Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:419:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 419, 2016. gada 14. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 419

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 14. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 419/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 419/02

Lieta C-165/14: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 13. septembra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības pilsonība — LESD 20. un 21. pants — Direktīva 2004/38/EK — Trešās valsts valstspiederīgā, kam ir iepriekšēja kriminālsodāmība, tiesības uzturēties dalībvalstī — Vecāks, kam ir atsevišķa aizgādība pār diviem nepilngadīgiem bērniem, kuri ir Savienības pilsoņi — Pirmais bērns, kam ir dzīvesvietas dalībvalsts pilsonība — Otrais bērns, kam ir citas dalībvalsts pilsonība — Valsts tiesību akti, kuros ir izslēgta uzturēšanās atļaujas piešķiršana šim augšupējam viņa iepriekšējās kriminālsodāmības dēļ — Uzturēšanās atteikums, kas var radīt pienākumu bērniem atstāt Savienības teritoriju

2

2016/C 419/03

Lieta C-304/14: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 13. septembra spriedums (Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Secretary of State for the Home Department/CS Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības pilsonība — LESD 20. pants — Trešās valsts pilsonis, kura apgādībā ir mazgadīgs bērns, Eiropas Savienības pilsonis — Uzturēšanās tiesības dalībvalstī, kuras valstspiederīgais ir bērns — Bērna tēva vai mātes kriminālsodāmība — Lēmums par tēva vai mātes izraidīšanu, kura rezultātā netieši tiek izraidīts attiecīgais bērns

3

2016/C 419/04

Apvienotās lietas C-439/14 un C-488/14: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedums (Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL u.c./RA Aeroportul Oradea u.c. C-488/14) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK — Publiski līgumi — Pārbaudes procedūras — Valsts tiesību akti, kuros tiek prasīta “labticīgas rīcības drošības nauda” līgumslēdzējas iestādes aktu pārbaudes procedūru pieejamībai — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību

3

2016/C 419/05

Lieta C-484/14: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedums (Landgericht München I (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Informācijas sabiedrība — Pakalpojumu brīva aprite — Profesionāls bezvadu lokālais tīkls (WLAN) — Nodošana brīvā sabiedrības rīcībā — Starpnieku pakalpojumu sniedzēju atbildība — Vienkārša pārraidīšana — Direktīva 2000/31/EK — 12. pants — Atbildības ierobežošana — Nezināms šī tīkla lietotājs — Aizsargāta darba tiesību īpašnieka tiesību pārkāpums — Tīkla nodrošināšanas pienākums — Komersanta civiltiesiskā atbildība

4

2016/C 419/06

Lieta C-516/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 178. panta a) punkts — Tiesības uz atskaitījumu — Īstenošanas noteikumi — 226. panta 6. un 7. punkts — Rēķinā obligāti norādāmās ziņas — Sniegto pakalpojumu apjoms un veids — Pakalpojumu sniegšanas datums

6

2016/C 419/07

Lieta C-518/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedums (Niedersächsisches Finanzgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 167. pants, 178. panta a) punkts, 179. pants un 226. panta 3. punkts — Priekšnodokļa atskaitīšana — Rēķinu izrakstīšana bez nodokļa maksātāja numura un bez PVN reģistrācijas numura — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, ar ko tiek izslēgta rēķina korekcija ex tunc

6

2016/C 419/08

Lieta C-525/14: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Čehijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Preču brīva aprite — LESD 34. pants — Importa kvantitatīvie ierobežojumi — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Atbilstoši Nīderlandes tiesiskajam regulējumam trešajā valstī apzīmogoti dārgmetāli — Imports Čehijas Republikā pēc laišanas brīvā apgrozībā — Atteikšanās atzīt proves zīmogu — Patērētāju aizsardzība — Samērīgums — Pieņemamība

7

2016/C 419/09

Lieta C-574/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumi — Kompensācija, kas tiek izmaksāta brīvprātīgas pārtraukšanas gadījumā — Komisijas lēmums, ar kuru valsts atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Valsts tiesas veikta atbalsta likumības pārbaude — Balasta izmaksu ikgadēja korekcija — Brīdis, kurā tiek ņemta vērā enerģijas ražotāja piederība uzņēmumu grupai

8

2016/C 419/10

Lieta C-592/14: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 21. septembra spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Kosmētikas līdzekļi — Regula (EK) Nr. 1223/2009 — 18. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Kosmētikas līdzekļi, kuros ietilpst sastāvdaļas vai sastāvdaļu kombinācijas, kas, “lai panāktu atbilstību šīs regulas prasībām”, ir pārbaudītas izmēģinājumos ar dzīvniekiem — Aizliegums laist Eiropas Savienības tirgū — Apjoms

9

2016/C 419/11

Lieta C-596/14: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 14. septembra spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 4. klauzula — Nediskriminācijas princips — “Darba nosacījumu” jēdziens — Atlīdzinājums par darba līguma izbeigšanu — Atlīdzinājums, kas valsts tiesiskajā regulējumā nav paredzēts pagaidu darba līgumu gadījumā — Atšķirīga attieksme, salīdzinot ar darba ņēmējiem, kas nodarbināti uz nenoteiktu laiku

9

2016/C 419/12

Apvienotās lietas no C-8/15 P līdz C-10/15 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 20. septembra spriedums – Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka Apelācija — Programma Kipras Republikas stabilitātes atbalstam — 2013. gada 26. aprīlī starp Kipras Republiku un Eiropas Stabilizācijas mehānismu noslēgtais saprašanās memorands par īpašiem ekonomikas politikas nosacījumiem — Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas funkcijas — Eiropas Savienības ārpuslīgumiskā atbildība — LESD 340. panta otrā daļa — Nosacījumi — Pienākums nodrošināt šī saprašanās memoranda saderību ar Savienības tiesībām

10

2016/C 419/13

Apvienotās lietas C-14/15 un C-116/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Automatizēta datu apmaiņa — Transportlīdzekļu reģistrācija — Daktiloskopijas dati — Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piemērojamais tiesiskais regulējums — Pārejas noteikumi — Atvasināts juridiskais pamats — Leģislatīvo aktu un īstenošanas pasākumu nošķiršana — Apspriešanās ar Eiropas Parlamentu — Dalībvalsts vai Eiropas Komisijas iniciatīva — Noteikumi par balsošanu

11

2016/C 419/14

Lieta C-16/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 14. septembra spriedums (Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 3. – 5. klauzula — Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi sabiedrības veselības jomā — Pasākumi, kuru mērķis ir novērst secīgu uz noteiktu laiku nodibinātu darba tiesisko attiecību ļaunprātīgu izmantošanu — Sankcijas — Darba tiesisko attiecību pārkvalificēšana — Tiesības uz atlīdzinājumu

12

2016/C 419/15

Lieta C-28/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Koninklijke KPN NV u.c./Autoriteit Consument en Markt (ACM) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglamentējošie noteikumi attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem — Direktīva 2002/21/EK — 4. un 19. pants — Valsts regulatīvā iestāde — Saskaņošanas pasākumi — Ieteikums 2009/396/EK — Juridiskā piemērojamība — Direktīva 2002/19/EK — 8. un 13. pants — Operators, kas izraudzīts kā tāds, kam ir būtiska ietekme tirgū — Valsts regulatīvās iestādes noteiktie pienākumi — Cenu kontroles un izmaksu uzskaites pienākumi — Savienojuma pabeigšanas tarifi fiksētajos un mobilajos tīklos — Valsts tiesu pārbaudes apjoms, ko tās var īstenot attiecībā uz valsts regulatīvo iestāžu lēmumiem

13

2016/C 419/16

Lieta C-91/15: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums (Gerechtshof Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Spēkā esamības novērtējums — Regula (EK) Nr. 1051/2009 — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Pozīcija 8701 — Traktori — Apakšpozīcijas no 8701 90 11 līdz 8701 90 39 — Jauni lauksaimniecības riteņtraktori (izņemot kājniektraktorus) un mežsaimniecības riteņtraktori — Vieglie četrriteņu visurgājēji transportlīdzekļi, kurus paredzēts lietot kā traktorus

14

2016/C 419/17

Apvienotās lietas no C-105/15 P līdz C-109/15 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 20. septembra spriedums – Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Eiropas Komisija un Eiropas Centrālā banka Apelācija — Programma Kipras Republikas stabilitātes atbalstam — Eurogrupas paziņojums attiecībā uz tostarp Kipras banku sektora pārstrukturēšanu — Prasība atcelt tiesību aktu

14

2016/C 419/18

Lieta C-110/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Microsoft Mobile Sales International Oy, iepriekš Nokia Italia SpA u.c./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29/EK — Ekskluzīvas reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Izņēmums saistībā ar kopēšanu privātai lietošanai — Taisnīga atlīdzība — Privāttiesību vienošanos noslēgšana, lai noteiktu kritērijus atbrīvošanai no taisnīgas atlīdzības maksājuma — Atlīdzības atmaksa, ko var pieprasīt vienīgi galalietotājs

15

2016/C 419/19

Lieta C-113/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2000/13/EK — Pārtikas produktu marķēšana un noformēšana — 1. panta 3. punkta b) apakšpunkts — Jēdziens “fasēts pārtikas produkts” — 2. pants — Patērētāju informēšana un aizsardzība — 3. panta 1. punkta 8) apakšpunkts — Produkta izcelsmes vai pirmavota vieta — 13. panta 1. punkts — Fasētu pārtikas produktu marķēšana — 13. panta 4. punkts — Pakas vai trauki, kuru maksimālā virsmas platība ir mazāka par 10 cm2 — Direktīva 2001/110/EK — 2. panta 4. punkts — Medus izcelsmes valsts vai valstu norādīšana — Atsevišķas medus porcijas, kas ir ievietotas ēdināšanas iestādēm piegādātās kopējās kartona kastēs — Atsevišķas porcijas, kas tiek pārdotas atsevišķi vai piedāvātas galapatērētājam tādu gatavu maltīšu sastāvā, kuras tiek pārdotas par vienotu cenu — Šī medus izcelsmes valsts vai valstu norādīšana

16

2016/C 419/20

Lieta C-139/15 P: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 21. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste Apelācija — Kohēzijas fonds — Finanšu atbalsta samazināšana — Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas procedūra — Termiņa esamība — Noteiktā termiņa neievērošana — Sekas

16

2016/C 419/21

Lieta C-140/15 P: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 21. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste Apelācija — Kohēzijas fonds — Finanšu atbalsta samazināšana — Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas procedūra — Termiņa esamība — Noteiktā termiņa neievērošana — Sekas

17

2016/C 419/22

Apvienotās lietas C-184/15 un C-197/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 14. septembra spriedums (Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 5. un 8. klauzula — Secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu izmantošana — Pasākumi, kuru mērķis ir novērst uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu vai nodibinātu darba tiesisko attiecību ļaunprātīgu izmantošanu — Sankcijas — Uz noteiktu laiku nodibinātu darba tiesisko attiecību pārkvalificēšana “uz nenoteiktu laiku noslēgtā nepastāvīgā darba līgumā” — Efektivitātes princips

18

2016/C 419/23

Lieta C-221/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 21. septembra spriedums (Hof van beroep te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Etablissements Fr. Colruyt NV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2011/64/ES — 15. panta 1. punkts — Ražotāju un importētāju veikta maksimālo mazumtirdzniecības cenu brīva noteikšana tabakas izstrādājumiem — Valsts tiesiskais regulējums, kurā mazumtirgotājiem ir aizliegts šādus izstrādājumus pārdot par cenām, kas ir mazākas nekā zīmogmarkā norādītās — Brīva preču aprite — LESD 34. pants — Tirdzniecības nosacījumi — LESD 101. pants kopsakarā ar LES 4. panta 3. punktu

19

2016/C 419/24

Lieta C-223/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 207/2009 — Eiropas Savienības preču zīme — Vienotais raksturs — Sajaukšanas iespējas konstatēšana tikai vienā Savienības daļā — Minētās regulas 102. pantā paredzētā aizlieguma teritoriālā piemērojamība

19

2016/C 419/25

Lieta C-261/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 21. septembra spriedums (Vredegerecht te Ieper (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey Dzelzceļa transports — Regula (EK) Nr. 1371/2007 — Pasažieru tiesības un pienākumi — Biļetes neesamība — Situācijas neizlabošana termiņā — Kriminālpārkāpums

20

2016/C 419/26

Lieta C-304/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 21. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/80/EK — 4. panta 3. punkts — VI pielikuma A daļa — Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām — Piemērošana — Aberthaw spēkstacija

21

2016/C 419/27

Lieta C-400/15: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Sestā direktīva 77/388/EEK — Tiesības uz atskaitīšanu — Lēmums 2004/817/EK — Dalībvalsts tiesiskais regulējums — Izdevumi, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem — To izmantošana nesaimnieciskiem mērķiem, kas veido vairāk nekā 90 % no to kopējās izmantošanas — Izņēmumi no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu

21

2016/C 419/28

Lieta C-442/15 P: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums – Pensa Pharma, SA/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Vārdiska preču zīme “PENSA PHARMA” — Grafiska preču zīme “pensa” — Vārdisku preču zīmju “pentasa” īpašnieku pieteikumi par spēkā neesamības atzīšanu — Atzīšana par spēkā neesošu — Process EUIPO — Strīda priekšmeta grozīšana — Vispārējā tiesā izvirzīts jauns pamats

22

2016/C 419/29

Lieta C-478/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 21. septembra spriedums (Finanzgericht Baden-Württemberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos — Vienlīdzīga attieksme — Ienākuma nodoklis — Tādu ienākumu atbrīvošana no nodokļa, kas gūti, strādājot blakus darbu par pasniedzēju tādas publisko tiesību juridiskas personas labā, kuras juridiskā adrese ir Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, kurā ir piemērojams 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomikas zonas līgums — Dalībvalsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem atbrīvojums no nodokļa netiek piemērots ienākumiem, kuri gūti no šādas darbības, kas veikta tādas publisko tiesību juridiskas personas labā, kuras juridiskā adrese ir Šveicē

22

2016/C 419/30

Apvienotās lietas C-490/15 P un C-505/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 14. septembra spriedums – Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus — Naudas sodi — Naudas soda aprēķināšana — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 23. panta 2. punkts — Prezumpcija par mātesuzņēmuma faktiski īstenotu izšķirošu ietekmi uz tā meitasuzņēmumu — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Atpakaļejoša spēka aizlieguma princips — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību saprātīgā termiņā — Pamattiesību harta — 41. pants — Tiesības uz lietu izskatīšanu saprātīgā termiņā

23

2016/C 419/31

Lieta C-519/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 14. septembra spriedums – Trafilerie Meridionali SpA/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus — Naudas sodi — Naudas sodu aprēķināšana — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — 35. punkts — Neierobežota kompetence — Pienākums norādīt pamatojumu — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību saprātīgā termiņā

24

2016/C 419/32

Lieta C-595/15 P: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 22. septembra spriedums – National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) u.c./Eiropas Savienības Padome Apelācija — Ierobežojoši pasākumi pret Irānas Islāma Republiku — To personu un organizāciju saraksts, kam ir piemērojama līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Īstenošanas regula (ES) Nr. 945/2012 — Juridiskais pamats — Saistītas struktūras jēdziens

24

2016/C 419/33

Lieta C-130/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 16. decembra rīkojumu lietā T-547/15 Anastasia–Soultana Gaki/Eiropas Komisija 2016. gada 1. martā iesniedza Anastasia–Soultana Gaki

25

2016/C 419/34

Lieta C-394/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. jūlijā iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) – FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Lieta C-395/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. jūlijā iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

26

2016/C 419/36

Lieta C-414/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 27. jūlijā iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Lieta C-418/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 12. maija spriedumu apvienotajās lietās T-322/14 un T-325/14 mobile.international/EUIPO – Rezon2016. gada 28. jūlijā iesniedza mobile.de GmbH (iepriekš – mobile.international GmbH)

28

2016/C 419/38

Lieta C-435/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. augustā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Acacia Srl un Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

29

2016/C 419/39

Lieta C-441/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. augustā iesniedza Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) – SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Lieta C-473/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. augustā iesniedza Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

31

2016/C 419/41

Lieta C-476/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 30. augustā iesniedza Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Horvātija) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd un Dane Kondič, direktor Air Serbia A. D. Beograd

31

2016/C 419/42

Lieta C-480/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. septembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Fidelity Funds/Skatteministeriet

32

2016/C 419/43

Lieta C-483/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 6. septembrī iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Sziber Zsolt/ERSTE Bank Hungary Zrt.

32

2016/C 419/44

Lieta C-490/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. septembrī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – A.S./Slovēnijas Republika

34

 

Vispārējā tiesa

2016/C 419/45

Lieta T-549/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 4. oktobra spriedums – Lidl Stiftung/EUIPO – Horno del Espinar (“Castello”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Castello” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Castelló” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

36

2016/C 419/46

Lieta T-724/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 5. oktobra spriedums – European Children’s Fashion Association un Instituto de Economía Pública/EACEA Šķīrējklauzula — Dotāciju nolīgums, kas noslēgts saistībā ar rīcības programmu “Lifelong Learning (2007–2013)” — Projekts “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams akts — Akts, kurš ir saistīts tikai ar līgumiskām attiecībām un ir no tām nenodalāms — Nepieņemamība — Neattiecināmas izmaksas — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Revīzijas ziņojums

37

2016/C 419/47

Lieta T-70/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. septembra spriedums – Trajektna luka Split/Komisija Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 102. panta pārkāpums — Splitas ostas pārvaldes veiktā tarifu maksimālo līmeņu noteikšana attiecībā uz ostas pakalpojumiem, kas skar iekšējo satiksmi — Sūdzības noraidīšana — Lietas izskatīšana dalībvalsts konkurences iestādē — Savienības interešu neesamība

37

2016/C 419/48

Apvienotās lietas T-129/15 un T-130/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Intesa Sanpaolo/EUIPO (“WAVE 2 PAY” un “WAVE TO PAY”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdisku preču zīmju “WAVE 2 PAY” un “WAVE TO PAY” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 2. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

38

2016/C 419/49

Lieta T-335/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. septembra spriedums – Universal Protein Supplements/EUIPO (Kultūrista attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kas attēlo kultūristu, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

39

2016/C 419/50

Lieta T-337/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. septembra spriedums – Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (“RESCUE”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “RESCUE” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 3. punkts — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 2. punkts

39

2016/C 419/51

Lieta T-355/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. septembra spriedums – Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (“ASTEX”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ASTEX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ALPEX” — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts — Regulas Nr. 207/2009 75. pants — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts

40

2016/C 419/52

Lieta T-370/15 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 5. oktobra spriedums – CJ/ECDC Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieks — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Uzteikums — Uzticības saiknes zudums — Tiesības tikt uzklausītam

40

2016/C 419/53

Lieta T-395/15 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 5. oktobra spriedums – ECDC/CJ Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieks — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Uzteikums — Uzticības saiknes zudums — Tiesības tikt uzklausītam

41

2016/C 419/54

Lieta T-430/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. septembra spriedums – Flowil International Lighting/EUIPO – Lorimod Prod Com (“Silvania Food”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Silvania Food” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SYLVANIA” — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

42

2016/C 419/55

Lieta T-456/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 5. oktobra rīkojums – Foodcare/EUIPO – Michalczewski (“T.G.R. ENERGY DRINK”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “T.G.R. ENERGY DRINK” — Ļaunticība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts

42

2016/C 419/56

Lieta T-574/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín un Machado Montesinos (“KOZMeTIKA AFRODITA”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “KOZMeTIKA AFRODITA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL” un agrāka valsts grafiska preču zīme “AFRODITA MYSTIC MUSK OIL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

43

2016/C 419/57

Lieta T-575/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Kozmetika Afrodita/EUIPO – Núñez Martín un Machado Montesinos (“AFRODITA COSMETICS”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “AFRODITA COSMETICS” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL” un agrāka valsts grafiska preču zīme “AFRODITA MYSTIC MUSK OIL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

43

2016/C 419/58

Lieta T-593/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (“THE ART OF RAW”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “THE ART OF RAW” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “art” un agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “The Art Company” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

44

2016/C 419/59

Lieta T-73/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. septembra rīkojums – Aston Martin Lagonda/EUIPO (Automašīnas priekšā novietota režģa attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

45

2016/C 419/60

Lieta T-87/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. septembra rīkojums – Aston Martin Lagonda/EUIPO (Automašīnas priekšā novietota režģa attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

45

2016/C 419/61

Lieta T-382/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 26. septembra rīkojums – Greenpeace Energy u.c./Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Kodolenerģija — Atbalsts atomelektrostacijai Hinkley Point C — Finanšu līgums par starpību, valsts sekretāra piekrišana un kredītu garantija — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Būtiskas ietekmes uz konkurences stāvokli neesamība — Individuāla skāruma neesamība — Nepieņemamība

46

2016/C 419/62

Lieta T-408/16: Prasība, kas celta 2016. gada 27. jūlijā – HX/Padome

46

2016/C 419/63

Lieta T-458/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. jūlijā – Acquafarm/Komisija

47

2016/C 419/64

Lieta T-637/16: Prasība, kas celta 2016. gada 6. septembrī – Wabco Europe/Komisija

48

2016/C 419/65

Lieta T-639/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 28. jūnija spriedumu lietā F-40/15 FV/Padome 2016. gada 7. septembrī iesniedza FV

49

2016/C 419/66

Lieta T-643/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. septembrī – Gamaa Islamya Egypte/Padome

50

2016/C 419/67

Lieta T-646/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 24. jūnija rīkojumu lietā F-142/11 RENV Simpson/Padome 2016. gada 6. septembrī iesniedza Erik Simpson

51

2016/C 419/68

Lieta T-652/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā F-136/15 HD/Parlaments 2016. gada 16. septembrī iesniedza HD

51

2016/C 419/69

Lieta T-671/16: Prasība, kas celta 2016. gada 20. septembrī – Villeneuve/Komisija

52

2016/C 419/70

Lieta T-674/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. septembrī – Seigneur/ECB

53

2016/C 419/71

Lieta T-677/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. septembrī – Bowles/ECB

54

2016/C 419/72

Lieta T-678/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 13. jūlija rīkojumu lietā F-124/15 Siragusa/Padome 2016. gada 23. septembrī iesniedza Sergio Siragusa

55

2016/C 419/73

Lieta T-679/16: Prasība, kas celta 2016. gada 26. septembrī – Athletic Club/Komisija

56

2016/C 419/74

Lieta T-707/16: Prasība, kas celta 2016. gada 3. oktobrī – Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (“ANTONIO RUBINI”)

57


LV

 

Top