Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 200, 2018. gada 11. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 200

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 11. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 200/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 200/02

Lieta C-191/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 10. aprīļa spriedums (Landgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Romano Pisciotti/Vācijas Federatīvā Republika (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Savienības pilsonība — LESD 18. un 21. pants — Dalībvalsts pilsoņa, kurš ir izmantojis savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, izdošana Amerikas Savienotajām Valstīm — Eiropas Savienības un šīs trešās valsts nolīgums par izdošanu — Savienības tiesību piemērošanas joma — Izdošanas aizliegums, kas tiek piemērots tikai attiecīgās valsts pilsoņiem — Brīvas pārvietošanās ierobežojums — Attaisnojums, kas balstīts uz nesodāmības novēršanu — Samērīgums — Savienības pilsoņa izcelsmes dalībvalsts informēšana)

2

2018/C 200/03

Lieta C-258/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finnair Oyj/Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Gaisa transports — Monreālas konvencija — 31. pants — Gaisa pārvadātāju atbildība par reģistrēto bagāžu — Gaisa pārvadātājam adresētās rakstveida sūdzības formas un satura prasības — Sūdzība, kas iesniegta elektroniski un reģistrēta gaisa pārvadātāja informācijas sistēmā — Sūdzība, ko bagāžas saņēmēja vārdā iesniedzis gaisa pārvadātāja darbinieks)

3

2018/C 200/04

Apvienotās lietas C-316/16 un C-424/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 17. aprīļa spriedums (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija), Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – B/Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department/Franco Vomero (C-424/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības pilsonība — Tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā — Direktīva 2004/38/EK — 28. panta 3. punkta a) apakšpunkts — Pastiprināta aizsardzība pret izraidīšanu — Nosacījumi — Pastāvīgās uzturēšanās tiesības — Uzturēšanās uzņēmējā dalībvalstī iepriekšējos desmit gadus pirms lēmuma par izraidīšanu no attiecīgās dalībvalsts teritorijas — Brīvības atņemšanas laikposms — Sekas attiecībā uz desmit gadus ilgās uzturēšanās nepārtrauktību — Saistība ar vispārējo novērtējumu par integrācijas saikni — Brīdis, kad tiek veikts minētais novērtējums, un kritēriji, kas jāņem vērā, veicot šo novērtējumu)

4

2018/C 200/05

Lieta C-320/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 10. aprīļa spriedums (Tribunal de grande instance de Lille (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Uber France SAS (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumi transporta jomā — Direktīva 2006/123/EK — Pakalpojumi iekšējā tirgū — Direktīva 98/34/EK — Informācijas sabiedrības pakalpojumi — Informācijas sabiedrības pakalpojumiem piemērojamie noteikumi — Jēdziens — Starpniecības pakalpojums, kas ar viedtālruņa lietotnes palīdzību ļauj par samaksu savienot neprofesionālus autovadītājus, kuri izmanto savu transportlīdzekli, ar personām, kuras vēlas pārvietoties pilsētā — Kriminālsods)

5

2018/C 200/06

Lieta C-414/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 17. aprīļa spriedums (Bundesarbeitsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme — Atšķirīga attieksme reliģijas vai pārliecības dēļ — Baznīcu un citu organizāciju, kuru ētoss balstās uz reliģiju vai pārliecību, profesionālā darbība — Reliģija vai pārliecība, kas veido īstu, likumīgu un attaisnotu prasību attiecībā uz profesiju, ņemot vērā organizācijas ētosu — Jēdziens — Darbības raksturs un tās veikšanas konteksts — LESD 17. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10., 21. un 47. pants)

6

2018/C 200/07

Lieta C-478/16 P: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)/Group OOD, Kosta Iliev (Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvi atteikuma pamati — Nereģistrētas preču zīmes vai cita apzīmējuma, ko izmanto komercdarbībā, īpašnieka iebildumi — Pārbaude, ko veic apelācijas padome — Papildu vai papildinoši pierādījumi — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 76. panta 2. punkts — Regula (EK) Nr. 2868/95 — 50. noteikuma 1. punkta trešā daļa)

7

2018/C 200/08

Lieta C-525/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums (Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA/Autoridade da Concorrência (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — LESD 102. panta otrās daļas c) punkts — Jēdziens “neizdevīgi konkurences apstākļi” — Diskriminējošas cenas lejupējā tirgū — Autortiesību blakustiesību pārvaldības sabiedrība — Maksa, kas jāmaksā televīzijas signāla un tā satura pārraidīšanas maksas pakalpojuma iekšzemes sniedzējiem)

7

2018/C 200/09

Lieta C-532/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 11. aprīļa spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/SEB bankas AB (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Tiesību atskaitīt samaksāto priekšnodokli ierobežojumi — Priekšnodokļa atskaitījuma korekcija — Zemes piegāde — Kļūdaini kvalificēta “ar nodokli apliekama darbība” — Nodokļa norādīšana sākotnējā rēķinā — Piegādātāja veikti grozījumi šajā norādē)

8

2018/C 200/10

Lieta C-541/16: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Dānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EK) Nr. 1072/2009 — 2. panta 6. punkts — 8. pants — Kabotāžas pārvadājumi — Jēdziens — Eiropas Komisijas dokumentā “Jautājumi un atbildes” ietvertā definīcija — Juridiskais spēks — Valsts piemērošanas pasākumi, ar kuriem tiek ierobežots iekraušanas un izkraušanas vietu skaits, kas var ietilpt vienā kabotāžas pārvadājumā — Rīcības brīvība — Ierobežojums — Samērīgums)

9

2018/C 200/11

Lieta C-550/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums (Rechtbank Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos — Direktīva 2003/86/EK — 2. panta f) punkts — Jēdziens “nepilngadīgais bez pavadības” — 10. panta 3. punkta a) apakšpunkts — Bēgļa tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos ar saviem vecākiem — Bēglis, kas savas ieceļošanas dalībvalsts teritorijā un sava patvēruma pieteikuma iesniegšanas brīdī nav sasniedzis 18 gadu vecumu, bet kas ir pilngadīgs brīdī, kad tiek pieņemts lēmums, ar kuru viņam tiek piešķirts patvērums, un kad viņš iesniedz savu pieteikumu par ģimenes atkalapvienošanos — Noteicošais datums, lai izvērtētu ieinteresētās personas “nepilngadīgā” statusu)

9

2018/C 200/12

Lieta C-565/16: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums (Eirinodikeio Lerou Leros (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, kuru ierosinājuši Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Tādas dalībvalsts tiesas jurisdikcija, kurā nepilngadīga bērna vārdā ir iesniegts lūgums saņemt tiesas atļauju atraidīt mantojumu — Jurisdikcija lietās par vecāku varu — Vienošanās par jurisdikciju — 12. panta 3. punkta b) apakšpunkts — Piekrišana jurisdikcijai — Nosacījumi)

10

2018/C 200/13

Lieta C-580/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Firma Hans Bühler KG/Finanzamt de Graz-Stadt (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Iegādes vieta Kopienas iekšienē — 42. pants — Tādu preču iegāde Kopienas iekšienē, kuras tiek piegādātas tālāk — 141. pants — Atbrīvojums — Trijstūra darījums — Vienkāršošanas pasākumi — 265. pants — Labojums kopsavilkuma paziņojumā)

11

2018/C 200/14

Lieta C-645/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji — Direktīva 86/653/EEK — Tirdzniecības pārstāvja tiesības saņemt atlīdzību vai kaitējuma atlīdzību pēc tirdzniecības pārstāvja līguma izbeigšanās — 17. pants — Tiesību uz atlīdzību izslēgšana līguma izbeigšanas gadījumā līgumā noteiktajā pārbaudes laikā)

12

2018/C 200/15

Lieta C-8/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums (Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 63., 167., 168., 178. – 180., 182. un 219. pants — Nodokļu neitralitātes princips — Tiesības uz PVN atskaitīšanu — Valsts tiesību aktos paredzēts termiņš šo tiesību izmantošanai — Tāda papildu PVN atskaitīšana, kas samaksāts valstij un par kuru tikuši iesniegti dokumenti, ar kuriem pēc nodokļa uzrēķina koriģēti sākotnējie rēķini — Termiņa sākuma datums)

12

2018/C 200/16

Lieta C-13/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, iepriekš Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Kosmētikas līdzekļi — Regula (EK) Nr. 1223/2009 — 10. panta 2. punkts — Kosmētikas līdzekļa drošuma novērtēšana — Šī vērtētāja kvalifikācija — Apmācību līdzvērtīguma atzīšana — Farmācijai, toksikoloģijai vai medicīnai līdzīgas zinātnes nozares — Dalībvalstu rīcības brīvība)

13

2018/C 200/17

Lieta C-65/17: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Oftalma Hospital Srl/C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski pakalpojumu līgumi — Veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi — Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, nepiemērojot noteikumus par publisko iepirkumu — Nepieciešamība ievērot pārskatāmības un vienlīdzīgas attieksmes principus — Jēdziens “noteiktas pārrobežu intereses” — Direktīva 92/50/EEK — 27. pants)

14

2018/C 200/18

Lieta C-75/17 P: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums – Fiesta Hotels & Resorts, SL /Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Residencial Palladium, SL (Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 4. punkts — 65. pants — Nereģistrēts komercnosaukums “GRAND HOTEL PALLADIUM” — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” — Pieteikums par preču zīmes spēkā neesamības atzīšanu, kas balstīts uz agrākām tiesībām, kuras iegūtas saskaņā ar valsts tiesību normām — Apstākļi — Apzīmējums, kas nav tikai vietēja mēroga — Tiesības aizliegt izmantot jaunāku preču zīmi

14

2018/C 200/19

Lieta C-110/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. pants — EEZ līguma 40. pants — Beļģijas rezidentu ienākuma nodoklis — Ienākumu no nekustamā īpašuma noteikšana — Divu atšķirīgu aprēķina metožu piemērošana atkarībā no nekustamā īpašuma atrašanās vietas — Aprēķināšana, pamatojoties uz Beļģijā esošu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību — Aprēķināšana, pamatojoties uz faktisko īres vērtību nekustamajiem īpašumiem citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī — Atšķirīga attieksme — Kapitāla brīvas aprites ierobežojums)

15

2018/C 200/20

Lieta C-148/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburga/Peek & Cloppenburg KG, Diseldorfa (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Preču zīmju tiesības — Direktīva 2008/95/EK — 14. pants — Preču zīmes spēkā neesamības vai tās īpašnieka tiesību atcelšanas noteikšana a posteriori — Datums, kurā ir jāīstenojas atcelšanas vai spēkā neesamības nosacījumiem — Regula (EK) Nr. 207/2009 — Eiropas Savienības preču zīme — 34. panta 2. punkts — Pretendēšana uz agrākas valsts preču zīmes agrāku izcelsmi — Šīs pretendēšanas sekas attiecībā uz agrāku valsts preču zīmi)

16

2018/C 200/21

Lieta C-152/17: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 19. aprīļa spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Iepirkuma procedūras ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs — Direktīva 2004/17/EK — Pienākums pārskatīt cenu pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas — Šāda pienākuma neesamība Direktīvā 2004/17/EK, kā arī šāda pienākuma neizrietēšana no LESD 56. panta un Direktīvas 2004/17/EK pamatā esošajiem vispārējiem principiem — Ar dzelzceļa pārvadājumu darbību saistīti uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojumi — LES 3. panta 3. punkts — LESD 26., 57., 58. un 101. pants — Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem, kā arī iemeslu, kas pamato atbildes uz prejudiciālajiem jautājumiem vajadzību, neesamība — Nepieņemamība — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pants — Valsts tiesību normas, ar kurām netiek īstenotas Savienības tiesības — Kompetences neesamība)

16

2018/C 200/22

Apvienotās lietas C-195/17, no C-197/17 līdz C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, no C-278/17 līdz C-286/17 un no C-290/17 līdz C-292/17: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 17. aprīļa spriedums (Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Helga Krüsemann u.c. (C-195/17), Thomas Neufeldt u.c. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (c-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe u.c. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce u.c. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer u.c. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke u.c. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell u.c. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe u.c. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17)/TUIfly GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pārvadājumi — Kopēji noteikumi par kompensācijām un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 5. panta 3. punkts — 7. panta 1. punkts — Tiesības saņemt kompensāciju — Atbrīvojums — Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” — “Neorganizēts streiks”)

17

2018/C 200/23

Lieta C-227/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Medtronic GmbH/Finanzamt Neuss (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EEK) Nr. 2658/87 — Muitas savienība un kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Apakšpozīcijas 9021 10 10, 9021 10 90 un 9021 90 90 — Mugurkaula fiksācijas sistēma — Īstenošanas regula (ES) Nr. 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Lieta C-302/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums (Krajský súd v Bratislave (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PPC Power a.s./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2003/87/EK — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma — Mērķi — Bezmaksas kvotu sadale — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko par pārskaitītajām un neizmantotajām kvotām ir piemērots nodoklis)

19

2018/C 200/25

Lieta C-323/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums (High Court (Irlande) (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu aizsardzība — Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas — 6. panta 3. punkts — Iepriekšēja izpēte, lai noteiktu, vai ir jāveic īpaši aizsargājamas dabas teritorijas plāna vai projekta ietekmes novērtējums vai arī tas nav jāveic — Pasākumi, kas var tikt ņemti vērā šajā ziņā)

19

2018/C 200/26

Lieta C-441/17: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 17. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — 6. panta 1. un 3. punkts — 12. panta 1. punkts — Direktīva 2009/147/EK — Savvaļas putnu aizsardzība — 4. un 5. pants — Natura 2000 teritorija “Puszcza Białowieska” — Grozījums mežu apsaimniekošanas plānā — Izmantojamās koksnes apjoma pieaugums — Plāns vai projekts, kas nav tieši nepieciešams teritorijas apsaimniekošanai un kas var būtiski ietekmēt šo teritoriju — Ietekmes uz teritoriju pienācīgs novērtējums — Teritorijas viengabalainības aizskārums — Aizsardzības pasākumu efektīva īstenošana — Ietekme uz aizsargāto sugu vairošanās vai atpūtas vietām)

20

2018/C 200/27

Lieta C-124/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 15. februārīRed Bull GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 30. novembra spriedumu apvienotajās lietās T-101/15 un T-102/15 Red Bull GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

21

2018/C 200/28

Lieta C-207/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. martā – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

22

2018/C 200/29

Lieta C-208/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. martā iesniedza Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) – Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Ltd.

23

2018/C 200/30

Lieta C-250/18: Prasība, kas celta 2018. gada 11. aprīlī — Eiropas Komisija/Horvātijas Republika

24

 

Vispārējā tiesa

2018/C 200/31

Lieta T-554/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. aprīļa spriedums – Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (“MESSI”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MESSI” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MASSI” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

26

2018/C 200/32

Lieta T-561/14: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedums – One of Us u.c./Komisija (Institucionālās tiesības — Eiropas pilsoņu iniciatīva — Pētniecības politika — Sabiedrības veselība — Sadarbība attīstības jomā — Savienības finansējums darbībām, kas saistītas ar cilvēka embriju iznīcināšanu — Komisijas paziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 211/2011 10. panta 1. punkta c) apakšpunktu — Prasība atcelt tiesību aktu — Procesuālā rīcībspēja — Apstrīdams tiesību akts — Daļēja nepieņemamība — Pārbaude tiesā — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

26

2018/C 200/33

Lieta T-43/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedums – CRM/Komisija (Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde — Piadina romagnola vai Piada romagnola — Reģistrācijas process — Pilnvaru sadalījums starp Komisiju un valstu iestādēm — Saikne starp preces reputāciju un tās ģeogrāfisko izcelsmi — Regulas (EK) Nr. 1151/2012 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Reģistrācijas pieteikuma kontroles, ko veic Komisija, apjoms — Regulas Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta f) apakšpunkta ii) daļa, 8. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļa un 50. panta 1. punkts — Specifikāciju atcelšanas valsts tiesā ietekme uz procedūru Komisijā — Komisijas pienākums veikt izmeklēšanu — Labas pārvaldības princips — Efektīva tiesību aizsardzība tiesā)

27

2018/C 200/34

Lieta T-251/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. aprīļa spriedums – Espírito Santo Financial (Portugal)/ECB (Piekļuve dokumentiem — Lēmums 2004/258/EK — Dokumenti saistībā ar ECB 2014. gada 1. augusta lēmumu par Banco Espírito Santo SA — Netieši izteikts piekļuves atteikums — Tiešs piekļuves atteikums — Daļējs piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar ECB lemjošo instanču apspriedēm — Izņēmums saistībā ar Savienības vai kādas dalībvalsts finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku — Izņēmums saistībā ar Savienības vai dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti — Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar viedokļu izklāstu iekšējām vajadzībām — Pienākums norādīt pamatojumu)

28

2018/C 200/35

Apvienotās lietas T-554/15 un T-555/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums – Ungārija/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts saskaņā ar Ungārijas 2014. gada Likumu Nr. XCIV par veselības iemaksām no tabakas rūpniecības uzņēmumiem — Atbalsts, kas izriet no grozījumiem, kuri 2014. gadā izdarīti Ungārijas 2008. gada Likumā par pārtikas apriti un tās oficiālo uzraudzību — Nodokļi ar progresīvu likmi no gada apgrozījuma — Lēmums uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru — Pārtraukšanas rīkojuma vienlaicīga pieņemšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pārtraukšanas rīkojuma neatdalāmība — Interese celt prasību — Pieņemamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Tiesības uz aizstāvību — Lojālas sadarbības princips — Regulas (EK) Nr. 659/1999 11. panta 1. punkts)

29

2018/C 200/36

Lieta T-752/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. aprīļa spriedums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Komisija (Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Atbalsta un konsultāciju pakalpojumi tehniskajiem informātikas darbiniekiem IV (STIS IV) — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums — Piešķiršanas kritēriji — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Ārpuslīgumiskā atbildība)

29

2018/C 200/37

Apvienotās lietas no T-133/16 līdz T-136/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 24. aprīļa spriedums – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence u.c./ECB (Ekonomikas un monetārā politika — Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība — Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta e) apakšpunkts un 3. punkts — Persona, kas faktiski vada kredītiestādes darbību — Direktīvas 2013/36/ES 13. panta 1. punkts un Francijas Monetārā un finanšu kodeksa L.511-13. pants — Kredītiestādes pārvaldes institūcijas, kura veic uzraudzības funkcijas, priekšsēdētāja pienākumu un tās pašas kredītiestādes ģenerāldirektora pienākumu pārklāšanās nepieļaujamības princips — Direktīvas 2013/36 88. panta 1. punkta e) apakšpunkts un Francijas Monetārā un finanšu kodeksa L.511-58. pants)

30

2018/C 200/38

Lieta T-190/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. aprīļa spriedums – Azarov/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Tiesības uz aizstāvību — Labas pārvaldības princips — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Tiesības uz īpašumu — Tiesības uz darījumdarbības brīvību — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

31

2018/C 200/39

Lieta T-248/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums – Walfood/EUIPO – Romanov Holding (“CHATKA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “CHATKA” — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “CHATKA” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts (tagad – Regulas Nr. 2017/1001 64. panta 2. un 3. punkts))

32

2018/C 200/40

Lieta T-288/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. aprīļa spriedums – Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (“M’Cooky”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “M’Cooky” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “MR.COOK” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Sajaukšanas iespēja)

32

2018/C 200/41

Lieta T-312/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums – Walfood/EUIPO – Romanov Holding (“CHATKA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “CHATKA” — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “CHATKA” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad – Regulas Nr. 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts))

33

2018/C 200/42

Lieta T-426/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums – Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO – Aromas Selective (“Aa AROMAS artesanales”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Aa AROMAS artesanales” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Pakalpojumu identiskums vai līdzība — Apzīmējumu līdzība — Konkrētā sabiedrības daļa — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

34

2018/C 200/43

Lieta T-468/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedums – Verein Deutsche Sprache/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas attiecas uz Komisijas lēmumu par Berlaymont ēkas presei paredzētās zāles iekārtojumā veiktajām izmaiņām, uzrakstus izvietojot tikai franču un angļu valodās — Daļējs piekļuves atteikums — Komisijas paziņojums par dokumentu neesamību — Likumības prezumpcija — Kļūda tiesību piemērošanā — Pienākums norādīt pamatojumu

34

2018/C 200/44

Lieta T-747/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedums – Vincenti/EUIPO (Civildienests — Ierēdņi — Sociālais nodrošinājums — Invaliditātes komitejas slēdziens — Iecēlējinstitūcijas rīcības brīvība — Civildienesta noteikumu 53. un 78. pants — Kļūda vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu)

35

2018/C 200/45

Lieta T-756/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums – Euro Castor Green/EUIPO – Netlon France (Dārza aizslietnis) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo dārza aizslietni — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Agrāka dizainparauga nodošana atklātībā — Novitātes neesamība — Individuāla rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 5. un 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

36

2018/C 200/46

Lieta T-763/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 12. aprīļa spriedums – PY/EUCAP Sahel Niger (Šķīrējklauzula — Eiropas Savienības starptautisko misiju darbinieki — Strīdi, kas attiecas uz darba līgumiem — Iekšējās izmeklēšanas procedūras — Cietušo, kuri ziņo par vardarbību, aizsardzība — Līgumiskā atbildība)

36

2018/C 200/47

Lieta T-831/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 24. aprīļa spriedums – Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (“ZOOM”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ZOOM” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības grafiska un vārdiska preču zīmes “ZOOM” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

37

2018/C 200/48

Lieta T-183/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 24. aprīļa spriedums – Menta y Limón Decoración/EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Reģionālā tautastērpā ģērbta vīrieša attēls) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā attēlots reģionālā tautastērpā ģērbts vīrietis — Agrāki valsts rūpnieciskie dizainparaugi — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 2. punkta d) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 60. panta 2. punkta d) apakšpunkts) — Eiropas Savienības preču zīmes izmantošanas aizliegums saskaņā ar valsts tiesībām — EUIPO veiktā valsts tiesību piemērošana)

38

2018/C 200/49

Lieta T-207/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 24. aprīļa spriedums – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (“hp”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “hp” — Absolūti atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 59. panta 1. punkta a) apakšpunkts) — Aprakstošs raksturs — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Ļaunticība — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 59. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

38

2018/C 200/50

Lieta T-208/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 24. aprīļa spriedums – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (“HP”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HP” — Absolūti atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 59. panta 1. punkta a) apakšpunkts) — Aprakstošs raksturs — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Ļaunticība — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 59. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

39

2018/C 200/51

Lieta T-213/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 25. aprīļa spriedums – Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (“ROMANTIK”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ROMANTIK” — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts))

40

2018/C 200/52

Lieta T-220/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 26. aprīļa spriedums – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (“100 % Pfalz”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “100 % Pfalz” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas 2017/1001 94. pants))

40

2018/C 200/53

Lieta T-221/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 24. aprīļa spriedums – Mémora Servicios Funerarios/EUIPO – Chatenoud (“MEMORAME”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MEMORAME” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “mémora” un agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “MÉMORA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču un pakalpojumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

41

2018/C 200/54

Lieta T-297/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 24. aprīļa spriedums – VSM/EUIPO (“WE KNOW ABRASIVES”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “WE KNOW ABRASIVES” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Apelācijas padomes kompetence gadījumā, kad apelācijas sūdzība attiecas tikai uz daļu no reģistrācijas pieteikumā norādītajiem pakalpojumiem — Regulas (EK) Nr. 207/2009 64. panta 1. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 71. panta 1. punkts) — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

42

2018/C 200/55

Lieta T-354/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedums – Genomic Health/EUIPO (“ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Vienlīdzīga attieksme)

42

2018/C 200/56

Lieta T-212/18: Prasība, kas celta 2018. gada 26. martā – Romańska/Frontex

43

2018/C 200/57

Lieta T-226/18: Prasība, kas celta 2018. gada 2. aprīlī – Global Silicones Council u.c./Komisija

44

2018/C 200/58

Lieta T-231/18: Prasība, kas celta 2018. gada 4. aprīlī – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO – Lupu (“Djili”)

46

2018/C 200/59

Lieta T-240/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. aprīli – Polskie Linie Lotnicze “LOT”/Komisija

46

2018/C 200/60

Lieta T-245/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. aprīlī – Benavides Torres/Padome

47

2018/C 200/61

Lieta T-246/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. aprīlī – Moreno Pérez/Padome

48

2018/C 200/62

Lieta T-247/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. aprīlī –Lucena Ramírez/Padome

48

2018/C 200/63

Lieta T-248/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. aprīlī – Cabello Rondón/Padome

49

2018/C 200/64

Lieta T-249/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. aprīlī – Saab Halabi/Padome

50


LV

 

Top