Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:305:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 305, 2016. gada 22. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 305

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 22. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 305/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 305/02

Lieta C-154/14 P: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums – SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG/Eiropas Komisija, Gigaset AG Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants — Kalcija karbīda pulvera un granulu, kā arī magnija granulu tirgi ievērojamā daļā Eiropas Ekonomikas zonas — Cenu noteikšana, tirgu sadale un informācijas apmaiņa — Regula (EK) Nr. 773/2004 — 12. un 14. pants — Tiesības tikt uzklausītam — Uzklausīšana slēgtā sēdē

2

2016/C 305/03

Lieta C-155/14 P: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums – Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, iepriekš AlzChem Trosberg GmbH/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — EKL 81. pants — Aizliegtas vienošanās — Kalcija karbīda pulvera un granulu, kā arī magnija granulu tirgi ievērojamā daļā Eiropas Ekonomikas zonas — Cenu noteikšana, tirgu sadale un informācijas apmaiņa — Mātesuzņēmuma atbildība par tā meitasuzņēmumu izdarītiem konkurences noteikumu pārkāpumiem — Mātesuzņēmuma īstenota izšķiroša ietekme — Atspēkojama prezumpcija pilnīgas kapitāla piederības gadījumā — Nosacījums šīs prezumpcijas atspēkošanai — Skaidra norādījuma neievērošana

3

2016/C 305/04

Lieta C-263/14: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 14. jūnija spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) — Lēmums 2014/198/KĀDP — Nolīgums starp Eiropas Savienību un Tanzānijas Savienoto Republiku par nosacījumiem attiecībā uz aizdomās turētu pirātu un ar tiem saistītā atsavinātā īpašuma nodošanu no Eiropas Savienības vadītajiem jūras spēkiem Tanzānijas Savienotajai Republikai — Juridiskā pamata izvēle — Pienākums nekavējoties un pilnīgi informēt Eiropas Parlamentu visos starptautiska nolīguma sarunu un noslēgšanas procedūru posmos — Lēmuma seku atstāšana spēkā tā atcelšanas gadījumā

3

2016/C 305/05

Lieta C-308/14: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 14. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Valsts pienākumu neizpilde — Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 4. pants — Vienlīdzīga attieksme attiecībā uz piekļuvi sociālā nodrošinājuma pabalstiem — Uzturēšanās tiesības — Direktīva 2004/38/EK — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru atsevišķi ģimenes pabalsti vai nodokļu atlaide par bērnu netiek piešķirta citu dalībvalstu pilsoņiem, kam nav likumīgu uzturēšanās tiesību

4

2016/C 305/06

Lieta C-351/14: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Estrella Rodríguez Sánchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2010/18/ES — BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un EAK pārskatītais pamatnolīgums par bērna kopšanas atvaļinājumu — Profesionālās un ģimenes dzīves saskaņošana — Kooperatīvās sabiedrības nodarbinātās biedres atgriešanās no grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma — Lūgums piešķirt saīsinātu darba laiku un pielāgot darba laika grafiku — Situācija, kurai nav piemērojams pārskatītā pamatnolīguma 6. klauzulas 1. punkts — Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu nepieņemamība

5

2016/C 305/07

Lieta C-361/14 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 14. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Peter McBride u.c. Apelācija — Resursu saglabāšanas pasākumi un zivsaimniecības nozares restrukturizācija — Pieteikumi par tonnāžas palielināšanu saistībā ar drošību — Sākotnējā noraidošā lēmuma atcelšana, ko veikušas Savienības tiesas — LESD 266. pants — Juridiskā pamata, uz kuru bija balstīts minētais noraidošais lēmums, atcelšana — Kompetence un juridiskais pamats jaunu lēmumu pieņemšanai — Jauno noraidošo lēmumu atcelšana, ko veikusi Vispārējā tiesa — Tiesiskās noteiktības princips

5

2016/C 305/08

Lieta C-511/14: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Tribunale di Bologna (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Pebros Servizi Srl/Aston Martin Lagonda Ltd Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 805/2004 — Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem — 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Apstiprināšanas prasības — Aizmugurisks spriedums — Jēdziens “neapstrīdēts prasījums” — Vienas puses procesuālā rīcība, kas var tikt pielīdzināta “prasījuma neapstrīdēšanai”

6

2016/C 305/09

Lieta C-566/14 P: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 14. jūnija spriedums – Jean-Charles Marchiani/Eiropas Parlaments Apelācija — Eiropas Parlamenta loceklis — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Līdzekļu atgūšana — Parlamenta deputātu nolikuma piemērošanas pasākumi — Tiesību uz aizstāvību ievērošana — Objektivitātes princips — Noilgums — Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 — 78. – 81. pants — Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 — 81., 82. un 93. pants — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Saprātīgs termiņš

6

2016/C 305/10

Lieta C-12/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling, Irwin Schwartz, Josef Brož Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Īpašā jurisdikcija — 5. panta 3. punkts — Lietas, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu — Notikums, kas rada kaitējumu — Advokāta nolaidība līguma izstrādē — Notikuma vieta — Vieta, kur ir iestājies notikums, kas rada kaitējumu

7

2016/C 305/11

Lieta C-96/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Tribunal de grande instance de Nanterre (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Saint Louis Sucre, iepriekš – Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Cukurs — Ražošanas maksājumi — Tiesības uz atmaksu — Uzkrātais neeksportētais cukurs — Nepamatota iedzīvošanās — Uzņēmējdarbības brīvība — Aprēķina metode

8

2016/C 305/12

Lieta C-159/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 2. panta 1. punkts un 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts — 6. panta 2. punkts — Diskriminācija vecuma dēļ — Bijušo ierēdņu pensiju tiesību noteikšana — Mācekļa laiks un nodarbinātības laikposmi — Šādu laikposmu neņemšana vērā, ja tie pabeigti pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas

8

2016/C 305/13

Lieta C-186/15: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Finanzgericht Münster (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Priekšnodokļa atskaitīšana — 173. panta 1. punkts — Ar nodokli apliekamiem darījumiem un atbrīvotiem darījumiem vienlaicīgi izmantotas preces un pakalpojumi (jaukta veida darījumos izmantojamas preces un pakalpojumi) — Atskaitāmās pievienotās vērtības nodokļa summas noteikšana — Atskaitāmā daļa — 174. pants — Atskaitāmā daļa, kas aprēķināta, piemērojot sadali atbilstoši apgrozījumam — 173. panta 2. punkts — Atkāpi ietverošs regulējums — 175. pants — Noteikums par atskaitāmās daļas noapaļošanu — 184. un 185. pants — Atskaitījumu koriģēšana

9

2016/C 305/14

Lieta C-200/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika Valsts pienākumu neizpilde — LESD 110. pants — Iekšējie nodokļi — Diskriminējoša aplikšana ar nodokli — No citām dalībvalstīm importētas lietotas automašīnas — Ar nodokli apliekamās vērtības noteikšana — Vērtības samazināšanas likme

10

2016/C 305/15

Lieta C-229/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister Finansów/Jan Mateusiak Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 18. panta c) punkts, 184. un 187. pants — Ar nodokli apliekami darījumi — Ar nodokli apliekamas saimnieciskās darbības izbeigšana — Preču, par kurām atskaitīts PVN, paturēšana — Atskaitījumu koriģēšana — Koriģēšanas laikposms — Aplikšana ar nodokli saskaņā ar Direktīvas 2006/112 18. panta c) punktu pēc koriģēšanas laikposma beigām

10

2016/C 305/16

Lieta C-291/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 16. jūnija spriedums (Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība — Kopējais muitas tarifs — Muitas vērtība — Muitas vērtības noteikšana — Darījuma vērtība — Faktiski samaksātā cena — Pamatotas šaubas par deklarētās cenas patiesumu — Deklarētā cena, kas ir zemāka par citos darījumos ar līdzīgām precēm maksāto cenu

11

2016/C 305/17

Lieta C-249/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. maijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Saale Kareda/Stefan Benkö

12

2016/C 305/18

Lieta C-276/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. maijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

13

2016/C 305/19

Lieta C-291/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 23. maijā iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona (Spānija) – Schweppes S.A./Exclusivas Ramírez S.L. u.c.

13

2016/C 305/20

Lieta C-293/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. maijā iesniedza Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta (Spānija) – Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado un Syngenta Agro, S.A.

14

2016/C 305/21

Lieta C-295/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. maijā iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Murcia (Spānija) – Europamur Alimentacíon S. A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

15

2016/C 305/22

Lieta C-324/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. jūnijā iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 – Santa Cruz de Tenerife (Spānija) – Dragados S.A./Cabildo Insular de Tenerife

16

2016/C 305/23

Lieta C-325/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 9. jūnijā iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Industrias Químicas del Vallés, S.A./Administración General del Estado un Sapec Agro, S.A.

16

2016/C 305/24

Lieta C-327/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 10. jūnijā iesniedza Conseil d’État (Francija) – Marc Jacob/Ministre des finances et des comptes publics

17

2016/C 305/25

Lieta C-334/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. jūnijā iesniedza Audiencia Provincial de Albacete (Spānija) – José Luís Núñez Torreiro/Seguros Chartis Europe S.A.

17

2016/C 305/26

Lieta C-340/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 16. jūnijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft – KABEG/Mutuelles du Mans Assurances IARD SA (MMA IARD)

18

2016/C 305/27

Lieta C-363/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. jūnijā – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

19

2016/C 305/28

Lieta C-373/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2016. gada 22. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-50/06 RENV II un T-69/06 RENV II: Īrija un Aughinish Alumina Ltd/Eiropas Komisija 2016. gada 6. jūlijā iesniedza Aughinish Alumina Ltd

19

2016/C 305/29

Lieta C-379/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 27. aprīļa spriedumu lietā T-556/11 European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 7. jūlijā iesniedza European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

20

 

Vispārējā tiesa

2016/C 305/30

Lieta T-491/07 RENV: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums – CB/Komisija Konkurence — Uzņēmumu apvienības lēmums — Maksājuma karšu izdošanas tirgus Francijā — Lēmums, ar ko tiek konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Tarifu pasākumi, ko piemēro “jaunpienācējiem” — Iestāšanās tiesības un “pircēja funkcijas regulēšanas” un “pasīvo aktivizēšanas” mehānismi — Konkrētais tirgus — Konkurences ierobežojums seku dēļ — EKL 81. panta 3. punkts — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Labas pārvaldības princips — Samērīgums — Tiesiskā noteiktība

22

2016/C 305/31

Lieta T-326/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 12. jūlija spriedums – Komisija/Thales développement et coopération Šķīrējklauzula — Ceturtā un piektā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu jomā — Līgumi par projektiem saistībā ar tiešā metanola kurināmā elementu izstrādi un attīstību — Līguma spēka neesamība tīšas maldināšanas dēļ — Atlīdzināšana Savienības finansiālajiem līdzdalībniekiem — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Noilgums — Francijas un Beļģijas tiesību piemērošana — Tiesības uz aizstāvību — Procenti

23

2016/C 305/32

Lieta T-349/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 4. jūlija spriedums – Orange Business Belgium/Komisija Publiski pakalpojumu līgumi — Iepirkuma procedūra — “Eiropas telemātikas pakalpojumu iestāžu datu savstarpējai apmaiņai — Jaunā paaudze (TESTA-ng)” sniegšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana — Pārskatāmība — Vienlīdzīga attieksme — Nediskriminācija — Pienākums norādīt pamatojumu

24

2016/C 305/33

Lieta T-424/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums – Jinan Meide Casting/Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementu imports — Galīgais antidempinga maksājums — Normālās vērtības aprēķinu konfidencialitāte — Savlaicīgi sniegta informācija — Termiņš lēmuma par uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu pieņemšanai — Tiesības uz aizstāvību — Vienlīdzīga attieksme — Atpakaļejoša spēka aizlieguma princips — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. – 11. punkts, 3. panta 1. – 3. punkts, 6. panta 7. punkts, 19. panta 1. un 5. punkts un 20. panta 2. un 4. punkts

25

2016/C 305/34

Lieta T-516/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums – CW/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā — Līdzekļu iesaldēšana — Prasītāja vārda iekļaušana, balstoties uz jaunu pamatojumu pēc iepriekšējo līdzekļu iesaldēšanas pasākumu atcelšanas — Tiesības uz īpašumu — Samērīgums — Kļūda faktos — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Ārpuslīgumiskā atbildība — Cēloņsakarība

25

2016/C 305/35

Lieta T-518/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 5. jūlija spriedums – Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (“MACCOFFEE”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MACCOFFEE” — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “McDONALD’S” — Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 8. panta 5. punkts — Preču zīmju saime — Netaisnīgi gūts labums no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas — Atzīšana par spēkā neesošu

26

2016/C 305/36

Lieta T-545/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums – Al Matri/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret personām, kas atbildīgas par valsts līdzekļu piesavināšanos, un ar tām saistītām personām un vienībām — Līdzekļu iesaldēšana — Personu, vienību un struktūru saraksts, kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda iekļaušana sarakstā — Faktiskā pamata nepietiekamība — Kļūda faktos — Kļūda tiesību piemērošanā — Tiesības uz īpašumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Samērīgums — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Pienākums norādīt pamatojumu

27

2016/C 305/37

Lieta T-82/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 7. jūlija spriedums – Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (“LUCEO”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “LUCEO” — Absolūts atteikuma pamats — Reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas laikā pastāvējusi ļaunticība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts

27

2016/C 305/38

Lieta T-224/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 30. jūnija spriedums – CW/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā — Līdzekļu iesaldēšana — Pagarināšana — Tiesības uz īpašumu — Samērīgums — Kļūda faktos — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Ārpuslīgumiskā atbildība

28

2016/C 305/39

Lieta T-567/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 29. jūnija spriedums – Group/EUIPO – Iliev (“GROUP Company TOURISM & TRAVEL”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “GROUP Company TOURISM & TRAVEL” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas nereģistrētas preču zīmes “GROUP Company TOURISM & TRAVEL” — Relatīvs atteikuma pamats — Valstu tiesību aktu piemērošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts — Pierādījumi par valsts tiesību saturu — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 2. punkta d) apakšpunkts — Apelācijas padomei sniegto pierādījumu neņemšana vērā — Apelācijas padomes rīcības brīvība — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts

29

2016/C 305/40

Lieta T-661/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. jūlija spriedums – Latvija/Komisija ELVGF, ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Vienotas likmes finanšu korekcija — Savstarpējā atbilstība — Obligātās prasības labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem — Standarti — Regulas (EK) Nr. 1782/2003 5. panta 1. punkts un IV pielikums — Regulas (EK) Nr. 73/2009 6. panta 1. punkts un III pielikums

29

2016/C 305/41

Lieta T-96/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 6. jūlija spriedums – Mozzetti/EUIPO – di Lelio (“Alfredo alla Scrofa”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Alfredo alla Scrofa” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “L’ORIGINALE ALFREDO” — Lūgums sniegt pierādījumus par izmantošanu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. punkts — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

30

2016/C 305/42

Lieta T-97/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 6. jūlija spriedums – Mozzetti/EUIPO – di Lelio (“ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “ALFREDO’S GALLERY alla Scrofa Roma” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “L’ORIGINALE ALFREDO” — Lūgums sniegt pierādījumus par izmantošanu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. punkts — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

31

2016/C 305/43

Lieta T-167/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 5. jūlija spriedums – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (“NEUSCHWANSTEIN”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “NEUSCHWANSTEIN” — Absolūti atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Aprakstoša rakstura neesamība — Atšķirtspēja — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Ļaunticības neesamība

31

2016/C 305/44

Lieta T-420/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. jūlija spriedums – Thun 1794/EUIPO – Adekor (Grafiski dekoratīvi simboli) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo grafiskus dekoratīvus simbolus — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Agrāka dizainparauga izpaušana — Novitātes neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 5. un 7. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts

32

2016/C 305/45

Lieta T-431/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 7. jūlija spriedums – Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (“FRUIT”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “FRUIT” — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. pants un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Ārēja preču zīmes izmantošana

33

2016/C 305/46

Lieta T-560/15 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 6. jūlija spriedums – LM/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Apgādnieka zaudējuma pensija — Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. un 27. pants — Pamattiesību hartas 25. pants — Mirušā ierēdņa šķirtā laulātā tiesības — Uzturlīdzekļi, kas ir jāmaksā mirušajam ierēdnim

33

2016/C 305/47

Lieta T-494/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 10. jūnija rīkojums – Klymenko/Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas pieņemti saistībā ar situāciju Ukrainā — Līdzekļu iesaldēšana — Personu, vienību un struktūru saraksts, attiecībā uz kurām piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu — Prasītāja vārda iekļaušana — Termiņš prasības celšanai — Pieņemamība — Ietveršanas sarakstā pamatotības pierādīšana — Acīmredzami pamatota prasība

34

2016/C 305/48

Lieta T-440/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. jūnija rīkojums – European Dynamics Luxembourg u.c./EMA Prasība atcelt tiesību aktu — Publiski pakalpojumu līgumi — Darījumu apstrāde tiešsaistē — Ārējo pakalpojumu sniegšana lietojumprogrammu jomā — Daudzpusējs pamatlīgums pēc kaskādes principa EMA/2012/l0/ICT — Prasītājiem adresēts pieprasījums par pakalpojumu sniegšanu — Jaunu kritēriju iekļaušana — Prasības priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

35

2016/C 305/49

Lieta T-588/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. jūnija rīkojums – GABO:mi/Komisija Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Dotāciju nolīgumi — Maksājumu apturēšana — Apturēšanas atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

35

2016/C 305/50

Lieta T-590/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 24. jūnijā rīkojums – Onix Asigurări/AEAPP Prasība sakarā ar bezdarbību, prasība atcelt tiesību aktu un prasība par zaudējumu atlīdzību — Pieprasījums uzsākt izmeklēšanu par apgalvoto Savienības tiesību pārkāpumu — EAAPI lēmums par izmeklēšanas neuzsākšanu — Apelācijas padomes lēmums noraidīt apelāciju kā nepieņemamu — Termiņš prasības celšanai — Nepārsūdzams akts — Formas prasību neievērošana — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota

36

2016/C 305/51

Lieta T-629/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 17. jūnija rīkojums – Hako/EUIPO (“SCRUBMASTER”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “SCRUBMASTER” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

37

2016/C 305/52

Lieta T-4/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 2. jūnija rīkojums – Rabbit/EUIPO – DMG Media (“rabbit”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

38

2016/C 305/53

Lieta T-260/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. maijā – Zviedrija/Komisija

38

2016/C 305/54

Lieta T-307/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. jūnijā – CEE Bankwatch Network/Komisija

39

2016/C 305/55

Lieta T-310/16: Prasība, kas celta 2016. gada 20. jūnijā – Foshan Lihua Ceramic/Komisija

40

2016/C 305/56

Lieta T-311/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. jūnijā – Siemens Industry Software/Komisija

41

2016/C 305/57

Lieta T-312/16: Prasība, kas celta 2016. gada 20. jūnijā – Walfood/EUIPO – Romanov Holding (“CHATKA”)

42

2016/C 305/58

Lieta T-319/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. jūnijā – BASF Antwerpen/Komisija

43

2016/C 305/59

Lieta T-324/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. jūnijā – VF Europe/Komisija

44

2016/C 305/60

Lieta T-328/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. jūnijā – Paice/EUIPO – Blackmore (“DEEP PURPLE”)

44

2016/C 305/61

Lieta T-334/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 11. aprīļa spriedumu lietā F-41/15 DISS II FN u.c./CEPOL2016. gada 20. jūnijā iesniedza FN, FP un FQ

45

2016/C 305/62

Lieta T-338/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 11. aprīļa spriedumu lietā F-77/15 Zink/Komisija 2016. gada 22. jūnijā iesniedza Richard Zink

46

2016/C 305/63

Lieta T-340/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. jūnijā – Flatworld Solutions/EUIPO – Outsource2India (“Outsource 2 India”)

47

2016/C 305/64

Lieta T-346/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. jūnijā – CSL Behring/EUIPO – Vivatrex (“Vivatrex”)

47

2016/C 305/65

Lieta T-349/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. jūnijā – Bank Saderat Iran/Padome

48

2016/C 305/66

Lieta T-351/16: Prasība, kas celta 2016. gada 1. jūlijā – Belgacom International Carrier Services/Komisija

49

2016/C 305/67

Lieta T-356/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. jūlijā – Brita/EUIPO – Aquis Wasser-Luft-Systeme (“maxima”)

50

2016/C 305/68

Lieta T-363/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. jūlijā – Zoetis Belgium/Komisija

50

2016/C 305/69

Lieta T-364/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. jūlijā – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Komisija

51

2016/C 305/70

Lieta T-367/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. jūlijā – Brunner/EUIPO – CBM (“H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE”)

52

2016/C 305/71

Lieta T-533/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 10. jūnija rīkojums – Lietuva/Komisija

53

2016/C 305/72

Lieta T-269/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. jūnija rīkojums – Gain Capital UK/EUIPO – Citigroup (“CITY INDEX”)

53

2016/C 305/73

Lieta T-83/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. jūnija rīkojums – Swatch/EUIPO – L’atelier Wysiwyg (“wysiwatch WhatYouSeeIsTheWatchYouGet”)

53


LV

 

Top