EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:022:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 22, 2018. gada 22. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 22

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 22. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2018/C 22/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2018/C 22/02

Lieta C-472/15 P: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums – Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA/Eiropas Komisija, Itālijas Republika (Apelācija — Valsts atbalsts — Eksporta kredīta apdrošināšana — Pārapdrošināšanas segums, ko valsts uzņēmums ir piešķīris savam meitasuzņēmumam — Kapitālieguldījumi meitasuzņēmuma zaudējumu segšanai — Valsts atbalsta jēdziens — Valsts vainojamība — Privātā ieguldītāja kritērijs)

2

2018/C 22/03

Apvienotās lietas C-596/15 P un C-597/15 P: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums – Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P)/Eiropas Komisija Apelācija — Sabiedrības veselība — Patērētāju tiesību aizsardzība — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem — 13. panta 3. punkts — Saraksts ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem — Botāniskas vielas — Atliktās veselīguma norādes — Prasība sakarā ar bezdarbību — LESD 265. pants — Eiropas Komisijas nostājas formulēšana — Interese celt prasību — Locus standi

3

2018/C 22/04

Lieta C-658/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 16. novembra spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Robeco Hollands Bezit NV u.c./Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2004/39/EK — Finanšu instrumentu tirgi — 4. panta 1. punkta 14) apakšpunkts — “Regulēta tirgus” jēdziens — Piemērošanas joma — Sistēma, kurā piedalās, no vienas puses, starpnieki, kas pārstāv ieguldītājus, un, no otras puses, “atvērta tipa” ieguldījumu fondu aģenti, kam ir pienākums izpildīt ar viņu fondiem saistītos rīkojumus

3

2018/C 22/05

Lieta C-671/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 14. novembra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Président de l’Autorité de la concurrence/Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā lauksaimniecības politika — LESD 42. pants — Regula (EK) Nr. 2200/96 — Regula (EK) Nr. 1182/2007 — Regula (EK) Nr. 1234/2007 — Pretkonkurences darbības — LESD 101. pants — Regula Nr. 26 — Regula (EK) Nr. 1184/2006 — Ražotāju organizācijas — Ražotāju organizāciju apvienības — Šo organizāciju un apvienību uzdevumi — Minimālās pārdošanas cenas noteikšanas prakse — Tirgū laisto daudzumu saskaņošanas prakse — Apmaiņas ar stratēģisku informāciju prakse — Francijas lapu cigoriņu tirgus

4

2018/C 22/06

Lieta C-691/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 22. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Bilbaína de Alquitranes, SA u.c. Apelācija — Vide — Regula (EK) Nr. 1272/2008 — Dažu vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana — Regula (ES) Nr. 944/2013 — Augstas temperatūras akmeņogļu darvas klasifikācija — Akūtas toksicitātes ūdens vidē (H400) un hroniskas toksicitātes ūdens vidē (H410) kategorijas — Pienākums ievērot pienācīgu rūpību — Acīmredzama kļūda vērtējumā

5

2018/C 22/07

Lieta C-122/16 P: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 14. novembra spriedums – British Airways plc/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Komisijas lēmums par nolīgumiem un saskaņotām darbībām attiecībā uz vairākiem kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem — Kļūda pamatojumā — Absolūts pamats, kuru Eiropas Savienības tiesa ir izvirzījusi pēc savas ierosmes — Aizliegums lemt ultra petita — Prasības pieteikumā pirmajā instancē ietvertie prasījumi nolūkā panākt apstrīdētā lēmuma daļēju atcelšanu — Aizliegums Eiropas Savienības Vispārējai tiesai pasludināt apstrīdētā lēmuma atcelšanu pilnībā — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību

6

2018/C 22/08

Lieta C-165/16: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 14. novembra spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Savienības pilsonība — LESD 21. pants — Direktīva 2004/38/EK — Saņēmēji — Dubultā pilsonība — Savienības pilsonis, kas ir ieguvis uzņēmējas dalībvalsts pilsonību, vienlaikus saglabājot savu izcelsmes pilsonību — Trešās valsts valstspiederīgā, kas ir Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, tiesības uzturēties šajā dalībvalstī

7

2018/C 22/09

Lieta C-224/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 22. novembra spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri)/Nachalnik na Mitnitsa Burgas Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība — Ārējais tranzīts — Pārvadājumi ar autotransportu, kas veikti, izmantojot TIR karneti — LESD 267. pants — Tiesas kompetence interpretēt TIR konvencijas 8. un 11. pantu — Nepabeigta TIR operācija — Galvotājas apvienības atbildība — TIR konvencijas 8. panta 7. punkts — Pienākums pirms prasības iesniegšanas pret galvotāju apvienību pēc iespējas likt izdarīt maksājumu personai vai personām, kas ir tieši atbildīgas — TIR konvencijai pievienotās paskaidrojošās piezīmes — Regula (EEK) Nr. 2454/93 — 457. panta 2. punkts — Kopienas Muitas kodekss — 203. un 213. pants — Personas, kas ieguvušas vai kuru valdījumā ir bijušas attiecīgās preces un kuras apzinājās vai kurām būtu bijis jāapzinās, ka tās ir izņemtas no muitas uzraudzības

8

2018/C 22/10

Lieta C-246/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums (Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Nodokļa bāze — Sestā direktīva 77/388/EEK — 11. panta C daļas 1. punkta otrā daļa — Tiesību samazināt nodokļa bāzi ierobežojums darījumu partnera nemaksāšanas gadījumā — Dalībvalstu rīcības brīvība transponēšanā — Uzņēmēja priekšmaksājuma perioda samērīgums

9

2018/C 22/11

Lieta C-250/16 P: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 16. novembra spriedums – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH/Komisija Apelācija — Šķīrējklauzula — Sestā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2002.–2006.) — Daļas no apelācijas sūdzības iesniedzējas samaksātajām summām atmaksa — Fiksēta zaudējumu atlīdzība

9

2018/C 22/12

Lieta C-251/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 22. novembra spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosnan Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Sestā direktīva 77/388/EEK — 4. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 13. panta B daļas g) punkts — Ēku un zem tām esošās zemes pārdošanas atbrīvojums no nodokļa, izņemot gadījumus, kas aprakstīti 4. panta 3. punkta a) apakšpunktā — Ļaunprātīgas rīcības aizlieguma princips — Piemērojamība, ja nav valsts tiesību normu, ar ko būtu ieviests šis princips — Tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi

10

2018/C 22/13

Lieta C-292/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums (Helsingin hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko aizsākusi A Oy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Tiešie nodokļi — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Direktīva 90/434/EEK — 10. panta 2. punkts — Aktīvu ieguldījums — Pastāvīga uzņēmuma nerezidenta pārvešana sabiedrībai saņēmējai, kas arī ir nerezidente, aktīvu pārvešanas darījuma ietvaros — Pārvedamās sabiedrības dalībvalsts tiesības ar nodokli aplikt šī uzņēmuma peļņu vai kapitāla pieaugumu, kas radies aktīvu pārvešanas dēļ — Valsts tiesiskais regulējums, kurā, sākot no gada, kad pārvešana notikusi, ir paredzēta peļņas vai kapitāla pieauguma tūlītēja aplikšana ar nodokli — Nodokļa kā tā taksācijas gada nodokļu ieņēmuma iekasēšana, kurā aktīvu pārvešanas darījums ir noticis

11

2018/C 22/14

Lieta C-308/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 16. novembra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kozuba Premium Selection sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 12. panta 1. un 2. punkts — 135. panta 1. punkta j) apakšpunkts — Ar nodokli apliekami darījumi — No nodokļiem atbrīvotas ēku piegādes — Jēdziens “pirmreizēja izmantošana” — Jēdziens “pārbūve”

11

2018/C 22/15

Apvienotās lietas C-374/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 15. novembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rochus Geissel; likvidējamās RGEX GmbH i.L. administrators/Finanzamt Neuss (C-374/16), un Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin (C-375/16) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 168. panta a) punkts, 178. punkta a) punkts un 226. panta 5. punkts — Priekšnodokļa atskaitīšana — Rēķinos obligāti norādāmas ziņas — Nodokļa maksātāja tiesiskā paļāvība par tiesību uz nodokļa atskaitīšanu nosacījumu izpildi

12

2018/C 22/16

Lieta C-381/16: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 207/2009 — Eiropas Savienības preču zīme — 16. pants — Preču zīme kā īpašumtiesību objekts — Eiropas Savienības preču zīmes pielīdzināšana valsts preču zīmei — 18. pants — Tādas preču zīmes nodošana, kas reģistrēta uz preču zīmes īpašnieka aģenta vai pārstāvja vārda — Valsts tiesību norma, kurā ir dota iespēja celt prasību par tādas valsts preču zīmes īpašumtiesību atjaunošanu, kas reģistrēta, aizskarot īpašnieka tiesības vai pārkāpjot likumiskās vai līgumiskās saistības — Saderīgums ar Regulu Nr. 207/2009

13

2018/C 22/17

Apvienotās lietas C-427/16 un C-428/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums (Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “CHEZ Elektro Balgaria” AD/Yordan Kotsev (C-427/16) un “FrontEx International” EAD/Emil Yanakiev (C-428/16) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Konkurence — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Advokātu profesionālās organizācijas noteikti minimālie honorāru apmēri — Aizliegums tiesai uzdot atlīdzināt summu, kas ir mazāka par šiem minimālajiem apmēriem — Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ietilpst brīvās profesijas pārstāvja sniegtā pakalpojuma cenā

13

2018/C 22/18

Lieta C-507/16: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 15. novembra spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Entertainment Bulgaria System EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Direktīva 2006/112/EK — 168. panta a) punkts, 169. panta a) punkts, 214. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkts un 289. un 290. pants — Maksājamā vai samaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atskaitīšana — Citās dalībvalstīs veikti vēlāki darījumi — Atbrīvojums no nodokļa dalībvalstī, kurā īsteno tiesības uz nodokļa atskaitīšanu

14

2018/C 22/19

Lieta C-547/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 23. novembra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA Konkurence — LESD 101. pants — Nolīgumi starp uzņēmumiem — Komercattiecības starp degvielas uzpildes staciju ekspluatētājiem un naftas uzņēmumiem — Nolīgums par degvielas ekskluzīvu ilgtermiņa piegādi — Lēmums, ar kuru Eiropas Komisija atzīst uzņēmuma saistības par saistošām — Cik saistošs Komisijas lēmums par saistībām ir valstu tiesām — Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punkts un 16. panta 1. punkts

15

2018/C 22/20

Lieta C-424/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 14. jūlijāVilislav Andreev Kaleychev iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 22. jūnija rīkojumu lietā T-58/17 Kaleychev/Eiropas Cilvēktiesību tiesa

16

2018/C 22/21

Lieta C-455/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 31. jūlijā iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Benedikt Brisch/TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Lieta C-456/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 31. jūlijā iesniedza Oberlandesgericht Köln (Vācija) – Gabriela Verena Glanzmann u.c./Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Lieta C-470/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 7. augustā iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) – Teresa Coria Garcia u.c./Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Lieta C-549/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 19. septembrī Ukraina iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 19. jūlija spriedumu lietā T-346/14 DEP Yanukovych/Padome

17

2018/C 22/25

Lieta C-550/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 19. septembrī Ukraina iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 19. jūlija spriedumu lietā T-347/14 DEP Yanukovych/Padome

17

2018/C 22/26

Lieta C-551/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 19. septembrī Ukraina iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2017. gada 19. jūlija spriedumu lietā T-348/14 DEP Yanukovych/Padome

18

2018/C 22/27

Lieta C-577/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 2. oktobrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2018/C 22/28

Lieta C-589/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. oktobrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spānija) – Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

19

2018/C 22/29

Lieta C-597/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. oktobrī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie u.c.

19

2018/C 22/30

Lieta C-598/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 16. oktobrī iesniedza Gerechtshof ’s Hertogenbosch (Nīderlande) – A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst

20

2018/C 22/31

Lieta C-601/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. oktobrī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – Dirk Harms u.c./Vueling Airlines SA

21

2018/C 22/32

Lieta C-604/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 23. oktobrī iesniedza Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) – PM/AH

21

2018/C 22/33

Lieta C-606/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 20. oktobrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – IBA Molecular Italy Srl/Azienda ULSS n. 3 u.c.

22

2018/C 22/34

Lieta C-612/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. oktobrī iesniedza Corte dei Conti (Itālija) – Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Lieta C-613/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. oktobrī iesniedza Corte dei Conti (Itālija) – Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

23

2018/C 22/36

Lieta C-616/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 26. oktobrī iesniedza Tribunal correctionnel de Foix (Francija) – Procureur de la République/Mathieu Blaise u.c.

24

2018/C 22/37

Lieta C-618/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. oktobrī iesniedza Tribunal d'instance de Limoges (Francija) – BNP Paribas Personal Finance SA sabiedrības Solfea tiesību pārņēmēja/Roger Ducloux, Josée Ducloux, meitas uzvārds Lecay

25

2018/C 22/38

Lieta C-619/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. novembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Ministerio de Defensa/Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Lieta C-620/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 2. novembrī iesniedza Székesfehérvári Törvényszék (Ungārija) – Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Lieta C-621/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. novembrī iesniedza Kúria (Ungārija) – Gyula Kiss/CIB Bank Zrt. u.c.

29

2018/C 22/41

Lieta C-623/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 31. oktobrī iesniedza Investigatory Powers Tribunal – London (Apvienotā Karaliste) – Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs u.c.

29

2018/C 22/42

Lieta C-630/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. novembrī iesniedza Općinski sud u Rijeci (Horvātija) – Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Lieta C-678/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. decembrī – Eiropas Komisija/Īrija

31

 

Vispārējā tiesa

2018/C 22/44

Apvienotās lietas T-101/15 un T-102/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 30. novembra spriedums – Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Zilas un sudraba krāsas kombinācija) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Savienības preču zīme, ko veido zilas un sudraba krāsas kombinācija — Absolūts atteikuma pamats — Pietiekami skaidrs un precīzs grafisks attēlojums — Nepieciešamība pēc sistemātiska salikuma, kurā attiecīgās krāsas ir saistītas iepriekš noteiktā un nemainīgā veidā — Tiesiskā paļāvība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 4. pants un 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 4. pants un 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

33

2018/C 22/45

Lieta T-31/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. novembra spriedums – adp Gauselmann/EUIPO (“Juwel”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Juwel” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

33

2018/C 22/46

Lieta T-239/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. novembra spriedums – Polskie Zdroje/EUIPO (“perlage”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “perlage” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 3. punkts))

34

2018/C 22/47

Lieta T-254/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. novembra spriedums – Steel Invest & Finance (Luxembourg)/Komisija Valsts atbalsts — Tēraudrūpniecības nozare — Atbalsts, ko Beļģija piešķīrusi vairākiem tēraudrūpniecības nozares uzņēmumiem — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt — Pienākums norādīt pamatojumu — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība — Privātā ieguldītāja kritērijs

35

2018/C 22/48

Lieta T-475/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 30. novembra spriedums – FTI Touristik/EUIPO – Prantner un Giersch (“Fl”) (Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Fl” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “fly.de” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

35

2018/C 22/49

Lieta T-633/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. novembra spriedums – Bilde/Parlaments Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana — Ģenerālsekretāra kompetence — Electa una via — Tiesības uz aizstāvību — Pierādīšanas pienākums — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā paļāvība — Politiskās tiesības — Vienlīdzīga attieksme — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Deputātu neatkarība — Kļūda faktos — Samērīgums

36

2018/C 22/50

Lieta T-634/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. novembra spriedums – Montel/Parlaments Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana — Ģenerālsekretāra kompetence — Electa una via — Tiesības uz aizstāvību — Pierādīšanas pienākums — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā paļāvība — Politiskās tiesības — Vienlīdzīga attieksme — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Deputātu neatkarība — Kļūda faktos — Samērīgums

37

2018/C 22/51

Lieta T-687/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 30. novembra spriedums – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (“STYLO & KOTON”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “STYLO & KOTON” — Absolūts atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) Nr. 2017/1001 59. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Ļaunticības neesamība

37

2018/C 22/52

Lieta T-798/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 30. novembra spriedums – Hanso Holding/EUIPO (“REAL”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “REAL” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts))

38

2018/C 22/53

Lieta T-895/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 30. novembra spriedums – Toontrack Music/EUIPO (“SUPERIOR DRUMMER”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SUPERIOR DRUMMER” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

39

2018/C 22/54

Lieta T-909/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. novembra spriedums – Laboratorios Ern/EUIPO – Sharma (“NRIM Life Sciences”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “NRIM Life Sciences” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “RYM” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/2001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

39

2018/C 22/55

Lieta T-50/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 30. novembra spriedums – Mackevision Medien Design/EUIPO (“TO CREATE REALITY”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “TO CREATE REALITY” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

40

2018/C 22/56

Lieta T-670/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 22. novembra rīkojums – Digital Rights Ireland/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi — Personas datu pārsūtīšana uz Amerikas Savienotajām Valstīm — Saskaņā ar Īrijas tiesībām dibināta bezpeļņas organizācija — Personas datu aizsardzības neesamība juridiskām personām — Par apstrādi atbildīgā persona — Locekļu un atbalstītāju vārdā celta prasība — Sabiedrības interesēs celta prasība — Nepieņemamība

40

2018/C 22/57

Lieta T-423/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 23. novembra rīkojums – Nexans France un Nexans/Komisija Pagaidu noregulējums — Konkurence — Elektrokabeļi — Lūguma piemērot konfidencialitāti noteiktai informācijai, kas ir ietverta lēmumā, ar ko konstatē LESD 101. panta pārkāpumu, noraidījums — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamības neesamība

41

2018/C 22/58

Lieta T-526/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. augustā – Ruiz Jayo un citi/VNV

42

2018/C 22/59

Lieta T-693/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. oktobrī – García Gómez un citi/VNV

42

2018/C 22/60

Lieta T-719/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. oktobrī – DuPont de Nemours u.c./Komisija

43

2018/C 22/61

Lieta T-727/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. oktobrī – PP u.c./SEAE

45

2018/C 22/62

Lieta T-728/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. oktobrī – Marinvest un Porting/Komisija

46

2018/C 22/63

Lieta T-731/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. oktobrī – Escribà Serra un citi/VNV

48

2018/C 22/64

Lieta T-734/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. novembrī – ViaSat/Komisija

48

2018/C 22/65

Lieta T-738/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. novembrī – STIF-IDF/Komisija

49

2018/C 22/66

Lieta T-748/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. novembrī – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (“i.Beat”)

50

2018/C 22/67

Lieta T-749/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. novembrī – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (“i.Beat jess”)

50

2018/C 22/68

Lieta T-750/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. novembrī – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Komisija

51

2018/C 22/69

Lieta T-756/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. novembrī – CMS Hasche Sigle/EUIPO (“WORLD LAW GROUP”)

53

2018/C 22/70

Lieta T-758/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. novembrī – Perfect Bar/EUIPO (“PERFECT BAR”)

53

2018/C 22/71

Lieta T-759/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. novembrī – Perfect Bar/EUIPO (“PERFECT BAR”)

54

2018/C 22/72

Lieta T-760/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. novembrī – Meesenburg Großhandel/EUIPO (“Triotherm+”)

55

2018/C 22/73

Lieta T-762/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. novembrī – Grammer/EUIPO (Ģeometriskas figūras attēls)

55

2018/C 22/74

Lieta T-763/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. novembrī – Septona/EUIPO – Intersnack Group (“welly”)

56

2018/C 22/75

Lieta T-765/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. novembrī – Kiku/CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (“Pinova”)

56

2018/C 22/76

Lieta T-766/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. novembrī – Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (Lampas dizainparaugs)

57

2018/C 22/77

Lieta T-767/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. novembrī – Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Sienas lampa)

58

2018/C 22/78

Lieta T-769/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. novembrī – roelliroelli confectionery schweiz/EUIPO – Tanner (“ALPRAUSCH”)

58

2018/C 22/79

Lieta T-772/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. novembrī – Café del Mar u.c./EUIPO – Guiral Broto (“Café del Mar”)

59

2018/C 22/80

Lieta T-773/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. novembrī – Café del Mar u.c./EUIPO – Guiral Broto (“Café del Mar”)

60

2018/C 22/81

Lieta T-774/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. novembrī – Café del Mar u.c./EUIPO – Guiral Broto (“C del M”)

60

2018/C 22/82

Lieta T-777/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. novembrī – Pan/EUIPO – Entertainment One UK (“TOBBIA”)

61

2018/C 22/83

Lieta T-509/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 22. novembra rīkojums – Baradel u.c./EIF

62

2018/C 22/84

Lieta T-244/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. novembra rīkojums – António Conde & Companhia/Komisija

62


LV

 

Top