Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:260:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 260, 2016. gada 18. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 260

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 18. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 260/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 260/02

Apvienotās lietas C-260/14 un C-261/14: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Curtea de Apel Bacău (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Regula (EK) Nr. 1083/2006 — Līguma, kura priekšmets ir subsidētas darbības īstenošana, slēgšanas tiesību piešķiršana, ko veic līdzekļu saņēmējs, kurš rīkojas kā līgumslēdzēja iestāde — “Pārkāpuma” jēdziens — Kritērijs attiecībā uz “Savienības tiesību pārkāpumu” — Valsts tiesību aktiem pretējas iepirkuma procedūras — Dalībvalstu veiktu finanšu korekciju raksturs — Administratīvie pasākumi vai sodi

2

2016/C 260/03

Lieta C-396/14: Tiesas (virspalāta) 2016. gada 24. maija spriedums (Klagenævnet for Udbud (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 267. pants — Tiesas kompetence — Iesniedzējiestādes atzīšana par tiesu — Publiskais iepirkums dzelzceļa infrastruktūru jomā — Sarunu procedūra — Direktīva 2004/17/EK — 10. pants — 51. panta 3. punkts — Vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem princips — Grupa, kas sastāv no divām sabiedrībām un kura tika pieņemta kā pretendente — Piedāvājums, ko iesniegusi viena no divām sabiedrībām savā vārdā, kad otra sabiedrība tika atzīta par bankrotējušu — Sabiedrība, kas viena pati tiek uzskatīta par atbilstošu pretendenti — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana šai sabiedrībai

3

2016/C 260/04

Lieta C-550/14: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — Apgrieztā iekasēšana — 198. panta 2. punkts — Zelta materiāli vai pusfabrikāti — Jēdziens — 199. panta 1. punkta d) apakšpunkts un VI pielikums — Lietoti materiāli, atkritumi un lūžņi — Stieņi, kuri rodas no dažādu priekšmetu un lūžņu sakausējuma un kuri paredzēti, lai iegūtu zeltu ar provi 325 tūkstošdaļas vai augstāku

4

2016/C 260/05

Lieta C-559/14: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 25. maija spriedums (Augstākā tiesa (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Pagaidu un aizsardzības pasākumu atzīšana un izpilde — Sabiedriskās kārtības jēdziens

4

2016/C 260/06

Lieta C-607/14: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — Atbrīvošana no atbildības — 135. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Darījumi, kas skar maksājumus un pārskaitījumus — Jēdziens — Kino biļešu iegāde pa telefonu vai internetā — Maksājums ar debetkarti vai kredītkarti — Tā sauktie “maksājuma ar karti apstrādes” pakalpojumi

5

2016/C 260/07

Lieta C-48/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – État belge, SPF Finances/NN (L) International SA, agrāk ING International SA, ING (L) Dynamic SA tiesību un saistību pārņēmēja Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiešie nodokļi — Kapitāla brīva aprite — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 69/335/EEK — 2., 4., 10. un 11. pants — Direktīva 85/611/EEK — EKL 10. un 293. pants — Ikgadējais kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu nodoklis — Nodokļu dubulta uzlikšana — Saskaņā ar ārvalsts tiesībām dibināto kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem piemērojamais sods

6

2016/C 260/08

Lieta C-130/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Sestā direktīva 77/388/EEK — Atbrīvojums no nodokļa — 13. panta B daļas d) punkta 3. apakšpunkts — Darījumi, kas skar maksājumus un pārskaitījumus — Jēdziens — Biļešu uz izrādēm vai citiem pasākumiem iegāde — Maksājums ar debetkarti vai kredītkarti — Tā dēvētie “maksājuma ar karti apstrādes” pakalpojumi

7

2016/C 260/09

Lieta C-198/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Invamed Group Ltd u.c./Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — XVII sadaļa — Transportlīdzekļi — 87. nodaļa — Automobiļi, traktori, divriteņi un citi zemes transportlīdzekļi, to daļas un piederumi — Pozīcijas 8703 un 8713 — Transportlīdzekļi ar elektromotoru, kuru darbina baterija — Jēdziens “invalīdi”

7

2016/C 260/10

Lieta C-224/15 P: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums – Rose Vision, SL/Komisija Apelācija — Eiropas Savienības finansētie projekti pētniecības jomā — Revīzijas, kurās konstatētas nelikumības dažu projektu īstenošanā — Komisijas lēmumi, ar kuriem aptur saistībā ar dažiem projektiem maksājamo summu izmaksu — Prasība sakarā ar atbildību — Noraidīšana — Pamatojums

8

2016/C 260/11

Lieta C-244/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. pants — EEZ līguma 40. pants — Mantojuma nodoklis — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts atbrīvojums no mantojuma nodokļa par galveno dzīvesvietu ar nosacījumu, ka mantinieks pastāvīgi dzīvo šajā dalībvalstī — Ierobežojums — Attaisnojums

9

2016/C 260/12

Lieta C-262/15: Tiesas (devītā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GD European Land Systems – Steyr GmbH/Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Preču klasifikācija — Regula (EEK) Nr. 2658/87 — Kombinētā nomenklatūra — pozīcija 8710 un apakšpozīcija 9305 91 00 — XVII sadaļas 3. piezīme un 93. nodaļas 1. piezīmes c) punkts — Tanki un citas motorizētās kaujas bruņumašīnas — Kaujas ieroči — Torņa sistēmas klasificēšana

9

2016/C 260/13

Lieta C-273/15: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ZS “Ezernieki”/Lauku atbalsta dienests Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonds — Regulas (EK) Nr. 1257/1999 un Nr. 817/2004 — Atbalsts lauku attīstībai — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Platības palielinājums, kurš pieteikts piecu gadu saistību perioda laikā un ar kuru tiek pārsniegts paredzētais slieksnis — Sākotnējo saistību aizstāšana ar jaunām saistībām — Saņēmēja neievērots pienākums iesniegt ikgadējo atbalsta maksājuma iesniegumu — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko likts atmaksāt visu vairākus gadus izmaksāto atbalstu — Samērīguma princips — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. un 52. pants

10

2016/C 260/14

Lieta C-286/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Latvijas propāna gāze” Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Pozīcija 2711 — Naftas gāze un citādi gāzveida ogļūdeņraži — Viela, kas piešķir pamatīpašības — Sašķidrināta naftas gāze

11

2016/C 260/15

Lieta C-300/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 26. maija spriedums (Tribunal administratif (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l'administration des contributions directes Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 21. un 45. pants — Personu un darba ņēmēju brīva pārvietošanās un uzturēšanās brīvība — Ienākuma nodoklis — Vecuma pensija — Nodokļu atlaide pensionāriem — Piešķiršanas nosacījumi — Rīcībā esoša valsts nodokļu administrācijas izdota nodokļu ieturēšanas apliecība

12

2016/C 260/16

Lieta C-108/16 PPU: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 24. maija spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eiropas apcietināšanas ordera, kas izdots attiecībā uz Paweł Dworzecki, izpilde Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — Eiropas apcietināšanas orderis — 4.a panta 1. punkts — Nodošanas starp dalībvalstīm procedūras — Izpildes nosacījumi — Fakultatīvas neizpildīšanas pamati — Izņēmumi — Obligāta izpilde — Aizmuguriski piespriests sods — Jēdzieni “tiesas pavēstes personiska saņemšana” un “oficiāla paziņošana ar citiem līdzekļiem” — Savienības tiesību autonomi jēdzieni

13

2016/C 260/17

Lieta C-319/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 23. marta rīkojums (Cour administrative d'appel de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

13

2016/C 260/18

Lieta C-520/15: Tiesas (astotā palāta) 2016. gada 25. februāra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Itālija) – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglaments — 53. panta 2. punkts — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. panta otrā daļa un 54. pants — Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija — 6. panta 1. punkts — Īpaša petīcija Itālijas Republikas prezidentam — Tiesvedības dalībnieka iebildumi pret prasību — Minētās īpašās petīcijas pārveidošana par prasību tiesā — Savienības tiesību īstenošana — Neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

14

2016/C 260/19

Lieta C-63/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 23. novembra rīkojumu lietā T-766/14 Actega Terra GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 4. februārī iesniedza Actega Terra GmbH

15

2016/C 260/20

Lieta C-124/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. februārī iesniedza Amtsgericht München (Vācija) – krimināllieta pret Ianos Tranca

15

2016/C 260/21

Lieta C-188/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. aprīlī iesniedza Landgericht München I (Vācija) – krimināllieta pret Ionel Opria

16

2016/C 260/22

Lieta C-195/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 7. aprīlī iesniedza Amtsgericht Kehl (Vācija) – I

17

2016/C 260/23

Lieta C-201/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. aprīlī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Majid auch Madzhdi Shiri

18

2016/C 260/24

Lieta C-210/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. aprīlī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

18

2016/C 260/25

Lieta C-213/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 18. aprīlī iesniedza Amtsgericht München (Vācija) – krimināllieta pret Tanja Reiter

20

2016/C 260/26

Lieta C-230/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. aprīlī iesniedza Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Vācija) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

21

2016/C 260/27

Lieta C-233/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya

21

2016/C 260/28

Lieta C-234/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

22

2016/C 260/29

Lieta C-235/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejo de Gobierno del Principado de Asturias

23

2016/C 260/30

Lieta C-236/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón

24

2016/C 260/31

Lieta C-237/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 25. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón

25

2016/C 260/32

Lieta C-244/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 16. februāra rīkojumu lietā T-296/15 Industrias Químicas del Vallés/Komisija 2016. gada 27. aprīlī iesniedza Industrias Químicas del Vallés, S.A.

25

2016/C 260/33

Lieta C-246/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. aprīlī iesniedza Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Itālija) – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

26

2016/C 260/34

Lieta C-248/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. maijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Austria Asphalt GmbH & Co OG/Bundeskartellanwalt

27

2016/C 260/35

Lieta C-253/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 3. maijā iesniedza cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) – Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS u.c.

28

2016/C 260/36

Lieta C-256/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 9. maijā iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg

29

2016/C 260/37

Lieta C-258/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 9. maijā iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Finnair Oyj/Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

29

2016/C 260/38

Lieta C-262/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. maijā iesniedza Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Shields & Sons Partnership/The Commissioners for Her Majesty's of Revenue and Customs

30

2016/C 260/39

Lieta C-266/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 13. maijā iesniedza High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

31

2016/C 260/40

Lieta C-267/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 13. maijā iesniedza Supreme Court of Gibraltar (Apvienotā Karaliste) – Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff/The Hon. Gilbert Licudi QC MP Minister for Justice

32

2016/C 260/41

Lieta C-280/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 11. marta rīkojumu lietā T-439/15 Amrita u.c./Komisija 2016. gada 17. maijā iesniedza Società cooperativa Amrita arl u.c.

33

2016/C 260/42

Lieta C-288/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. maijā iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – IK “L.Č.”

35

2016/C 260/43

Lieta C-300/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2016. gada 16. marta spriedumu lietā T-103/14 Frucona Košice a.s./Eiropas Komisija 2016. gada 26. maijā iesniedza Eiropas Komisija

35

2016/C 260/44

Lieta C-545/15: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 16. marta rīkojums – Eiropas Komisija/Polijas Republika

36

2016/C 260/45

Lieta C-546/15: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 10. marta rīkojums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

37

2016/C 260/46

Lieta C-565/15: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 17. marta rīkojums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hans-Peter Ofenböck, piedaloties Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich

37

 

Vispārējā tiesa

2016/C 260/47

Apvienotās lietas no T-426/10 līdz T-429/10 un no T-438/12 līdz T-441/12: Vispārējās tiesas 2016. gada 2. jūnija spriedums – Moreda-Riviere Trefilerías u.c./Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus — Cenu noteikšana, tirgus sadale un apmaiņa ar konfidenciālu komercinformāciju — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Ekonomiska vienība — Tieša līdzdalība pārkāpumā — Mātesuzņēmumu atvasināta atbildība — Uzņēmumu pēctecība — Salikts pārkāpums — Vienots un turpināts pārkāpums — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Atpakaļejoša spēka aizlieguma un soda tiesiskuma principu pārkāpums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Maksātspēja — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Pārskatīšanas lūgums — Faktisko apstākļu izmaiņu neesamība — Noraidījuma vēstule — Nepieņemamība

38

2016/C 260/48

Lieta T-805/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 25. maija rīkojums – Stagecoach Group/EUIPO (“MEGABUS.COM”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MEGABUS.COM” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Aprakstošs raksturs — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts — Regulas Nr. 207/2009 75. pants — Acīmredzami nepieņemama un acīmredzami juridiski nepamatota prasība

39

2016/C 260/49

Lieta T-235/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 23. maija rīkojums – Pari Pharma/EMA Pagaidu noregulējums — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — EMA rīcībā esoši dokumenti, kas attiecas uz uzņēmuma iesniegtu informāciju saistībā ar pieteikumu par atļauju zāļu laišanai tirgū — Rīkojums, ar kuru ir uzdots apturēt tāda lēmuma izpildi, ar ko trešajai personai ir piešķirta piekļuve dokumentiem — Pieteikums par atcelšanu — Apstākļu izmaiņu neesamība — Vispārējās tiesas Reglamenta 159. pants

39

2016/C 260/50

Lieta T-324/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 10. maija rīkojums – Volkswagen/EUIPO – Andrã (“BAG PAX”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “BAG PAX” — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

40

2016/C 260/51

Lieta T-581/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 25. maija rīkojums – Syndial/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti saistībā ar procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi pret Itāliju — Direktīvu 2011/92/ES un 1999/13/EK iespējama neievērošana — Bijušās rūpnieciskās teritorijas (Cengio Saliceto) sanācija — Piekļuves atteikums — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

41

2016/C 260/52

Lieta T-211/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. maijā – Caviro Distillerie u.c./Komisija

41

2016/C 260/53

Lieta T-230/16: Prasība, kas celta 2016. gada 11. maijā – C & J Clark International/Komisija

42

2016/C 260/54

Lieta T-237/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. maijā – NI/EDAU

43

2016/C 260/55

Lieta T-238/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. maijā – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Scouring Environnement

44

2016/C 260/56

Lieta T-251/16: Prasība, kas celta 2016. gada 20. maijā – Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai ģenerāldirektors/Komisija

45

2016/C 260/57

Lieta T-262/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. maijā – Globo Media/EUIPOGlobo Comunicação e Participações (“GLOBO MEDIA”)

46

2016/C 260/58

Lieta T-270/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 18. marta spriedumu lietā F-23/15 Kerstens/Komisija 2016. gada 28. maijā iesniedza Petrus Kerstens

47

2016/C 260/59

Lieta T-280/16: Prasība, kas celta 2016. gada 26. maijā – GeoClimaDesign/EUIPO – GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie (“GEO”)

48

2016/C 260/60

Lieta T-281/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. jūnijā – Solelec u.c./Parlaments

48

2016/C 260/61

Lieta T-285/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. maijā – Dominator International/EUIPO (“DREAMLINE”)

49

2016/C 260/62

Lieta T-286/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. jūnijā – Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Tualetes poda vāks)

50

2016/C 260/63

Lieta T-288/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. jūnijā – Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (“M’Cooky”)

51

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 260/64

Lieta F-108/12: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 7. jūnija rīkojums – Verile/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts — Valsts pensiju sistēmā iegūto pensijas tiesību nodošana Savienības pensiju shēmā — Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājums — Pārsūdzība — Atcelšana — Apelācijas sūdzība — Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājuma atcelšanas prasījumu pārkvalificēšana — Atcelšanas prasījumu interpretācija tādējādi, ka ar tiem ir lūgts atcelt lēmumu atzīt ieskaitāmos izdienas gadus pēc pensijas tiesību nodošanas — Prasījumu noraidīšana — Spriedums apelācijas tiesvedībā, kas ir stājies likumīgā spēkā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

52

2016/C 260/65

Lieta F-146/15: Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2016. gada 8. jūnija rīkojums – Massoulié/Parlaments Civildienests — Ierēdņi — Parlaments — Starpiestāžu pārcelšana — 2014. gada paaugstināšana amatā — Lūgums pārvērst novērtējuma ziņojumus nopelnu punktos — Lūguma pārkvalificēšana par sūdzību — Civildienesta noteikumu 90. pants — Acīmredzama nepieņemamība

52


LV

 

Top