Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 277, 2017. gada 21. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 277

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 21. augusts


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 277/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 277/02

Lieta C-258/14: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 13. jūnija spriedums (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eugenia Florescu u.c./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 143. pants — Dalībvalsts maksājumu bilances grūtības — Eiropas Savienības finanšu atbalsts — Starp Eiropas Savienību un atbalsta saņēmēju dalībvalsti noslēgts saprašanās memorands — Sociālā politika — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Valsts tiesību akti, kuros ir aizliegts vienlaikus saņemt valsts vecuma pensiju un atalgojumu par darbu valsts iestādē — Atšķirīga attieksme pret personām, kuru pilnvaru termiņš ir paredzēts Konstitūcijā, un tiesnešiem

2

2017/C 277/03

Lieta C-368/15: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, kuru ierosināja Ilves Jakelu Oy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 97/67/EK — 9. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Pasta pakalpojumi — Universālā pakalpojuma un pamatprasību jēdzieni — Vispārējās un individuālas atļaujas — Atļauja sniegt pasta pakalpojumus, izpildot individuāli noslēgtos līgumus — Izvirzītie nosacījumi

3

2017/C 277/04

Lieta C-436/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/“Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — 3. panta 1. punkts — Finansējums no Kohēzijas fonda — Reģionālas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības projekts — Pārkāpumi — “Vairākgadu programmas” jēdziens — Vairākgadu programmas pilnīga pabeigšana — Noilguma termiņš

4

2017/C 277/05

Lieta C-513/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosinājusi UAB “Agrodetalė” Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Iekšējais tirgus — EK tipa apstiprinājums — Direktīva 2003/37/EK — Piemērošanas joma — Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktori — No trešās valsts ievestu lietotu transportlīdzekļu vai tādu transportlīdzekļu, kas nav jauni, laišana tirgū un reģistrācija Eiropas Savienībā — Jēdzieni “jauns transportlīdzeklis” un “nodošana ekspluatācijā”

5

2017/C 277/06

Lieta C-549/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 22. jūnija spriedums (Förvaltningsrätten i Linköping (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem izmantošanas veicināšana — Biodegviela, kas tiek izmantota transportam — Direktīva 2009/28/EK — 18. panta 1. punkts — “Masu bilances” sistēma, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka biogāze atbilst paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem — Spēkā esamība — LESD 34. un 114. pants — Valsts tiesiskais regulējums, kurā prasīts, lai masu bilance tiek veikta skaidri norobežotā vietā — Kompetentās valsts iestādes prakse, ar kuru tiek pieļauts, ka šis nosacījums var tikt izpildīts, ja ilgtspējīga biogāze tiek transportēta ar valsts gāzes tīkla palīdzību — Šīs iestādes rīkojums, ar kuru tiek izslēgts, ka šis pats nosacījums var tikt izpildīts, ja no citām dalībvalstīm nākusi ilgtspējīga biogāze tiek importēta, izmantojot valstu savstarpēji savienotu gāzes tīklu — Preču brīva aprite

5

2017/C 277/07

Lieta C-587/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana — 2006. gadā noticis negadījums, kurā ir iesaistīti transportlīdzekļi, kas parasti atrodas dažādās dalībvalstīs — Dalībvalstu nacionālo apdrošināšanas biroju padomes iekšējais reglaments — Tiesas kompetences neesamība — Direktīva 2009/103/EK — Nepiemērojamība laikā — Direktīva 72/166/EEK, Direktīva 84/5/EEK un Direktīva 2000/26/EK — Materiālā nepiemērojamība — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants — Nepiemērojamība — Savienības tiesību neīstenošana

6

2017/C 277/08

Lieta C-591/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 13. jūnija spriedums (High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen, pēc The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited lūguma/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 355. panta 3. punkts — Gibraltāra statuss — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Pilnībā iekšēja situācija — Nepieņemamība

7

2017/C 277/09

Lieta C-610/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums — Direktīva 2001/29/EK — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana — 3. panta 1. punkts — Izziņošana sabiedrībai — Jēdziens — Platforma kopīgošanai tiešsaistē — Aizsargātu datņu kopīgošana bez īpašnieka atļaujas

8

2017/C 277/10

Lieta C-621/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 21. jūnija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 85/374/EEK — Atbildība par produktiem ar trūkumiem — 4. pants — Farmācijas laboratorijas — Vakcīna pret hepatītu B — Multiplā skleroze — Vakcīnas trūkumu un cēloņsakarības starp trūkumiem un nodarītajiem zaudējumiem pierādījumi — Pierādīšanas pienākums — Pierādījumu veidi — Zinātniskas vienprātības neesamība — Būtiski, precīzi un saskanīgi netieši pierādījumi, ko vērtē tiesa, kas izskata lietu pēc būtības — Pieņemamība — Nosacījumi

8

2017/C 277/11

Lieta C-678/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2004/39/EK — Finanšu instrumentu tirgi — 4. panta 1. punkta 2) apakšpunkts — Jēdziens “ieguldījumu pakalpojumi” — I pielikuma A iedaļas 1) punkts — Pasūtījumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem — Starpniecības ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas līguma noslēgšanā iespējama iekļaušana

9

2017/C 277/12

Lieta C-685/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums (Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Online Games Handels GmbH u.c./Landespolizeidirektion Oberösterreich Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Azartspēles — Ierobežojošs dalībvalsts tiesiskais regulējums — Administratīvais sods ar krimināltiesisku raksturu — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Samērīgums — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts pienākums tiesai pēc savas ierosmes izmeklēt apstākļus, ko tā izskata saistībā ar administratīvo pārkāpumu ar krimināltiesisku raksturu sodīšanu — Atbilstība

10

2017/C 277/13

Lieta C-9/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 21. jūnija spriedums (Amtsgericht Kehl (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret A Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (EK) Nr. 562/2006 — Kopienas Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) — 20. un 21. pants — Iekšējo robežu šķērsošana — Pārbaudes iekšzemē — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir atļautas pārbaudes, lai noskaidrotu identitāti personām, kas apturētas identitātes noskaidrošanai 30 kilometru apgabalā no robežas ar citām Konvencijas, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu, līgumslēdzējām valstīm — Iespēja veikt pārbaudi neatkarīgi no attiecīgās personas uzvedības un īpašu apstākļu esamības — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir atļauti atsevišķi personu kontroles pasākumi dzelzceļa staciju teritorijā

10

2017/C 277/14

Lieta C-19/16 P: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome Apelācija — Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) — Cīņa pret terorismu — Īpaši ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban — Regula (EK) Nr. 881/2002 — Fizisko un juridisko personu, kas iekļautas Apvienoto Nāciju Sankciju komitejas izveidotā sarakstā, līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Šo personu vārdu atkārtota iekļaušana Regulas Nr. 881/2002 I pielikumā esošajā sarakstā pēc sākotnējās iekļaušanas atcelšanas — Juridiskās personas izbeigšanās tiesvedības laikā — Procesuālā rīcībspēja

11

2017/C 277/15

Lieta C-20/16: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 22. jūnija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Citā dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas dalībvalsts, gūti ienākumi — Progresīva atbrīvojuma metode dzīvesvietas dalībvalstī — Saistībā ar citā dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas dalībvalsts, gūtiem ienākumiem veiktas vecuma un veselības apdrošināšanas iemaksas — Šo iemaksu atskaitīšana — Nosacījums par tiešas saiknes ar ieņēmumiem, kas atbrīvoti no nodokļa, neesamību

12

2017/C 277/16

Lieta C-26/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — 138. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Nosacījumi jauna transportlīdzekļa piegādes Kopienas iekšienē atbrīvojumam no nodokļa — Pircēja dzīvesvieta galamērķa dalībvalstī — Pagaidu reģistrācija galamērķa dalībvalstī — Iespējama krāpšana nodokļu jomā — Pārdevēja labticība — Pārdevēja rūpības pienākums

12

2017/C 277/17

Lieta C-38/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Nepamatoti samaksāta PVN atmaksāšana — Tiesības uz PVN atskaitīšanu — Kārtība — Vienlīdzīgas attieksmes un nodokļu neitralitātes principi — Efektivitātes princips — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko ieviests noilguma termiņš

13

2017/C 277/18

Lieta C-49/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 22. jūnija spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi — Azartspēļu organizēšanas tiešsaistē koncesijas piešķiršanas nosacījumi — Praktiska neiespējamība iegūt šādu atļauju privātiem komersantiem, kuri ir reģistrēti citās dalībvalstīs

14

2017/C 277/19

Lieta C-75/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums (Tribunale Ordinario di Verona (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju aizsardzība — Strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) procedūras — Direktīva 2008/52/EK — Direktīva 2013/11/ES — 3. panta 2. punkts — Iebildums, ko patērētāji izteikuši kredītiestādes uzsāktā maksājuma rīkojuma procedūrā — Tiesības uz piekļuvi tiesai — Valsts tiesību akti, kuros paredzēta obligāta mediācijas procesa izmantošana — Pienākums izmantot advokāta palīdzību — Prasības tiesā pieņemamības priekšnoteikums

15

2017/C 277/20

Lieta C-126/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 22. jūnija spriedums (Rechtbank Midden-Nederland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Federatie Nederlandse Vakvereniging u.c./Smallsteps BV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/23/EK — 3. līdz 5. pants — Uzņēmumu pāreja — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — Izņēmumi — Maksātnespējas procedūra — “pre-pack” — Uzņēmuma izdzīvošana

15

2017/C 277/21

Lieta C-249/16: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Saale Kareda/Stefan Benkö Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Jurisdikcija civillietās un komerclietās — Regula (ES) Nr. 1215/2012 — 7. panta 1. punkts — Jēdzieni “lietas, kas attiecas uz līgumiem” un “pakalpojumu sniegšanas līgums” — Regresa prasība starp solidāriem kredītlīguma kopparādniekiem — Kredītlīguma izpildes vietas noteikšana

16

2017/C 277/22

Lieta C-279/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums – Spānijas Karaliste/Eiropas Komisija, Latvijas Republika Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — ELVGF, ELGF un ELFLA — No Eiropas Savienības finansējuma izslēgti izdevumi — Spānijas Karalistes izdevumi

17

2017/C 277/23

Lieta C-349/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – T.KUP SAS/Belgische Staat Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Dempings — Regula (EK) Nr. 1472/2006 — Tādu konkrētu Ķīnas un Vjetnamas izcelsmes apavu imports, kuriem ir ādas virsa — Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1294/2009 spēkā esamība — Pasākumu, kuru piemērošanas termiņš tuvojas beigām, pārskatīšanas procedūra — Nesaistīti importētāji — Paraugu atlase — Eiropas Savienības interese

17

2017/C 277/24

Lieta C-422/16: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 14. jūnija spriedums (Landgericht Trier (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecības produktu tirgu kopīgā organizācija — Regula (ES) Nr. 1308/2013 — 78. pants un VII pielikuma III daļa — Lēmums 2010/791/ES — Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi — “Piens” un “piena produkti” — Nosaukumi, kas tiek izmantoti tikai augu valsts produktu noieta veicināšanai un tirdzniecībai

18

2017/C 277/25

Apvienotās lietas C-444/16 un C-445/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 15. jūnija spriedums (Cour d'appel de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 78/660/EEK — Noteiktu veidu sabiedrību gada pārskati — Skaidra un patiesa priekšstata princips — Pienācīgas piesardzības princips — Sabiedrība akciju pirkuma iespējas emitente, kas iegrāmato pirkuma iespējas nodošanas cenu finanšu gadā, kurā minētā pirkuma iespēja tiek izmantota, vai šīs iespējas spēkā esamības termiņa beigās

19

2017/C 277/26

Lieta C-449/16: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 21. jūnija spriedums (Corte d'appello di Genova (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 3. pants — Ģimenes pabalsti — Direktīva 2011/98/ES — 12. pants — Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi — Trešo valstu valstspiederīgie, kuriem ir vienota atļauja

19

2017/C 277/27

Lieta C-662/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 18. oktobra rīkojumu lietā T-109/16 Laboratoire de la mer/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 21. decembrī iesniedza Laboratoire de la mer

20

2017/C 277/28

Lieta C-37/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-330/15 Rudolf Keil/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2017. gada 24. janvārī iesniedza Rudolf Keil

20

2017/C 277/29

Lieta C-87/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 19. decembra rīkojumu lietā T-655/16 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Eiropas Savienības Tiesa 2017. gada 17. februārī iesniedza CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH

20

2017/C 277/30

Lieta C-177/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 5. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) – Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Lieta C-178/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 5. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) – Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Lieta C-207/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. aprīlī iesniedza Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Itālija) – Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Lieta C-216/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. aprīlī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) u.c.

23

2017/C 277/34

Lieta C-270/17 PPU: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18 maijā iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Lieta C-271/17 PPU: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Lieta C-272/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 18. maijā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Lieta C-322/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. maijā iesniedza High Court (Īrija) – Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Lieta C-323/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. maijā iesniedza High Court (Īrija) – People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Lieta C-345/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. jūnijā iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Lieta C-382/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. jūnijā – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

27

2017/C 277/41

Lieta C-383/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. jūnijā – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

28

2017/C 277/42

Lieta C-415/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. jūlijā – Eiropas Komisija/Horvātijas Republika

28

 

Vispārējā tiesa

2017/C 277/43

Lieta T-67/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. jūlija spriedums – Viraj Profiles/Padome Dempings — Konkrētu Indijas izcelsmes nerūsējošā tērauda stiepļu imports — Ražošanas izmaksu noteikšana — Tirdzniecības izmaksas, administratīvie izdevumi un citas vispārējās izmaksas — Pienākums noradīt pamatojumu — Kaitējums — Cēloņsakarība — Sūdzība — Izmeklēšanas uzsākšana — Acīmredzama kļūda vērtējumā

30

2017/C 277/44

Lieta T-74/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. jūlija spriedums – Francija/Komisija Valsts atbalsts — Atbalsts, ko SNCM labā īstenojusi Francija — Pārstrukturēšanas atbalsts un privatizācijas plāna ietvaros veikti pasākumi — Kritērijs par privāto ieguldītāju tirgus ekonomikā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Formālas izmeklēšanas procedūras atkārtota sākšana — Pienākums norādīt pamatojumu

30

2017/C 277/45

Lieta T-343/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. jūnija spriedums – Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (“CIPRIANI”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “CIPRIANI” — Ļaunticības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Tiesību uz plaši pazīstamas personas personvārdu pārkāpuma neesamība — Regulas Nr. 207/2009 53. panta 2. punkta a) apakšpunkts

31

2017/C 277/46

Lieta T-1/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. jūlija spriedums – SNCM/Komisija Valsts atbalsts — Atbalsts, ko SNCM labā īstenojusi Francija — Pārstrukturēšanas atbalsts un privatizācijas plāna ietvaros veikti pasākumi — Privāta ieguldītāja tirgus ekonomikā kritērijs — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Dalībvalstu sociālā politika — Formālas izmeklēšanas procedūras atkārtota sākšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme — Pamattiesību hartas 41. pants

32

2017/C 277/47

Lieta T-215/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. jūlija spriedums – Azarov/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz īpašumu — Tiesības veikt saimniecisku darbību — Samērīgums — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Labas pārvaldības princips — Acīmredzama kļūda vērtējumā

32

2017/C 277/48

Lieta T-221/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. jūlija spriedums – Arbuzov/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, struktūru un organizāciju saraksts, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda saglabāšana sarakstā — Labas pārvaldības princips — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Īpašumtiesības

33

2017/C 277/49

Lieta T-234/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. jūlija spriedums – Systema Teknolotzis/Komisija Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. – 2013.) — Dotācijas nolīgumi projektiem PlayMancer, Mobiserv un PowerUp — LESD 299. pants — Lēmums, kas ir izpildes rīkojums — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdams tiesību akts — Pieņemamība — Samērīgums — Rūpības pienākums — Pienākums norādīt pamatojumu

34

2017/C 277/50

Lieta T-287/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. jūnija spriedums – Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (“real”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “real” — Faktiska izmantošana — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts — Preču zīmes izmantošana, ko veic trešā persona — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 2. punkts — Faktiskas izmantošanas pierādījums — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu

34

2017/C 277/51

Lieta T-333/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. jūnija spriedums – Josel/EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland (“NN”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “NN” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “NN” — Relatīvs atteikuma pamats — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts un 42. panta 2. punkts — Forma, kas atšķiras elementos, kuri maina atšķirtspēju

35

2017/C 277/52

Lieta T-392/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. jūlija spriedums – European Dynamics Luxembourg u.c./Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūra Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Ārējo pakalpojumu sniegšana informācijas sistēmu attīstībai Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrā — Pretendenta piedāvājuma klasificēšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums

36

2017/C 277/53

Lieta T-623/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. jūlija spriedums – Lidl Stiftung/EUIPO (“JEDE FLASCHE ZÄHLT!”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “JEDE FLASCHE ZÄHLT!” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

36

2017/C 277/54

Lieta T-3/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 5. jūlija spriedums – Allstate Insurance/EUIPO (“DRIVEWISE”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “DRIVEWISE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 2. punkts — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

37

2017/C 277/55

Lieta T-27/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. jūnija spriedums – Apvienotā Karaliste/Komisija ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Augļi un dārzeņi — Kļūda tiesību piemērošanā — Regulas (EK) Nr. 1433/2003 3. panta 1. un 3. punkts — Regulas (EK) Nr. 1580/2007 52. panta 1. un 2. punkts — Tiesiskuma princips — Tiesiskā noteiktība — Vienlīdzīga attieksme — Nediskriminācijas princips — Pienākums norādīt pamatojumu

37

2017/C 277/56

Lieta T-63/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. jūnija spriedums – E-Control/ACER Enerģija — Nosacījumi piekļuvei tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā — Valstu regulatīvo iestāžu lēmumi, ar ko apstiprina pārrobežu pārvades jaudas piešķiršanas metodes — Saderīgums ar Regulu (EK) Nr. 714/2009 — ACER atzinums — ACER apstrīdama lēmuma jēdziens — Regulas (EK) Nr. 713/2009 19. pants — ACER Apelācijas valdes lēmums, ar ko sūdzību noraida kā nepieņemamu — Kļūda tiesību piemērošanā — Pienākums norādīt pamatojumu

38

2017/C 277/57

Lieta T-81/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. jūlija spriedums – Pirelli Tyre/EUIPO (Divu izliektu līniju uz riepas sānvirsmas pozīcija) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības preču zīmes, kuru veido divas izliektas līnijas, kas attīstās aploces virzienā un izvietotas uz riepas sānvirsmas, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts — Regulas Nr. 207/2009 75. pants — Regulas Nr. 207/2009 76. pants

39

2017/C 277/58

Lieta T-90/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 4. jūlija spriedums – Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Elektroniskā pulksteņa aproce) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlota elektroniskā pulksteņa aproce — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 6/2002 62. pants

39

2017/C 277/59

Lieta T-306/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 5. jūlija spriedums – Gamet/EUIPO – “Metal-Bud II” Robert Gubała (Durvju rokturis) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots durvju rokturis — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Autora brīvības pakāpe — Atšķirīga kopējā iespaida neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pierādījumi, kas iebildumu pamatojumam iesniegti pēc noteiktā termiņa beigām — Pierādījumu sniegšana pirmo reizi apelācijas padomē — Apelācijas padomes rīcības brīvība — Regulas Nr. 6/2002 63. pants

40

2017/C 277/60

Lieta T-359/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. jūlija spriedums – Axel Springer/EUIPO – Stiftung Warentest (“TestBild”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “TestBild” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “test” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču un pakalpojumu līdzība — Apzīmējumu līdzība — Raksturīgā atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

41

2017/C 277/61

Lieta T-406/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. jūlija spriedums – Dogg Label/EUIPO – Chemoul (“JAPRAG”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “JAPRAG” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “JAPAN-RAG” — Relatīvs atteikuma pamats — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

41

2017/C 277/62

Apvienotās lietas no T-427/16 līdz T-429/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. jūnija spriedums – Martín Osete/EUIPO – Rey (“AN IDEAL WIFE E.A.”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “AN IDEAL WIFE”, “AN IDEAL LOVER” un “AN IDEAL HUSBAND” — Preču zīmju faktiskas izmantošanas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Pamatotu neizmantošanas iemeslu neesamība

42

2017/C 277/63

Lieta T-448/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. jūnija spriedums – Mr. Kebab/EUIPO – Mister Kebap (“Mr. KEBAB”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Mr. KEBAB” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Spānijas grafiska preču zīme “MISTER KEBAP” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

43

2017/C 277/64

Lieta T-470/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. jūnija spriedums – X-cen-tek/EUIPO (Trīsstūra attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo trīsstūri, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

43

2017/C 277/65

Lieta T-479/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. jūnija spriedums – Colgate-Palmolive/EUIPO (“AROMASENSATIONS”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “AROMASENSATIONS” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkts

44

2017/C 277/66

Lieta T-506/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. jūlija spriedums – Bodson u.c./EIB Civildienests — EIB personāls — Darba attiecību līgumiskais raksturs — Atalgojums — Darba samaksas un atalgojuma progresīvas paaugstināšanas sistēmas reforma — Tiesiskā paļāvība — Tiesiskā noteiktība — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīgums — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — EIB Reglamenta 11. panta 3. punkts

44

2017/C 277/67

Lieta T-508/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. jūlija spriedums – Bodson u.c./EIB Civildienests — EIB personāls — Darba attiecību līgumiskais raksturs — Atalgojums — Prēmiju sistēmas reforma — Tiesiskā paļāvība — Tiesiskā noteiktība — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīgums — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — EIB Reglamenta 11. panta 3. punkts — Vienlīdzīga attieksme

45

2017/C 277/68

Lieta T-282/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. maijā –  UI ( *1 ) /Padome

46

2017/C 277/69

Lieta T-338/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. maijā – Air France/Komisija

46

2017/C 277/70

Lieta T-377/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. jūnijā – SQ/EIB

48

2017/C 277/71

Lieta T-399/17: Prasība, kas celta 2017. gada 28. jūnijā – Dalli/Komisija

49

2017/C 277/72

Lieta T-402/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. jūnijā – Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (“Vienna House”)

50

2017/C 277/73

Lieta T-403/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. jūnijā – Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (“VIENNA HOUSE”)

51

2017/C 277/74

Lieta T-411/17: Prasība, kas celta 2017. gada 30. jūnijā – Landesbank Baden-Württemberg/SRB

51

2017/C 277/75

Lieta T-413/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. jūnijā – Karl Storz/EUIPO (“3D”)

52

2017/C 277/76

Lieta T-414/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. jūlijā – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

53

2017/C 277/77

Lieta T-416/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. jūlijā – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Papouis Dairies (“fino”)

53

2017/C 277/78

Lieta T-417/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. jūlijā – Kipra/EUIPO – Papouis Dairies (“fino Cyprus Halloumi Cheese”)

54

2017/C 277/79

Lieta T-418/17: Prasība, kas celta 2017. gada 4. jūlijā – Eduard Meier/EUIPO – Calzaturificio Elisabet (“Safari Club”)

55

2017/C 277/80

Lieta T-419/17: Prasība, kas celta 2017. gada 4. jūlijā – Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (“VSL#3”)

55

2017/C 277/81

Lieta T-420/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. jūlijā – Portigon/SRB

56

2017/C 277/82

Lieta T-425/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. jūlijā – Capo d’Anzio/Komisija

57

2017/C 277/83

Lieta T-426/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. jūlijā – Item Industrietechnik/EUIPO (“EFUSE”)

59

2017/C 277/84

Lieta T-427/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. jūlijā – Item Industrietechnik/EUIPO (“EFUSE”)

59

2017/C 277/85

Lieta T-428/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. jūlijā – Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (“ALPINEWELTEN Die Bergführer”)

60

2017/C 277/86

Lieta T-778/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 29. jūnija rīkojums – It Works/EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (“IT it WORKS”)

60

2017/C 277/87

Lieta T-53/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 30. jūnija rīkojums – Austrian Power Grid/ACER

61


 


LV

 

Personas datu aizsardzības nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta; tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.

Top