Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 52, 2018. gada 12. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 52

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 12. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 52/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 52/02

Lieta C-600/14: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 5. decembra spriedums – Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Eiropas Savienības ārējā darbība — LESD 216. panta 1. punkts — LESD 218. panta 9. punkts — Nostājas, kas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar starptautisku nolīgumu izveidotā struktūrā, noteikšana — Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) Revīzijas komiteja — Grozījumi Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) un tās papildinājumos — Savienības un dalībvalstu dalīta kompetence — Savienības ārējā kompetence tādā jomā, kurā Savienība līdz šim nav izdevusi kopējus noteikumus — Lēmuma 2014/699/ES spēkā esamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Lojālas sadarbības princips)

2

2018/C 52/03

Lieta C-598/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 7. decembra spriedums (Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Patērētāju līgumi — Negodīgi noteikumi — Valsts tiesas pilnvaras — Patērētājiem atzītās aizsardzības efektivitāte — Hipotekārā aizdevuma līgums — Piedziņas vēršanas uz hipotēkas objektu ārpustiesas procedūra — Nosolītāja lietu tiesību atzīšanas vienkāršota tiesvedība)

3

2018/C 52/04

Lieta C-61/16 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 14. decembra spriedums – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija — Dempings — Regula (ES) Nr. 502/2013 — Ķīnas izcelsmes velosipēdu imports — Regula (EK) Nr. 1225/2009 — 18. panta 1. punkts — Sadarbība — Jēdziens “Nepieciešamā informācija” — 9. panta 5. punkts — Individuāla režīma pieprasījums — Apiešanas risks)

3

2018/C 52/05

Lieta C-189/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 7. decembra spriedums (Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 46. panta 2. punkts — 47. panta 1. punkta d) apakšpunkts — 50. pants — Garantētā pamatpensija — Minimālā pensija — Tiesību uz pensiju aprēķināšana)

4

2018/C 52/06

Lieta C-230/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 6. decembra spriedums (Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — LESD 101. panta 1. punkts — Luksusa kosmētikas līdzekļu selektīvā izplatīšana — Noteikums, atbilstoši kuram izplatītājiem, veicot pārdošanu internetā, ir aizliegts iesaistīt nepilnvarotu trešo personu — Regula (ES) Nr. 330/2010 — 4. panta b) un c) punkts)

5

2018/C 52/07

Lieta C-243/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 14. decembra spriedums (Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Antonio Miravitlles Ciurana u.c./Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sabiedrību tiesības — Direktīva 2009/101/EK — 2. pants un 6.–8. pants — Direktīva 2012/30/ES — 19. un 36. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 20., 21. un 51. pants — No darba līguma izrietošu prasījumu piedziņa — Tiesības tajā pašā tiesā celt prasību pret sabiedrību un tās vadītāju kā pret atbildīgo personu un kā pret personu, kura ir solidāri atbildīga par sabiedrības parādiem)

6

2018/C 52/08

Lieta C-305/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 14. decembra spriedums (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Sestā direktīva 77/388/EEK — 11. panta A daļas 1. punkta a) apakšpunkts — Nodokļa bāze — 17. pants — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — 27. pants — Īpaši noteikumi, kas paredz atkāpes — Lēmums 89/534/EEK — Tirdzniecības struktūra, kuras pamatā ir preču piegāde ar tādu personu starpniecību, kas nav nodokļa maksātājas — Preces atvērta tirgus vērtības, kas noteikta tirdzniecības pēdējā stadijā, aplikšana ar nodokli — Šo personu izdevumu iekļaušana)

6

2018/C 52/09

Lieta C-329/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 7. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Medicīnas ierīces — Direktīva 93/42/EEK — Piemērošanas joma — Jēdziens “medicīnas ierīce” — CE marķējums — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir noteikts pienākums recepšu zāļu izrakstīšanai un izsniegšanai paredzēto programmatūru sertificēt kompetentajā valsts iestādē)

7

2018/C 52/10

Lieta C-403/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 13. decembra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (EK) Nr. 810/2009 — 32. panta 3. punkts — Kopienas Vīzu kodekss — Lēmums par vīzas atteikumu — Pieteicēja tiesības celt prasību par šo lēmumu — Dalībvalsts pienākums nodrošināt tiesības vērsties tiesā)

8

2018/C 52/11

Lieta C-408/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 6. decembra spriedums (Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, agrāk Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 2004/18/EK — Piemērošanas joma — Regula (EK) Nr. 1083/2006 — Eiropas reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds — Līgums par automaģistrāles būvniecības finansēšanu, kas ar Eiropas Investīciju banku noslēgts pirms dalībvalsts pievienošanās Eiropas Savienībai — “Pārkāpuma” jēdziens Regulas Nr. 1083/2006 izpratnē)

9

2018/C 52/12

Lieta C-487/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 13. decembra spriedums – Telefónica SA/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Portugāles un Spānijas telekomunikāciju tirgi — Starp divām sabiedrībām noslēgtajā nolīgumā ietvertā klauzula par konkurences aizliegumu — Ierobežojums mērķa dēļ — Tiesības uz aizstāvību — Atteikums nopratināt lieciniekus — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Atbildību mīkstinoši apstākļi)

10

2018/C 52/13

Lieta C-567/16: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 7. decembra spriedums (High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Rūpnieciskais un komercīpašums — Patentu tiesības — Cilvēkiem paredzētas zāles — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 3. panta b) punkts — Papildu aizsardzības sertifikāts — Saņemšanas nosacījumi — 10. panta 3. punkts — Sertifikāta piešķiršana vai sertifikāta pieteikuma noraidījums — Direktīva 2001/83/EK — 28. panta 4. punkts — Decentralizēta procedūra)

10

2018/C 52/14

Lieta C-630/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 14. decembra spriedums (Helsingin hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko uzsākusi Anstar Oy (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Saskaņoti būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi — Saskaņotais standarts EN 1090-1:2009+A1:2011 — Kritēriji standarta, ko saskaņā ar Eiropas Komisijas pilnvarojumu ir apstiprinājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), apjoma noteikšanai — Stiprinājumu daļas, kuras paredzēts ievietot betonā, pirms tas sacietējis, un izmantot, lai savienotu fasādes elementus un mūra balstus ar ēkas konstrukciju)

11

2018/C 52/15

Lieta C-636/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 7. decembra spriedums Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wilber López Pastuzano/ Delegación del Gobierno en Navarra (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tādu trešo valstu valstspiederīgo statuss, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji — Direktīva 2003/109/EK — 12. pants — Lēmuma par pastāvīgā iedzīvotāja izraidīšanu pieņemšana — Vērā ņemamie faktori — Valsts tiesiskais regulējums — Šo faktoru neņemšana vērā — Saderība)

11

2018/C 52/16

Lieta C-42/17: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 5. decembra spriedums (Corte costituzionale (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret M.A.S., M.B. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 325. pants — 2015. gada 8. septembra spriedums Taricco u.c. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Kriminālprocess attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēti noilguma termiņi, kas var izraisīt nesodāmību par noziedzīgiem nodarījumiem — Eiropas Savienības finanšu interešu aizskārums — Pienākums nepiemērot jebkādu valsts tiesību normu, kas var apdraudēt Savienības tiesībās paredzētos dalībvalstu pienākumus — Noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības princips)

12

2018/C 52/17

Lieta C-66/17: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 14. decembra spriedums (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 805/2004 — Piemērošanas joma — Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem — Izpildes rīkojumi, kas apstiprināmi par Eiropas izpildes rīkojumiem — Tāds lēmums par tiesāšanās izdevumu apmēru, kurš ir ietverts spriedumā, kas nav taisīts par neapstrīdētu prasījumu — Izslēgšana)

13

2018/C 52/18

Lieta C-344/17: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 30. novembra rīkojums (Tribunale di Torino (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – IJDF Italy Srl/Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju līgumu — Direktīva 93/13/EEK — Valsts tiesību akti, kas ļauj galveno parādnieku un galvotāju iesūdzēt vienā un tajā pašā tiesā — Atkāpe no noteikumiem, kas nosaka patērētāja domicila vietu — Tiesas Reglamenta 99. pants)

13

2018/C 52/19

Lieta C-622/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. novembrī iesniedza Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lietuva) – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Lieta C-626/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. novembrī iesniedza Giudice di Pace di Roma (Itālija) – Alberto Rossi u.c./Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Lieta C-634/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 13. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Oldenburg (Vācija) – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Lieta C-638/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. novembrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/UAB “Skonis ir kvapas”

16

2018/C 52/23

Lieta C-639/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. novembrī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “KPMG Baltics”, likvidējamās AS “Latvijas Krājbanka” administratore

17

2018/C 52/24

Lieta C-643/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 17. novembrī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – GE Power Controls Portugal — Unipessoal L.da. /Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Lieta C-644/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 17. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Lieta C-646/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 17. novembrī iesniedza Tribunale di Brindisi (Itālija) – kriminālprocess pret Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Lieta C-647/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 20. novembrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) – Skatteverket/Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Lieta C-650/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. novembrī iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) – QH

20

2018/C 52/29

Lieta C-657/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. novembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Lieta C-659/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. novembrī iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Lieta C-667/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. novembrī iesniedza Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itālija) – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari u.c.

22

2018/C 52/32

Lieta C-672/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 28. novembrī iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugāle) – Tratave —Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Lieta C-675/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Ministero della Salute/Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Lieta C-683/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. decembrī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV

23

 

Vispārējā tiesa

2018/C 52/35

Lieta T-505/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – Ungārija/Komisija (“ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Regulas (EK) Nr. 1782/2003, Nr. 1290/2005, Nr. 73/2009 un Nr. 1122/2009 — Ungārijas izdevumi — Savstarpēja atbilstība — Reglamentējošu prasību vadības jomā pārbaude — Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa kontrole — Vienotas likmes un vienreizējas korekcijas — Risks fondiem”)

25

2018/C 52/36

Lieta T-304/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – bet365 Group/EUIPO – Hansen (“BET 365”) (Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “BET 365” — Absolūts atteikuma pamats — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pierādījumi — Preču zīmes izmantošana vairākiem nolūkiem — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts un 52. panta 2. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 3. punkts un 59. panta 2. punkts)

26

2018/C 52/37

Lieta T-609/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – PB/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Paziņojums par konkursu EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Ārsti dienestos Luksemburgā — Atteikums pielaist pie pārbaudījumiem novērtēšanas centrā — Otrās valodas izvēles ierobežošana līdz noteiktam Savienības oficiālo valodu skaitam — Iebilde par prettiesiskumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Atbildība — Morālais kaitējums)

26

2018/C 52/38

Lieta T-792/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (“OJO sunglasses”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “OJO sunglasses” reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “oio” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

27

2018/C 52/39

Lieta T-21/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra spriedums – RL/Eiropas Savienības Tiesa (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2015. gada paaugstināšana amatā — Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 10 pakāpē, kas stājas spēkā ar 2015. gada 1. jūliju — Starpiestāžu pārcelšana — Sistēma prorata temporis — Salīdzinošs nopelnu izvērtējums — Civildienesta noteikumu 45. pants — Atbildība)

28

2018/C 52/40

Lieta T-559/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. decembra rīkojums – Durazzo/SEAE (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2014. gada paaugstināšana amatā — Akti, kas nav nelabvēlīgi — Acīmredzama nepieņemamība — Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju — Civildienesta noteikumu 43. pants un 45. panta 1. punkts — Salīdzinošs nopelnu izvērtējums — Novērtējuma ziņojumu ņemšana vērā, lai paaugstinātu amatā — Vienīgi burtiski vērtējumi — Tādas metodes neesamība, kas ļauj salīdzināt novērtējuma ziņojumus, lai paaugstinātu amatā — Acīmredzami pamatota prasība)

28

2018/C 52/41

Lieta T-849/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra rīkojums – PGNiG Supply & Trading/Komisija (Pagaidu noregulējums — Dabasgāzes iekšējais tirgus — Direktīva 2009/73/EK — Bundesnetzagentur pieteikums par nosacījumu atkāpē no Savienības noteikumiem grozīšanu gāzes vada OPAL ekspluatācijai — Komisijas lēmums, ar ko groza atkāpes no Savienības noteikumiem nosacījumus — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

29

2018/C 52/42

Lieta T-853/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. decembra rīkojums – Techniplan/Komisija (Prasība sakarā ar bezdarbību — Komisijas nostājas formulēšana — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Formas prasību neievērošana — Lūgums izdot rīkojumu — Acīmredzama nepieņemamība — Acīmredzama kompetences neesamība)

30

2018/C 52/43

Lieta T-284/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. decembra rīkojums – Le Pen/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Institucionālās tiesības — Eiropas Parlamenta deputāts — Privilēģijas un imunitāte — Lēmums atcelt imunitāti — Intereses celt prasību zudums — Daļēja tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

30

2018/C 52/44

Lieta T-475/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra rīkojums – Rogesa/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Regula (EK) Nr. 1367/2006 — Dokumenti par iekārtu, kas ražo granulu un kausētās rūdas maisījumu — Netieši izteikts piekļuves atteikums — Tiešs lēmums, kurš pieņemts pirms prasības celšanas — Pieteikums par tiesvedības izbeigšanu pirms sprieduma taisīšanas — Interese celt prasību — Acīmredzama nepieņemamība)

31

2018/C 52/45

Lieta T-768/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. novembrī – Comprojecto-Projetos e Construções u.c./ECB

31

2018/C 52/46

Lieta T-780/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. novembrī – U.S./ECB

34

2018/C 52/47

Lieta T-793/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. decembrī – Bruel/Komisija un SEAE

35

2018/C 52/48

Lieta T-805/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. decembrī – BASF/ECHA

36

2018/C 52/49

Lieta T-806/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. decembrī – BASF un REACH & colours/ECHA

37

2018/C 52/50

Lieta T-811/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. decembrī – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (“CLASSIC DRIVER”)

38

2018/C 52/51

Lieta T-812/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. decembrī – Seco Belgium un Vinçotte/Parlaments

39

2018/C 52/52

Lieta T-813/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. decembrī – Nerantzaki/Komisija

39

2018/C 52/53

Lieta T-814/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. decembrī – Lietuvos geležinkeliai/Komisija

40

2018/C 52/54

Lieta T-821/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. decembrī – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (“VITROMED Germany”)

41

2018/C 52/55

Lieta T-825/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. decembrī – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (“LIGHTBOUNCE”)

42

2018/C 52/56

Lieta T-826/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. decembrī – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (“FYYO”)

42

2018/C 52/57

Lieta T-831/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. decembrī – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (“Flexagil”)

43

2018/C 52/58

Lieta T-305/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra rīkojums – Airdata/Komisija

44

2018/C 52/59

Lieta T-234/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. decembra rīkojums – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (“Meissen”)

44

2018/C 52/60

Lieta T-451/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 18. decembra rīkojums – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisija

44


LV

 

Top