Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 168, 2017. gada 29. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 168

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 29. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 168/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Tiesa

2017/C 168/02

Tiesas Lēmums (2017. gada 7. marts) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām

2

 

Vispārējā tiesa

2017/C 168/03

Vispārējās tiesas Lēmums (2017. gada 5. aprīlis) par Vispārējās tiesas oficiālajām brīvdienām

4


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 168/04

Lieta C-598/14 P: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 5. aprīļa spriedums – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 4. punkts — 65. panta 1. un 2. punkts — Vārdiska preču zīme “LAGUIOLE” — Pieteikums par preču zīmes spēkā neesamības atzīšanu, kas pamatots ar agrākām saskaņā ar valsts tiesībām iegūtām tiesībām — EUIPO veiktā valsts tiesību piemērošana — Savienības tiesas ierosme

5

2017/C 168/05

Apvienotās lietas C-217/15 un C-350/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 5. aprīļa spriedums (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllietas pret Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2. un 273. pants — Valsts tiesību akti, kuros paredzēts administratīvs sods un kriminālsods par to pašu nodarījumu saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa nesamaksāšanu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 50. pants — Ne bis in idem princips — Apsūdzētās vai sodītās personas identiskums — Neesamība

5

2017/C 168/06

Lieta C-298/15: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 5. aprīļa spriedums (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – UAB “Borta”/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 2004/17/EK — Publisks līgums, kura vērtība nesasniedz šajā direktīvā paredzēto robežvērtību — LESD 49. un 56. pants — Apakšuzņēmuma līgumu slēgšanas ierobežojums — Kopīga piedāvājuma iesniegšana — Pretendentu profesionālās spējas — Grozījumi specifikācijās

6

2017/C 168/07

Lieta C-336/15: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 6. aprīļa spriedums (Arbetsdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2001/23/EK — 3. pants — Darbinieku tiesību aizsardzība uzņēmumu pārejas gadījumā — Īpašumtiesību saņēmējam un personai, kas nodod īpašumtiesības, piemērojamie darba koplīgumi — Atlaistajiem darbiniekiem paredzētais pagarinātais uzteikuma termiņš — Darba stāža, kas iegūts pie personas, kura nodod īpašumtiesības, ņemšana vērā

7

2017/C 168/08

Lieta C-337/15 P: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 4. aprīļa spriedums – Eiropas ombuds/Claire Staelen Apelācija — Eiropas Savienības ārpuslīgumiskā atbildība — Sūdzības par atklāta konkursa rezultātā izveidota piemēroto kandidātu saraksta pārvaldību izskatīšana, ko veicis Eiropas ombuds — Pienākuma ievērot pienācīgu rūpību pārkāpums — Savienības tiesību normas “pietiekami būtiska pārkāpuma” jēdziens — Morālais kaitējums — Ticības Eiropas ombuda birojam zudums

8

2017/C 168/09

Apvienotās lietas C-376/15 P un C-377/15 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 5. aprīļa spriedums – Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) Apelācija — Dempings — Īstenošanas regula (ES) Nr. 924/2012 — Dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu imports — Regula (EK) Nr. 1225/2009 — 2. panta 10. un 11. punkts — Dažu eksporta darījumu izslēgšana no dempinga starpības aprēķina — Eksporta cenas un normālās vērtības taisnīgs salīdzinājums importa no valsts, kurā nav tirgus ekonomikas, gadījumā

8

2017/C 168/10

Lieta C-391/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 5. aprīļa spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marina del Mediterráneo SL u.c./Agencia Pública de Puertos de Andalucía Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Pārbaudes procedūras — Direktīva 89/665/EEK — 1. panta 1. punkts — 2. panta 1. punkts — Līgumslēdzējas iestādes lēmums par tiesību piešķiršanu saimnieciskās darbības subjektam iesniegt piedāvājumu — Saskaņā ar piemērojamo valsts tiesisko regulējumu nepārsūdzams lēmums

9

2017/C 168/11

Apvienotās lietas C-435/15 un C-666/15: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 22. marta spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija), Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)– GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu pozīcijas — Preču klasifikācija — Videokameras — Kombinētā nomenklatūra — Apakšpozīcijas 8525 80 30, 8525 80 91 un 8525 80 99 — Skaidrojumi — Interpretācija — Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1249/2011 un (ES) Nr. 876/2014 — Interpretācija — Spēkā esamība

10

2017/C 168/12

Lieta C-488/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 5. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2008/50/EK — Apkārtējā gaisa kvalitāte — 13. panta 1. punkts — XI pielikums — PM10 koncentrācijai piemērojamie dienas un gada robežlielumi — Sistemātiska un turpināta robežlielumu pārsniegšana — 22. pants — Izpildes termiņu atlikšana noteiktu robežlielumu sasniegšanai — Piemērošanas nosacījumi — 23. panta 1. punkts — Gaisa kvalitātes plāni — “Pēc iespējas īsāks” pārsniegšanas laiks — Atbilstīgi pasākumi — Novērtējuma faktori

11

2017/C 168/13

Apvienotās lietas C-497/15 un C-498/15: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 22. marta spriedums (Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Autotransports — Noteikumi par nodokļiem — Direktīva 1999/62/EK — Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem — Ceļa nodeva — Dalībvalstu pienākums noteikt efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas — Fiksēts naudas sods — Samērīgums

12

2017/C 168/14

Lieta C-544/15: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 4. aprīļa spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sahar Fahimian/Vācijas Federatīvā Republika Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2004/114/EK — 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanas nosacījumi — Uzņemšanas atteikums — “Valsts drošības apdraudējuma” jēdziens — Novērtējuma brīvība

12

2017/C 168/15

Lieta C-638/15: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 6. aprīļa spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2011/64/ES — 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts — 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Jēdzieni “smēķējamā tabaka”, “tabaka, kas ir sagriezta vai citādi sasmalcināta” un “rūpnieciska apstrāde”

13

2017/C 168/16

Lieta C-665/15: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 22. marta spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika Valsts pienākumu neizpilde — Transports — Vadītāja apliecība — Eiropas Savienības vadītāju apliecību tīkls — Izmantošana un sasaiste Savienības tīklā

14

2017/C 168/17

Lieta C-668/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 6. aprīļa spriedums (Vestre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, kas rīkojas Ismar Huskic vārdā Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vienlīdzīga attieksme pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības — Direktīva 2000/43/EK — 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts — Kredītiestāde, kura lūdz papildu identitātes apliecinājumu pases vai uzturēšanās atļaujas kopijas formā no personām, kas lūdz piešķirt aizdevumu mehāniska transportlīdzekļa iegādei un kas savu identitāti ir apliecinājušas ar autovadītāja apliecību, kurā kā dzimšanas valsts ir norādīta valsts, kas nav kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai kāda no Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm

14

2017/C 168/18

Lieta C-58/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 6. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika Valsts pienākumu neizpilde — Ostu aizsardzības pastiprināšana — Direktīva 2005/65/EK — 2. panta 3. punkts un 6., 7. un 9. pants — Pārkāpums — Ostas aizsardzības novērtējuma neveikšana — Ostas robežas, ostas aizsardzības plāns un par ostas aizsardzību atbildīgā amatpersona — Nenoteikšana

15

2017/C 168/19

Apvienotās lietas C-124/16, C-188/16 un C-213/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 22. marta spriedums (Amtsgericht München, Landgericht München I (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Direktīva 2012/13/ES — Tiesības uz informāciju kriminālprocesā — Tiesības tikt informētam par izvirzīto apsūdzību — Lēmuma par sodu izsniegšana — Noteikumi — Pienākums norādīt pilnvarotu pārstāvi — Apsūdzētais nerezidents, kam nav pastāvīgas dzīvesvietas — Pārsūdzības termiņš, ka sākas no izsniegšanas pilnvarotajam pārstāvim

15

2017/C 168/20

Lieta C-153/16: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 6. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Liela daudzuma lietotu riepu nepienācīga glabāšana — Atkritumu apglabāšana, neievērojot Direktīvās 2008/98/EK un 1999/31/EK noteiktās prasības — Vides un cilvēku veselības turpināts un ilgstošs apdraudējums

16

2017/C 168/21

Lieta C-83/16: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 2. marta rīkojums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Heta Asset Resolution Bulgaria” OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna Prejudiciāls nolēmums — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 99. pants — Muitas kodekss — Retroaktīva eksporta deklarācija — Jēdziens “pietiekami apliecinoši dokumenti pierādījumi” — Apliecinošo dokumentu pietiekamības vērtējums

17

2017/C 168/22

Lieta C-232/16 P: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 9. marta rīkojums – Simet SpA/Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Valsts atbalsts — Transporta nozare — Starpreģionālie autobusu transporta pakalpojumi — Regula (EEK) Nr. 1191/69 — Tiesības uz kompensāciju par sabiedriskā pakalpojuma saistību izpildi — Valsts tiesas nolēmums — Ar iekšējo tirgu nesaderīgs atbalsts

17

2017/C 168/23

Lieta C-497/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 2. marta rīkojums (Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Juraj Sokáč Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Narkotisko vielu prekursori — Regula (EK) Nr. 273/2004 — 2. panta a) punkts — Jēdziens “klasificēta viela” — Zāļu izslēgšana — Direktīva 2001/83/EK — 1. panta 2. punkts — Jēdziens “zāles” — Zāles, kuru sastāvā ir efedrīns vai pseidoefedrīns — Regula (EK) Nr. 111/2005 — 2. panta a) punkts — Jēdziens “klasificēta viela” — Pielikums — Zāļu, kuru sastāvā ir efedrīns un pseidoefedrīns, iekļaušana — Ietekmes neesamība uz Regulas (EK) Nr. 273/2004 piemērošanas jomu

18

2017/C 168/24

Lieta C-515/16: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 15. marta rīkojums (Cour d'appel de Versailles (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — LESD 107. un 108. pants — Valsts atbalsts — Jēdziens “valsts intervence vai valsts līdzekļu izmantošana” — Saules elektroenerģija — Pienākums iepirkt par cenu, kas pārsniedz tirgus cenu — Pilnīga kompensācija — Iepriekšēja nepaziņošana

19

2017/C 168/25

Lieta C-14/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 11. janvārī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Lieta C-83/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. februārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – KP, kuru pārstāv māte, pret LO

20

2017/C 168/27

Lieta C-99/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-758/14 Infineon Technologies AG/Eiropas Komisija 2017. gada 24. februārī iesniedza Infineon Technologies AG

20

2017/C 168/28

Lieta C-100/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-199/04 RENV Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Eiropas Savienības Padome 2017. gada 24. februārī iesniedza Gul Ahmed Textile Mills Ltd

21

2017/C 168/29

Lieta C-104/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. februārī iesniedza Curtea de Apel Pitești (Rumānija) – SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Lieta C-113/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. martā iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) – QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Lieta C-120/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 7. martā iesniedza Satversmes tiesa (Latvija) – Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Lieta C-131/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 13. martā iesniedza Tribunal da Relação do Porto (Portugāle) – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Lieta C-136/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 15. martā iesniedza Conseil d'État (Francija) – G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Lieta C-156/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Lieta C-157/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – X/Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Lieta C-172/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 25. janvāra spriedumu lietā T-768/14 ANKO/Eiropas Komisija 2017. gada 5. aprīlī iesniedza ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

27

2017/C 168/37

Lieta C-173/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 25. janvāra spriedumu lietā T-771/14 ANKO/Eiropas Komisija 2017. gada 5. aprīlī iesniedza ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias

28

2017/C 168/38

Lieta C-184/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 2. februāra spriedumu lietā T-381/15 IMG/Komisija 2017. gada 11. aprīlī iesniedza International Management Group (IMG)

29

 

Vispārējā tiesa

2017/C 168/39

Lieta T-201/17: Prasība, kas celta 2017. gada 31. martā – Printeos/Komisija

30

2017/C 168/40

Lieta T-207/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. aprīlī – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group (“hp”)

31

2017/C 168/41

Lieta T-208/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. aprīlī – Senetic/EUIPO – HP Hewlett Packard Group LLC (“HP”)

31

2017/C 168/42

Lieta T-209/17: Prasība, kas celta 2017. gada 4. aprīlī – ZGS/EUIPO (“Schülerhilfe1”)

32

2017/C 168/43

Lieta T-213/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. aprīlī – Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO – Hotel Preidlhof (“ROMANTIK”)

33

2017/C 168/44

Lieta T-215/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. aprīlī – Pear Technologies/EUIPO – Apple (“PEAR”)

33


LV

 

Top