Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:142:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 142, 2018. gada 23. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 142

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 23. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 142/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 142/02

Lieta C-64/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 27. februāra spriedums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LES 19. panta 1. punkts — Tiesību aizsardzības līdzekļi — Efektīva tiesību aizsardzība tiesā — Tiesnešu neatkarība — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Darba samaksas samazinājums valsts civildienestā — Budžeta taupības pasākumi

2

2018/C 142/03

Lieta C-266/16: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 27. februāra spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen, pēc pieprasījuma, ko iesniedza: Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti — Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas, kas paredzētas šajā nolīgumā — Līguma un protokola noslēgšanas akti — Regulas, ar kurām dalībvalstīm tiek iedalītas zvejas iespējas, kas noteiktas protokolā — Tiesu kompetence — Interpretācija — Spēkā esamība, ņemot vērā LESD 3. panta 5. punktu un starptautiskās tiesības — Minētā nolīguma un minētā protokola piemērojamība Rietumsahāras teritorijai un tai piegulošajiem ūdeņiem)

3

2018/C 142/04

Lieta C-297/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 1. marta spriedums (Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2006/123/EK — Pakalpojumi iekšējā tirgū — Valsts tiesiskais regulējums, kurā tikai veterinārārstiem ir paredzētas tiesības pārdot mazumtirdzniecībā un izmantot bioloģiskos preparātus, pretparazītu līdzekļus un veterinārās zāles — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Prasība, ka uzņēmumu, kas veic veterināro zāļu mazumtirdzniecību, kapitālam pilnībā ir jāpieder veterinārārstiem — Sabiedrības veselības aizsardzība — Samērīgums)

4

2018/C 142/05

Lieta C-301/16 P: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Apelācija — Tirdzniecības politika — Dempings — Ķīnas izcelsmes solārā stikla imports — Regula (ES) Nr. 1225/2009 — 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunkts — Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Jēdziens “nozīmīgi izkropļojumi, kas mantoti no agrākās sistēmas, kurā nebija tirgus ekonomikas” 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta trešā ievilkuma izpratnē — Nodokļu priekšrocības)

4

2018/C 142/06

Lieta C-307/16: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2006/112/EK — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — 131. pants — 146. panta 1. punkta b) apakšpunkts — 147. pants — Eksporta atbrīvojumi — 273. pants — Valsts tiesiskais regulējums, kurā atbrīvojuma izmantošana ir pakļauta nosacījumam, ka vai nu ir sasniegts minimālais apgrozījuma apjoms, vai ir noslēgts līgums ar personu, kas ir pilnvarota veikt PVN atmaksu ceļotājiem)

5

2018/C 142/07

Lieta C-387/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Priekšnodokļa atskaitīšana — 183. pants — Pārmaksātā PVN atmaksa — Novēlota atmaksa — Atbilstoši valsts tiesībām maksājamo nokavējuma procentu summa — Šīs summas samazināšana ar nodokļa maksātāju nesaistītu iemeslu dēļ — Pieļaujamība — Nodokļu neitralitāte — Tiesiskā noteiktība)

6

2018/C 142/08

Apvienotās lietas C-412/16 P un C-413/16 P: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 1. marta spriedums – Ice Mountain Ibiza, SL/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Grafisku preču zīmju “ocean beach club ibiza” un “ocean ibiza” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “OC ocean club” un “OC ocean club Ibiza” — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja)

6

2018/C 142/09

Lieta C-418/16 P: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums – mobile.de GmbH, iepriekš mobile.international GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Rezon OOD (Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 15. panta 1. punkts — 57. panta 2. un 3. punkts — 64. pants — 76. panta 2. punkts — Regula (EK) Nr. 2868/95 — 22. noteikuma 2. punkts — 40. noteikuma 6. punkts — Spēkā neesamības atzīšanas process — Pieteikumi par spēkā neesamības atzīšanu, kas pamatoti ar agrāku valsts preču zīmi — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Pierādījumi — Pieteikumu noraidīšana — Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) apelācijas padomes veikta jaunu pierādījumu ņemšana vērā — EUIPO Anulēšanas nodaļas lēmumu atcelšana — Lietas nodošana atpakaļ — Sekas)

7

2018/C 142/10

Lieta C-518/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Sofiyski gradski sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “ZPT” AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Regula (EK) Nr. 1998/2006 — LESD 35. pants — De minimis atbalsts nodokļu priekšrocības veidā — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru šo nodokļu priekšrocību nav ļauts izmantot ieguldījumiem, kurus izmanto eksportam paredzētu produktu ražošanai)

7

2018/C 142/11

Apvienotās lietas C-523/16 un C-536/16: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 2004/18/EK — 51. pants — Piedāvājumu labošana — Direktīva 2004/17/EK — Piedāvājumu precizēšana — Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem pretendentiem par iesniegto dokumentu labošanu ir jāmaksā soda nauda — Publiskā iepirkuma principi — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Samērīguma princips)

8

2018/C 142/12

Lieta C-558/16: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 1. marta spriedums (Kammergericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedībā, ko ierosinājusi Doris Margret Lisette Mahnkopf (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (ES) Nr. 650/2012 — Mantošana un Eiropas mantošanas apliecība — Piemērošanas joma — Iespēja norādīt pārdzīvojušā laulātā daļu Eiropas mantošanas apliecībā)

9

2018/C 142/13

Lieta C-577/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Vācijas Federatīvā Republika (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — Piemērojamība — 2. panta 1. punkts — I pielikums — Darbības, uz kurām attiecas tirdzniecības sistēma — Polimēru ražošana — Trešās iekārtas piegādāta siltuma izmantošana — Pieteikums par emisijas kvotu bezmaksas sadali — Periods no 2013. līdz 2020. gadam)

9

2018/C 142/14

Lieta C-672/16: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis — PVN direktīva — Nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas darījumu atbrīvošana — Tiesības izvēlēties par labu nodokļa maksātājiem — Ieviešana dalībvalstīs — Priekšnodokļa atskaitīšana — Izmantošana nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamiem darījumiem — Sākotnējā atskaitījuma koriģēšana — Nepieļaujamība)

10

2018/C 142/15

Lieta C-3/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — LESD 56. pants — LES 4. panta 3. punkts — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Ierobežojumi — Azartspēles — Valsts tiesiskais regulējums — Valsts rīkotas dažu veidu azartspēles — Ekskluzivitāte — Koncesiju sistēma citiem spēļu veidiem — Atļaujas saņemšanas prasība — Administratīvais sods)

11

2018/C 142/16

Lieta C-9/17: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 1. marta spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedībā, ko uzsākusi Maria Tirkkonen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 2004/18/EK — Lauku saimniecību konsultāciju pakalpojumu publiskā iepirkuma procedūra — Publiska līguma esamība vai neesamība — Pakalpojumu iegādes sistēma, saskaņā ar kuru jebkuram saimnieciskās darbības subjektam, kurš atbilst iepriekš paredzētajiem nosacījumiem, tiek atļauts tos piegādāt — Sistēma, kas vēlāk ir slēgta citiem saimnieciskās darbības subjektiem)

12

2018/C 142/17

Lieta C-46/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Landesarbeitsgericht Bremen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi — 5. klauzulas 1. punkts — Pasākumi, kuru mērķis ir novērst uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu — Direktīva 2000/78/EK — 6. panta 1. punkts — Aizliegums diskriminēt vecuma dēļ — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir atļauts atlikt darba līguma beigu termiņu, kas ir noteikts parastajā pensionēšanās vecumā, tikai tāpēc, ka darba ņēmējs ir ieguvis tiesības uz vecuma pensiju)

13

2018/C 142/18

Lieta C-76/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 1. marta spriedums (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Maksājums ar muitas nodoklim līdzvērtīgu iedarbību — LESD 30. pants — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Nodeva, ko piemēro eksportētiem naftas produktiem — Nodevas nenodošana patērētājam — Nodokļu maksātāja maksāta nodeva — Nodokļu maksātāja samaksāto summu atmaksāšana)

13

2018/C 142/19

Lieta C-117/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Comune di Castelbellino/Regione Marche u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2011/92/ES — 4. panta 2. un 3. punkts un I-III pielikums — Ietekmes uz vidi novērtējums — Atļauja veikt darbus iekārtā, kas ir paredzēta elektroenerģijas ražošanai no biogāzes, iepriekš nepārbaudot vajadzību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu — Atcelšana — Atļaujas legalizācija a aposteriori, pamatojoties uz jaunām valsts tiesību normām, iepriekš nepārbaudot vajadzību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu)

14

2018/C 142/20

Lieta C-289/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Tartu Maakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Collect Inkasso OÜ u.c./Rain Aint u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās — Regula (ES) Nr. 805/2004 — Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem — Apstiprināšanas prasības — Minimālās procesuālās normas neapstrīdētiem prasījumiem — Parādnieka tiesības — Norādes neesamība par tās iestādes adresi, kurā var apstrīdēt prasījumu vai kurā var pārsūdzēt nolēmumu)

15

2018/C 142/21

Lieta C-119/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 22. februāra rīkojums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., ar OTP BANK SA starpniecību, ar Sucursala SIBIU starpniecību, SC OTP BAAK Nyrt., ar OTP BANK SA starpniecību (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Patērētāju aizsardzība — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — 3. panta 1. punkts, 4. panta 1. un 2. punkts un 5. pants — Līguma noteikumu negodīguma vērtējums — Ārvalstu valūtā noslēgts aizdevuma līgums — Valūtas risks, ko pilnībā uzņemas patērētājs — Ievērojama no līguma izrietošo pušu tiesību un pienākumu nelīdzsvarotība — Aizdevuma līguma galvenais priekšmets)

16

2018/C 142/22

Lieta C-126/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 22. februāra rīkojums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Patērētāju tiesību aizsardzība — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — 4. panta 2. punkts, 5. pants un 6. panta 1. punkts — Noteikumi, kuros ir definēts līguma galvenais priekšmets — Ārvalsts valūtā izteikts aizdevuma līgums — Jēdziena “vienkāršā, skaidri saprotamā valodā” piemērojamība — Līguma daļēja vai pilnīga spēkā neesamība)

17

2018/C 142/23

Apvienotās lietas C-142/17 un C-143/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 7. februāra rīkojums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Manuela Maturi u.c./Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi u.c. (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Sociālā politika — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jomā — Direktīva 2006/54/EK — Valsts tiesiskais regulējums, kas paredz pagaidu iespēju izklaides industrijas darbiniekiem, kuri sasnieguši pensionēšanās vecumu, turpināt profesionālo darbību līdz vecumam, kas iepriekš bijis noteikts attiecībā uz pensionēšanās tiesībām, proti, 47 gadi sievietēm un 52 gadi vīriešiem)

18

2018/C 142/24

Lieta C-233/17 P: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 22. februāra rīkojums – GX/Eiropas Komisija (Apelācija — Reglamenta 181. pants — Civildienests — Atklāts konkurss EPSO/AD/248/13 — Lēmums neiekļaut prasītāju rezerves sarakstā)

18

2018/C 142/25

Lieta C-336/17 P: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 8. februāra rīkojums – HB u.c./Eiropas Komisija (Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Institucionālās tiesības — Eiropas pilsoņu iniciatīva “Ethics for Animals and Kids” — Klaiņojošu dzīvnieku aizsardzība — Psiholoģiskā ietekme uz pieaugušajiem un bērniem — Atteikums reģistrēt iniciatīvu Komisijas pilnvaru acīmredzamas neesamības attiecīgajā jomā dēļ — Regula (ES) Nr. 211/2011 — 4. panta 2. punkta b) apakšpunkts — 4. panta 3. punkts)

19

2018/C 142/26

Lieta C-529/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 5. septembrīIsabel Martín Osete iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 29. jūnija spriedumu lietā T-427/16 Martín Osete/EUIPO

19

2018/C 142/27

Lieta C-693/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 10. decembrīBMB sp. z o.o. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 3. oktobra spriedumu lietā T-695/15 BMB sp. z o.o./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

20

2018/C 142/28

Lieta C-701/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 24. oktobrīVassil Monev Valkov iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 27. septembra spriedumu lietā T-558/17 Valkov/Eiropas Cilvēktiesību tiesa un Bulgārijas Republikas Augstākā kasācijas tiesa

21

2018/C 142/29

Lieta C-7/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. janvārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Lieta C-10/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. janvārī iesniedza Marine Harvest ASA par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 26. oktobra spriedumu lietā T-704/14: Marine Harvest ASA/Eiropas Komisija

22

2018/C 142/31

Lieta C-13/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. janvārī iesniedza Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Sole-Mizo Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Lieta C-29/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. janvārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias un Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Lieta C-30/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. janvārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey un Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Lieta C-38/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. janvārī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Massimo Gambino un Shpetim Hyka

25

2018/C 142/35

Lieta C-39/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 22. janvārī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 10. novembra spriedumu lietā T-180/15 Icap plc u.c./Eiropas Komisija

26

2018/C 142/36

Lieta C-41/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Itālija) – Meca Srl/Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Lieta C-44/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. janvārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, Jesús Valiño López un Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Lieta C-46/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. janvārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl u c./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Lieta C-47/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. janvārī iesniedza Oberlandesgericht Wien (Austrija) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, kā maksātnespējas administrators maksātnespējas procedūrā par Alpine Bau GmbH mantu

29

2018/C 142/40

Lieta C-53/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Lieta C-54/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Lieta C-60/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 31. janvārī iesniedza Tallinna Ringkonnakohus (Igaunija) – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Lieta C-74/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. februārī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – A Ltd

32

2018/C 142/44

Lieta C-89/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. februārī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Lieta C-91/18: Prasība, kas celta 2018. gada 8. februārī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

34

2018/C 142/46

Lieta C-102/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 13. februārī iesniedza Oberlandesgericht Köln (Vācija) – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Lieta C-116/18: Prasība, kas celta 2018. gada 14. februārī – Eiropas Komisija/Rumānija

36

2018/C 142/48

Lieta C-131/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. februārī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Lieta C-144/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 23. februārīRiver Kwai International Food Industry Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2017. gada 14. decembra spriedumu lietā T-460/14 Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Eiropas Savienības Padome

37

 

Vispārējā tiesa

2018/C 142/50

Lietas T-45/13 RENV un T-587/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 8. marta spriedums – Rose Vision/Komisija (“Šķīrējklauzula — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Dotāciju nolīgumi saistībā ar projektiem FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM un SFERA — Termiņš revīzijas galīgā ziņojuma sniegšanai — Finanšu revīzijas, kurās konstatētas nelikumības projektu īstenošanā — Maksājumu apturēšana — Finanšu revīziju konfidencialitāte — Pieteikto izmaksu atbilstība — Ārpuslīgumiskā atbildība — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Kaitējums, kas nodarīts, reģistrējot agrīnās brīdināšanas sistēmā”)

39

2018/C 142/51

Lieta T-292/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 28. februāra spriedums – Vakakis kai Synergates/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Pieņemamaība — Procedūras nepareiza izmantošana — Interešu konflikts — Pienākums ievērot pienācīgu rūpību — Iespējas zaudēšana)

40

2018/C 142/52

Lieta T-316/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 1. marta spriedums – Polija/Komisija (ERAF — Atteikums apstiprināt finansiālo ieguldījumu lielā projektā — Regulas (EK) Nr. 1083/2006 40. panta pirmās daļas g) punkts — Valsts ieguldījuma pamatojums — Regulas Nr. 1083/2006 41. panta 2. punkts — Termiņa nokavējums)

41

2018/C 142/53

Lieta T-402/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 1. marta spriedums – Polija/Komisija (ERAF — Atteikums piešķirt finansiālo ieguldījumu lielam projektam — Regulas (EK) Nr. 1083/2006 41. panta 1. punkts — Ieguldījuma lielā projektā novērtējums darbības programmas mērķu sasniegšanai — Regulas Nr. 1083/2006 41. panta 2. punkts — Termiņa pārsniegšana)

41

2018/C 142/54

Lieta T-85/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 1. marta spriedums – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Divu paralēlu svītru izvietojums uz apava) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kuru veido divas paralēlas svītras uz apava, reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas attēlo trīs paralēlas svītras uz apava — Relatīvs atteikuma pamats — Kaitējums reputācijai — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts))

42

2018/C 142/55

Lieta T-140/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 7. marta spriedums – Le Pen/Parlaments (Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana — Ģenerālsekretāra kompetence — Pierādīšanas pienākums — Pienākums norādīt pamatojumu — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Kļūda faktos — Vienlīdzīga attieksme)

42

2018/C 142/56

Lieta T-438/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 1. marta spriedums – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (“CIPRIANI”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “CIPRIANI” — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HOTEL CIPRIANI” — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 47. panta 2. punkts) — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču un pakalpojumu līdzība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

43

2018/C 142/57

Lieta T-462/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 9. marta spriedums – Portugāle/Komisija (ELGF — No finansējuma izslēgti izdevumi — Platībatkarīgais atbalsts — Portugāles izdevumi — Tiesiskā paļāvība — Regulas (EK) Nr. 73/2009 41. panta 3. punkts — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. panta 2. punkts — Samērīgums)

44

2018/C 142/58

Lieta T-624/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 7. marta spriedums – Gollnisch/Parlaments (Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana — Ģenerālsekretāra kompetence — “Electa una via” — Tiesības uz aizstāvību — Pierādīšanas pienākums — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā paļāvība — Politiskās tiesības — Vienlīdzīga attieksme — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Deputātu neatkarība — Kļūda faktos — Samērīgums)

44

2018/C 142/59

Lieta T-629/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 1. marta spriedums – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Divu paralēlu svītru izvietojums uz apava) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kuru veido divas paralēlas svītras uz apava, reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā attēlotas trīs paralēlas svītras uz apava — Relatīvs atteikuma pamats — Kaitējums reputācijai — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts))

45

2018/C 142/60

Lieta T-665/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 8. marta spriedums – Cinkciarz.pl/EUIPO (“€$”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “€$” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Aprakstošs raksturs — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas 2017/1001 94. pants)

46

2018/C 142/61

Lieta T-764/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 28. februāra spriedums – Paulini/ECB (Civildienests — ECB personāls — Atalgojums — Algu un prēmiju ikgadējā pārskatīšana — Pamatnostādņu tiesiskums — Aprēķina metode — Slimības atvaļinājuma ņemšana vērā — Personāla pārstāvja darbības ņemšana vērā — Nediskriminācijas princips)

46

2018/C 142/62

Lieta T-843/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 28. februāra spriedums – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (“Foto Paradies”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Foto Paradies” — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

47

2018/C 142/63

Lieta T-855/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 7. marta spriedums – Fertisac/ECHA (REACH — Maksājums par vielas reģistrāciju — Samazinājums, kas piešķirts MVU — Pārbaude, ko ECHA veic attiecībā uz paziņojumu par uzņēmuma lielumu — Lēmums, ar ko uzlikts administratīvs maksājums — Ieteikums 2003/361/EK — Maksimālo finansiālo apmēru pārsniegšana — Jēdziens “saistīts uzņēmums”)

48

2018/C 142/64

Lieta T-6/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 7. marta spriedums – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (“BLACK LABEL BY EQUIVALENZA”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “BLACK LABEL BY EQUIVALENZA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “LABELL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

48

2018/C 142/65

Lieta T-103/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 9. marta spriedums – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (“NORMOSANG”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “NORMOSANG” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “NORMON” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un 20. noteikuma 1. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1430 7. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts un 8. panta 1. un 7. punkts))

49

2018/C 142/66

Lieta T-159/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 8. marta spriedums – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (“Claro Sol Facility Services desde 1972”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Claro Sol Facility Services desde 1972” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “SOL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

50

2018/C 142/67

Lieta T-230/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 7. marta spriedums – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (“RSTUDIO”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “RSTUDIO” — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ER/STUDIO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Agrākās preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkts)

50

2018/C 142/68

Lieta T-35/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. janvārī – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (“MARCHESI”)

51

2018/C 142/69

Lieta T-41/18: Prasība, kas celta 2018. gada 24. janvārī – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

52

2018/C 142/70

Lieta T-64/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Alfamicro/Komisija

52

2018/C 142/71

Lieta T-81/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. februārī – Barata/Parlaments

53

2018/C 142/72

Lieta T-93/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – International Skating Union/Komisija

55

2018/C 142/73

Lieta T-95/18: Prasība, kas celta 2018. gada 12. februārī – Gollnisch/Parlaments

55

2018/C 142/74

Lieta T-104/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

57

2018/C 142/75

Lieta T-106/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Laverana/EUIPO – Agroecopark (“VERA GREEN”)

58

2018/C 142/76

Lieta T-117/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (“200 PANORAMICZNYCH”)

58

2018/C 142/77

Lieta T-118/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (“300 PANORAMICZNYCH”)

59

2018/C 142/78

Lieta T-119/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (“400 PANORAMICZNYCH”)

60

2018/C 142/79

Lieta T-120/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (“500 PANORAMICZNYCH”)

61

2018/C 142/80

Lieta T-121/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (“1000 PANORAMICZNYCH”)

62

2018/C 142/81

Lieta T-122/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. februārī – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (“PRO”)

63

2018/C 142/82

Lieta T-123/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. februārī – Bayer Intellectual Property/EUIPO (Sirds attēls)

64

2018/C 142/83

Lieta T-126/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. februārī – Van Haren Schoenen/Komisija

65

2018/C 142/84

Lieta T-127/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. februārī – Cortina un FLA Europe/Komisija

66

2018/C 142/85

Lieta T-133/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (“Lumiqs”)

66

2018/C 142/86

Lieta T-134/18: Prasība, kas celta 2018. gada 1. martā – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (“BALLER’S PUNCH”)

67

2018/C 142/87

Lieta T-139/18: Prasība, kas celta 2018. gada 21. februārī – Avio/Komisija

68

2018/C 142/88

Lieta T-157/18: Prasība, kas celta 2018. gada 28. februārī – Caprice Schuhproduktion/Komisija

69


LV

 

Top