EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 402, 2016. gada 31. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 402

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 31. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 402/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 402/02

Lieta C-113/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 7. septembra spriedums – Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Juridiskā pamata izvēle — LESD 43. panta 2. punkts vai LESD 43. panta 3. punkts — Lauksaimniecības produktu tirgu kopīgā organizācija — Regula (ES) Nr. 1308/2013 — 7. pants — Regula (ES) Nr. 1370/2013 — 2. pants — Pasākumi cenu noteikšanai — Salīdzināmie robežlielumi — Intervences cenas

2

2016/C 402/03

Lieta C-409/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedums (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Preču klasifikācija — Kombinētās nomenklatūras apakšpozīciju interpretācija — Direktīva 2008/118/EK — Akcīzes preču ievešana — Muitas maksājumu atlikšanas procedūra vai režīms — Sekas, ko rada Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijas nepareiza norādīšana muitas deklarācijā — Pārkāpumi akcīzes preču pārvietošanas brīdī

3

2016/C 402/04

Lieta C-549/14: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 7. septembra spriedums (Højesteret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 2004/18/EK — 2. pants — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Pārskatāmības pienākums — Līgums par sarežģītas sakaru sistēmas piegādi — Izpildes grūtības — Pušu domstarpības par atbildību — Izlīguma darījums — Līguma apjoma samazināšana — Iekārtu nomas nomaiņa uz pārdošanu — Būtiski līguma grozījumi — Objektīvas iespējas rast izlīgumu pamatojums

4

2016/C 402/05

Lieta C-584/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 7. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2006/12/EK — Direktīva 91/689/EEK — Direktīva 1999/31/EK — Atkritumu apsaimniekošana — Tiesas spriedums, ar kuru konstatēta pienākumu neizpilde — Neizpilde — LESD 260. panta 2. punkts — Finansiālas sankcijas — Kavējuma nauda — Naudas sods

4

2016/C 402/06

Lieta C-101/15 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 7. septembra spriedums – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Eiropas Komisija Apelācija — Aizliegtas vienošanās — LESD 101. pants — 1992. gada 2. maija Eiropas Ekonomiskas zonas līguma 53. pants — Automašīnu stiklu Eiropas tirgus — Nolīgumi par tirgu sadali un apmaiņa ar komerciāli sensitīvu informāciju — Naudas sodi — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — 13. punkts — Pārdošanas apjoms — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 23. panta 2. punkta otrā daļa — Likumiskais naudas soda maksimālais apmērs — Valūtas maiņas kurss naudas soda maksimālā apmēra aprēķināšanai — Naudas soda apmērs — Neierobežota kompetence — Viena produkta uzņēmumi — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme

5

2016/C 402/07

Lieta C-121/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 7. septembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, iepriekš GDF Suez Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Direktīva 2009/73/EK — Enerģētika — Gāzes nozare — Dabasgāzes piegādes cenas tiešajiem lietotājiem noteikšana — Regulēti tarifi — Šķērslis — Saderība — Vērtējuma kritēriji — Piegādes drošuma un teritoriālās kohēzijas mērķi

6

2016/C 402/08

Lieta C-160/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29/EK — Informācijas sabiedrība — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana — 3. panta 1. punkts — Izziņošana sabiedrībai — Jēdziens — Internets — Hipersaites, kas dod piekļuvi aizsargātiem darbiem, kuri padarīti pieejami citā interneta vietnē bez īpašnieka atļaujas — Darbi, kurus īpašnieks vēl nav publicējis — Šādu saišu izvietošana peļņas nolūkos

7

2016/C 402/09

Lieta C-180/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedums (Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Borealis AB u.c./Naturvårdsverket Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — 10.a pants — Pagaidu noteikumi bezmaksas emisiju kvotu sadalei — Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta aprēķināšana — Lēmums 2013/448/ES — 4. pants — II pielikums — Spēkā esamība — Karstā metāla līmeņatzīmes noteikšana — Lēmums 2011/278/ES — I pielikums — Spēkā esamība — 3. panta c) punkts — 7. pants — 10. panta 1.–3. un 8. punkts — IV pielikums — Bezmaksas kvotu piešķiršana par siltumpatēriņu un eksportu — Izmērāms siltums, kas eksportēts uz privātām mājsaimniecībām — Emisiju dubultas uzskaites un kvotu dubultas piešķiršanas aizliegums

7

2016/C 402/10

Lieta C-182/15: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 6. septembra spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība par izdošanas procedūru attiecībā uz Aleksei Petruhhin Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības pilsonība — Dalībvalsts pilsoņa, kurš ir izmantojis savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, izdošana trešajai valstij — Savienības tiesību piemērošanas joma — Dalībvalsts pilsoņu aizsardzība pret izdošanu — Citu dalībvalstu pilsoņu aizsardzības neesamība — Brīvas pārvietošanās ierobežojums — Attaisnojums, kas balstīts uz nesodāmības novēršanu — Samērīgums — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 19. pantā paredzēto garantiju pārbaude

9

2016/C 402/11

Lieta C-225/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedums (Tribunale di Reggio Calabria (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Domenico Politanò Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Azartspēles — Ierobežojumi — Primāri vispārējo interešu apsvērumi — Samērīgums — Publiski līgumi — Nosacījumi dalībai iepirkumā un saimnieciskā un finansiālā stāvokļa izvērtēšana — Pretendenta izslēgšana, jo tas nav iesniedzis divu dažādu banku iestāžu sagatavotus apliecinājumus par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli — Direktīva 2004/18/EK — 47. pants — Piemērojamība

9

2016/C 402/12

Lieta C-310/15: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 7. septembra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, kas ir Sony France SA tiesību pārņēmēja Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju tiesību aizsardzība — Negodīga komercprakse — Direktīva 2005/29/EK — 5. un 7. pants — Saistītais piedāvājums — Datora, kurš ir aprīkots ar iepriekš instalētām programmām, pārdošana — Būtiska informācija saistībā ar cenu — Maldinoša noklusēšana — Neiespējamība patērētājam iegūt to pašu datora, kas nav aprīkots ar programmām, modeli

10

2016/C 402/13

Lieta C-459/15 P: Tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedums – Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Eiropas Savienības Padome Apelācija — Ierobežojuši pasākumi pret Irānas Islāma Republiku — Personu un vienību saraksts, uz kurām attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Loģistikas atbalsts Irānas valdībai — Prasītājas nosaukuma iekļaušana

11

2016/C 402/14

Lieta C-461/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 8. septembra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — Saskaņota emisijas kvotu bezmaksas piešķiršana — Lēmums 2011/278/ES — Grozījumi sadalē — 24. panta 1. punkts — Iekārtas operatora pienākums sniegt informāciju — Apjoms

11

2016/C 402/15

Lieta C-294/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 28. jūlija spriedums (Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – JZ/Prokuratura Rejonowa ŁódźŚródmieście Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — 26. panta 1. punkts — Eiropas apcietināšanas orderis — Nodošanas sekas — Tāda laikposma ieskaitīšana, kas pavadīts apcietinājumā izpildes dalībvalstī — “Apcietinājuma” jēdziens — Brīvību ierobežojoši pasākumi, kas nav brīvības atņemšana — Mājas arests, piemērojot elektroniskas aproces nēsāšanas pienākumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 6. un 49. pants

12

2016/C 402/16

Lieta C-328/16: Prasība, kas celta 2016. gada 1. jūnijā – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

13

2016/C 402/17

Lieta C-376/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 27. aprīļa spriedumu lietā T-556/11 European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 7. jūlijā iesniedza Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

14

2016/C 402/18

Lieta C-393/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. jūlijā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Lieta C-425/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 1. augustā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Lieta C-431/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. augustā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) un Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Lieta C-462/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. augustā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Lieta C-464/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojumu lietā T-674/15 Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Eiropas Komisija 2016. gada 18. augustā iesniedza Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)

20

2016/C 402/23

Lieta C-465/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 9. jūnija spriedumu lietā T-276/13 Growth Energy un Renewable Fuels Association/Eiropas Savienības Padome 2016. gada 20. augustā iesniedza Eiropas Savienības Padome

21

2016/C 402/24

Lieta C-466/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 9. jūnija spriedumu lietā T-277/13 Marquis Energy LLC/Eiropas Savienības Padome 2016. gada 20. augustā iesniedza Eiropas Savienības Padome

22

 

Vispārējā tiesa

2016/C 402/25

Lieta T-220/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija Valsts atbalsts — Pašvaldības nekustamā īpašuma nodeva — Atbrīvojums, kas piešķirts nekomerciāliem subjektiem, kas veic noteiktas darbības — Vienots ienākumu nodokļa dokuments — Atbrīvojums no pašvaldības vienotās nodevas — Lēmums, ar ko daļēji konstatēta valsts atbalsta neesamība un daļēji atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Tieša ietekme — Pieņemamība — Absolūta atgūšanas neiespējamība — Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu

25

2016/C 402/26

Lieta T-392/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – La Ferla/Komisija un ECHA REACH — Maksājums par vielas reģistrāciju — Mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piešķirts samazinājums — Kļūda paziņojumā par uzņēmuma lielumu — Ieteikums 2003/361/EK — Lēmums, ar ko uzlikts administratīvs maksājums — Lūgums sniegt informāciju — ECHA pilnvaras — Samērīgums

25

2016/C 402/27

Lieta T-472/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 8. septembra spriedums – Lundbeck/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Antidepresantu, kas satur aktīvo farmaceitisko sastāvdaļu citalopramu, tirgus — Konkurences ierobežojuma mērķa dēļ jēdziens — Potenciāla konkurence — Ģenēriskās zāles — No patentu pastāvēšanas izrietošas barjeras iekļūšanai tirgū — Līgumi, kurus noslēdzis patenta īpašnieks un ģenērisko zāļu uzņēmumi — LESD 101. panta 1. un 3. punkts — Kļūdas tiesību piemērošanā un kļūdas vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesiskā noteiktība — Naudas sodi

26

2016/C 402/28

Lieta T-620/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Marchi Industriale/ECHA REACH — Maksājums par vielas reģistrāciju — Mikrouzņēmumiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piešķirts samazinājums — Kļūda paziņojumā par uzņēmuma lielumu — Ieteikums 2003/361/EK — Lēmums, ar ko uzlikts administratīvs maksājums — Uzņēmuma lieluma noteikšana — ECHA pilnvaras — Pienākums norādīt pamatojumu

27

2016/C 402/29

Lieta T-695/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. septembra spriedums – ENAC/INEA Finanšu atbalsts — Kopīgas intereses projekti Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā–Bergamo — Orio al Serio lidostas jauktās transportsistēmas attīstības iespēju izpēte — Finanšu atbalsta galīgās summas noteikšana — Neatlīdzināmi izdevumi — Kļūda tiesību piemērošanā — Pienākums norādīt pamatojumu

27

2016/C 402/30

Lieta T-80/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – PT Musim Mas/Padome Dempings — Indonēzijas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Pagaidu maksājuma galīgā iekasēšana — Galīgie antidempinga maksājumi — Tiesības uz aizstāvību — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 5. punkts — Normālā vērtība — Ražošanas izmaksas

28

2016/C 402/31

Lieta T-111/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Unitec Bio/Padome Dempings — Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Galīgais antidempinga maksājums — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiešs skārums — Individuāls skārums — Pieņemamība — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 5. punkts — Normālā vērtība — Ražošanas izmaksas

29

2016/C 402/32

Lietas no T-112/14 līdz T-116/14 un T-119/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Molinos Río de la Plata u.c./Padome Dempings — Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Galīgais antidempinga maksājums — Prasība atcelt tiesību aktu — Profesionāla apvienība — Tiešs skārums — Individuāls skārums — Pieņemamība — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 5. punkts — Normālā vērtība — Ražošanas izmaksas

30

2016/C 402/33

Lieta T-117/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Cargill/Padome Dempings — Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Galīgais antidempinga maksājums — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiešs skārums — Individuāls skārums — Pieņemamība — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 5. punkts — Normālā vērtība — Ražošanas izmaksas

31

2016/C 402/34

Lieta T-118/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – LDC Argentina/Padome Dempings — Argentīnas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Galīgais antidempinga maksājums — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 5. punkts — Normālā vērtība — Ražošanas izmaksas

31

2016/C 402/35

Lieta T-120/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – PT Ciliandra Perkasa/Padome Dempings — Indonēzijas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Galīgais antidempinga maksājums — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 5. punkts — Normālā vērtība — Ražošanas izmaksas

32

2016/C 402/36

Lieta T-139/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – PT Wilmar Bioenergi Indonesia un PT Wilmar Nabati Indonesia/Padome Dempings — Indonēzijas izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Galīgie antidempinga maksājumi — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 3. un 5. punkts — Normālā vērtība — Ražošanas izmaksas

33

2016/C 402/37

Lieta T-340/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Klyuyev/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda iekļaušana — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Juridiskais pamats — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Iekļaušanas sarakstā kritēriju neievērošana — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz īpašumu — Tiesības uz reputācijas aizsardzību

34

2016/C 402/38

Lieta T-346/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Yanukovych/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda iekļaušana — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Juridiskais pamats — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Iekļaušanas sarakstā kritēriju neievērošana — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz īpašumu

35

2016/C 402/39

Lieta T-348/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Yanukovych/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — To personu, vienību un struktūru saraksts, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda iekļaušana — Pienākums norādīt pamatojumu — Juridiskais pamats — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Iekļaušanas sarakstā kritēriju neievērošana — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz īpašumu

36

2016/C 402/40

Lieta T-386/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – FIH Holding un FIH Erhvervsbank/Komisija Valsts atbalsts — Banku sektors — Atbalsts, kas piešķirts Dānijas bankai FIH un kas izpaudies kā tās samazinātas vērtības aktīvu nodošana jaunam meitasuzņēmumam un vēlāka to atpirkšana, ko ir īstenojusi Dānijas iestāde, kuras uzdevums ir garantēt finanšu stabilitāti — Valsts atbalsts bankām krīzes periodā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsta jēdziens — Privātā ieguldītāja kritērijs — Privātā kreditora kritērijs — Atbalsta summas aprēķins — Pienākums norādīt pamatojumu

37

2016/C 402/41

Lieta T-481/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/EIT Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Pakalpojumu sniegšana saistībā ar informācijas un zināšanu pārvaldības platformas izstrādi — Programmatūras izstrādes un informātikas pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzturēšanas pakalpojumi — Atteikums ierindot pretendenta piedāvājumu pirmajā pozīcijā — Atlases kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Piekļuve dokumentiem — Ārpuslīgumiskā atbildība

37

2016/C 402/42

Lieta T-698/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Komisija Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — Ārējie pakalpojumi attiecībā uz informācijas sistēmu izstrādi, izpēti un atbalstu (ESP DESIS III) — Pretendenta ierindošana kaskādes procedūrā — Pienākums norādīt pamatojumu — Nesamērīgi lēti piedāvājumi — Brīvas konkurences princips — Ārpuslīgumiskā atbildība

38

2016/C 402/43

Lieta T-710/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Herbert Smith Freehills/Padome Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas saistīti ar pārrunām pirms direktīvas par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, tirdzniecību un noformēšanu pieņemšanas — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar juridisko konsultāciju aizsardzību — Tiesības uz aizstāvību — Sevišķas sabiedrības intereses

39

2016/C 402/44

Lieta T-800/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Philip Morris/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas izstrādāti, veicot sagataves direktīvas par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu pieņemšanai — Piekļuves atteikums — Izņēmums juridisko atzinumu aizsardzībai — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību — Tiesības uz aizstāvību — Sevišķas sabiedrības intereses

39

2016/C 402/45

Lieta T-51/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. septembra spriedums – PAN Europe/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Regula (EK) Nr. 1367/2006 — Dokumenti par endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām vielām — Daļējs piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību — Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkts

40

2016/C 402/46

Lieta T-91/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – AEDEC/Komisija Pētniecība un tehnoloģijas attīstība — Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” — Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saistībā ar darba programmām 2014.–2015. gadam — Komisijas lēmums, ar kuru prasītājas iesniegtais priekšlikums atzīts par neatbilstošu — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Samērīgums — Pārskatāmība — Acīmredzama kļūda vērtējumā

41

2016/C 402/47

Lieta T-359/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (“Roméo has a Gun by Romano Ricci”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Roméo has a Gun by Romano Ricci” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “NINA RICCI” un “RICCI” — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Netaisnīgi gūts labums no agrāku preču zīmju reputācijas — Kaitējums reputācijai — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

41

2016/C 402/48

Lieta T-485/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. septembra spriedums – Alsharghawi/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Lībijā — Līdzekļu iesaldēšana — Tādu personu saraksts, kam piemēro ierobežojumus ieceļošanai Savienības teritorijā un tās šķērsošanai — Bijušā Mouammar Qadhafi kabineta vadītāja funkcijas — Juridiskā pamata izvēle — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Nevainīguma prezumpcija — Samērīgums — Pārvietošanās brīvība — Īpašumtiesības — Pienākums pierādīt pasākuma pamatotību

42

2016/C 402/49

Lieta T-565/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. septembra spriedums – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (“MERLIN’S KINDERWELT”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MERLIN’S KINDERWELT” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “KINDER” — Relatīvs atteikuma pamats — Apzīmējumu līdzības neesamība — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

42

2016/C 402/50

Lieta T-566/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. septembra spriedums – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (“MERLIN’S KINDERWELT”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MERLIN’S KINDERWELT” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “KINDER” — Relatīvs atteikuma pamats — Apzīmējumu līdzības neesamība — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

43

2016/C 402/51

Lieta T-633/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – JT International/EUIPO – Habanos (“PUSH”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “PUSH” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Beniluksa un valstu vārdiskas un grafiskas preču zīmes “PUNCH” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču identiskums — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

44

2016/C 402/52

Lieta T-384/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. septembra rīkojums – EDF Luminus/Parlaments Šķīrējklauzula — Līgums par elektroenerģijas piegādi CNT(2009) Nr. 137 — Parlamenta maksājamā Reģionālā iemaksa, ko prasītāja veikusi Galvaspilsētas Briseles reģionam un kas aprēķināta, pamatojoties uz Parlamentam pieejamās elektroenerģijas jaudu, — Līgumiskā pienākuma neesamība — No piemērojamām valsts tiesību normām izrietoša pienākuma neesamība

44

2016/C 402/53

Lieta T-511/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. augusta rīkojums – Fontem Holdings 4/EUIPO (“BLU ECIGS”) Eiropas Savienības preču zīme — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

45

2016/C 402/54

Lieta T-544/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. septembra rīkojums – Terna/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Savienības kopīgu interešu projekts — Savienības finanšu atbalsts divos projektos Eiropas enerģētikas tīklu jomā — Sākotnēji piešķirtā finanšu atbalsta samazināšana pēc audita — Sagatavojošs tiesību akts — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība

46

2016/C 402/55

Lieta T-584/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – POA/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reģistrācijas pieteikums (“Halloumi” vai “Hellim”) — Lēmums publicēt aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reģistrācijas pieteikumu Oficiālā Vēstneša C sērijā, piemērojot Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu — Sagatavojošs akts — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība

46

2016/C 402/56

Lieta T-366/16: Prasība, kas celta 2016. gada 12. jūlijā – Gaki/Europol

47

2016/C 402/57

Lieta T-476/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. augustā – Adama Agriculture un Adama France/Komisija

48

2016/C 402/58

Lieta T-477/16: Prasība, kas celta 2016. gada 26. augustā – Epsilon International/Komisija

49

2016/C 402/59

Lieta T-480/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. augustā – Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei (“For you”)

50

2016/C 402/60

Lieta T-620/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. augustā – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (“Idealogistic”)

51

2016/C 402/61

Lieta T-625/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. septembrī – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Lieta T-629/16: Prasība, kas celta 2016. gada 1. septembrī – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Emblēma ar divām paralēlām svītrām uz apava)

53

2016/C 402/63

Lieta T-630/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. septembrī – Dehtochema Bitumat/Eiropas Ķimikāliju aģentūra

53

2016/C 402/64

Lieta T-644/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. septembrī – ClientEarth/Komisija

54

2016/C 402/65

Lieta T-645/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. septembrī – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Lieta T-648/16: Prasība, kas celta 2016. gada 13. septembrī – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (“BOBO cornet”)

56

2016/C 402/67

Lieta T-649/16: Prasība, kas celta 2016. gada 12. septembrī – Bernaldo de Quirós/Komisija

57

2016/C 402/68

Lieta T-650/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. septembrī – LG Electronics/EUIPO (“QD”)

58

2016/C 402/69

Lieta T-656/16: Prasība, kas celta 2016. gada 12. septembrī – PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Lieta T-659/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. septembrī – LG Electronics/EUIPO (“Second Display”)

59

2016/C 402/71

Lieta T-661/16: Prasība, kas celta 2016. gada 19. septembrī – Credito Fondiario/VNV

59

2016/C 402/72

Lieta T-665/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. septembrī – Cinkciarz.pl/EUIPO (“€$”)

61


LV

 

Top