EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:173:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 173, 2017. gada 31. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 173

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 31. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 523. plenārsesija 2017. gada 22. un 23. februārī

2017/C 173/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Augstas kvalitātes izglītība visiem” (izpētes atzinums)

1

2017/C 173/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “LIFE programmas vidusposma novērtējums” (izpētes atzinums)

7

2017/C 173/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “ESF un FEAD finansējuma efektivitāte pilsoniskās sabiedrības centienos apkarot nabadzību un sociālo atstumtību saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020”” (pašiniciatīvas atzinums)

15

2017/C 173/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Lauksaimniecības nozīme daudzpusējās, divpusējās un reģionālās tirdzniecības sarunās saistībā ar PTO ministru konferenci Nairobi” (pašiniciatīvas atzinums)

20


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 523. plenārsesija 2017. gada 22. un 23. februārī

2017/C 173/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā”(COM(2016) 686 final – 2016/0338 (CNS))

29

2017/C 173/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematiem “Ieteikums Padomes ieteikumam par eurozonas ekonomikas politiku”(COM(2016) 726 final) un “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Virzība uz pozitīvu fiskālo nostāju eurozonā””(COM(2016) 727 final)

33

2017/C 173/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm”(COM(2016) 778 final – 2016/0384 (COD))

38

2017/C 173/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā”(COM(2016) 853 final – 2016/0363 (COD))

41

2017/C 173/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematiem “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jaunā prasmju programma Eiropai. Kopīgs darbs cilvēkkapitāla, nodarbināmības un konkurētspējas stiprināšanai””(COM(2016) 381 final),“Priekšlikums Padomes Ieteikumam, ar ko izveido Prasmju garantiju”(COM(2016) 382 final – 2016/0179 (NLE)),“Priekšlikums Padomes Ieteikumam par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai”(COM(2016) 383 final – 2016/0180 (NLE)),“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK”(COM(2016) 625 final – 2016/0304 (COD)) un “Darba tirgū iekļauto personu kvalifikācijas paaugstināšana (izpētes atzinums (Maltas prezidentūra))”

45

2017/C 173/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija””[COM(2016) 501 final]

55

2017/C 173/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “EFIA garantijas un EFIA garantiju fonda izveide”[COM(2016) 586 final]

62

2017/C 173/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jauna satvara partnerībai ar trešām valstīm izveide saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā”[COM(2016) 385 final]

66

2017/C 173/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Gada izaugsmes pētījums par 2017. gadu””[COM(2016) 725 final]

73

2017/C 173/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK”(COM(2016) 789 final – 2016/0394 COD)

82


LV

 

Top