Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 14, 2017. gada 16. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 14

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 16. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 14/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 14/02

Lieta C-449/14 P: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Eiropas Komisija, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Spānijas Karaliste, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) Apelācija — Valsts atbalsts — Valsts atbalsta shēma par labu valsts sabiedriskai raidorganizācijai — Sabiedrisko pakalpojumu saistības — Kompensācija — LESD 106. panta 2. punkts — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu — Finansēšanas veida grozījumi — Nodokļu pasākumi — Maksas televīzijas raidorganizācijām noteiktais nodoklis — Lēmums, ar kuru grozītā valsts atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar iekšējo tirgu — Finansēšanas veida ņemšana vērā — Saistošas saiknes starp nodokli un valsts atbalsta shēmu esamība — Nodokļa ieņēmumu tieša ietekme uz atbalsta apmēru — Sabiedriskā pakalpojuma uzdevuma izpildes neto izmaksu segšana — Nodokļa maksātāja un atbalsta saņēmēja konkurences attiecības — Valstu tiesību aktu sagrozīšana

2

2017/C 14/03

Lieta C-504/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Dabas aizsardzība — Direktīva 92/43/EEK — 6. panta 2. un 3. punkts un 12. panta 1. punkta b) un d) apakšpunkts — Savvaļas fauna un flora — Dabisko dzīvotņu aizsardzība — Jūras bruņurupucis Caretta caretta — Jūras bruņurupuču aizsardzība Kiparisijas līcī — Kopienā nozīmīga teritorija “Kiparisijas kāpas” — Sugu aizsardzība

3

2017/C 14/04

Lieta C-2/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 16. novembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 97/67/EK — 9. pants — Eiropas Savienības pasta pakalpojumi — Pienākums līdzfinansēt pasta nozares valsts regulatīvās iestādes darbības izmaksas — Apjoms

4

2017/C 14/05

Lieta C-30/15 P: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums – Simba Toys GmbH & Co. KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Seven Towns Ltd Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Trīsdimensiju preču zīme, ko veido kuba ar režģa struktūras virsmām forma — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana

4

2017/C 14/06

Lieta C-156/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SIA “Private Equity Insurance Group”/AS “Swedbank” Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2002/47/EK — Piemērošanas joma — Jēdzieni “finanšu nodrošinājums”, “attiecīgās finansiālās saistības” un finanšu nodrošinājuma “sniegšana” — Iespēja realizēt finanšu nodrošinājumu neatkarīgi no maksātnespējas procesa sākšanas — Norēķinu konta līgums, kurā ietverta finanšu nodrošinājuma klauzula

5

2017/C 14/07

Lieta C-174/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Rechtbank Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Autortiesības un blakustiesības — Aizsargājamo darbu nomas tiesības un patapinājuma tiesības — Direktīva 2006/115/EK — 1. panta 1. punkts — Darbu kopiju patapinājums — 2. panta 1. punkts — Objektu patapinājums — Grāmatas digitālas kopijas patapinājums — Publiskās bibliotēkas

6

2017/C 14/08

Lieta C-199/15: Tiesas (devītā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2004/18/EK — 45. pants — LESD 49. un 56. pants — Publiski līgumi — Nosacījumi izslēgšanai no būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma procedūras — Pienākumi saistībā ar sociālā nodrošinājuma iemaksu maksāšanu — Vienots dokuments, kas apliecina sociālo iemaksu pienācīgu veikšanu — Pārkāpumu novēršana

7

2017/C 14/09

Lieta C-216/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 17. novembra spriedums (Bundesarbeitsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2008/104/EK — Pagaidu darbs — Piemērošanas joma — “Darba ņēmēja” jēdziens — “Saimnieciskās darbības” jēdziens — Aprūpes personāls, kuram nav darba līguma un kuru ārstniecības iestādei nodrošina bezpeļņas organizācija

7

2017/C 14/10

Lieta C-258/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 15. novembra spriedums (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Direktīva 2000/78/EK — 2. panta 2. punkts un 4. panta 1. punkts — Diskriminācija vecuma dēļ — Baskuzemes autonomās kopienas policijas darbinieku pieņemšanas darbā ierobežošana ar kandidātiem, kuri nav sasnieguši 35 gadu vecumu — Jēdziens “īsta un izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju” — Izvirzītais mērķis — Samērīgums

8

2017/C 14/11

Lieta C-268/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 15. novembra spriedums (Cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Fernand Ullens de Schooten/État belge Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pamatbrīvības — LESD 49., 56. un 63. pants — Situācija, kurā visi elementi ir saistīti ar vienu vienīgu dalībvalsti — Dalībvalsts ārpuslīgumiskā atbildība par privātpersonām nodarītiem zaudējumiem valsts likumdevējam un valsts tiesām piedēvējamu Savienības tiesību pārkāpumu dēļ

9

2017/C 14/12

Lieta C-297/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Sø- og Handelsretten (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ferring Lægemidler A/S, kas pārstāv Ferring BV/Orifarm A/S Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Preču zīmes — Direktīva 2008/95/EK — 7. panta 2. punkts — Farmaceitiskie produkti — Paralēlais imports — Tirgu sadale — Nepieciešamība pārsaiņot preci, uz kuras ir norādīta preču zīme — Farmaceitisks produkts, ko eksporta un importa tirgos vienādos iepakojumos laidis preču zīmes īpašnieks

9

2017/C 14/13

Lieta C-301/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 16. novembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums — Direktīva 2001/29/EK — Autortiesības un blakustiesības — 2. un 3. pants — Reproducēšanas un izziņošanas sabiedrībai tiesības — Apjoms — “Nepieejamās” grāmatas, kas netiek vai vairs netiek publicētas — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru kolektīvā pārvaldījuma organizācijai tiek uzticēts komerciālos nolūkos īstenot nepieejamo grāmatu digitālās izmantošanas tiesības — Autoru piekrišanas likumiskā prezumpcija — Mehānisma, kas nodrošina autoru faktisku un individuālu informēšanu, neesamība

10

2017/C 14/14

Apvienotās lietas C-313/15 un C–530/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État (Francija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eco-Emballages SA/Sphère France SAS u.c. (C-313/15), Melitta France SAS u.c./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 94/62/EK — 3. pants — Iepakojums un izlietotais iepakojums — Jēdziens — Ar lokanu materiālu aptīti rullīši, caurulītes un cilindri (“serdeņi”) — Direktīva 2013/2/ES — Spēkā esamība — Eiropas Komisijas veikti grozījumi Direktīvas 94/62/EK I pielikumā ietvertajā iepakojuma piemēru sarakstā — “Iepakojuma” jēdziena neievērošana — Īstenošanas pilnvaru pārkāpums

11

2017/C 14/15

Lieta C-316/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 16. novembra spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen, pēc lūguma, ko iesniedza Timothy Martin Hemming, kas rīkojas ar tirdzniecības nosaukumu “Simply Pleasure Ltd.”, u.c./Westminster City Council Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 2006/123/EK — 13. panta 2. punkts — Atļaujas izsniegšanas procedūras — Izdevumu, kas saistībā ar to var rasties, jēdziens

12

2017/C 14/16

Lieta C-348/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 17. novembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 85/337/EEK — Direktīva 2011/92/ES — Piemērošanas joma — Jēdziens “īpašs valsts leģislatīvs akts” — Ietekmes uz vidi novērtējuma neesamība — Neapstrīdama atļauja — Ietekmes uz vidi novērtējuma neesamības legalizācija a posteriori ar leģislatīvu aktu — Sadarbības princips — LES 4. pants

13

2017/C 14/17

Lieta C-417/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 16. novembra spriedums (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (ES) Nr. 1215/2012 — Jurisdikcija un nolēmumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās — Piemērojamība — 24. panta 1. punkta pirmā daļa — Izņēmuma jurisdikcija lietās, kuru priekšmets ir lietu tiesības saistībā ar nekustamo īpašumu — 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Īpašā jurisdikcija lietās, kas attiecas uz līgumiem — Prasība atcelt nekustamā īpašuma dāvinājuma aktu un īpašumtiesību reģistrācijas svītrošana zemesgrāmatā

13

2017/C 14/18

Lieta C-432/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Jēdziens “pakalpojumu sniegšana par atlīdzību” — Nodokļa maksātāja zirga uzticēšana zirgu skriešanās sacīkšu organizatoram — Atlīdzības novērtēšana — Tiesības uz to izmaksu atskaitījumu, kas ir saistītas ar nodokļa maksātāja zirgu sagatavošanu skriešanās sacīkstēm — Vispārīgas izmaksas, kas ir saistītas ar saimniecisko darbību kopumā — III pielikuma 14. punkts — Samazinātā PVN likme, kas ir piemērojama sporta telpu un inventāra izmantošanai — Piemērojamība skriešanās sacīkšu staļļu darbībai — Darījums, ko veido vienots pakalpojums vai vairāki neatkarīgi pakalpojumi

14

2017/C 14/19

Lieta C-548/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas vecuma dēļ principi — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 2., 3. un 6. pants — Piemērošanas joma — Atšķirīga attieksme vecuma dēļ — Valsts tiesiskais regulējums, kurā noteikts mācību izdevumu, kas radušies pēc noteikta vecuma sasniegšanas, maksimālais atskaitāmais apmērs — Profesionālās izglītības pieejamība

15

2017/C 14/20

Lieta C-452/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz Krzysztof Marek Poltorak izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Eiropas apcietināšanas orderis — Pamatlēmums 2002/584/TI — 1. panta 1. punkts — “Tiesas nolēmuma” jēdziens — 6. panta 1. punkts — “Izsniegšanas tiesu iestādes” jēdziens — Eiropas apcietināšanas orderis, ko Rikspolisstyrelsen (Valsts policijas pārvalde, Zviedrija) ir izsniegusi brīvības atņemšanas soda izpildei

16

2017/C 14/21

Lietu C-453/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 24 spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz Halil Ibrahim Özçelik izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Eiropas apcietināšanas orderis — Pamatlēmums 2002/584/TI — 8. panta 1. punkta c) apakšpunkts — “Apcietināšanas ordera” jēdziens — Autonoms Savienības tiesību jēdziens — Valsts apcietināšanas orderis, kuru kriminālvajāšanas veikšanai ir izsniedzis policijas dienests un apstiprinājis prokurors

17

2017/C 14/22

Lieta C-477/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 10. novembra spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Attiecībā uz Ruslanas Kovalkovas izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Eiropas apcietināšanas orderis — Pamatlēmums 2002/584/TI — 1. panta 1. punkts — “Tiesas nolēmuma” jēdziens — 6. panta 1. punkts — “Izsniegšanas tiesu iestādes” jēdziens — Eiropas apcietināšanas orderis, ko Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija ir izsniegusi brīvības atņemšanas soda izpildei

17

2017/C 14/23

Apvienotās lietas no C-369/15 līdz C-372/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 26. oktobra rīkojums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — 10.a pants — Bezmaksas emisiju kvotu sadales metode — Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta aprēķināšana — Lēmums 2013/448/ES — 4. pants — II pielikums — Spēkā esamība — Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta piemērošana iekārtām nozarēs, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks — Lēmums 2011/278/ES — 10. panta 9. punkts — Spēkā esamība

18

2017/C 14/24

Lieta C-351/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 19. aprīļa spriedumu lietā T-198/14 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (“100 % Capri”) 2016. gada 24. jūnijā iesniedza 100 % Capri Italia Srl

19

2017/C 14/25

Lieta C-524/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. oktobrī iesniedza Corte dei Conti (Itālija) – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Lieta C-525/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 13. oktobrī iesniedza Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugāle) – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Lieta C-526/16: Prasība, kas celta 2016. gada 12. oktobrī – Eiropas Komisija/Polijas Republika

21

2017/C 14/28

Lieta C-527/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. oktobrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Lieta C-528/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. oktobrī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Lieta C-530/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. oktobrī – Eiropas Komisija/Polijas Republika

24

2017/C 14/31

Lieta C-542/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. oktobrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag u.c./Ingvar Mattsson mantinieki, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Lieta C-544/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Marcandi Limited, kura darbojas ar nosaukumu “Madbid”/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

26

2017/C 14/33

Lieta C-545/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. oktobrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Lieta C-579/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-386/14 Fih Holding un Fih Erhvervsbank/Komisija 2016. gada 16. novembrī iesniedza Eiropas Komisija

28

 

Vispārējā tiesa

2017/C 14/35

Apvienotās lietas T-694/13 un T-2/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 23. novembra spriedums – Ipatau/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Baltkrieviju — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Ierobežojumi ieceļošanai Savienības teritorijā un tās šķērsošanai — Prasītāja vārda saglabāšana skarto personu sarakstā — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda vērtējumā — Samērīgums

30

2017/C 14/36

Lieta T-328/15 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 23. novembra spriedums – Alsteens/Komisija Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Līguma pagarināšana — Līguma pagarināšanas ilguma ierobežojums — Tiesības uz aizstāvību

30

2017/C 14/37

Lieta T-349/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra spriedums – CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (“P PRO PLAYER”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “P PRO PLAYER” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības un valsts grafiskas preču zīmes “P” un “P PROTECTIVE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

31

2017/C 14/38

Lieta T-769/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. novembra spriedums – SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (“Dolokorn”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Dolokorn” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “DOLOPUR” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

32

2017/C 14/39

Apvienotās lietas T-268/15 un T-272/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 8. novembra rīkojums – Apcoa Parking Holdings/EUIPO (“PARKWAY”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas un vārdiskas preču zīmes “PARKWAY” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

32

2017/C 14/40

Lieta T-455/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 26. oktobra rīkojums – Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (Krēsla forma) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

33

2017/C 14/41

Lieta T-602/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 9. novembra rīkojums – Jenkinson/Padome u.c. Šķīrējklauzula — Savienības starptautisko misiju darbinieki — Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Acīmredzama kompetences neesamība — Acīmredzama nepieņemamība

34

2017/C 14/42

Lieta T-41/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 12. oktobra rīkojums – Cyprus Turkish Chamber of Industry u.c./Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma “Halloumi” vai “Hellim” reģistrācijas pieteikums — Komisijas vēstules par prasītāju dalību iebildumu procesā saistībā ar reģistrēšanas procedūru — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība

34

2017/C 14/43

Lieta T-116/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 27. oktobra rīkojums – Port autonome du Centre et de l’Ouest u.c./Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Beļģijas piešķirts valsts atbalsts Beļģijas ostām — Komisijas vēstule, kurā ieteikts veikt atbilstošus pasākumus — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība

35

2017/C 14/44

Lieta T-405/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. jūlijā – The Regents of the University of California/CPVO – Nador Cott Protection un CVVP (“Tang Gold”)

36

2017/C 14/45

Lieta T-701/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā F-91/15 AV/Komisija 2016. gada 30. septembrī iesniedza Eiropas Komisija

37

2017/C 14/46

Lieta T-747/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. oktobrī – Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Lieta T-752/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Novolipetsk Steel/Komisija

38

2017/C 14/48

Lieta T-753/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Severstal/Komisija

39

2017/C 14/49

Lieta T-754/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. novembrī – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Elipsveida silueta attēls)

40

2017/C 14/50

Lieta T-762/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. oktobrī – ArcelorMittal Belval & Differdange un ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Lieta T-764/16: Prasība, kas celta 2016. gada 3. novembrī – Paulini/ECB

42

2017/C 14/52

Lieta T-769/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. novembrī – Picard/Komisija

44

2017/C 14/53

Lieta T-771/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. oktobrī – Toontrack Music/EUIPO (“EZMIX”)

45

2017/C 14/54

Lieta T-776/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. novembrī – Isocell/EUIPO – iCell (“iCell.”)

45

2017/C 14/55

Lieta T-777/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. novembrī – Isocell/EUIPO – iCell (“iCell. Insulation Technology Made in Sweden”)

46

2017/C 14/56

Lieta T-779/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. novembrī – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Apgaismes ierīces)

46

2017/C 14/57

Lieta T-781/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – Puma u.c./Komisija

47

2017/C 14/58

Lieta T-782/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – Timberland Europe/Komisija

48

2017/C 14/59

Lieta T-788/16: Prasība, kas celta 2016. gada 10. novembrī – De Geoffroy u.c./Parlaments

49

2017/C 14/60

Lieta T-789/16: Prasība, kas celta 2016. gada 8. novembrī – InvoiceAuction B2B/EUIPO (“INVOICE AUCTION”)

50

2017/C 14/61

Lieta T-790/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – C & J Clark International/Komisija

51

2017/C 14/62

Lieta T-791/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – Real Madrid Club de Fútbol/Komisija

52

2017/C 14/63

Lieta T-806/16: Prasība, kas celta 2016. gada 15. novembrī – Agricola J. M./EUIPO – Torres (“CLOS DE LA TORRE”)

53

2017/C 14/64

Lieta T-808/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (“HISPANITAS JOY IS A CHOICE”)

54

2017/C 14/65

Lieta T-815/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. novembrī – For Tune/EUIPO – Simplicity trade GmbH (“opus AETERNATUM”)

55

2017/C 14/66

Lieta T-392/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. oktobra rīkojums – Axium/Parlaments

55

2017/C 14/67

Lieta T-565/16: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 25. oktobra rīkojums – Maubert/Padome

55


LV

 

Top