Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:249:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 249, 2017. gada 31. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 249

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 31. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 249/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 249/02

Lieta C-45/15 P: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 30. maija spriedums – Safa Nicu Sepahan Co./Eiropas Savienības Padome Apelācija — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) — Ierobežojoši pasākumi pret Irānas Islāma Republiku — To personu un vienību saraksts, kam piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Mantisks kaitējums — Nemantisks kaitējums — Kļūda novērtējumā par atlīdzinājuma apmēru — Neesamība — Pretapelācijas sūdzība — Nepieciešamie nosacījumi, lai iestātos Eiropas Savienības ārpuslīgumiskā atbildība — Pienākums pierādīt ierobežojošo pasākumu pamatotību — Pietiekami būtisks pārkāpums

2

2017/C 249/03

Lieta C-296/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums (Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovēnija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Cilvēkiem paredzētas zāles — Direktīva 2004/18/EK — 2. pants un 23. panta 2. un 8. punkts — LESD 34. un 36. pants — Publiskais līgums par piegādi slimnīcai — Valsts tiesiskais regulējums, kurā noteikts pienākums prioritāri slimnīcām piegādāt zāles, kas izgatavotas no šajā valstī savāktas plazmas — Vienlīdzīgas attieksmes princips

3

2017/C 249/04

Lieta C-420/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 31. maija spriedums (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret U Prejudiciāls nolēmums — LESD 45. pants — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Pienākums reģistrēt Beļģijā dzīvojošai personai piederošu transportlīdzekli, kuru ir paredzēts lietot Itālijā

3

2017/C 249/05

Lieta C-529/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 1. jūnija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gert Folk ierosināta tiesvedība Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Atbildība vides jomā — Direktīva 2004/35/EK — 17. pants — Piemērojamība laikā — Tādas hidroelektrostacijas ekspluatācija, kura ir nodota ekspluatācijā pirms šīs direktīvas transponēšanas termiņa beigām — 2. panta pirmās daļas b) punkts — Jēdziens “kaitējums videi” — Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram ir izslēgts jebkurš kaitējums, uz ko attiecas atļauja — 12. panta 1. punkts — Iespēja vērsties tiesā saistībā ar vides jautājumiem — Locus standi — Direktīva 2000/60/EK — 4. panta 7. punkts — Tieša iedarbība

4

2017/C 249/06

Lieta C-541/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums (Amtsgericht Wuppertal (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ir uzsācis Mircea Florian Freitag Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Savienības pilsonība — LESD 21. pants — Brīva pārvietošanās un uzturēšanās dalībvalstīs — Valstspiederīgais, kuram vienlaikus ir viņa dzīvesvietas dalībvalsts un viņa dzimšanas dalībvalsts pilsonība — Uzvārda maiņa dzimšanas dalībvalstī, kas nav veikta pastāvīgās uzturēšanās laikā — Uzvārds, kas atbilst dzimtajam uzvārdam — Lūgums iekļaut šo uzvārdu dzīvesvietas dalībvalsts civilstāvokļa aktu reģistrā — Šī lūguma noraidīšana — Pamats — Uzvārds, kas nav iegūts pastāvīgās uzturēšanās laikā — Citu valsts tiesībās paredzētu procedūru, lai panāktu šī uzvārda atzīšanu, esamība

5

2017/C 249/07

Lieta C-571/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 1. jūnija spriedums (Hessisches Finanzgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wallenborn Transports SA/Hauptzollamt Gießen Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Ārējā tranzīta procedūra — Preču pārvadāšana caur dalībvalstī esošu brīvostu — Šīs dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā brīvostas ir izslēgtas no valsts nodokļu teritorijas — Izņemšana no muitas uzraudzības — Muitas parāda rašanās un PVN iekasējamība

5

2017/C 249/08

Lieta C-580/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums (Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel Juan Van der Weegen, Anna Pot, kā mirušā Johannes Van der Weegen tiesību pārņēmēji, Anna Pot/Belgische Staat Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 36. pants — Nodokļu tiesību akti — Ienākumu nodoklis — Atbrīvojums no nodokļa, kas tiek attiecināts vienīgi uz tādu banku maksātajiem procentiem, kuras ievēro noteiktus, likumā paredzētus nosacījumus — Netieša diskriminācija — Beļģijā reģistrētas bankas un citā dalībvalstī reģistrētas bankas

6

2017/C 249/09

Lieta C-625/15 P: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums – Schniga GmbH/Kopienas Augu šķirņu birojs, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC Apelācija — Kopienas augu šķirņu aizsardzība — Pieteikums par Kopienas aizsardzību — Ābeļu šķirne “Gala Schnitzer” — Tehniskā pārbaude — Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) Administratīvās padomes izstrādātas pārbaudes pamatnostādnes — Regula (EK) Nr. 1239/95 — 23. panta 1. punkts — CPVO priekšsēdētāja pilnvaras — Atšķirtspējīgas īpašības pievienošana tehniskās pārbaudes noslēgumā — Īpašības stabilitāte divos audzēšanas ciklos

7

2017/C 249/10

Lieta C-689/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais īpašums — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 9. un 15. pants — Apvienības iesniegts kokvilnas zieda apzīmējums — Reģistrēšana individuālas preču zīmes statusā — Šīs preču zīmes izmantošanas licences koncesija kokvilnas izstrādājumu ražotājiem, kas ir šīs apvienības locekļi — Prasība par spēkā neesamības atzīšanu vai atcelšanu — Jēdziens “faktiska izmantošana” — Izcelsmes norādes pamata funkcija

7

2017/C 249/11

Lieta C-54/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums (Tribunale Ordinario di Venezia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vinyls Italia SpA, en faillite/Mediterranea di Navigazione SpA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Maksātnespējas procedūras — Regula (EK) Nr. 1346/2000 — 4. un 13. pants — Akti, kas kaitē visiem kreditoriem — Apstākļi, kādos attiecīgais akts var tikt apstrīdēts — Akti, uz kuriem attiecas tādas dalībvalsts tiesību akts, kas nav procedūras sākšanas valsts — Akts, kas, pamatojoties uz šo tiesību aktu, ir neapstrīdams — Regula (EK) Nr. 593/2008 — 3. panta 3. punkts — Tiesību akti, ko izvēlējušās puses — Visu attiecīgās situācijas elementu atrašanās procedūras sākšanas valstī — Ietekme

8

2017/C 249/12

Lieta C-228/16 P: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 31. maija spriedums – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Eiropas Komisija Apelācija — Valsts atbalsts — Lēmums izbeigt izskatīšanu — Eiropas Komisijas atteikums turpināt prasītāja sūdzības izskatīšanu — Iepriekšējas izskatīšanas stadijas noslēgumā konstatētā valsts atbalsta neesamība — Apstiprinošs lēmums — Lēmuma izbeigt izskatīšanu atsaukšanas tiesiskuma nosacījumi

9

2017/C 249/13

Lieta C-293/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sharda Europe B. V. B. A./Administración del Estado, Syngenta Agro, SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū — Direktīva 2008/69/EK — 3. panta 2. punkts — Atļauto augu aizsardzības līdzekļu atkārtotas novērtēšanas procedūra, ko veic dalībvalstis — Termiņš — Atšķirība starp valodu redakcijām

10

2017/C 249/14

Lieta C-296/16 P: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums – Dextro Energy GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija Apelācija — Patērētāju tiesību aizsardzība — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību — Pieteikuma par noteiktu norāžu iekļaušanu sarakstā noraidīšana, kaut arī ir saņemts pozitīvs Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atzinums

10

2017/C 249/15

Lieta C-330/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 1. jūnija spriedums (Sąd Okręgowy w Warszawie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos — Direktīva 2011/7/ES — Uz nenoteiktu laiku noslēgti telpu nomas līgumi — Nomas maksas maksājumu kavējumi — Līgumi, kas noslēgti pirms šīs direktīvas transponēšanas termiņa beigām — Valsts tiesiskais regulējums — Šādu līgumu izslēgšana no minētās direktīvas piemērojamības laikā

11

2017/C 249/16

Lieta C-111/17 PPU: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 8. jūnija spriedums (Monomeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – OL/PQ Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Starptautiskā bērnu nolaupīšana — 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencija — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — 11. pants — Pieteikums par atgriešanos — Zīdaiņa “pastāvīgās dzīvesvietas” jēdziens — Bērns, kurš saskaņā ar vecāku gribu ir dzimis dalībvalstī, kas nav viņu pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts — Bērna pastāvīga uzturēšanās savas dzīves pirmajos mēnešos viņa dzimšanas dalībvalstī — Mātes lēmums neatgriezties dalībvalstī, kurā bija laulāto pastāvīgā dzīvesvieta

11

2017/C 249/17

Lieta C-110/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 8. jūnija rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lg Costruzioni Srl/Area – Azienda Regionale per l’edilizia abitativa Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publisks būvdarbu līgums — Direktīva 2004/18/EK — 7. pants — Saimnieciskās darbības subjektu tehnisko iespēju vērtējums un pārbaude — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts — Acīmredzama nepieņemamība

12

2017/C 249/18

Lieta C-286/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 11. maija rīkojums (Curtea de Apel Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Exmitiani SRL/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodarbošanās ar pasažieru autopārvadājumiem — Aplikšana ar nodokli — Fakti pirms Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

13

2017/C 249/19

Lieta C-411/16 P: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 7. jūnija rīkojums – Holistic Innovation Institute, SLU/Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Eiropas Savienības finansētie projekti pētniecības jomā — Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (2007. līdz 2013. gads) — Projekts “eDIGIREGION” — Eiropas Komisijas lēmums noraidīt prasītājas dalību — Prasība atcelt tiesību aktu un prasība sakarā ar atbildību

13

2017/C 249/20

Lieta C-653/16: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 4. maija rīkojums (Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jitka Svobodová/Česká republika – Okresní soud v Náchodě Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pamatlietas faktiskie apstākļi un tiesiskais regulējums — Pietiekamu precizējumu neesamība — Acīmredzama nepieņemamība — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants

14

2017/C 249/21

Lieta C-53/17: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 11. maija rīkojums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Dalībvalstu piešķirts atbalsts — Atkāpes no atbalsta aizlieguma — Atbalsts, ko var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu — Regula (EK) Nr. 800/2008 — Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcija — Saistīti uzņēmumi — Uzņēmumi, kas darbojas tajā pašā tirgū un ietilpst vienas ģimenes locekļiem piederošā globālā uzņēmumu grupā — Jēdziens “kopīgi darbojošos fizisku personu grupa”

14

2017/C 249/22

Lieta C-67/17: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 14. jūnija rīkojums (Rayonen sad Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Todor Iliev/Blagovesta Ilieva Prejudiciāls nolēmums — Tiesas Reglamenta 99. pants — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (ES) Nr. 1215/2012 — 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Piemērošanas joma — Izslēgtie jautājumi — Laulāto mantiskās attiecības — Laulības izbeigšana — Laulības laikā iegūtas kustamas mantas sadale

15

2017/C 249/23

Lieta C-687/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 12. maija spriedumu lietā T-750/14 Ivo-Kermartin GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 30. decembrī iesniedza Capella EOOD

16

2017/C 249/24

Lieta C-23/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 8. novembra spriedumu lietā T-579/15 For Tune sp. z o.o./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2017. gada 18. janvārī iesniedza For Tune sp. z o.o.

16

2017/C 249/25

Lieta C-142/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 20. martā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Manuela Maturi u.c./Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

16

2017/C 249/26

Lieta C-143/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 20. martā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

17

2017/C 249/27

Lieta C-206/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 21. aprīlī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Heinrich Denker/Gemeinde Thedinghausen

18

2017/C 249/28

Lieta C-211/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Bacău (Rumānija) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu, dzimusi Cernica

18

2017/C 249/29

Lieta C-227/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 28. aprīlī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – Medtronic GmbH/Finanzamt Neuss

19

2017/C 249/30

Lieta C-248/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās (pirmā palāta) tiesas 2017. gada 14. marta spriedumu lietā T-346/15 Bank Tejarat/Padome 2017. gada 11. maijā iesniedza Bank Tejarat

19

2017/C 249/31

Lieta C-289/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. maijā iesniedza Tartu Maakohus (Igaunija) – Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS/Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

20

2017/C 249/32

Lieta C-292/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. maijā iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) – EUflight.de GmbH/TUIfly GmbH

21

2017/C 249/33

Lieta C-341/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2017. gada 30. marta spriedumu lietā T-112/15 Grieķijas Republika/Eiropas Komisija 2017. gada 6. jūnijā iesniedza Grieķijas Republika

21

 

Vispārējā tiesa

2017/C 249/34

Lieta T-9/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 13. jūnija spriedums – Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (“Canettes”) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlotas trīs skārdenes — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25 panta 1. punkta b) apakšpunkts — Preču kopums, kas veido vienotu priekšmetu — Reģistrēta Kopienas dizainparauga aizsardzības apjoms — Pienākums norādīt pamatojumu — Lietas dalībnieka aizstāšana

23

2017/C 249/35

Lieta T-262/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. jūnija spriedums – Kiselev/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi tādu darbību dēļ, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukraina — Līdzekļu iesaldēšana — Ierobežojumi attiecībā uz ieceļošanu dalībvalstu teritorijā — Fiziska persona, kas aktīvi atbalsta darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukraina — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vārda brīvība — Samērīgums — Tiesības uz aizstāvību

23

2017/C 249/36

Lieta T-457/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. jūnija spriedums – Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (“climaVera”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “climaVera” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “CLIMAVER DECO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

24

2017/C 249/37

Lieta T-95/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. jūnija spriedums – Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (“ROYAL & CAPORAL”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ROYAL & CAPORAL” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “KAPORAL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

25

2017/C 249/38

Lieta T-141/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. jūnija spriedums – Komisija/IEM Šķīrējklauzula — Līgums FAIR-CT98-9544, kas noslēgts Ceturtās pamatprogrammas pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (1994.-1998. gads) ietvaros — Līguma izbeigšana — Avansā samaksāto summu atmaksa — Nokavējuma procenti — Aizmuguriska lietas izskatīšana

25

2017/C 249/39

Lieta T-258/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. jūnija spriedums – Mediterranean Premium Spirits/EUIPO – G-Star Raw (“GINRAW”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “GINRAW” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “RAW” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā — Pienākums norādīt pamatojumu

26

2017/C 249/40

Lieta T-302/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. jūnija spriedums – Bay/Parlaments Institucionālās tiesības — Parlamenta priekšsēdētāja lēmums, ar kuru Eiropas Parlamenta deputātam tiek atceltas tiesības uz dienas naudu — Parlamenta Reglamenta 166. pants — Tiesības piekļūt lietas materiāliem — Kļūda faktos

27

2017/C 249/41

Lieta T-326/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 8. jūnija spriedums – Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (“Tafel”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Tafel” — EUIPO veikta sprieduma, ar kuru atcelts EUIPO apelācijas padomes lēmums, izpilde — Absolūts atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Aprakstošs raksturs — Regulas Nr. 207/2009 65. panta 6. punkts — Lēmums, kas pieņemts pēc Vispārējās tiesas veiktās iepriekšējā lēmuma atcelšanas

27

2017/C 249/42

Lieta T-659/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. jūnija spriedums – LG Electronics/EUIPO (“Second Display”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Second Display” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

28

2017/C 249/43

Lieta T-690/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 30. maija rīkojums – Enrico Colombo un Corinti Giacomo/Komisija Pagaidu noregulējums — Publiski līgumi — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamības neesamība

28

2017/C 249/44

Lieta T-877/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 18. maija rīkojums – Verschuur/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr.o1049/2001 — Dokuments attiecībā uz administratīvo procedūru par valsts atbalstu SA.38374 (2014/C ex 2014/NN), ko īstenojusi Nīderlande attiecībā uz uzņēmumu Starbucks — Piekļuves atteikums — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

29

2017/C 249/45

Lieta T-293/17: Prasība, kas celta 2017. gada 16. maijā – Fakro/Komisija

29

2017/C 249/46

Lieta T-309/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. maijā – Optile/Komisija

30

2017/C 249/47

Lieta T-312/17: Prasība, kas celta 2017. gada 1. jūnijā – Campbell/Komisija

31

2017/C 249/48

Lieta T-315/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. maijā – Hebberecht/EĀDD

31

2017/C 249/49

Lieta T-319/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. maijā – Aldridge u.c./Komisija

33

2017/C 249/50

Lieta T-329/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. maijā – Hautala u.c./EFSA

34

2017/C 249/51

Lieta T-332/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. maijā – E–Control/ACER

35

2017/C 249/52

Lieta T-333/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. maijā – Austrian Power Grid un Voralberger Übertragungsnetz/ACER

36

2017/C 249/53

Lieta T-347/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. jūnijā – FLA Europe/Komisija

39

2017/C 249/54

Lieta T-351/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. jūnijā – Nike European Operations Netherlands u.c./Komisija

40

2017/C 249/55

Lieta T-354/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. jūnijā – Genomic Health/EUIPO (“ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE”)

41

2017/C 249/56

Lieta T-359/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. jūnijā – Aldo Supermarkets/EUIPOAldi Einkauf (“ALDI”)

41

2017/C 249/57

Lieta T-360/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. jūnijā – Jana shoes u.c./Komisija

42

2017/C 249/58

Lieta T-362/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. jūnijā – NCL/EUIPO (“FEEL FREE”)

43

2017/C 249/59

Lieta T-364/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. jūnijā – Marcin Bielawski/EUIPO (“HOUSE OF CARS”)

44

2017/C 249/60

Lieta T-366/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. jūnijā – Polija/Komisija

44

2017/C 249/61

Lieta T-367/17: Prasība, kas celta 2017. gada 9. jūnijā – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektriskās pacelšanas kolonnas forma)

45

2017/C 249/62

Lieta T-368/17: Prasība, kas celta 2017. gada 9. jūnijā – Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Elektriskās pacelšanas kolonnas forma)

45

2017/C 249/63

Lieta T-369/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. jūnijā – Winkler/Komisija

46

2017/C 249/64

Lieta T-370/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. jūnijā – KPN/Komisija

47

2017/C 249/65

Lieta T-380/17: Prasība, kas celta 2017. gada 16. jūnijā – HeidelbergCement un Schwenk Zement/Komisija

48

2017/C 249/66

Lieta T-138/08: Vispārējās tiesas 2017. gada 18. maija rīkojums – Cavankee Fishing u.c./Komisija

49

2017/C 249/67

Lieta T-816/16 RENV: Vispārējās tiesas 2017. gada 18. maija rīkojums – Alsteens/Komisija

49


LV

 

Top