Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:083:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 83, 2018. gada 5. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 5. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 83/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 83/02

Lieta C-249/15: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 18. janvāra spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi — Mehāniskais transportlīdzeklis, ko dalībvalsts rezidents iegādājas līzingā no citā dalībvalstī reģistrētas līzinga sabiedrības — Reģistrācijas nodoklis, ko aprēķina proporcionāli automobiļa lietošanas ilgumam — Nepieciešamība saņemt valsts nodokļu iestāžu atļauju pirms nodošanas satiksmē — Attaisnojums — Nodokļu tiesību normu apiešanas, kā arī to krāpnieciskas vai ļaunprātīgas piemērošanas novēršana — Dalībvalsts nodokļu kompetences saglabāšana — Samērīgums)

2

2018/C 83/03

Lieta C-270/16: Tiesas (trešā palāta) 2018. gada 18. janvāra spriedums (Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Carlos Enrique Ruiz Conejero/Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts — Aizliegums diskriminēt invaliditātes dēļ — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts, ka ar zināmiem nosacījumiem darbinieku var atlaist no darba epizodiskas prombūtnes dēļ, pat ja tā ir pamatota — Darbinieka prombūtne, kas ir radusies slimības saistībā ar viņa invaliditāti dēļ — Atšķirīga attieksme invaliditātes dēļ — Netieša diskriminācija — Pamatojums — Cīņa pret neierašanos darbā — Atbilstošs raksturs — Samērīgums)

3

2018/C 83/04

Lieta C-363/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 17. janvāra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Nelikumīgs un ar iekšējo tirgu nesaderīgs atbalsts — Atgūšanas pienākums — LESD 108. panta 2. punkta otrā daļa — Regula (EK) Nr. 659/1999 — 14. panta 3. punkts — Par bankrotējušu atzīta sabiedrība, kas ir saņēmusi valsts atbalstu — Maksātnespējas procedūras — Prasījumu reģistrēšana prasījumu sarakstā — Uzņēmuma darbības izbeigšana — Bankrota procedūras apturēšana, lai izvērtētu saimnieciskās darbības atjaunošanas iespēju — Pienākums informēt — Neizpilde)

3

2018/C 83/05

Lieta C-463/16: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 18. janvāra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stadion Amsterdam CV/Staatssecretaris van Financiën (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 77/388/EEK — 12. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešā daļa — Samazināta PVN likme — H pielikuma 7. kategorija — Vienots pakalpojums, ko veido divas atsevišķas sastāvdaļas — Samazinātas PVN likmes selektīva piemērošana vienai no šīm sastāvdaļām — Ekskursija “World of Ajax” — AFC Ajax muzeja apmeklējums)

4

2018/C 83/06

Lieta C-676/16: Tiesas (pirmā palāta) 2018. gada 17. janvāra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Finanšu sistēmas izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai nepieļaušana — Direktīva 2005/60/EK — Piemērošanas joma — 2. panta 1. punkta 3) apakšpunkta c) punkts un 3. panta 7. punkta a) apakšpunkts — Uzņēmuma darbības joma, ko veido komercreģistrā ierakstītu sabiedrību pārdošana, kuras ir dibinātas tikai pārdošanas mērķiem — Pārdošana, kas veikta kā uzņēmuma dalības iepriekš dibinātā sabiedrībā nodošana)

5

2018/C 83/07

Lieta C-45/17: Tiesas (desmitā palāta) 2018. gada 18. janvāra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Frédéric Jahin/Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. un 65. pants — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 11. pants — Maksājumi par ienākumiem no kapitāla, kas ir iesaistīts dalībvalsts sociālā nodrošinājuma finansējumā — Atbrīvojums Eiropas Savienības pilsoņiem, kas apdrošināti citas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmā — Trešās valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā apdrošinātas fiziskās personas — Atšķirīga attieksme — Ierobežojums — Pamatojums)

5

2018/C 83/08

Lieta C-58/17: Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 18. janvāra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – INEOS Köln GmbH/Vācijas Federatīvā Republika (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — 10.a pants — Pagaidu noteikumi saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei — Laikposms no 2013. līdz 2020. gadam — Lēmums 2011/278/ES — 3. panta h) punkts — Jēdziens “procesa emisiju apakšiekārta” — Emisijas, kas rodas, sadedzinot nepilnīgi oksidētu oglekli — Šķidrie blakusprodukti — Izslēgšana)

6

2018/C 83/09

Lieta C-240/17: Tiesas (piektā palāta) 2018. gada 16. janvāra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – E (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Trešās valsts valstspiederīgais, kas nelikumīgi uzturas dalībvalsts teritorijā — Draudi sabiedriskajai kārtībai un valsts drošībai — Direktīva 2008/115/EK — 6. panta 2. punkts — Atgriešanas lēmums — Ieceļošanas dalībvalstu teritorijā aizliegums — Ziņojums nolūkā liegt ieceļošanu Šengenas zonā — Valstspiederīgais, kuram ir citas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja — Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu — 25. panta 2. punkts — Dalībvalsts, kas ir izdevusi ziņojumu, un dalībvalsts, kura ir izsniegusi uzturēšanās atļauju, apspriešanās procedūra — Termiņš — Apspriesties aicinātās līgumslēdzējas valsts nostājas nepaušana — Sekas attiecībā uz lēmumu par atgriešanu un ieceļošanas aizliegumu izpildi)

7

2018/C 83/10

Apvienotās lietas C-654/16, C-657/16 un C-658/16: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 11. janvāra rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16)/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sabiedrību tiesības — Direktīva 2004/25/EK — Pārņemšanas piedāvājumi — 5. panta 4. punkta otrā daļa — Iespēja mainīt piedāvājuma cenu tādos apstākļos un saskaņā ar tādiem kritērijiem, kas ir skaidri noteikti — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts noteikt tādu piedāvājuma cenu, kāda konstatēta kolūzijas gadījumā starp piedāvātāju vai personām, kuras rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju, un vienu vai vairākiem pārdevējiem — “Skaidri noteikta kritērija” jēdziens)

8

2018/C 83/11

Lieta C-678/16 P: Tiesas (astotā palāta) 2018. gada 18. janvāra rīkojums – Monster Energy Company/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (Apelācija — Reglaments — 181. pants — Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “HotoGo self-heating can technology” — Kombinēta preču zīme — Reģistrācijas pieteikums — Iebildumi — Noraidīšana — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

8

2018/C 83/12

Lieta C-101/17 P: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 14. decembra rīkojums – Verus Eood/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Maquet GmbH (Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “LUCEO” — Atzīšana par spēkā neesošu)

9

2018/C 83/13

Lieta C-499/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 17. augustāMiguel Torres, SA iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 31. maija spriedumu lietā T-637/15 Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres

9

2018/C 83/14

Lieta C-536/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 11. septembrīJosel, SL iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 28. jūnija spriedumu lietā T-333/15 Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland

10

2018/C 83/15

Lieta C-559/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 21. septembrīCafés Pont SL iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 20. jūlija spriedumu lietā T-309/16 Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini

10

2018/C 83/16

Lieta C-668/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 28. novembrīViridis Pharmaceutical Ltd. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 15. septembra spriedumu lietā T-276/16 Viridis Pharmaceutical Ltd./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

10

2018/C 83/17

Lieta C-695/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. decembrī iesniedza Helsingin käräjäoikeus (Somija) – Likvidējamā Metirato Oy/Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet

11

2018/C 83/18

Lieta C-704/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. decembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – D. H./Ministerstvo vnitra

12

2018/C 83/19

Lieta C-705/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. decembrī iesniedza Svea hovrätt (Zviedrija) – Patent-och registreringsverket/Mats Hansson

12

2018/C 83/20

Lieta C-716/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. decembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – A

13

2018/C 83/21

Lieta C-724/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. decembrī iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

14

2018/C 83/22

Lieta C-729/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. decembrī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

14

2018/C 83/23

Lieta C-19/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 5. janvārīMS iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 31. maija rīkojumu lietā T-17/16 MS/Komisija

16

2018/C 83/24

Lieta C-27/18: Prasība, kas celta 2018. gada 16. janvārī – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

17

2018/C 83/25

Lieta C-415/16: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 8. decembra rīkojums (Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – David Fernando Leal da Fonseca/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

18

2018/C 83/26

Lieta C-269/17: Tiesas 2017. gada 14. novembra rīkojums (Amtsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Andreas Niemeyer/Brussels Airlines SA/NV

18

2018/C 83/27

Lieta C-277/17: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 15. novembra rīkojums (Amtsgericht Hannover (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Heinz-Gerhard Albrecht/TUIfly GmbH

18

2018/C 83/28

Lieta C-420/17: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 8. decembra rīkojums – Eiropas Komisija/Francijas Republika

18

2018/C 83/29

Lieta C-534/17: Tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 14. novembra rīkojums (Amtsgericht Hannover (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ursula Kaufmann, Viktor Schay/TUIfly GmbH

19

 

Vispārējā tiesa

2018/C 83/30

Lieta T-639/16 P: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. janvāra spriedums – FV/Padome (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2013. gada novērtējums — Pirmajā instancē celtās prasības noraidīšana — Spriedumu pirmajā instancē taisījušā tiesas sastāva izveide — Civildienesta tiesas tiesneša iecelšanas procedūra — Tiesību aktos noteikta tiesa — Likumīgas tiesas princips)

20

2018/C 83/31

Lieta T-869/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. janvāra spriedums – Wenger/EUIPO – Swissgear (“SWISSGEAR”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “SWISSGEAR” — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts) — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 76. pants (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 59. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 95. pants))

20

2018/C 83/32

Lieta T-250/17: Vispārējās tiesas 2018. gada 23. janvāra spriedums – avanti/EUIPO (“avanti”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “avanti” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

21

2018/C 83/33

Lieta T-15/18: Prasība, kas celta 2018. gada 17. janvārī – OCU/ECB

22

2018/C 83/34

Lieta T-16/18: Prasība, kas celta 2018. gada 17. janvārī – Activos e Inversiones Monterroso/VNV

22

2018/C 83/35

Lieta T-862/16: Vispārējās tiesas 2018. gada 16. janvāra rīkojums – fritz-kulturgüter/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (“fritz-wasser”)

23


LV

 

Top