Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:382:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 382, 2017. gada 13. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 382

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 13. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 382/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Vispārējā tiesa

2017/C 382/02

Tiesnešu darbība palātās

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 382/03

Lieta C-591/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Lēmums 2011/678/ES — Valsts atbalsts transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) skrīninga liellopiem finansēšanai — Ar iekšējo tirgu nesaderīgs atbalsts — Atgūšanas pienākums — Neizpilde

5

2017/C 382/04

Lieta C-320/15: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — 4. panta 1. un 3. punkts — Otrreizēja vai līdzvērtīga attīrīšana

6

2017/C 382/05

Lieta C-329/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Jēdziens “atbalsts, ko piešķir valstis vai ko piešķir no valsts līdzekļiem” — Enerģētikas nozares kapitālsabiedrības, kas pilnībā pieder valstij, pienākums iegādāties koģenerācijas režīmā kopā ar siltumu iegūtu elektroenerģiju

6

2017/C 382/06

Lieta C-552/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 19. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Īrija Valsts pienākumu neizpilde — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Mehāniskie transportlīdzekļi — Mehāniskais transportlīdzeklis, ko dalībvalsts rezidents nomā vai iegādājas līzingā no citā dalībvalstī reģistrēta piegādātāja — Reģistrācijas nodoklis — Nodokļa samaksa pilnībā reģistrācijas brīdī — Nodokļa atmaksas nosacījumi — Samērīgums

7

2017/C 382/07

Lieta C-569/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/Staatssecretaris van Financiën Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošana — Migrējoši darba ņēmēji — Piemērojamo tiesību aktu noteikšana — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 14. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts — Persona, kas parasti ir nodarbināta divās vai vairāk dalībvalstīs — Vienā dalībvalstī nodarbināta persona, kura trīs mēnešu neapmaksāta atvaļinājuma laikā strādā algotu darbu citā dalībvalstī

8

2017/C 382/08

Lieta C-570/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/Staatssecretaris van Financiën Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošana — Migrējoši darba ņēmēji — Piemērojamo tiesību aktu noteikšana — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 14. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts — Persona, kas parasti ir nodarbināta divās vai vairāk dalībvalstīs — Vienā dalībvalstī nodarbināta persona, kura daļu sava darba veic savas dzīvesvietas dalībvalstī

8

2017/C 382/09

Apvienotās lietas C-588/15 P un C-622/15 P: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums – LG Electronics, Inc./Eiropas Komisija Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Vienošanās un saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales un klientu sadales un ražošanas ierobežošanas jomā — Tiesības uz aizstāvību — Paziņojuma par iebildumiem nosūtīšana tikai kopuzņēmuma mātesuzņēmumiem, nevis kopuzņēmumam — Naudas sods — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — 13. punkts — Pārdošanas apjoma vērtības noteikšana saistībā ar pārkāpumu — Attiecīgās preces pārdošana grupas iekšienē ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) — EEZ veiktās galaproduktu, kuros iekļauta attiecīgā prece, pārdošanas ņemšana vērā — Vienlīdzīga attieksme

9

2017/C 382/10

Lieta C-589/15 P: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 12. septembra spriedums – Alexios Anagnostakis/Eiropas Komisija Apelācija — Institucionālās tiesības — Pilsoņu iniciatīva, ar ko Eiropas Komisija tiek aicināta iesniegt likumdošanas priekšlikumu par dalībvalstu, kuras atrodas nepieciešamības stāvoklī, valsts parāda norakstīšanu — Reģistrācijas pieteikums — Komisijas atteikums — Komisijas kompetences acīmredzama neesamība — Regula (ES) Nr. 211/2011 — 4. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — LESD 122. pants — LESD 136. pants — Pārkāpums

10

2017/C 382/11

Lieta C-628/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. pants — Piemērošanas joma — Dalībvalsts nodokļu tiesību akti — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Nodokļa atlaide — Pensiju fondi — Atteikums piešķirt nodokļa atlaidi akcionāriem, kas nav nodokļa, kurš jāmaksā par ienākumiem no ieguldījuma, maksātāji par ārvalstīs gūtiem ienākumiem no dividendēm — 2006. gada 12. decembra sprieduma Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) interpretācija — Prettiesiski ieturēta nodokļa atlaide — Tiesību aizsardzības līdzekļi

10

2017/C 382/12

Lieta C-646/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiešie nodokļi — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Kapitāla brīva aprite — Trasts — Pilnvarotie — Citas juridiskas personas — Jēdziens — Kapitāla pieauguma nodoklis par trastam piederošu mantu pilnvaroto nodokļu rezidences vietas pārcelšanas uz citu dalībvalsti dēļ — Nodokļa summas noteikšana šīs pārcelšanas brīdī — Nodokļa summas tūlītēja piedziņa — Pamatojums — Samērīgums

11

2017/C 382/13

Lieta C-648/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 12. septembra spriedums – Austrijas Republika/Vācijas Federatīvā Republika LESD 273. pants — Dalībvalstu domstarpības, kas Tiesā iesniegtas saskaņā ar īpašu vienošanos — Nodokļi — Divpusēja konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu — Nodokļa uzlikšana procentiem no vērtspapīriem — Jēdziens “parāda prasības” kas dod tiesības piedalīties peļņas sadalē

12

2017/C 382/14

Apvienotās lietas no C-673/15 P līdz C-676/15 P: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 20. septembra spriedums – The Tea Board/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Delta Lingerie Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiskas un grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdiskus elementus “darjeeling” vai “darjeeling collection de lingerie” — Eiropas Savienības kolektīvo preču zīmju īpašnieka iebildumi — Kolektīvas preču zīmes, ko veido ģeogrāfiskās izcelsmes norāde “Darjeeling” — 66. panta 2. punkts — Galvenā funkcija — Konflikts ar individuālu preču zīmju reģistrācijas pieteikumiem — Sajaukšanas iespēja — Jēdziens — Attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzība — Vērtēšanas kritēriji — 8. panta 5. punkts

13

2017/C 382/15

Lieta C-18/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Standarti starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai — Direktīva 2013/32/ES — 9. pants — Tiesības palikt dalībvalstī pieteikuma izvērtēšanas laikā — Direktīva 2013/33/ES — 8. panta 3. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts — Aizturēšana — Identitātes vai valstspiederības pārbaude — To apstākļu, uz kuriem ir balstīts starptautiskās aizsardzības pieteikums, noteikšana — Spēkā esamība — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 6. un 52. pants — Ierobežojums — Samērīgums

13

2017/C 382/16

Lieta C-56/16 P: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 4. punkts un 53. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 2. punkta d) apakšpunkts — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “PORT CHARLOTTE” — Pieteikums par šīs preču zīmes spēkā neesamības atzīšanu — Aizsardzība, kas agrākiem cilmes vietas nosaukumiem “Porto” un “Port” piešķirta atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1234/2007 un valsts tiesībām — Šiem cilmes vietas nosaukumiem piešķirtās aizsardzības izsmeļošais raksturs — Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.m pants — Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma “izmantošanas” un “aplinka norādījuma” jēdziens

14

2017/C 382/17

Lieta C-60/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums (Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (ES) Nr. 604/2013 — Dalībvalsts, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, noteikšana — 28. pants — Starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēja aizturēšana pārsūtīšanas nolūkā uz atbildīgo dalībvalsti — Termiņš pārsūtīšanas veikšanai — Maksimālais aizturēšanas ilgums — Aprēķināšana — Uzņemšanas pieprasījuma akceptēšana pirms aizturēšanas — Pārsūtīšanas lēmuma izpildes apturēšana

15

2017/C 382/18

Lieta C-111/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums (Tribunale di Udine (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Ģenētiski modificēti pārtikas produkti un dzīvnieku barība — Ārkārtas pasākumi — Valsts pasākums ar mērķi aizliegt ģenētiski modificētās kukurūzas MON 810 kultivēšanu — Pasākuma turpmāka piemērošana vai pagarināšana — Regula (EK) Nr. 1829/2003 — 34. pants — Regula (EK) Nr. 178/2002 — 53. un 54. pants — Piemērošanas nosacījumi — Piesardzības princips

16

2017/C 382/19

Lieta C-132/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia/“Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 26. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 168. un 176. pants — Priekšnodokļa atskaitīšana — Trešajai personai piederoša nekustamā īpašuma objekta būvniecības vai labiekārtošanas pakalpojumi — Trešās personas un nodokļa maksātāja veikta pakalpojumu izmantošana — Bezmaksas pakalpojuma sniegšana trešajai personai — Sniegto pakalpojumu radīto izmaksu iegrāmatošana nodokļa maksātāja vispārējās izmaksās — Tiešas un tūlītējas saiknes ar trešās personas vai nodokļa maksātāja saimniecisko darbību esamības konstatēšana

17

2017/C 382/20

Apvienotās lietas C-168/16 un C-169/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Cour du travail de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sandra Nogueira u.c./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, iepriekš Ryanair Ltd (C-169/16) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija — Jurisdikcija individuālu darba līgumu jomā — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 19. panta 2. punkta a) apakšpunkts — “Vietas, kur darbinieks pastāvīgi veic darbu” jēdziens — Aviācijas nozare — Apkalpes locekļi — Regula (EEK) Nr. 3922/91 — “Mājas bāzes” jēdziens

17

2017/C 382/21

Lieta C-177/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Konkurence — LESD 102. pants — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Jēdziens “netaisnīga cena” — Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas iekasētās autoratlīdzības — Salīdzināšana ar citās dalībvalstīs piemērotajiem tarifiem — Etalonvalstu izvēle — Cenu vērtēšanas kritēriji — Naudas soda aprēķināšana

18

2017/C 382/22

Lieta C-183/16 P: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 20. septembra spriedums – Tilly-Sabco SAS/Eiropas Komisija, Doux SA Apelācija — Lauksaimniecība — Mājputnu gaļa — Saldēta cāļu gaļa — Eksporta kompensācijas — Īstenošanas regula (ES) Nr.o689/2013, kurā kompensācija ir noteikta EUR 0 apmērā — Tiesiskums — Regula (EK) Nr. 1234/2007 — 162. un 164. pants — Kompensāciju priekšmets un veids — To apmēra noteikšanas kritēriji — Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (ĢD) ģenerāldirektora kompetence parakstīt apstrīdēto regulu — Pilnvaru nepareiza izmantošana — “Komitoloģija” — Regula (ES) Nr. 182/2011 — 3. panta 3. punkts — Konsultēšanās ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteju — Īstenošanas regulas projekta iesniegšana šīs komitejas sanāksmes laikā — Termiņu ievērošana — Būtisku procedūras noteikumu pārkāpums — Atcelšana, paredzot seku saglabāšanu spēkā

19

2017/C 382/23

Lieta C-184/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2004/38/EK — Direktīva 2008/115/EK — Tiesības uz brīvu pārvietošanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā — Dalībvalsts pilsoņa uzturēšanās citas dalībvalsts teritorijā, lai gan pastāv izbraukšanas rīkojums no šīs valsts teritorijas — Lēmuma par reģistrācijas apliecības atsaukšanu un otrā lēmuma par izraidīšanu tiesiskums — Iespēja izņēmuma kārtā izvirzīt iebildi par iepriekšēja lēmuma prettiesiskumu — Tulkošanas pienākums

20

2017/C 382/24

Lieta C-186/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 20. septembra spriedums (Curtea de Apel Oradea (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ruxandra Paula Andriciuc u.c./Banca Românească SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju aizsardzība — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — 3. panta 1. punkts un 4. panta 2. punkts — Līguma noteikumu negodīguma vērtējums — Ārvalsts valūtā izteikti patēriņa kredītlīgumi — Valūtas risks, ko pilnībā uzņemas patērētājs — Ievērojama no līguma izrietošo pušu tiesību un pienākumu nelīdzsvarotība — Brīdis, kurā ir vērtējama nelīdzsvarotība — “Vienkāršā, skaidri saprotamā valodā” sastādītu noteikumu jēdziena nozīme — Bankas sniedzamās informācijas apjoms

21

2017/C 382/25

Apvienotās lietas C-215/16, C-216/16, C-220/16 un C-221/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 20. septembra spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Vēja elektroenerģija — Direktīva 2009/28/EK — Atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana — 2. panta otrās daļas k) punkts — Atbalsta shēma — 13. panta 1. punkta otrās daļas e) apakšpunkts — Administratīvie maksājumi — Direktīva 2008/118/EK — Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējais režīms — 1. panta 2. punkts — Īpašos nolūkos piemēroti papildu netiešie nodokļi — Direktīva 2003/96/EK — Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai — 4. pants — Minimāla nodokļu uzlikšana enerģijai — Elektroenerģijas ražošanai paredzētiem vēja ģeneratoriem piemērojama nodeva

22

2017/C 382/26

Lieta C-223/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2004/18/EK — 47. panta 2. punkts un 48. panta 3. punkts — Pretendents, kurš atsaucas uz citu subjektu iespējām, lai izpildītu līgumslēdzējas iestādes prasības — Prasītās iespējas, kuras šie subjekti ir zaudējuši — Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts izslēgt pretendentu no iepirkuma un piešķirt līguma slēgšanas tiesības konkurentam

23

2017/C 382/27

Lieta C-300/16 P: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 20. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Frucona Košice a.s. Apelācija — Valsts atbalsts — “Atbalsta” jēdziens — “Ekonomiskās priekšrocības” jēdziens — Privātā kreditora kritērijs — Piemērošanas nosacījumi — Piemērošana — Eiropas Komisijas izmeklēšanas pienākumi

24

2017/C 382/28

Lieta C-350/16 P: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 13. septembra spriedums – Salvatore Aniello Pappalardo u.c./Eiropas Komisija Apelācija — Kopējā zivsaimniecības politika — Eiropas Savienības ārpuslīgumiskā atbildība — Prasība atlīdzināt kaitējumu — Regula (EK) Nr. 530/2008 — Eiropas Komisijas ārkārtas pasākumi — Tiesību normas pietiekami būtisks pārkāpums — Iespēja norādīt uz šo pārkāpumu — Nediskriminācijas princips — Res judicata spēks

24

2017/C 382/29

Lieta C-503/16: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 14. septembra spriedums (Tribunal da Relação de Évora (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Mehānisko transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana — Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK, 90/232/EEK un 2009/103/EK — Transportlīdzekļa zādzība — Ceļu satiksmes negadījums — Kaitējums veselībai un materiālie zaudējumi, kas nodarīti apdrošinātajai personai, transportlīdzekļa īpašniekam, kā gājējam — Civiltiesiskā atbildība — Atlīdzināšana — Obligātās apdrošināšanas segums — Izņēmuma klauzulas — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru apdrošinātajai personai, transportlīdzekļa īpašniekam, tiek liegta apdrošināšanas segta atlīdzība — Saderība ar šīm direktīvām — “Cietušās trešās personas” jēdziens

25

2017/C 382/30

Lieta C-158/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 25. janvāra spriedumu lietā T-187/16 Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/EUIPO2017. gada 29. martā iesniedza Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG

26

2017/C 382/31

Lieta C-188/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2017. gada 14. marta rīkojumu lietā T-839/16 Todorov/Eiropas Savienības Tiesa 2017. gada 12. aprīlī iesniedza Slavo Asenov Todorov

26

2017/C 382/32

Lieta C-245/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 11. maijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) – Pedro Viejobueno Ibáñez un Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Lieta C-321/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 29. maijā iesniedza Tribunal du travail de Nivelles (Beļģija) – /Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)  OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Lieta C-437/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Lieta C-448/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 25. jūlijā iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākija) – EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Lieta C-469/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 4. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Funke Medien NRW GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

30

2017/C 382/37

Lieta C-473/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 2. augustā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Repsol Butano S.A./Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Lieta C-474/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 8. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Vācijas Federatīvā Republika/Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Lieta C-480/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. augustā iesniedza Finanzgericht Köln (Vācija) – Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Lieta C-513/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. augustā iesniedza Amtsgericht Köln (Vācija) – administratīvā pārkāpuma procedūra pret Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Lieta C-521/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. septembrī iesniedza Tallinna Ringkonnakohus (Igaunija) – c.v. SNB-REACT u.c./Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Lieta C-564/17: Prasība, kas celta 2017. gada 25. septembrī – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

34

2017/C 382/43

Lieta C-574/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2017. gada 19. jūlija spriedumu lietā T-752/14 Combaro SA/Eiropas Komisija 2017. gada 28. septembrī iesniedza Eiropas Komisija

35

 

Vispārējā tiesa

2017/C 382/44

Lieta T-138/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. septembra spriedums – Aanbestedingskalender u.c./Komisija Valsts atbalsts — Finansēšanas pasākumi, kurus Nīderlandes iestādes ir piešķīrušas platformas TenderNed, kas attiecas uz e-iepirkumu, izveidei un ieviešanai — Lēmums, ar kuru konstatēta valsts atbalsta neesamība — Vispārējas nozīmes pakalpojumi, kas nav saimnieciski pakalpojumi

37

2017/C 382/45

Lieta T-411/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. oktobra spriedums – Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (“GAPPOL”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “GAPPOL” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “GAP” — Pretprasība — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Reputācija — Netaisnīgi gūts labums no atšķirtspējas vai reputācijas — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants (tagad – Regulas 2017/1001 94. pants)

38

2017/C 382/46

Lieta T-695/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. oktobra spriedums – BMB/EUIPO – Ferrero (Saldumu trauks) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots saldumu trauks — Agrāka starptautiska trīsdimensiju preču zīme — Standarta trauka, kuru var piepildīt ar saldumiem, forma — Sajaukšanas iespēja — Valsts tiesību piemērošana — Regulas (EK) Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Regulas Nr. 6/2002 62. pants un 63. panta 1. punkts

39

2017/C 382/47

Lieta T-765/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. septembra spriedums – BelTechExport/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Baltkrieviju — Līdzekļu iesaldēšana — Pasākumu apturēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības tikt uzklausītam — Kļūda vērtējumā

39

2017/C 382/48

Lieta T-206/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. septembra spriedums – Bodegas Verdúguez/EUIPO (“TRES TOROS 3”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “TRES TOROS 3” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Vīna preču zīme, kas ietver ģeogrāfiskās izcelsmes norādes — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta j) apakšpunkts

40

2017/C 382/49

Lieta T-453/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. oktobra spriedums – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Hellas (“520Barcode Hellas”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “520Barcode Hellas” reģistrācijas pieteikums — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts (tagad – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 4. punkts) — Pretstatītā apzīmējuma rakstura identificēšana — Cits agrāks apzīmējums “520” — Preču un pakalpojumu, uz kuriem balstīts iebildums, identificēšana

41

2017/C 382/50

Apvienotās lietas T-495/16 RENV I un T-495/16 RENV II: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. septembra spriedums – Hristov/Komisija un EMA Civildienests — Iecelšana amatā — Regulatīvas iestādes izpilddirektora amats — EMA — Atlases un iecelšanas amatā procedūra — Priekšatlases komitejas sastāvs — Objektivitāte — Novērtēšanas kritēriji — Cita kandidāta iecelšana amatā — Res judicata spēks

42

2017/C 382/51

Lieta T-562/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 26. septembra spriedums – Hanschmann/Eiropols Civildienests — Eiropols — Līguma nepagarināšana — Atteikums noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku — Kompensācija — Atcelšana ar Civildienesta tiesas nolēmumu — Spriedumu izpilde lietā F-27/09 un F-104/12

42

2017/C 382/52

Lieta T-563/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 26. septembra spriedums – Knöll/Eiropols Civildienests — Eiropols — Līguma nepagarināšana — Atteikums noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku — Kompensācija — Atcelšana ar Civildienesta tiesas nolēmumu — Spriedumu izpilde lietā F-44/09 un F-105/12

43

2017/C 382/53

Lieta T-717/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 26. septembra spriedums – Waldhausen/EUIPO (Zirga galvas silueta attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo zirga galvas siluetu, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

44

2017/C 382/54

Lieta T-755/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 26. septembra spriedums – La Rocca/EUIPO (“Take your time Pay After”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Take your time Pay After” reģistrācijas pieteikums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. panta pirmais teikums

44

2017/C 382/55

Lieta T-779/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. septembra spriedums – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampa zvaigznes formā) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo lampu zvaigznes formā — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts

45

2017/C 382/56

Lieta T-153/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. septembrī – FV/Padome

45

2017/C 382/57

Lieta T-521/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. augustā – Hernández Díaz/VNV

46

2017/C 382/58

Lieta T-554/17: Prasība, kas celta 2017. gada 16. augustā – González Calvet/VNV

47

2017/C 382/59

Lieta T-575/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. augustā – Algebris (UK) Ltd un citi/VNV

47

2017/C 382/60

Lieta T-600/17: Prasība, kas celta 2017. gada 4. septembrī – Remolcadores Nosa Terra un citi/Komisija un VNV

48

2017/C 382/61

Lieta T-609/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. septembrī – Francija/Komisija

49

2017/C 382/62

Lieta T-615/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. Septembrī – Ardigo un UO/Komisija

50

2017/C 382/63

Lieta T-631/17: Prasība, kas celta 2017. gada 19. septembrī – Hola/Komisija un VNV

50

2017/C 382/64

Lieta T-632/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. septembrī – Erdősi Galcsikné/Komisija

51

2017/C 382/65

Lieta T-633/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. septembrī – Sárossy/Komisija

52

2017/C 382/66

Lieta T-634/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. septembrī – Pint/Komisija

53

2017/C 382/67

Lieta T-636/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. septembrī – PlasticsEurope/ECHA

54

2017/C 382/68

Lieta T-637/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. septembrī – Policlínico Centro Médico de Seguros un Medicina Asturiana/Komisija un VNV

55

2017/C 382/69

Lieta T-638/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. septembrī – Helibética/Komisija un VNV

56

2017/C 382/70

Lieta T-641/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. septembrī – Ferri/ECB

57

2017/C 382/71

Lieta T-652/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. septembrī – Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (“Eddy’s Snackcompany”)

57

2017/C 382/72

Lieta T-668/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. septembrī – Maico Holding/EUIPO – Eico (“Eico”)

58

2017/C 382/73

Lieta T-673/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. septembrī – Port autonome du Centre et de l’Ouest u.c./Komisija

59

2017/C 382/74

Lieta T-674/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. septembrī – Le Port de Bruxelles un Région de Bruxelles-Capitale/Komisija

60

2017/C 382/75

Lieta T-393/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. septembra rīkojums – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (“dA/tA/bA/y”)

61

2017/C 382/76

Lieta T-394/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. septembra rīkojums – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (“DATABAY”)

61


 


LV

 

Personas datu aizsardzības nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta; tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.

Top