EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:208:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 208, 2016. gada 10. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 208

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 10. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

 

EIROPAS PARLAMENTS
2013.–2014. GADA SESIJA
2013. gada 21.–24. oktobra sēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 32 E, 4.2.2014.
PIEŅEMTIE TEKSTI

1


 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2013. gada 22. oktobris

2016/C 208/01

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra rezolūcija par stāvokli cilvēktiesību jomā Sāhelas reģionā (2013/2020(INI))

2

2016/C 208/02

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra rezolūcija par vietējām pašvaldībām un pilsonisko sabiedrību – Eiropas apņemšanās atbalstīt ilgtspējīgu attīstību (2012/2288(INI))

25

2016/C 208/03

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra rezolūcija par izglītības pārvērtēšanu (2013/2041(INI))

32

2016/C 208/04

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra rezolūcija par pirmspievienošanās palīdzībai paredzēto Eiropas Savienības budžeta līdzekļu pārvaldību tiesu sistēmu darbības uzlabošanas un korupcijas apkarošanas jomā kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs (2011/2033(INI))

43

2016/C 208/05

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra rezolūcija par Komisijas ziņojumu Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem par to, kā tiek īstenots Padomes Ieteikums (2009/C 151/01) par pacientu drošību, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju profilaksi un kontroli (2013/2022(INI))

55

2016/C 208/06

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra rezolūcija par maldinošu reklāmu (2013/2122(INI))

67

 

Trešdiena, 2013. gada 23. oktobris

2016/C 208/07

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par zināšanām par jūru 2020. gada perspektīvā – jūras gultnes kartografēšana ilgtspējīgas zivsaimniecības sekmēšanai (2013/2101(INI))

71

2016/C 208/08

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par klimata pārmaiņu konferenci Varšavā, Polijā (COP 19) (2013/2666(RSP))

78

2016/C 208/09

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu – ieteicamie pasākumi un iniciatīvas (galīgais ziņojums) (2013/2107(INI))

89

2016/C 208/10

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par e-tiesiskuma rīcības plānu 2014.–2018. gadam (2013/2852(RSP))

117

2016/C 208/11

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par Eiropas kaimiņattiecību politiku, virzību uz spēcīgāku partnerību – EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (2013/2621(RSP))

119

2016/C 208/12

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par Eiropas Ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu – 2013. gada prioritāšu īstenošana (2013/2134(INI))

137

2016/C 208/13

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem (2013/2827(RSP))

148

2016/C 208/14

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par SWIFT nolīguma darbības apturēšana Nacionālās drošības aģentūras veiktās novērošanas dēļ (2013/2831(RSP))

153

 

Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

2016/C 208/15

Eiropas Parlamenta 2013. gada 24. oktobra rezolūcija par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (2013/2081(INI))

157

2016/C 208/16

Eiropas Parlamenta 2013. gada 24. oktobra rezolūcija par īstenošanas ziņojumu par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektroniskajām komunikācijām (2013/2080(INI))

170


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Otrdiena, 2013. gada 22. oktobris

2016/C 208/17

P7_TA(2013)0425
Tarifu kvotas vīnam ***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz tarifu kvotām vīnam (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD))
P7_TC1-COD(2013)0099
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru attiecībā uz tarifu kvotām vīnam groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009

176

2016/C 208/18

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par makroekonomiskās finansiālās palīdzības piešķiršanu Kirgizstānas Republikai (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

177

2016/C 208/19

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm (COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

178

2016/C 208/20

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

310

2016/C 208/21

P7_TA(2013)0429
Kuģu pārstrāde ***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))
P7_TC1-COD(2012)0055
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013 par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK

474

2016/C 208/22

P7_TA(2013)0430
Eiropas statistika par demogrāfiju ***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))
P7_TC1-COD(2011)0440
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013 par Eiropas demogrāfijas statistiku

475

 

Trešdiena, 2013. gada 23. oktobris

2016/C 208/23

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD))

476

2016/C 208/24

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

493

2016/C 208/25

P7_TA(2013)0440
Narkotisko vielu prekursoru tirdzniecība starp Kopienu un trešām valstīm ***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))
P7_TC1-COD(2012)0250
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm

505

2016/C 208/26

Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku] (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))

506

2016/C 208/27

P7_TA(2013)0442
Narkotisko vielu prekursori ***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD))
P7_TC1-COD(2012)0261
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem

693

 

Ceturtdiena, 2013. gada 24. oktobris

2016/C 208/28

Eiropas Parlamenta 2013. gada 24. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2013 projektu, III iedaļa – Komisija (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD))

694

2016/C 208/29

P7_TA(2013)0451
Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2020. gadam***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))
P7_TC1-COD(2012)0337
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2013/ES par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem”

696

2016/C 208/30

P7_TA(2013)0452
Jonizējošā starojuma radītie draudi ***I
Eiropas Parlamenta 2013. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem (COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(COD))
P7_TC1-COD(2011)0254
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 24. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/…/ES, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem

697


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

***

Piekrišanas procedūra

**I

Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums

**II

Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums

***III

Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir atkarīgs no akta projektā ierosinātā juridiskā pamata.)

Parlamenta grozījumi:

Jaunais teksts ir norādīts treknā slīprakstā . Svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌vai svītrojumu. Aizstātās vietas norādītas, iezīmējot jauno tekstu treknā slīprakstā un dzēšot vai svītrojot tekstu, kurš tiek aizstāts.

LV

 

Top