Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:166:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 166, 2018. gada 14. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 166

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 14. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 166/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 166/02

Lieta C-524/15: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 20. marta spriedums (Tribunale di Bergamo (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Luca Menci (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Maksājamā PVN nemaksāšana — Sankcijas — Valsts tiesību akti, ar ko paredz administratīvo sodu un kriminālsodu par tām pašām darbībām — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 50. pants — Princips ne bis in idem — Administratīva soda krimināltiesisks raksturs — Viena un tā paša pārkāpuma pastāvēšana — 52. panta 1. punkts — Ne bis in idem principa ierobežojumi — Nosacījumi)

2

2018/C 166/03

Apvienotās lietas C-688/15 un C-109/16: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 22. martā spriedums (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – prasībās, kuras iesnieguši Agnieška Anisimovienė u.c. (C-655/15)/ “Indėlių ir investicijų draudimas” VĮ (C-109/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Noguldījumu garantiju un kompensāciju ieguldītājiem sistēmas — Direktīva 94/19/EK — 1. panta 1. punkts — Noguldījumi — Īslaicīgas situācijas, kuras rada parasti banku darījumi — Direktīva 97/9/EK — 2. panta 2. punkta otrā daļa — No ieguldītājiem saņemtie vai tiem piederošie līdzekļi, kurus viņu vārdā glabā ieguldījumu sabiedrība saistībā ar ieguldījumu darījumiem — Kredītiestāde, kas emitējusi pārvedamus vērtspapīrus — Privātpersonu šai iestādei nodotie līdzekļi kā maksājums par parakstīšanos uz nākotnes pārvedamiem vērstpapīriem — Direktīvas 2004/39/EK piemērošana — Minētās iestādes bankrots pirms konkrētu pārvedamu vērtspapīru emisijas — Valsts uzņēmums, kurš atbildīgs par noguldījumu garantiju un kompensāciju ieguldītājiem sistēmām — Iespēja atsaukties uz Direktīvām 94/19/EK un 97/9/EK attiecībā pret šo uzņēmumu)

3

2018/C 166/04

Lieta C-187/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 20. marta spriedums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 92/50/EEK un Direktīva 2004/18/EK — Publiski pakalpojumu līgumi — Valsts spiestuve — Personu apliecinošu dokumentu un citu oficiālu dokumentu izgatavošana — Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana privāttiesību uzņēmumam, iepriekš neveicot publiskā iepirkuma procedūru — Īpaši drošības pasākumi — Dalībvalstu būtisku interešu aizsardzība)

4

2018/C 166/05

Lieta C-244/16 P: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 13. marta spriedums – Industrias Químicas del Vallés, SA/Eiropas Komisija (Apelācija — Augu aizsardzības līdzekļi — Īstenošanas regula (ES) 2015/408 — Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un aizstājamo vielu saraksta izveidošana — Darbīgās vielas “metalaksila” iekļaušana šajā sarakstā — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — LESD 263. panta ceturtā daļa — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Individuāli skarta persona)

5

2018/C 166/06

Lieta C-256/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 15. marta spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pieņemamība — Antidempings — Tādas regulas spēkā esamība, ar kuru tiek izpildīts Tiesas spriedums, ar ko iepriekšējās regulas atzītas par spēkā neesošām — Izpildes pienākums — Juridiskais pamats — Regula (ES) Nr. 1225/2009 — 14. pants — Dalībvalstu noteiktie antidempinga maksājumu iekasēšanas elementi — Valstu muitas iestāžu rīkojums par antidempinga maksājumu atmaksāšanas apturēšanu — Tādas procedūras atsākšana, kas notikusi pirms regulu atzīšanas par spēkā neesošām — 10. pants — Atpakaļejoša spēka aizliegums — Kopienas Muitas kodekss — 221. pants — Noilgums — 236. pants — Tādu nodokļu atmaksāšana, kas nav jāmaksā)

5

2018/C 166/07

Apvienotās lietas C-327/16 un C-421/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 22. marta spriedums (Conseil d’État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marc Jacob/Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics/Marc Lassus (C-421/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiešie nodokļi — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Dažādu valstu uzņēmējsabiedrību apvienošana, sadalīšana, aktīvu pārvešana un akciju maiņa — Direktīva 90/434/EEK — 8. pants — Vērtspapīru maiņas darījums — Kapitāla pieaugums saistībā ar šo darījumu — Nodokļa uzlikšanas atlikšana — Kapitāla zaudējumi saņemto vērtspapīru turpmākas pārvešanas laikā — Rezidences valsts nodokļu ieturēšanas kompetence — Atšķirīga attieksme — Pamatojums — Nodokļu uzlikšanas kompetences sadalījuma starp dalībvalstīm saglabāšana)

6

2018/C 166/08

Lieta C-355/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 15. marta spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Christian Picart/Ministre des Finances et des Comptes publics (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos — Tiešie nodokļi — Dzīvesvietas maiņa no dalībvalsts uz Šveici — Nerealizētā kapitāla pieauguma no būtiskām līdzdalībām izcelsmes dalībvalstī reģistrētas sabiedrības pamatkapitālā aplikšana ar nodokli šādas maiņas gadījumā — Nolīguma piemērošanas joma)

7

2018/C 166/09

Lieta C-384/16 P: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 13. marta spriedums – European Union Copper Task Force/Eiropas Komisija (Apelācija — Augu aizsardzības līdzekļi — Īstenošanas regula (ES) 2015/408 — Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un aizstājamo vielu saraksta izveidošana — Darbīgās vielas “vara savienojumu” iekļaušana šajā sarakstā — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — LESD 263. panta ceturtā daļa — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Individuāli skarta persona)

8

2018/C 166/10

Lieta C-431/16: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 15. marta spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 12. un 46.a – 46.c pants — Tāda paša veida pabalsti — Jēdziens — Noteikums par pārklāšanās novēršanu — Jēdziens — Nosacījumi — Valsts tiesību noteikums, ar kuru paredzēta piemaksa pie pilnīgas pastāvīgas darbnespējas pensijas darba ņēmējiem vecumā no 55 gadiem — Piemaksas apturēšana nodarbinātības gadījumā vai vecuma pensijas saņemšanas gadījumā)

8

2018/C 166/11

Lieta C-470/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 15. marta spriedums (High Court (Irlande) (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, Minister for Communications, Climate and Environment, Ireland, Attorney General (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Noteiktu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 2011/92/ES — Attiecīgās sabiedrības locekļu tiesības celt prasību — Priekšlaicīga prasība — Izmaksu, kas nav pārmērīgas, un lēmumu, darbības vai bezdarbības, uz ko attiecas direktīvas noteikumi par sabiedrības līdzdalību, jēdziens — Orhūsas konvencijas piemērojamība)

9

2018/C 166/12

Lieta C-482/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 14. marta spriedums (Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Georg Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — LESD 45. pants — Nediskriminācijas vecuma dēļ princips — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 21. panta 1. punkts — Direktīva 2000/78/EK — 2., 6. un 16. pants — Atsauces datums izvirzīšanai augstākam līmenim — Diskriminējošs dalībvalsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir izslēgta pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas pabeigtu nodarbinātības laikposmu ieskaitīšana, nosakot atalgojumu — Vienlīdzīgas attieksmes principam pretrunā esošu tiesību normu atcelšana)

10

2018/C 166/13

Lieta C-533/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 21. marta spriedums (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 167. – 171. pants — Tiesības uz PVN atskaitīšanu — Tiesības uz PVN atmaksu nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti atmaksas dalībvalstī — 178. panta a) punkts — Tiesību uz PVN atskaitīšanu izmantošanas noteikumi — Direktīva 2008/9/EK — PVN atmaksāšanas noteikumi — Noilguma termiņš — Nodokļu neitralitātes princips — PVN, kas samaksāts un iekļauts rēķinos vairākus gadus pēc attiecīgo preču piegādes — Atmaksas tiesību atteikums noilguma termiņa iestāšanās dēļ, kas esot sācies preču piegādes dienā)

11

2018/C 166/14

Lieta C-537/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 20. marta spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Garlsson Real Estate SA, likvidācijas procesā, Stefano Ricucci, Magiste International SA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/6/EK — Tirgus manipulācijas — Sodi — Valsts tiesību akti, kuros par tiem pašiem faktiem ir paredzēts gan administratīvais sods, gan kriminālsods — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 50. pants — Ne bis in idem princips — Administratīvā soda krimināltiesiskais raksturs — Tas pats nodarījums — 52. panta 1. punkts — Ne bis in idem principa ierobežojumi — Nosacījumi)

12

2018/C 166/15

Lieta C-551/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 21. marta spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju — Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 7., 63. un 64. pants — Bezdarbnieka pabalsti — Bezdarbnieks, kurš dodas uz citu dalībvalsti — Tiesību uz pabalstiem saglabāšana — Ilgums)

12

2018/C 166/16

Lieta C-557/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 14. marta spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Astellas Pharma GmbH/Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/83/EK — Cilvēkiem paredzētas zāles — 28. un 29. pants — Zāļu tirdzniecības atļaujas izdošanas decentralizētā procedūra — 10. pants — Ģenēriskās zāles — Atsauces zāļu datu aizsardzības periods — Attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras noteikt aizsardzības perioda sākšanās brīdi — Attiecīgo dalībvalstu tiesu kompetence kontrolēt aizsardzības perioda sākšanās brīža noteikšanu — Efektīva tiesību aizsardzība tiesā — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants)

13

2018/C 166/17

Lieta C-568/16: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 22. marta spriedums (Amtsgericht Nürtingen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Faiz Rasool (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Maksājumu pakalpojumi — Direktīva 2007/64/EK — 3. panta e) un o) punkts — 4. panta 3. punkts — Pielikums — 2. punkts — Piemērojamība — Daudzfunkcionālu termināļu ar iespēju izņemt skaidru naudu ekspluatācija azartspēļu zālēs — Valsts iestāžu represīvās prakses saskaņotība — Ar prettiesisku darbību iegūtu naudas summu konfiskācija — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 17. pants)

14

2018/C 166/18

Lieta C-575/16: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 15. marta spriedums – Eiropas Komisija/Čehijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — LESD 51. pants — Dalība valsts varas īstenošanā)

15

2018/C 166/19

Apvienotās lietas C-596/16 un C-597/17: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 20. marta spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca (C-597/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/6/EK — Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana — Sodi — Valsts tiesību akti, kuros par tiem pašiem faktiem ir paredzēts gan administratīvais sods, gan kriminālsods — Galīga sprieduma krimināllietā res judicata spēks attiecībā uz administratīvo procedūru — Galīgs spriedums krimināllietā, ar ko attaisno apsūdzībās, kuras celtas par informācijas ļaunprātīgu izmantošanu — Sodu efektivitāte — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 50. pants — Ne bis in idem princips — Administratīvā soda krimināltiesiskais raksturs — Tas pats nodarījums — 52. panta 1. punkts — Ne bis in idem principa ierobežojumi — Nosacījumi)

15

2018/C 166/20

Lieta C-104/17: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 15. marta spriedums (Curtea de Apel Constanţa Piteşti – (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 94/62/EK — Iepakojums un izlietotais iepakojums — Izlietotā iepakojuma reģenerācija un pārstrāde — Ieguldījums valsts vides fondos — Iepakotu izstrādājumu un iepakojuma laišana vietējā tirgū, nemainot šo iepakojumu — “Piesārņotājs maksā” princips — Piesārņotāja kvalifikācija)

16

2018/C 166/21

Apvienotās lietas C-133/17 un C-134/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 21. marta spriedums (Curtea de Apel Cluj (Rumānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Dănuţ Podilă u.c./Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători“CFR Călători” SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea/SMDA Mureş Insolvency SPRL, kas rīkojas SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii maksātnespējas administratora statusā (C-134/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 89/391/EEK — Darba ņēmēju drošība un veselība darbā — Klasificēšana par darba vietu, kurā darba ņēmējiem ir īpašs risks vai īpaši apstākļi — Drošības un veselības aizsardzības darbā risku novērtējums — Darba devēja pienākumi)

17

2018/C 166/22

Lieta C-125/17: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 22. februāra rīkojums (Commissione tributaria provinciale di Roma (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 99. pants — Kapitāla brīva aprite — LESD 64. un 65. pants — Direktīva 2011/16/ES — Administratīva sadarbība nodokļu jomā — Kapitāla pārvedums uz Vatikāna Pilsētvalsti — Pienākums deklarēt līdzekļu pārvedumu uz ārvalstīm vai no tām — Atcelšana)

17

2018/C 166/23

Lieta C-58/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 30. janvārī iesniedza Justice de Paix du canton de Visé (Beļģija) – Michel Schyns/Belfius Banque SA

18

2018/C 166/24

Lieta C-63/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 1. februārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Vitali SpA/Autostrade per l’Italia SpA

19

2018/C 166/25

Lieta C-101/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. februārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Idi Srl/Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

19

2018/C 166/26

Lieta C-133/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 20. februārī iesniedza tribunal administratif de Montreuil (Francija) – Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics

20

2018/C 166/27

Lieta C-138/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. februārī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Skatteministeriet/Estron A/S

21

2018/C 166/28

Lieta C-147/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. februārī iesniedza Audiencia Provincial de Almería (Spānija) – Banco Mare Nostrum S.A./Ignacio Jesús Berenguel Nieto un Carmen Sonia Salinas López

21

2018/C 166/29

Lieta C-154/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. februārī iesniedza The Labour Court, Ireland (Īrija) – Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Īrija un Attorney General

22

2018/C 166/30

Lieta C-159/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. februārī iesniedza Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Beļģija) – André Moens/Ryanair Ltd

23

2018/C 166/31

Lieta C-169/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. martā iesniedza Court of Appeal (Īrija) – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality

24

2018/C 166/32

Lieta C-174/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. martā iesniedza Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) – Jean Jacob, Dominique Lennertz/Beļģijas valsts

25

2018/C 166/33

Lieta C-190/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. martā iesniedza justice de paix de Schaerbeek (Beļģija) – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

25

 

Vispārējā tiesa

2018/C 166/34

Lieta T-80/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA (Cilvēkiem paredzētas zāles — Pieteikuma par zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai statusa piešķiršanu atzīšana par derīgu — Ievērojams labums — EMA lēmums atteikt atzīt par derīgu pieteikumu par zāļu reti sastopamu slimību ārstēšanai statusa piešķiršanu — Regulas (EK) Nr. 141/2000 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. panta 1., 2. un 4. punkts)

27

2018/C 166/35

Lieta T-581/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – Popota s/Ombuds (Civildienests — Ierēdņi — Uzaicinājums pieteikties uz konkursu — Eiropas ombuda biroja ģenerālsekretārs — Padomdevējas komitejas atzinums — Šī atzinuma neņemšana vērā — Atlases procedūras pārkāpums — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme — Labas pārvaldības princips — Atbildība)

27

2018/C 166/36

Lieta T-806/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – Agricola J.M./EUIPO – Miguel Torres (“CLOS DE LA TORRE”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “CLOS DE LA TORRE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “TORRES” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Sajaukšanas iespēja)

28

2018/C 166/37

Lieta T-235/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – Dometic Sweden/EUIPO (“MOBILE LIVING MADE EASY”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MOBILE LIVING MADE EASY” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas 2017/1001 94. pants)

29

2018/C 166/38

Lieta T-229/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 19. marta rīkojums – Pio De Bragança/EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (“QUIS UT DEUS”) (Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “QUIS UT DEUS” — Pieteikuma par preču zīmes reģistrācijas pagarināšanu neesamība — Preču zīmes izslēgšana no reģistra pēc reģistrācijas izbeigšanās — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

29

2018/C 166/39

Lieta T-822/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. marta rīkojums – Kik Textilien und Non–Food/EUIPO – FF Group Romania (“_kix”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “_kix” reģistrācijas pieteikums — Apstrīdētā lēmuma atsaukšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Reglamenta 173. panta 1. un 2. punkts — Otra procesa EUIPO apelācijas padomē dalībnieka iestāšanās lietā — Pēc termiņa beigām iesniegts atbildes raksts)

30

2018/C 166/40

Lieta T-130/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 15. marta rīkojums – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Dabasgāzes iekšējais tirgus — Direktīva 2009/73/EK — Komisijas lēmums, ar ko groza nosacījumus par izņēmumu no Savienības noteikumiem par gāzes vada OPAL ekspluatācijas nosacījumiem saistībā ar trešo personu piekļuvi un tarifu tiesisko regulējumu — Tieša skāruma neesamība — Nepieņemamība)

31

2018/C 166/41

Lieta T-134/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 20. marta rīkojums – Hércules Club de Fútbol/Komisija Pagaidu noregulējums — Piekļuve dokumentiem — Dokumenti attiecībā uz administratīvo procesu pirms Komisijas lēmuma pieņemšanas attiecībā uz valsts atbalstu, ko Spānija īstenojusi trīs profesionālu futbola klubu labā — Tiesības uz aizstāvību — Piekļuves atteikums — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamības neesamība

32

2018/C 166/42

Lieta T-108/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – Universität Koblenz-Landau/Komisija un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

32

2018/C 166/43

Lieta T-110/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – Grange Backup Power/Komisija

33

2018/C 166/44

Lieta T-136/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (“K”)

34

2018/C 166/45

Lieta T-137/18: Prasība, kas celta 2018. gada 2. martā – Chrome Hearts/EUIPO – Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Krusta attēls)

35

2018/C 166/46

Lieta T-147/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – APG Intercon u.c./Padome u.c.

36

2018/C 166/47

Lieta T-148/18: Prasība, kas celta 2018. gada 2. martā – UE/Komisija

37

2018/C 166/48

Lieta T-179/18: Prasība, kas celta 2018. gada 7. martā – Scordis, Papapetrou & Co u.c./Padome u.c.

37

2018/C 166/49

Lieta T-183/18: Prasība, kas celta 2018. gada 12. martā – VL u.c./Parlaments

38

2018/C 166/50

Lieta T-187/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. martā – VP/Cedefop

39

2018/C 166/51

Lieta T-188/18: Prasība, kas celta 2018. gada 12. martā – Papaconstantinou u.c./Padome u.c.

40

2018/C 166/52

Lieta T-189/18: Prasība, kas celta 2018. gada 15. martā – Lipitalia 2000 un Assograssi/Komisija

40

2018/C 166/53

Lieta T-193/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. martā – Andreas Stihl/EUIPO – Giro Travel (Pelēkas un oranžas krāsas kombinācija)

42

2018/C 166/54

Lieta T-194/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. martā – Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO – Wessanen Benelux (“BonNatura”)

42

2018/C 166/55

Lieta T-196/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. martā – Vital Capital Investments u.c./Padome u.c.

43

2018/C 166/56

Lieta T-201/18: Prasība, kas celta 2018. gada 23. martā – Diusa Rendering un Assograssi/Komisija

44

2018/C 166/57

Lieta T-202/18: Prasība, kas celta 2018. gada 23. martā – Bruel/Komisija

45

2018/C 166/58

Lieta T-209/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. martā – Porsche/EUIPO – Autec (Automobiļi)

46

2018/C 166/59

Lieta T-210/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. martā – Porsche/EUIPO – Autec (Automobiļi)

46

2018/C 166/60

Lieta T-213/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. martā – Brita/EUIPO (Krāna dzērienu sagatavošanai un dozēšanai forma)

47

2018/C 166/61

Lieta T-222/18: Prasība, kas celta 2018. gada 23. martā – Aliança – Vinhos de Portugal/EUIPO – Lidl Stiftung (“ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL”)

48

2018/C 166/62

Lieta T-684/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. marta rīkojums – Amorepacific/EUIPO – Primavera Life (“p primera Pure Sprout Energy”)

49


LV

 

Top