Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 134, 2018. gada 16. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 134

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 16. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 134/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 134/02

Lieta C-518/15: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 21. februāra spriedums (Cour du travail de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/88/EK — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Darba laika organizēšana — 2. pants — Jēdzieni “darba laiks” un “atpūtas laiks” — 17. pants — Atkāpes — Ugunsdzēsēji — Dežūras laiks — Dežūra mājās)

2

2018/C 134/03

Lieta C-16/16 P: Tiesas (virspalāta) 2018. gada 20. februāra spriedums – Beļģijas Karaliste/Eiropas Komisija (Apelācija — Patērētāju tiesību aizsardzība — Tiešsaistes azartspēļu pakalpojumi — Azartspēļu patērētāju un spēlētāju aizsardzība un nepilngadīgo iesaistīšanās šajās spēlēs novēršana — Komisijas Ieteikums 2014/478/ES — Juridiski nesaistošs Savienības akts — LESD 263. pants)

3

2018/C 134/04

Lieta C-103/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 92/85/EEK — Pasākumi, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti — 2. panta a) punkts — 10. panta 1. līdz 3. punkts — Aizliegums atlaist strādājošu grūtnieci laikposmā no grūtniecības sākuma līdz grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma beigām — Piemērošanas joma — Ārkārtējs gadījums, kas nav saistīts ar attiecīgās darbinieces stāvokli — Direktīva 98/59/EK — Kolektīvā atlaišana — 1. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Ar darbinieka personu nesaistīti iemesli — Kolektīvā atlaišanā atlaista strādājoša grūtniece — Atlaišanas iemesls — Darbinieces amata vietas saglabāšanas prioritāte — Pārkvalificēšanas prioritāte)

3

2018/C 134/05

Lieta C-326/16 P: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 21. februāra spriedums – LL/Parlaments (Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — LESD 263. panta sestā daļa — Pieņemamība — Termiņš prasības celšanai — Aprēķināšana — Bijušais Eiropas Parlamenta loceklis — Lēmums par parlamentārās palīdzības piemaksas atgūšanu — Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi — 72. pants — Sūdzību procedūra Eiropas Parlamentā — Nelabvēlīga lēmuma paziņošana — Ierakstīts pasta sūtījums, ko adresāts nav izņēmis)

4

2018/C 134/06

Lieta C-328/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — Tiesas spriedums, ar kuru konstatēta pienākumu neizpilde — Neizpilde — LESD 260. panta 2. punkts — Finansiālas sankcijas — Naudas sods — Kavējuma nauda)

5

2018/C 134/07

Lieta C-336/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2008/50/EK — Apkārtējā gaisa kvalitāte — 13. panta 1. punkts — 22. panta 3. punkts — XI pielikums — PM10 daļiņu koncentrācija apkārtējā gaisā — Robežlielumu pārsniegums atsevišķā zonās un aglomerācijās — 23. panta 1. punkts — Gaisa kvalitātes plāni — “Pēc iespējas īsāks” pārsniegšanas laiks — Atbilstošu pasākumu neiekļaušana apkārtējā gaisa kvalitātes aizsardzības programmās — Nepareiza transponēšana)

6

2018/C 134/08

Lieta C-396/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums (Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., maksātnespējīgā sabiedrība/ Republika Slovenija (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 184. un 185. pants — Priekšnodokļa atskaitījuma korekcija — Atskaitījuma noteikšanai izmantoto sastāvdaļu izmaiņas — Jēdziens “pilnīgi vai daļēji neapmaksāti darījumi” — Sekas, kādas tiek radītas ar likumīgā spēkā stājušos lēmumu par sanācijas apstiprināšanu)

7

2018/C 134/09

Apvienotās lietas C-398/16 un C-399/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 28. februāra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nīderlande) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 49. un 54. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Nodokļu tiesību akti — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Priekšrocības, kas saistītas ar vienas fiskālās vienības izveidi — Pārrobežu grupas izslēgšana)

7

2018/C 134/10

Lieta C-545/16: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu pozīcijas — Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai — Apakšpozīcijas 8704 10 10 un 8704 21 91 — Regula (ES) 2015/221 — Spēkā esamība)

8

2018/C 134/11

Lieta C-572/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – INEOS Köln GmbH/Vācijas Federatīvā Republika (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — 10.a pants — Lēmums 2011/278/ES — Pagaidu noteikumi saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei — Laikposms no 2013. līdz 2020. gadam — Sadales pieteikums — Kļūdaini dati — Izlabošana — Noilguma termiņš)

9

2018/C 134/12

Lieta C-628/16: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 21. februāra spriedums (Bundesfinanzgericht (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Secīgas vienu un to pašu preču piegādes — Otrās piegādes vieta — Pirmā piegādātāja informēšana — PVN identifikācijas numurs — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Nodokļa maksātāja tiesiskā paļāvība par tiesību uz nodokļa atskaitīšanu nosacījumu izpildi)

9

2018/C 134/13

Lieta C-132/17: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 21. februāra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 2010/13/ES — Definīcijas — “Audiovizuālo mediju pakalpojuma” jēdziens — Piemērošanas joma — YouTube pieejams reklāmas videokanāls attiecībā uz jaunu vieglo automobiļu modeļiem)

10

2018/C 134/14

Lieta C-182/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts, 9. pants un 13. panta 1. punkts — Neaplikšana ar nodokli — Jēdziens “publisko tiesību subjekts” — Komercsabiedība, kas pilnā apmērā pieder pašvaldībai un kam ir uzticēti daži publiski uzdevumi, kuri ir jāveic šai pašvaldībai — Šo uzdevumu un atlīdzības par tiem noteikšana līgumā, kas noslēgts starp šo sabiedrību un minēto pašvaldību)

11

2018/C 134/15

Lieta C-185/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 22. februāra spriedums (Administrativen sad Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mitnitsa Varna/“SAKSA” ООD (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Preču klasifikācija — Saskaņotais standarts ne 590:2013 — Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija 2710 19 43 — Kritēriji, kuriem ir nozīme, preci klasificējot kā gāzeļļu)

11

2018/C 134/16

Lieta C-658/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 24. novembrī iesniedza Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polija) – WB

12

2018/C 134/17

Lieta C-698/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 13. decembrīToni Klement iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-211/14 RENV Toni Klement/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Lieta C-711/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. decembrī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – Anke Hartog/British Airways plc

14

2018/C 134/19

Lieta C-727/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 29. decembrī iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polija) – ECO-WIND Construction S. A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Lieta C-9/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. janvārī iesniedza Oberlandesgericht Karlsruhe (Vācija) – kriminālprocess pret Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Lieta C-71/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. februārī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Skatteministeriet/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Lieta C-90/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. februārī iesniedza Visoki upravni sud (Horvātija) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Lieta C-129/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 19. februārī iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Vispārējā tiesa

2018/C 134/24

Lieta T-166/15: Vispārējās tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Mobilā tālruņa futrālis) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā ir attēlots mobilā tālruņa futrālis — Dizainparauga nodošana atklātībā — Regulas (EK) Nr. 6/2002 7. panta 1. punkts — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā)

18

2018/C 134/25

Lieta T-222/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (“MAGELLAN”) (Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MAGELLAN” — Faktiska izmantošana — Pierādīšanas pienākums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. pants un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 18. pants un 58. panta 1. punkta a) apakšpunkts) — Anulēšanas nodaļas pieļauts procesuāls pārkāpums — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas 2017/1001 94. pants) — Mutvārdu process — Regulas Nr. 207/2009 77. pants (tagad – Regulas 2017/1001 96. pants))

19

2018/C 134/26

Lieta T-307/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums – CEE Bankwatch Network/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas attiecas uz Komisijas lēmumu par Euratom aizdevuma piešķiršanu, lai atbalstītu Ukrainas kodoliekārtu drošības uzlabošanas programmu — Daļējs piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar sabiedrības interešu aizsardzību starptautisko attiecību jomā — Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību — Sevišķas sabiedrības intereses — Regula (EK) Nr. 1367/2006 — Piemērošana dokumentiem, kas saistīti ar lēmumiem, kuri pieņemti EAEK līguma ietvaros)

19

2018/C 134/27

Lieta T-338/16 P: Vispārējās tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums – Zink/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Ekspatriācijas pabalsta nemaksāšana vairāku gadu garumā administratīvas kļūdas dēļ — Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkts — Saprātīgs termiņš)

20

2018/C 134/28

Lieta T-260/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 20. februāra rīkojums – Iberdrola/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Spānijas nodokļu tiesību aktos paredzēta atbalsta shēma — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

21

2018/C 134/29

Lieta T-764/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. novembrī – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

21

2018/C 134/30

Lieta T-50/18: Prasība, kas celta 2018. gada 30. janvārī –Tassi/Tiesa

22

2018/C 134/31

Lieta T-51/18: Prasība, kas celta 2018. gada 30. janvārī –Kleani/Tiesa

22

2018/C 134/32

Lieta T-61/18: Prasība, kas celta 2018. gada 5. februārī – Rodriguez Prieto/Komisija

23

2018/C 134/33

Lieta T-63/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (“TORRO Grande Meat in Style”)

23

2018/C 134/34

Lieta T-65/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Venecuēla/Padome

24

2018/C 134/35

Lieta T-66/18: Prasība, kas celta 2018. gada 29. janvārī –Tsapakidou/Tiesa

25

2018/C 134/36

Lieta T-76/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. februārī – CN/Parlaments

25

2018/C 134/37

Lieta T-77/18: Prasība, kas celta 2018. gada 12. februārī – VE/EVTI

26

2018/C 134/38

Lieta T-79/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. februārī – Bekat/EUIPO – Borbet (“ARBET”)

27

2018/C 134/39

Lieta T-82/18: Prasība, kas celta 2018. gada 13. februārī – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (“HUSKY”)

27

2018/C 134/40

Lieta T-83/18: Prasība, kas celta 2018. gada 9. februārī – CH/Parlaments

28

2018/C 134/41

Lieta T-88/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Gruppo Armonie/EUIPO (“ARMONIE”)

29

2018/C 134/42

Lieta T-89/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (“Café del Sol”)

29

2018/C 134/43

Lieta T-90/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (“CAFE DEL SOL”)

30

2018/C 134/44

Lieta T-91/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. februārī – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (“DIAMOND CARD”)

31

2018/C 134/45

Lieta T-94/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (“fit+fun”)

32

2018/C 134/46

Lieta T-96/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (“ZORRO”)

32

2018/C 134/47

Lieta T-97/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. februārī – DeepMind Technologies/EUIPO (“STREAMS”)

33

2018/C 134/48

Lieta T-98/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (“MULTIFIT”)

33

2018/C 134/49

Lieta T-99/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Lieta T-102/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Knauf/EUIPO (“upgrade your personality”)

35

2018/C 134/51

Lieta T-103/18: Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (“Smoothline”)

36

2018/C 134/52

Lieta T-104/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Lieta T-105/18: Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – Deray/EUIPO – Charles Claire (“LILI LA TIGRESSE”)

37

2018/C 134/54

Lieta T-107/18: Prasība, kas celta 2018. gada 20. februārī – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (“Dienne”)

38

2018/C 134/55

Lieta T-116/07: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. februāra rīkojums – Francija/Komisija

39

2018/C 134/56

Lieta T-288/07: Vispārējās tiesas 2018. gada 22. februāra rīkojums – Alcan France/Komisija

39


LV

 

Top