018/C 352/27

Lieta C-476/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. jūlijā iesniedza Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungārija) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

22

2018/C 352/28

Lieta C-482/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. jūlijā iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Google Ireland Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

23

2018/C 352/29

Lieta C-484/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. jūlijā iesniedza Cour de cassation (Francija) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel

24

2018/C 352/30

Lieta C-485/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Groupe Lactalis/Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l’Économie et des Finances

25

2018/C 352/31

Lieta C-486/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. jūlijā iesniedza Cour de cassation (Francija) – RE/Praxair MRC

26

2018/C 352/32

Lieta C-495/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. jūlijā iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākijas Republika) – YX

26

 

Vispārējā tiesa

2018/C 352/33

Lieta T-680/13: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – K. Chrysostomides & Co. u.c./Padome u.c. (Ārpuslīgumiskā atbildība – Ekonomikas un monetārā politika – Kipras stabilitātes atbalsta programma – ECB Padomes lēmums par ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu pēc Kipras Centrālās bankas pieprasījuma – Eurogrupas 2013. gada 25. marta, 12. aprīļa, 13. maija un 13. septembra paziņojumi attiecībā uz Kipru – Lēmums 2013/236/ES – 2013. gada 26. aprīlī starp Kipras Republiku un Eiropas Stabilizācijas mehānismu noslēgtais saprašanās memorands par īpašiem ekonomikas politikas nosacījumiem – Vispārējās tiesas kompetence – Pieņemamība – Formas prasības – Iekšēju tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšana – Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums – Tiesības uz īpašumu – Tiesiskā paļāvība – Vienlīdzīga attieksme)

28

2018/C 352/34

Lieta T-786/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – Bourdouvali u.c./Padome u.c. (Ārpuslīgumiskā atbildība – Ekonomikas un monetārā politika – Kipras stabilitātes atbalsta programma – ECB Padomes lēmums par ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu pēc Kipras Centrālās bankas pieprasījuma – Eurogrupas 2013. gada 25. marta, 12. aprīļa, 13. maija un 13. septembra paziņojumi attiecībā uz Kipru – Lēmums 2013/236/ES – 2013. gada 26. aprīlī starp Kipras Republiku un Eiropas Stabilizācijas mehānismu noslēgtais saprašanās memorands par īpašiem ekonomikas politikas nosacījumiem – Vispārējās tiesas kompetence – Pieņemamība – Formas prasības – Iekšēju tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšana – Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums – Tiesības uz īpašumu – Tiesiskā paļāvība – Vienlīdzīga attieksme)

29

2018/C 352/35

Lieta T-733/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – Banque postale/ECB (Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 3. punkts – Sviras rādītāja aprēķināšana – ECB atteikums atļaut prasītājai no sviras rādītāja aprēķina izslēgt riska darījumus, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem – Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punkts – ECB rīcības brīvība – Kļūdas tiesību piemērošanā – Acīmredzama kļūda vērtējumā)

30

2018/C 352/36

Lieta T-751/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – Confédération nationale du Crédit mutuel/ECB (Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 3. punkts – Sviras rādītāja aprēķināšana – ECB atteikums atļaut prasītājai no sviras rādītāja aprēķina izslēgt riska darījumus, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem – Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punkts – ECB rīcības brīvība – Kļūdas tiesību piemērošanā – Acīmredzama kļūda vērtējumā)

31

2018/C 352/37

Lieta T-768/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – BNP Paribas/ECB (Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta d) apakšpunkts un 3. punkts – Sviras rādītāja aprēķināšana – ECB atteikums atļaut prasītājai no sviras rādītāja aprēķina izslēgt riska darījumus, kas atbilst noteiktiem nosacījumiem – Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 14. punkts – ECB rīcības brīvība – Kļūdas tiesību piemērošanā – Acīmredzama kļūda vērtējumā)

32

2018/C 352/38

Lieta T-825/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – Kipra/EUIPO – Papouis Dairies (“Pallas Halloumi”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Pallas Halloumi” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Apvienotās Karalistes vārdiska sertifikācijas zīme “HALLOUMI” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

32

2018/C 352/39

Lieta T-847/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – Kipra/EUIPO – POA (“COWBOYS HALLOUMI”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “COWBOYS HALLOUMI” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Apvienotās Karalistes vārdiska sertifikācijas zīme “HALLOUMI” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

33

2018/C 352/40

Lieta T-797/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija spriedums – Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (“STAR”) (Eiropas Savienības preču zīme – Atcelšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “STAR” – Preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts))

34

2018/C 352/41

Lieta T-388/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūnijā – WV/EĀDD

34

2018/C 352/42

Lieta T-391/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūnijā – Riesco García/Parlaments

36

2018/C 352/43

Lieta T-396/18: Prasība, kas celta 2018. gada 29. jūnijā – ITSA/Komisija

36

2018/C 352/44

Lieta T-436/18: Prasība, kas celta 2018. gada 13. jūlijā – Prigent/Komisija

37

2018/C 352/45

Lieta T-453/18: Prasība, kas celta 2018. gada 24. jūlijā – Biasotto/EUIPO – OOFOS (“OOF”)

38

2018/C 352/46

Lieta T-454/18: Prasība, kas celta 2018. gada 24. jūlijā – Biasotto/EUIPO – OOFOS (“OO”)

39

2018/C 352/47

Lieta T-463/18: Prasība, kas celta 2018. gada 30. jūlijā – Novartis/EUIPO (“SMARTSURFACE”)

40

2018/C 352/48

Lieta T-473/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūlijā – Getsmarter Online/EUIPO (“getsmarter”)

40

2018/C 352/49

Lieta T-474/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. augustā – Veit/ECB

41

2018/C 352/50

Lieta T-481/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. augustā – Electroquímica Onubense/ECHA

42

2018/C 352/51

Lieta T-487/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. augustā – Stada Arzneimittel/EUIPO (“ViruProtect”)

42

2018/C 352/52

Lieta T-491/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. augustā – Vafo Praha/EUIPO – Rutzinger–Kurpas (“Meatlove”)

43

2018/C 352/53

Lieta T-492/18: Prasība, kas celta 2018. gada 15. augustā – Zhadanov/EUIPO – (“Scanner Pro”)

44

2018/C 352/54

Lieta T-495/18: Prasība, kas celta 2018. gada 17. augustā – Dermatest/EUIPO (“DERMATEST”)

44

2018/C 352/55

Lieta T-496/18: Prasība, kas celta 2018. gada 17. augustā – OCU/VNV

45

2018/C 352/56

Lieta T-497/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. augustā – IAK – Forum International/EUIPO – Schwalb (“IAK”)

46

2018/C 352/57

Lieta T-498/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. augustā – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (“Happy Moreno choco”)

47


LV

 

Top