Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:161:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 161, 2018. gada 7. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 161

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 7. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 161/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Tiesa

2018/C 161/02

Tiesas Lēmums (2018. gada 13. marts) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām

2

 

Vispārējā tiesa

2018/C 161/03

Vispārējās tiesas Lēmums (2018. gada 21. marts) par Vispārējās tiesas oficiālajām brīvdienām

4


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 161/04

Apvienotās lietas C-52/16 un C-113/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 6. marta spriedums (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “SEGRO” Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 63. pants — Kapitāla brīva aprite — Lauksaimniecības zemes ususfructus lietojuma tiesības — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru iespēja iegūt šādas tiesības tiek rezervēta tikai lauksaimniecības zemes īpašnieka tuviem radiniekiem un bez kompensācijas tiek izbeigtas juridisko vai fizisko personu, kas nevar pierādīt tuvas radniecības saites ar minēto īpašnieku, iepriekš iegūtās tiesības)

5

2018/C 161/05

Lieta C-127/16 P: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 7. marta spriedums – SNCF Mobilités, iepriekš Société nationale des chemins de fer français (SNCF)/Eiropas Komisija, Francijas Republika, Mory SA, likvidācijas procesā, Mory Team, likvidācijas procesā (Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts, ko Sernam labā īstenojusi Francijas Republika — Atbalsts pārstrukturēšanai, rekapitalizācijai, garantijām un SNCF prasījumu pret Sernam norakstīšanai — Lēmums, ar kuru šis atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt — Aktīvu pārdošana vienā kopumā — Pārdošanas jēdziens — Aktīvu pārdošanas vienā kopumā priekšmeta un pārdošanas cenas sajaukšana — Atklāta un pārskatāma procedūra — Privātā ieguldītāja kritērijs — Šā principa piemērošana aktīvu nodošanai vienā kopumā — Kompensējošie pasākumi)

6

2018/C 161/06

Apvienotās lietas C-274/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 7. marta spriedums (Amtsgericht Düsseldorf, Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan u.c./Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Jurisdikcija civillietās un komerclietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 5. panta 1. punkts — Regula (ES) Nr. 1215/2012 — 7. panta 1. punkts — “Lietu, kas attiecas uz līgumiem” jēdziens — Līgums par pakalpojumu sniegšanu — Savienotais reiss, ko apkalpo dažādi gaisa pārvadātāji — Īstenošanas pasākumu jēdziens — Regula (EK) Nr. 261/2004 — Aviopasažieru tiesības uz kompensāciju par iekāpšanas atteikumu un par lidojuma ilgu kavēšanos — Prasība par kompensāciju, kas vērsta pret apkalpojošo gaisa pārvadātāju, kura domicils nav dalībvalstī vai ar kuru pasažieriem nav līgumattiecību)

6

2018/C 161/07

Lieta C-284/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 6. marta spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Slowakische Republik/Achmea BV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Divpusējs ieguldījumu līgums, kas 1991. gadā noslēgts starp Nīderlandes Karalisti un Čehijas un Slovākijas Federatīvo Republiku un joprojām ir piemērojams starp Nīderlandes Karalisti un Slovākijas Republiku — Tiesību norma, kas vienas līgumslēdzējas puses ieguldītājam ļauj vērsties šķīrējtiesā strīda gadījumā ar otru līgumslēdzēju pusi — Saderība ar LESD 18., 267. un 344. pantu — “Tiesas” jēdziens — Savienības tiesību autonomija)

7

2018/C 161/08

Lieta C-395/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 8. marta spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums — Regula (EK) Nr. 6/2002 — Kopienas dizainparaugs — 8. panta 1. punkts — Ražojuma izskata iezīmes, ko nosaka vienīgi tā tehniskā funkcija — Vērtēšanas kritēriji — Alternatīvu dizainparaugu esamība — “Objektīva novērotāja” skatpunkta ņemšana vērā)

8

2018/C 161/09

Lieta C-494/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 7. marta spriedums (Tribunale civile di Trapani (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Darbs uz noteiktu laiku — Ar publiskā sektora darba devēju noslēgti līgumi — Pasākumi, lai sodītu par uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu — Līdzvērtības un efektivitātes principi)

9

2018/C 161/10

Lieta C-560/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 7. marta spriedums (Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – E.ON Czech Holding AG/Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija civillietās un komerclietās — Izņēmuma jurisdikcija — 22. panta 2. punkts — Uzņēmējsabiedrību vai citu juridisko personu, kuru atrašanās vieta ir kādā dalībvalstī, pārvaldes struktūru lēmumu spēkā esamība — Šīs dalībvalsts tiesu izņēmuma jurisdikcija — Uzņēmējsabiedrības pilnsapulces lēmums, ar kuru noteikta šīs uzņēmējsabiedrības mazākuma akcionāru vērtspapīru obligāta nodošana šīs pašas uzņēmējsabiedrības vairākuma akcionāram, kā arī noteikts minētā vairākuma akcionāra tiem izmaksājamās atlīdzības apmērs — Tiesvedība, kuras priekšmets ir šīs atlīdzības pamatotības pārbaude)

9

2018/C 161/11

Lieta C-579/16 P: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 6. marta spriedums – Eiropas Komisija/FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S (Apelācija — Valsts atbalsts — “Atbalsta” jēdziens — “Ekonomiskās priekšrocības” jēdziens — Privāta tirgus ekonomikas dalībnieka princips — Piemērojamības un piemērošanas nosacījumi — Finanšu krīze — Secīgas bankas glābšanas operācijas — Risku, kas izriet no pirmajā glābšanas operācijā radītajām dalībvalsts saistībām, ņemšana vai neņemšana vērā, izvērtējot otro glābšanas operāciju)

10

2018/C 161/12

Lieta C-651/16: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 7. marta spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DW/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Maternitātes pabalsts — Pabalsta apmēra noteikšana, ņemot vērā apdrošinātās personas ienākumus 12 mēnešu atsauces laikposmā — Persona, kas šajā laikposmā ir bijusi nodarbināta Eiropas Savienības iestādē — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko attiecīgā pabalsta apmērs noteikts 70 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas — Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības ierobežojums — Lojālas sadarbības princips)

11

2018/C 161/13

Lieta C-31/17: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 7. marta spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cristal Union, Sucrerie de Toury tiesību pārņēmēja, SA/Ministre de l'Économie et des Finances (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/96/EK — Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai — 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Energoprodukti, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai — Atbrīvošanas no nodokļiem pienākums — 15. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Energoprodukti, ko izmanto kombinētai siltuma un elektroenerģijas ražošanai — Iespēja atbrīvot no nodokļa vai samazināt nodokļa līmeni — Dabasgāze, kas paredzēta siltuma un elektroenerģijas koģenerācijai)

11

2018/C 161/14

Lieta C-64/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 8. marta spriedums (Tribunal da Relação do Porto (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās — Regula (ES) Nr. 1215/2012 — 25. pants — Jurisdikcijas piešķiršanas klauzulas esamība — Mutvārdu vienošanās bez rakstveida apstiprinājuma — Klauzula, kas ietverta vispārējos pārdošanas noteikumos, kuri minēti rēķinos — 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Starp sabiedrībām, kuru juridiskā adrese ir divās dažādās dalībvalstīs, noslēgts tirdzniecības koncesijas līgums, kas vērsts uz trešās dalībvalsts tirgu — 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums — Tiesas, kurai ir jurisdikcija, noteikšana — Šādam līgumam raksturīgās saistības izpildes vieta)

12

2018/C 161/15

Lieta C-159/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 7. marta spriedums (Curtea de Apel Constanţa (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius/Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — PVN identifikācijas numura atcelšana — Pienākums samaksāt PVN, kas iekasēts laikposmā, kad PVN identifikācijas numurs ir bijis atcelts — Tiesību atskaitīt PVN saistībā ar šajā laikposmā veiktajām iegādēm neatzīšana)

13

2018/C 161/16

Lieta C-642/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 15. novembrīArrigoni SpA iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 22. septembra spriedumu lietā T-454/16 Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Battista (“Arrigoni Valtaleggio”)

14

2018/C 161/17

Lieta C-67/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 30. janvārīDominique Bilde iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 29. novembra spriedumu lietā T-633/16 Bilde/Parlaments

14

2018/C 161/18

Lieta C-70/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. februārī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/A u.c.

16

2018/C 161/19

Lieta C-72/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. februārī iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Spānija) – Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

Lieta C-84/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 6. februārīSophie Montel iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 29. novembra spriedumu lietā T-634/16 Montel/Parlaments

17

2018/C 161/21

Lieta C-86/18: Prasība, kas celta 2018. gada 7. februārī – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

19

2018/C 161/22

Lieta C-87/18: Prasība, kas celta 2018. gada 7. februārī – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

20

2018/C 161/23

Lieta C-88/18: Prasība, kas celta 2018. gada 7. februārī – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

20

2018/C 161/24

Lieta C-95/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. februārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg un H. D. Giesen

21

2018/C 161/25

Lieta C-96/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 9. februārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Sociale Verzekeringsbank/C. E. Franzen

22

2018/C 161/26

Lieta C-100/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Línea Directa Aseguradora S.A./Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

Lieta C-103/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Spānija) – Domingo Sánchez Ruiz/Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

Lieta C-105/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)/Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

Lieta C-106/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Energía de Galicia (Engasa) S.A./Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

Lieta C-107/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Duerocanto S.L./Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

Lieta C-108/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U./Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

Lieta C-109/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica/Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

Lieta C-110/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – José Manuel Burgos Pérez y María del Amor Guinea Bueno/Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

Lieta C-111/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Endesa Generación S.A./Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

Lieta C-112/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)/Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

Lieta C-113/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Parc del Segre S.A. un citi/Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

Lieta C-117/18 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. decembra rīkojumu lietā T-849/16 PGNiG Supply & Trading GmbH/Eiropas Komisija 2018. gada 14. februārī iesniedza PGNiG Supply & Trading GmbH

33

2018/C 161/38

Lieta C-119/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – Telefónica Móviles España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

Lieta C-120/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – Orange España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

Lieta C-121/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 14. februārī iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – Vodafone España S.A.U./Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

Lieta C-123/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 15. februārīHTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2017. gada 13. decembra spriedumu lietā T-692/15 HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH/Eiropas Savienības Padome

37

2018/C 161/42

Lieta C-132/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 15. februārī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 5. decembra spriedumu lietā T-728/16 Tuerck/Komisija

38

2018/C 161/43

Lieta C-142/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. februārī iesniedza Cour d’appel de Bruxelles (Beļģija) – Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

Lieta C-145/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. februārī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

Lieta C-149/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. februārī iesniedza Tribunal da Relação de Lisboa (Portugāle) – Agostinho da Silva Martins/Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

Lieta C-152/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. februārīCrédit mutuel Arkéa iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 13. decembra spriedumu lietā T-712/15 Crédit mutuel Arkéa/Eiropas Centrālā banka

41

2018/C 161/47

Lieta C-153/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. februārīCrédit mutuel Arkéa iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 13. decembra spriedumu lietā T-52/16 Crédit mutuel Arkéa/Eiropas Centrālā banka

42

2018/C 161/48

Lieta C-202/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. martā – Ilmārs Rimšēvičs/Latvijas Republika

43

2018/C 161/49

Lieta C-238/18: Prasība, kas celta 2018. gada 3. aprīlī – Eiropas Centrālā banka/Latvijas Republika

44

 

Vispārējā tiesa

2018/C 161/50

Lieta T-540/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – De Capitani/Parlaments (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Ar notiekošu likumdošanas procesu saistīti dokumenti — Trialogi — Četru sleju tabulas attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropolu un Lēmumu 2009/371/TI un 2005/681/TI atcelšanu — Daļējs piekļuves atteikums — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta pirmā daļa — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību — Vispārējās prezumpcijas par atteikumu piekļūt četru sleju tabulām, kas izveidotas saistībā ar trialogiem, neesamība)

46

2018/C 161/51

Lieta T-242/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – Stavytskyi/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Pienākums norādīt pamatojumu — Iebilde par prettiesiskumu — Samērīgums — Juridiskais pamats — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

47

2018/C 161/52

Lieta T-442/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. marta spriedums – Šroubárna Ždánice/Padome (Lūgums atmaksāt antidempinga maksājumus — Dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu, kuru izcelsme ir Ķīnā vai kuri nosūtīti no Malaizijas, imports — Regula (EK) Nr. 91/2009 un Īstenošanas regula (ES) Nr. 723/2011 — Valsts tiesas kompetence — Vispārējās tiesas kompetences neesamība)

47

2018/C 161/53

Lieta T-579/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – HJ/EMA (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmā daļa — Uz noteiktu laiku noslēgta līguma pārkvalificēšana par līgumu uz nenoteiktu laiku — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Rūpības pienākums — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības tikt uzklausītam — Novērtējuma ziņojums — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

48

2018/C 161/54

Lieta T-734/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. marta spriedums – Argyraki/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Izdienas gadu aprēķināšana — To nodarbinātības laikposmu ņemšana vērā, kas nostrādāti palīgdarbinieka statusā — Nosacījumi — Juridiskais pamats)

49

2018/C 161/55

Lieta T-60/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. marta spriedums – Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (“TSA LOCK”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “TSA LOCK” — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspēja — Aprakstoša rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts))

50

2018/C 161/56

Lieta T-272/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 20. marta spriedums – Webgarden/EUIPO (“Dating Bracelet”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Dating Bracelet” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts) — EUIPO agrākā prakse — Vienlīdzīga attieksme — Tiesiskā noteiktība)

50

2018/C 161/57

Lieta T-246/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 9. marta rīkojums – Aurora Group Danmark/EUIPO – Retail Distribution (“PANZER”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

51

2018/C 161/58

Lieta T-567/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 13. marta rīkojums – Disney Enterprises/EUIPO – Di Molfetta (“DiSNEY FROZEN”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

51

2018/C 161/59

Lieta T-46/18: Vispārējās tiesas 2018. gada 8. marta rīkojums – Comune di Milano/Padome (Atteikšanās izskatīt lietu)

52

2018/C 161/60

Lieta T-109/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – VI/Komisija

53

2018/C 161/61

Lieta T-115/18: Prasība, kas celta 2018. gada 26. februārī – Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (“KINDERPRAMS”)

54

2018/C 161/62

Lieta T-129/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – HMV (Brands)/EUIPO – Our Price Records (“OUR PRICE”)

54

2018/C 161/63

Lieta T-140/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. janvārī – LMP Lichttechnik Vertriebs/EUIPO (“LITECRAFT”)

55

2018/C 161/64

Lieta T-143/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – Société générale/ECB

56

2018/C 161/65

Lieta T-144/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – Crédit Agricole u.c./ECB

57

2018/C 161/66

Lieta T-145/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – Confédération nationale du Crédit mutuel u.c./ECB

57

2018/C 161/67

Lieta T-146/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – BPCE u.c./ECB

58

2018/C 161/68

Lieta T-149/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – Arkéa Direct Bank u.c./ECB

58

2018/C 161/69

Lieta T-150/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – BNP Paribas/ECB

59

2018/C 161/70

Lieta T-156/18: Prasība, kas celta 2018. gada 26. februārī – Legutko un Poręba/Parlaments

59

2018/C 161/71

Lieta T-163/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Amisi Kumba/Padome

60

2018/C 161/72

Lieta T-164/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Kampete/Padome

61

2018/C 161/73

Lieta T-165/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Kahimbi Kasagwe/Padome

61

2018/C 161/74

Lieta T-166/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Ilunga Luyoyo/Padome

62

2018/C 161/75

Lieta T-167/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Kanyama/Padome

63

2018/C 161/76

Lieta T-168/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Numbi/Padome

63

2018/C 161/77

Lieta T-169/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Kibelisa Ngambasai/Padome

64

2018/C 161/78

Lieta T-170/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Kande Mupompa/Padome

64

2018/C 161/79

Lieta T-171/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Boshab/Padome

65

2018/C 161/80

Lieta T-172/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Akili Mundos/Padome

65

2018/C 161/81

Lieta T-173/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Ramazani Shadary/Padome

66

2018/C 161/82

Lieta T-174/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Mutondo/Padome

67

2018/C 161/83

Lieta T-175/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Ruhorimbere/Padome

67

2018/C 161/84

Lieta T-176/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Mende Omalanga/Padome

68

2018/C 161/85

Lieta T-177/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. martā – Kazembe Musonda/Padome

68

2018/C 161/86

Lieta T-180/18: Prasība, kas celta 2018. gada 12. martā – VJ/EĀDD

69

2018/C 161/87

Lieta T-181/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. martā – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (“TAKE CARE”)

70

2018/C 161/88

Lieta T-185/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. martā – Lucchini/Komisija

70

2018/C 161/89

Lieta T-191/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. martā – Rietze/EUIPO – Volkswagen (Automobiļi)

71

2018/C 161/90

Lieta T-192/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. martā – Rietze/EUIPO – Volkswagen (Automobiļi)

72


LV

 

Top