EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 6, 2017. gada 9. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 6

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 9. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 6/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Vispārējā tiesa

2017/C 6/02

Sekretāra iecelšana

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 6/03

Lieta C-448/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 9. novembra spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Jauni pārtikas produkti un jaunas pārtikas produktu sastāvdaļas — Regula (EK) Nr. 258/97 — 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts — Jēdziens“pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas ar “jaunu pirmatnējo molekulāro struktūru””

3

2017/C 6/04

Lieta C-465/14: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 18. un 45. pants — Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 3. un 94. pants — Regula (EEK) Nr. 859/2003 — 2. panta 1. un 2. punkts — Vecuma apdrošināšana un apdrošināšana nāves gadījumam — Bijušie jūrnieki, kas ir trešās valsts, kura 1995. gadā kļuvusi par Eiropas Savienības dalībvalsti, pilsoņi — Tiesību uz vecuma pabalstiem liegšana

4

2017/C 6/05

Lieta C-506/14: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — 10.a pants — Bezmaksas kvotu sadales metode — Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta aprēķināšana — Lēmums 2013/448/ES — 4. pants — II pielikums — Spēkā esamība — Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta piemērošana iekārtām nozarēs, kuras pakļautas ievērojamam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam — Produkta līmeņatzīmes noteikšana attiecībā uz karsto metālu — Lēmums 2011/278/ES — 10. panta 9. punkts — I pielikums — Spēkā esamība

5

2017/C 6/06

Lieta C-537/14 P: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums – Debonair Trading Internacional Lda /Groupe Léa Nature SA un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr.o207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “SO’BiO ētic” — Eiropas Savienības un valsts vārdisku un grafisku preču zīmju, kas ietver vārdisku elementu “SO…?”, īpašnieka iebildumi — Reģistrācijas atteikums

6

2017/C 6/07

Lieta C-554/14: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 8. novembra spriedums (Sofiyski gradski sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Atanas Ognyanov Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesiskā sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2008/909/TI — 17. pants — Piespriestā soda izpildi regulējošās tiesības — Tādas izpildes valsts tiesību normas interpretācija, kurā ir paredzēta brīvības atņemšanas soda samazināšana saistībā ar darbu, ko persona ir veikusi sava apcietinājuma sprieduma valstī laikā — Pamatlēmumu tiesiskās sekas — Atbilstīgas interpretācijas pienākums

6

2017/C 6/08

Lieta C-590/14 P: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, iepriekš Alouminion AE, Eiropas Komisija Apelācija — Valsts atbalsts — Alumīnija ražošana — Ar līgumu piešķirts preferenciāls elektroenerģijas tarifs — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Līguma izbeigšana — Līguma izbeigšanas seku apturēšana tiesas ceļā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nelikumīgu — LESD 108. panta 3. punkts — Jēdzieni “pastāvošs atbalsts” un “jauns atbalsts” — Nošķiršana

7

2017/C 6/09

Lieta C-611/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums (Retten i Glostrup (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Canal Digital Danmark A/S Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Negodīga komercprakse — Direktīva 2005/29/EK — 6. un 7. pants — Reklāma, kas attiecas uz satelītu televīzijas abonementu — Abonementa cena, kurā papildus abonementa ikmēneša maksai ir ietverta sešu mēnešu maksa par karti, kas ir vajadzīga raidījumu dekodēšanai — Sešu mēnešu fiksētā cena, kas ir noklusēta vai norādīta mazāk redzamā veidā nekā ikmēneša fiksētā cena — Maldinoša darbība — Maldinošs noklusējums — Kāda direktīvas noteikuma transponēšana tikai valsts likuma, ar kuru ir paredzēts transponēt direktīvu, sagatavošanas dokumentos, nevis pašā šī likuma tekstā

8

2017/C 6/10

Lieta C-613/14: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 267. pants — Tiesas kompetence — Jēdziens “Savienības tiesību norma — Direktīva 89/106/EEK — Dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšana attiecībā uz būvizstrādājumiem — Standarts, ko saskaņā ar Eiropas Komisijas pilnvarojumu ir apstiprinājusi Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) — Standarta publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī — Saskaņotais standarts EN 13242:2002 — Valsts standarts, ar kuru tiek transponēts standarts EN 13242:2002 — Strīds starp privātpersonām par līgumsaistībām — Metode izstrādājuma (ne)atbilstības valsts standartam, ar kuru tiek transponēts saskaņotais standarts, konstatēšanai — Izstrādājuma (ne)atbilstības šim standartam konstatēšanas datums — Direktīva 98/34/EK — Informācijas sniegšanas kārtība tehnisko standartu un noteikumu jomā — Piemērošanas joma

9

2017/C 6/11

Lieta C-41/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 8. novembra spriedums (High Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gerard Dowling u.c./Minister for Finance Regula Nr. 407/2010/ES — Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisms — Īstenošanas lēmums 2011/77/ES — Eiropas Savienības finansiāls atbalsts Īrijai — Vietējo banku rekapitalizācija — Sabiedrību tiesības — Otrā direktīva 77/91/EEK — 8., 25. un 29. pants — Bankas rekapitalizācija, izdodot tiesas priekšraksta rīkojumu — Pamatkapitāla palielināšana bez kopsapulces lēmuma un bez piedāvājuma esošajiem akcionāriem izmantot emitēto akciju pirmpirkuma tiesības — Jauno akciju emisija par cenu, kas ir zemāka par to nominālvērtību

10

2017/C 6/12

Lieta C-42/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 9. novembra spriedums (Okresný súd Dunajská Streda (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2008/48/EK — Patērētāju aizsardzība — Patēriņa kredīti — 1. panta 3. punkta m) apakšpunkts, 10. panta 1. un 2. punkts, 22. panta 1. punkts un 23. pants — Jēdzienu “papīra formā” un “cits pastāvīgs informācijas nesējs” interpretācija — Līgums, kurā ir ietverta atsauce uz citu dokumentu — “Rakstveida formas” prasība valsts tiesību izpratnē — Norāde par nepieciešamo informāciju, atsaucoties uz objektīviem parametriem — Kredītlīgumā uz noteiktu laiku norādāmā informācija — Obligātas informācijas neesamības sekas — Samērīgums

11

2017/C 6/13

Lieta C-43/15 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 8. novembra spriedums – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), LG Electronics Inc. Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdiskus elementus “compressor technology”, reģistrācijas pieteikums — Vārdisku preču zīmju “KOMPRESSOR PLUS” un “KOMPRESSOR” īpašnieka iebildumi — Daļējs reģistrācijas atteikums — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 60. pants — Regula (EK) Nr. 216/96 — 8. panta 3. punkts — “Pretapelācijas” sūdzība — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrāku valsts preču zīmju vāja atšķirtspēja — Sajaukšanas iespēja

12

2017/C 6/14

Lieta C-114/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums (Cour d'appel de Pau (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīva preču aprite — LESD 34. un 36. pants — Kvantitatīvi ierobežojumi — Veterināro zāļu paralēlais imports — Direktīva 2001/82/EK — 65. pants — Valsts iepriekšējas atļaujas saņemšanas kārtība — Lopu audzētāju iespējas izmantot vienkāršoto tirdzniecības atļaujas procedūru neesamība — Pienākums iegūt vairumtirdzniecības atļauju — Pienākums izveidot uzņēmumu importa dalībvalsts teritorijā — Farmakoloģijas uzraudzības pienākumi

12

2017/C 6/15

Lieta C-149/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 9. novembra spriedums (Cour d'appel de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 1999/44/EK — Patēriņa preču pārdošana un saistītās garantijas — Piemērošanas joma — “Pārdevēja” jēdziens — Starpnieks — Izņēmuma apstākļi

13

2017/C 6/16

Lieta C-195/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SCI Senior Home, sanācijas procesā esoša sabiedrība/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Maksātnespējas procedūras — Regula (EK) Nr. 1346/2000 — 5. pants — “Trešo personu lietu tiesību” jēdziens — Publiska nasta, kas gulstas uz nekustamo īpašumu un nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu

14

2017/C 6/17

Lieta C-211/15 P: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums – Orange, iepriekš France Télécom/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Valsts atbalsts — Atbalsts, ko Francijas Republika sniegusi France Télécom — France Télécom nodarbināto valsts ierēdņu pensiju finansēšanas veida reforma — Valstij no France Télécom pienākošās kompensācijas samazinājums — Lēmums, ar ko atbalsts ir atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu saskaņā ar zināmiem nosacījumiem — Atbalsta jēdziens — Ekonomiskās priekšrocības jēdziens — Selektivitāte — Konkurences skārums — Faktu sagrozīšana — Pamatojuma nesniegšana — Pamatojuma aizstāšana

14

2017/C 6/18

Lieta C-212/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 9. novembra spriedums (Tribunalul Mureș (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Maksātnespējas procedūras — Regula (EK) Nr. 1346/2000 — 4. pants — Dalībvalsts tiesiskajā regulējumā paredzētā ietekme uz prasījumiem, kas nav bijuši maksātnespējas procedūras priekšmets — Izbeigšanās — Prasījuma nodokļa raksturs — Ietekmes neesamība — 15. pants — Jēdziens “tiesvedībā esošas lietas” — Piespiedu izpildes procedūras — Izslēgšana

15

2017/C 6/19

Lieta C-220/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika Valsts pienākumu neizpilde — Preču brīva aprite — Direktīva 2007/23/EK — Pirotehnisko izstrādājumu laišana tirgū — 6. pants — Direktīvas prasībām atbilstošu pirotehnisko izstrādājumu brīva aprite — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru pirotehnisko izstrādājumu laišanai tirgū ir paredzētas papildu prasības — Pienākums iepriekš uzrādīt valsts iestādē, kas ir pilnvarota veikt kontroli un grozīt pirotehnisko izstrādājumu lietošanas instrukcijas

16

2017/C 6/20

Lieta C-243/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 8. novembra spriedums (Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu aizsardzība — 6. panta 3. punkts — Orhūsas konvencija — Sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā un iespēja vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem — 6. un 9. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Nožogojuma uzstādīšanas projekts — Aizsargātā teritorija Strážovské vrchy — Administratīvais atļaujas piešķiršanas process — Vides aizsardzības organizācija — Pieteikums par procesa dalībnieka statusa atzīšanu — Noraidīšana — Vēršanās tiesā

16

2017/C 6/21

Lieta C-269/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums (Hof van Cassatie (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 4. pants — Materiālā piemērošanas joma — Ieturējumi no vecuma pensijām, kā arī no visām papildu piemaksām — 13. pants — Piemērojamo tiesību aktu noteikšana — Dzīvesvieta citā dalībvalstī

17

2017/C 6/22

Lieta C-276/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, īpašnieks Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cilvēkiem paredzētas zāles — Direktīva 2001/83/EK — Piemērošanas joma — 2. panta 1. punkts — Zāles, kuras ražotas rūpnieciski vai pagatavotas pēc metodes, kas iekļauj rūpniecisku procesu — 3. panta 2) punkts — Formula officinalis

18

2017/C 6/23

Lieta C-290/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Patrice D'Oultremont u.c./Région wallonne Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 2001/42/EK — 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Jēdziens “plāni un programmas” — Regulatīvā dokumentā paredzēti nosacījumi attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu — Noteikumi tostarp par drošības, pārbaužu, atjaunošanas un nodrošinājuma pasākumiem, kā arī skaņas līmeņa normas, kas ir noteiktas, ievērojot teritoriju izmantošanu

19

2017/C 6/24

Lieta C-292/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums (Vergabekammer Südbayern (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, ko sniedz ar autobusu — Regula (EK) Nr. 1370/2007 — 4. panta 7. punkts — Apakšuzņēmuma līgumi — Pienākums operatoram pašam izpildīt būtisku daļu no sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem — Piemērojamība — 5. panta 1. punkts — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana atbilstoši Direktīvai 2004/18/EK

20

2017/C 6/25

Lieta C-428/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Child and Family Agency/J. D. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — 15. pants — Lietas nodošana citas dalībvalsts tiesai — Piemērošanas joma — Piemērošanas nosacījumi — Tiesa, kas atrodas labākā vietā — Prioritārās bērna intereses

21

2017/C 6/26

Lieta C-468/15 P: Tiesas (devītā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH Apelācija — Dempings — Īstenošanas regulas (EK) Nr. 1138/2011 un (ES) Nr. 1241/2012 — Konkrētu Indijas, Indonēzijas un Malaizijas izcelsmes alifātisko spirtu un to maisījumu imports — Regula (EK) Nr. 1225/2009 — 2. panta 10. punkta i) apakšpunkts — Korekcija — Funkcijas, kas ir līdzīgas tā aģenta funkcijām, kurš strādā, pamatojoties uz komisijas maksu — 2. panta 10. punkta pirmā daļa — Normālas vērtības un eksporta cenas attiecība — Labas pārvaldības princips

22

2017/C 6/27

Lieta C-482/15 P: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 26. oktobra spriedums – Westermann Lernspielverlage GmbH, agrāk – Westermann Lernspielverlag GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Apelācija — Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “bambino” un “lük” — Iebildumu process — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “bambino” — Daļējs reģistrācijas atteikums — Agrākas preču zīmes, uz kuru balstīti iebildumi, atcelšana — Prasītājas vēstule, ar kuru tā informē Vispārējo tiesu par šo atcelšanu — Vispārējās tiesas atteikums pievienot vēstuli lietas materiāliem — Pamatojuma nesniegšana

22

2017/C 6/28

Lieta C-439/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 27. oktobra spriedums (Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Emil Milev Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība — Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Direktīva (ES) 2016/343 — 3. un 6. pants — Piemērošana laikā — Apsūdzētā pirmstiesas apcietinājuma pārbaude tiesā — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru procesa tiesvedības posmā ir aizliegts veikt pārbaudi par to, vai pastāv pamatotas aizdomas, ka apsūdzētais ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu — Nesaderība ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 4. punktu — Novērtējuma brīvība, kas atbilstoši valsts judikatūrai ir valsts tiesu rīcībā, lai izlemtu, vai piemērot minēto konvenciju vai ne

23

2017/C 6/29

Lieta C-317/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2015. gada 11. marta rīkojumu lietā T-346/14 Yanukovych/Padome 2016. gada 2. jūnijā iesniedza Ukraina

23

2017/C 6/30

Lieta C-318/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 11. marta rīkojumu lietā T-347/14 Yanukovych/Padome 2016. gada 2. jūnijā iesniedza Ukraina

24

2017/C 6/31

Lieta C-319/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2015. gada 11. marta rīkojumu lietā T-348/14 Yanukovych/Padome 2016. gada 2. jūnijā iesniedza Ukraina

24

2017/C 6/32

Lieta C-488/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 5. jūlija spriedumu lietā T-167/15 Bundesverband Souvenir- Geschenke –Ehrenpreise e.V./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 13. septembrī iesniedza Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V.

24

2017/C 6/33

Lieta C-519/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. oktobrī iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugāle) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Lieta C-531/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 18. oktobrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/UAB “Specializuotas transportas”

27

2017/C 6/35

Lieta C-532/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 18. oktobrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Lieta C-540/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. oktobrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB “Spika”, AB “Senoji Baltija”, UAB “Stekutis”, UAB “Prekybos namai Aistra”/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Lieta C-541/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. oktobrī – Eiropas Komisija/Dānijas Karaliste

30

2017/C 6/38

Lieta C-543/16: Prasība, kas celta 2016. gada 27. oktobrī – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

31

 

Vispārējā tiesa

2017/C 6/39

Lieta T-579/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 9. novembra spriedums – Birkenstock Sales/EUIPO (Viļņotu krustojošos līniju raksta attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību — Grafiska preču zīme, kas attēlo viļņotu krustojošos līniju rakstu — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Virsmas attēls — Virsmas attēla izmantošana uz preces iepakojuma

33

2017/C 6/40

Lieta T-67/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (“POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumus process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “BEVERLY HILLS POLO CLUB” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Papildu pierādījumu iesniegšana — Ar Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punktu piešķirtā rīcības brīvība — Lietas daļēja nodošana atpakaļ Iebildumu nodaļai — Regulas Nr. 207/2009 64. panta 1. un 2. punkts

33

2017/C 6/41

Lieta T-184/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 9. novembra spriedums – Trivisio Prototyping/Komisija Finanšu atbalsts — Sestā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem — Līgumi par projektiem ULTRA, CINeSPACE un IMPROVE — Prasības daļēja pārkvalificēšana — Lēmums, kas ir izpildes rīkojums — LESD 299. pants — Šķīrējklauzula — Pieļaujamās izmaksas — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana

34

2017/C 6/42

Lieta T-290/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 9. novembra spriedums – Smarter Travel Media/EUIPO (“SMARTER TRAVEL”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “SMARTER TRAVEL” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 2. punkts — Vienlīdzīga attieksme

35

2017/C 6/43

Lieta T-315/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 17. novembra spriedums – Vince/EUIPO (“ELECTRIC HIGHWAY”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ELECTRIC HIGHWAY” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

35

2017/C 6/44

Lieta T-579/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 8. novembra spriedums – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (“fortune”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “fortune” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Vācijas vārdiska preču zīme “FORTUNE-HOTELS” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

36

2017/C 6/45

Lieta T-157/16 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 17. novembra spriedums – Fedtke/EESK Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Apstiprinošs akts — Jauni un būtiski fakti — Pierādīšanas pienākums

36

2017/C 6/46

Lieta T-746/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 9. novembra rīkojums – Biofa/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Augu aizsardzības līdzekļi — Īstenošanas regula (ES) 2015/2069 — Pamatvielas nātrija hidrogēnkarbonāta apstiprināšana — Tieša skāruma neesamība — Nepieņemamība

37

2017/C 6/47

Lieta T-12/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 7. oktobra rīkojums – Slovēnija/Komisija ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Slovēnijas izdevumi — Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/1059 pieņemšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

38

2017/C 6/48

Lieta T-281/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 11. novembra rīkojums – Solelec u.c./Parlaments Pagaidu noregulējums — Publiski būvdarbu līgumi — Iepirkuma procedūra — Elektrības darbi (augstsprieguma strāva) Parlamenta Konrad Adenauer ēkas Luksemburgā paplašināšanas un renovācijas projekta ietvaros — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

38

2017/C 6/49

Lieta T-738/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. oktobrī – La Quadrature du Net u.c./Komisija

39

2017/C 6/50

Lieta T-745/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – BPCE/ECB

40

2017/C 6/51

Lieta T-749/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Stemcor London un Samac Steel Supplies/Komisija

41

2017/C 6/52

Lieta T-750/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – FV/Padome

42

2017/C 6/53

Lieta T-751/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ECB

42

2017/C 6/54

Lieta T-756/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. novembrī – Euro Castor Green/EUIPO (Dārza aizslietnis)

43

2017/C 6/55

Lieta T-757/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Société générale/ECB

44

2017/C 6/56

Lieta T-758/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. oktobrī – Crédit Agricole/ECB

45

2017/C 6/57

Lieta T-760/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. novembrī – Basil/EUIPO – Artex (Divriteņa grozi)

46

2017/C 6/58

Lieta T-763/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. oktobrī – PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Lieta T-765/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. novembrī – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (“EL TOFIO El sabor de CANARIAS”)

47

2017/C 6/60

Lieta T-766/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. novembrī – Hércules Club de Fútbol/Komisija

48

2017/C 6/61

Lieta T-768/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. oktobrī – BNP Paribas/ECB

49

2017/C 6/62

Lieta T-770/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. novembrī – Korwin-Mikke/Parlaments

50

2017/C 6/63

Lieta T-774/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. novembrī – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des proprietaires (“CAVE DE TAIN”)

50

2017/C 6/64

Lieta T-780/16: Prasība, kas celta 2016. gada 8. novembrī – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (“mediaexpert”)

51

2017/C 6/65

Lieta T-784/16: Prasība, kas celta 2016. gada 1. novembrī – Pilla/Komisija un EACEA

52

2017/C 6/66

Lieta T-785/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (“Ufesa”)

53

2017/C 6/67

Lieta T-795/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – Krasnyiy oktyabr/EUIPO –Kondyterska korporatsiia “Roshen” (“CRABS”)

54

2017/C 6/68

Lieta T-796/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. novembrī – CEDC International/EUIPO – Underberg (Zaļgani brūna zāles stiebra pudelē attēlojums)

54

2017/C 6/69

Lieta T-798/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. novembrī – Hanso Holding/EUIPO (“REAL”)

55

2017/C 6/70

Lieta T-720/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. septembra rīkojums – Komisija/CINAR

56

2017/C 6/71

Lieta T-732/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. septembra rīkojums – ICA Laboratories u.c./Komisija

56


 

Labojumi

2017/C 6/72

Oficiālajā Vēstnesī publicētā paziņojuma lietā T-698/16 labojums ( OV C 441, 28.11.2016. )

57


LV

 

Top