Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 30, 2017. gada 30. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 30

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 30. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 30/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 30/02

Lieta C-673/13 P: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 23. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/200 — Vide — Orhūsas konvencija — Regula (EK) Nr. 1367/2006 — 6. panta 1. punkts — Fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu apdraudējuma risks — Jēdziens “informācija, kas attiecas uz emisijām vidē” — Dokumenti attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļos iekļautās aktīvās vielas atļaujas procedūru — Aktīvā viela glifosāts

2

2017/C 30/03

Lieta C-442/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 23. novembra spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Orhūsas konvencija — Direktīva 2003/4/EK — 4. panta 2. punkts — Informācijas pieejamība sabiedrībai — Jēdziens “informācija par emisiju vidē” — Direktīva 91/414/EEK — Direktīva 98/8/EK — Regula (EK) Nr. 1107/2009 — Augu aizsardzības līdzekļu un biocīdo produktu laišana tirgū — Konfidencialitāte — Rūpniecisko un komerciālo interešu aizsardzība

3

2017/C 30/04

Lieta C-461/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2009/147/EK — Savvaļas putnu aizsardzība — Īpaši aizsargājamās teritorijas — Direktīva 85/337/EEK — Noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu aizsardzība

4

2017/C 30/05

Lieta C-464/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums (Tribunal Tributário de Lisboa (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kapitāla brīva aprite — LESD 63.–65. pants — EK un Tunisijas Asociācijas nolīgums — 31., 34. un 89. pants — EK un Libānas Asociācijas nolīgums — 31., 33. un 85. pants — Juridisko personu ienākuma nodoklis — Dividendes, kas saņemtas no sabiedrības, kura reģistrēta saņemošās sabiedrības dalībvalstī — Dividendes, kas saņemtas no sabiedrības, kura reģistrēta trešajā valstī, kas ir asociācijas nolīguma puse — Atšķirīga attieksme — Ierobežojums — Attaisnojums — Nodokļu kontroles efektivitāte — Iespēja saistībā ar EK un Tunisijas Asociācijas nolīgumu un EK un Libānas Asociācijas nolīgumu atsaukties uz LESD 64. pantu

5

2017/C 30/06

Lieta C-177/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 23. novembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju informēšana un aizsardzība — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem — Pārejas pasākumi — 28. panta 2. punkts — Preču zīmju vai zīmolvārdu produkti, kas pastāvēja pirms 2005. gada 1. janvāra — “Baha ziedu” līdzekļi — Eiropas Savienības preču zīme “RESCUE” — Produkti, kas pirms 2005. gada 1. janvāra ir tirgoti kā zāles un pēc šā datuma kā pārtikas produkti

7

2017/C 30/07

Lieta C-314/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 23. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Francijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — 4. panta 1. un 3. punkts — Atkārtota vai līdzvērtīga attīrīšana

8

2017/C 30/08

Lieta C-395/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 1. decembra spriedums (Juzgado de lo Social no33 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 1.–3. pants — Jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums — Invaliditātes esamība — Ilgstošu fizisku, garīgu, intelektuālu vai maņu traucējumu jēdziens — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 3., 15., 21., 30., 31., 34. un 35. pants — Darbinieka, kuram ir pārejoša darbnespēja valsts tiesību izpratnē uz nenoteiktu laiku, atlaišana no darba

9

2017/C 30/09

Apvienotās lietas C-408/15 P un C-409/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums – Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG u.c. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV u.c. (C-409/15 P)/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — LESD 263. panta ceturtā daļa — Tiesības celt prasību — Locus standi — Tiesību akts, kas individuāli skar fiziskas vai juridiskas personas “noteiktu tām raksturīgu īpašu pazīmju dēļ” — Regula (ES) Nr. 511/2014 — No Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošo atbilstības pasākumu lietotājiem Savienībā ievērošana — Regula (EK) Nr. 2100/94 — Jaunu augu šķirņu Kopienu aizsardzības seku ierobežojumi — Izņēmums attiecībā uz selekcionāriem

10

2017/C 30/10

Lieta C-443/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums (The Labour Court, Ireland (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – David L. Parris/Trinity College Dublin u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Direktīva 2000/78/EK — 2. pants — Aizliegums diskriminēt dzimumorientācijas un vecuma dēļ — Valsts pensiju shēma — Apgādnieka zaudējuma pabalsta samaksa civilpartnerim — Nosacījums — Partnerattiecību reģistrēšana līdz minētajā shēmā apdrošinātās personas sešdesmitajai dzimšanas dienai — Civiltiesiska savienība — Neiespējamība attiecīgajā dalībvalstī līdz 2010. gadam — Dibinātas ilgstošas attiecības — 6. panta 2. punkts — Atšķirīgas attieksmes vecuma dēļ pamatojums

11

2017/C 30/11

Lieta C-454/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums (Hessisches Landesarbeitsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (Baumarkt Praktiker DIY GmbH maksātnespējas procedūras administrators) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2008/94/EK — 8. pants — Darba ņēmēju aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā — Ar sociālo nodrošinājumu saistītās tiesību normas — Piemērošanas joma — Pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai aizsargātu darba ņēmēju tiesības, kuras ir iegūtas vai sagaidāmas saskaņā ar papildpensiju programmu — Pienākums paredzēt tiesības no konkursa masas izdalīt nesamaksātās pensijas iemaksas — Neesamība

12

2017/C 30/12

Lieta C-486/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 30. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Francijas Republika, Orange, Vācijas Federatīvā Republika Apelācija — Valsts atbalsts — Finanšu pasākumi par labu France Télécom — Akcionāra avansa projekts — Publiski Francijas valsts pārstāvju paziņojumi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Jēdziens “atbalsts” — Jēdziens “ekonomiska priekšrocība” — Informēta privātā ieguldītāja kritērijs — Vispārējās tiesas pienākums norādīt pamatojumu — Pārbaudes tiesā robežas — Apstrīdētā lēmuma sagrozīšana

12

2017/C 30/13

Lieta C-642/15 P: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 1. decembra spriedums – Toni Klement/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Bullerjan GmbH Apelācija — Regula (EK) Nr. 207/2009 — Eiropas Savienības preču zīme — Trīsdimensiju preču zīme, kas attēlo krāsns formu — 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Pieteikums par Eiropas Savienības preču zīmes atcelšanu — 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts — Preču zīmes faktiska izmantošana — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana

13

2017/C 30/14

Lieta C-645/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 2011/92/ES — Projekts, attiecībā uz kuru ir jāveic novērtējums — I pielikuma 7. punkts — Eiropas Līgums par galvenajām starptautiskajām maģistrālēm (AGR) — Četru joslu ceļa paplašināšana vismaz 10 km garumā

13

2017/C 30/15

Lieta C-662/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 24. novembra spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, iepriekš –BIOS Naturprodukte GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Direktīva 93/42/EEK — Medicīnas ierīces — I klases ierīce (ķirurģiskie brūču pārsēji), kurai ražotājs ir veicis atbilstības novērtējuma procedūru — Paralēlais imports — Datu par importētāju pievienošana uz marķējuma — Atbilstības papildu novērtējuma procedūra

14

2017/C 30/16

Lieta C-152/16: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 1. decembra spriedums – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EK) Nr. 1071/2009 — Kopīgi noteikumi par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem — 16. panta 1. un 5. punkts — Valsts autopārvadātāju uzņēmumu elektroniskais reģistrs — Savstarpēja nesavienošana ar citu dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem

15

2017/C 30/17

Lieta C-520/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. oktobrī iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Lieta C-521/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. oktobrī iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Lieta C-529/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. oktobrī iesniedza Finanzgericht München (Vācija) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Lieta C-538/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. oktobrī iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Lieta C-539/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. oktobrī iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) – Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Lieta C-548/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) – État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Lieta C-549/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 31. oktobrī iesniedza Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Itālija) – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Lieta C-551/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 31. oktobrī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Lieta C-558/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 3. novembrī iesniedza Kammergericht Berlin (Vācija) – Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Lieta C-574/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. novembrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Lieta C-586/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedumu lietā T-460/13 Sun Pharmaceutical Industries Ltd, iepriekš Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Eiropas Komisija 2016. gada 17. novembrī iesniedza Sun Pharmaceutical Industries Ltd, iepriekš Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd

22

2017/C 30/28

Lieta C-588/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedumu lietā T-469/13 Generics (UK)/Komisija 2016. gada 18. novembrī iesniedza Generics (UK) Ltd

23

2017/C 30/29

Lieta C-590/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

24

2017/C 30/30

Lieta C-591/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedumu lietā T-472/13 H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Eiropas Komisija 2016. gada 18. novembrī iesniedza H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd

25

2017/C 30/31

Lieta C-598/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-346/14 Yanukovych/Padome 2016. gada 23. novembrī iesniedza Viktor Fedorovych Yanukovych

26

2017/C 30/32

Lieta C-599/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-348/14 Yanukovych/Padome 2016. gada 23. novembrī iesniedza Oleksandr Viktorovych Yanukovych

27

2017/C 30/33

Lieta C-600/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2016. gada 14. septembra spriedumu lietā T-207/15 National Iranian Tanker Company/Eiropas Savienības Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza National Iranian Tanker Company

28

2017/C 30/34

Lieta C-601/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedumu lietā T-467/13 Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Eiropas Komisija 2016. gada 24. novembrī iesniedza Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd

29

2017/C 30/35

Lieta C-602/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-111/14 Unitec Bio/Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

31

2017/C 30/36

Lieta C-603/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-139/14 PT Wilmar Bioenergi Indonesia un PT Wilmar Nabati Indonesia/Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

32

2017/C 30/37

Lieta C-604/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-121/14 Pelita Agung Agrindustri/Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

33

2017/C 30/38

Lieta C-605/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-120/14 PT Ciliandra Perkasa/Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

34

2017/C 30/39

Lieta C-606/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-80/14 PT Musim Mas/Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

35

2017/C 30/40

Lieta C-607/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietās no T-112/14 līdz T-116/14 un T-119/14 Molinos Río de la Plata u.c./Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

36

2017/C 30/41

Lieta C-608/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-117/14 Cargill/Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

37

2017/C 30/42

Lieta C-609/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-118/14 LDC Argentina/Padome 2016. gada 24. novembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

38

2017/C 30/43

Lieta C-611/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedumu lietā T-471/13 Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Eiropas Komisija 2016. gada 25. novembrī iesniedza Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, iepriekš Zoetis Products LLC

39

2017/C 30/44

Lieta C-614/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedumu lietā T-470/13 Merck KGaA/Eiropas Komisija 2016. gada 28. novembrī iesniedza Merck KGaA

40

 

Vispārējā tiesa

2017/C 30/45

Lieta T-248/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – Al-Ghabra/Komisija Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret konkrētām personām un organizācijām, kas ir saistītas ar Osamu bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban — Regula (EK) Nr. 881/2002 — Personas, kas iekļauta Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādes izveidotā sarakstā, līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Šīs personas vārda iekļaušana Regulas Nr. 881/2002 I pielikumā esošajā sarakstā — Prasība atcelt tiesību aktu — Saprātīgs termiņš — Pienākums pārbaudīt un pierādīt izvirzīto pamatu pamatotību — Pārbaude tiesā

42

2017/C 30/46

Lieta T-764/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Komisija Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Tehniskā palīdzība, ASEAN muitas tranzīta sistēmas (ACTS) izstrāde un ieviešana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Atlases kritēriji — Piešķiršanas kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme — Pārskatāmība

43

2017/C 30/47

Lieta T-95/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – Printeos u.c./Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Standarta aplokšņu un speciālo apdrukāto aplokšņu Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Cenu saskaņošana un klientūras sadale — Izlīguma procedūra — Naudas sodi — Pamatsumma — Pielāgošana izņēmuma kārtā — Ierobežojums 10 % apmērā no kopējā apgrozījuma — Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme

43

2017/C 30/48

Lieta T-397/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. decembra spriedums – PAL-Bullermann/EUIPO – Symaga (“PAL”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “PAL” — Tiesību atzīšana par daļēji atceltām — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Forma, kas atšķiras no reģistrētās preču zīmes — Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. un 4. punkts

44

2017/C 30/49

Lieta T-548/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (“Café del Sol”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Café del Sol” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “Café del Sol” — Pierādījumu neiesniegšana iebildumu procesa valodā — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. un 76. pants — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. un 20. noteikums — Tiesības uz aizstāvību

45

2017/C 30/50

Lieta T-549/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (“CAFE DEL SOL”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “CAFE DEL SOL” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “Café del Sol” — Pierādījumu neiesniegšana iebildumu procesa valodā — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. un 76. pants — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. un 20. noteikums — Tiesības uz aizstāvību

45

2017/C 30/51

Lieta T-744/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – Puro Italian Style/EUIPO (“smartline”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “smartline” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

46

2017/C 30/52

Lieta T-745/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. decembra spriedums – Scorpio Poland/EUIPO – Eckes-Granini Group (“YO!”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “YO!” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “YO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

46

2017/C 30/53

Lieta T-24/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (“FONTOLIVA”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Vārdiska preču zīme “FONTOLIVA” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “FUENOLIVA” — Relatīvs atteikuma pamats — Agrākas preču zīmes reģistrācijas spēkā esamība — Jaunu faktu un pierādījumu iesniegšana Vispārējā tiesā — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Grozīšanas pilnvaras — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 42. panta 2. un 3. punkts, kā arī 65. un 76. pants

47

2017/C 30/54

Lieta T-58/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedums – Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (“APAX”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “APAX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “APAX” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču un pakalpojumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

48

2017/C 30/55

Lieta T-154/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. decembra spriedums – Grid applications/EUIPO (“APlan”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “APlan” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

48

2017/C 30/56

Lieta T-809/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. novembrī – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

49

2017/C 30/57

Lieta T-811/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. novembrī – Di Bernardo/Komisija

49

2017/C 30/58

Lieta T-813/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. novembrī – Abes/Komisija

50

2017/C 30/59

Lieta T-818/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. novembrī – Netflix International un Netflix/Komisija

51

2017/C 30/60

Lieta T-832/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. novembrī – Celio International/Komisija

52

2017/C 30/61

Lieta T-835/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. novembrī – Louvers Belgium/Komisija

53

2017/C 30/62

Lieta T-836/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – Polijas Republika/Eiropas Komisija

54

2017/C 30/63

Lieta T-841/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. novembrī – Alex/Komisija

55

2017/C 30/64

Lieta T-855/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. decembrī – Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Lieta T-865/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. decembrī – Fútbol Club Barcelona/Komisija

57

2017/C 30/66

Lieta T-868/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. decembrī – QI u.c./Komisija un ECB

58

2017/C 30/67

Lieta T-872/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. decembrī – repowermap/EUIPO – Repower (“REPOWER”)

58


LV

 

Top