Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:198:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 198, 2015. gada 15. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 198

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 15. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 198/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 198/02

Apvienotās lietas no C-446/12 līdz C-449/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – W. P. Willems/Burgemeester van Nuth (C-446/12), H. J. Kooistra/Burgemeester van Skarsterlân (C-447/12), M. Roest/Burgemeester van Amsterdam (C-448/12), L. J. A. van Luijk/Burgemeester van Den Haag (C-449/12) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Biometriska pase — Biometriski dati — Regula (EK) Nr. 2252/2004 — 1. panta 3. punkts — 4. panta 3. punkts — Apkopoto datu izmantošana citiem mērķiem, nevis pasu un ceļošanas dokumentu izsniegšanai — Biometriskus datus saturošu datubāzu izveidošana un izmantošana — Tiesiskās garantijas — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7. un 8. pants — Direktīva 95/46/EK — 6. un 7. pants — Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību — Tiesības uz personas datu aizsardzību — Piemērošana identifikācijas kartēm

2

2015/C 198/03

Apvienotās lietas C-317/13 un C-679/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Kontroles pasākumu piemērošana jaunai psihoaktīvai vielai — Juridiskā pamata noteikšana — Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās piemērojamās atbilstošās tiesību normas — Pārejas noteikumi — Atvasināts juridiskais pamats — Apspriešanās ar Parlamentu

3

2015/C 198/04

Lieta C-388/13: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/UPC Magyarország Kft. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2005/29/EK — Negodīga komercprakse — Telekomunikāciju uzņēmuma sniegta maldinoša informācija vienam no tā klientiem, kas pēdējam minētajam rada papildu izmaksas — “Maldinošas komercprakses” kvalifikācija

3

2015/C 198/05

Lieta C-409/13: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 14. aprīļa spriedums – Eiropas Savienības Padome/Eiropas Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Makrofinansiālā palīdzība trešajām valstīm — Komisijas lēmums atsaukt pamatregulas priekšlikumu — LES 13. panta 2. punkts un 17. pants — LESD 293. pants — Kompetences piešķiršanas princips — Institucionālā līdzsvara princips — Lojālas sadarbības princips — LESD 296. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

4

2015/C 198/06

Lieta C-477/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2005/36/EK — 10. pants — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana — Pieeja arhitekta profesijai — Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nav uzskaitīti V pielikuma 5.7.1. punktā — Jēdzieni “īpaši un izņēmuma iemesli” un “arhitekts”

5

2015/C 198/07

Lieta C-527/13: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 14. aprīļa spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vīriešu un sieviešu dzimuma darba ņēmēji — Vienlīdzīga attieksme sociālā nodrošinājuma jautājumos — Direktīva 79/7/EEK — 4. pants — Direktīva 97/81/EK — UNICE, CEEP un EAK pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu — Pabalstu aprēķināšana — Iemaksu nepilnību integrācijas sistēma — Nepilna darba laika darba ņēmēji un pilna darba laika darba ņēmēji

6

2015/C 198/08

Lieta C-540/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās datuma noteikšana — Juridiskā pamata noteikšana — Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piemērojamās tiesību normas — Pārejas noteikumi — Atvasināts juridiskais pamats — Apspriešanās ar Parlamentu

7

2015/C 198/09

Lieta C-557/13: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hermann Lutz/Elke Bäuerle, ECZ Autohandel GmbH maksātnespējas administratore Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 1346/2000 — 4. un 13. pants — Maksātnespējas procedūra — Maksājums, kas veikts pēc maksātnespējas procedūras sākšanas, pamatojoties uz apķīlāšanu, kas veikta pirms šī datuma — Kreditoru interesēm kaitējoša juridiska akta apstrīdēšanas prasība — Noilguma, apstrīdēšanas prasības celšanas un prasības celšanas termiņi — Apstrīdēšanas prasības formas noteikumi — Piemērojamie tiesību akti

7

2015/C 198/10

Lieta C-570/13: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Karoline Gruber/Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2011/92/ES — Noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Tirdzniecības centra būvniecība — Administratīvā lēmuma neveikt ietekmes uz vidi novērtējumu saistošais spēks — Sabiedrības līdzdalības neesamība

8

2015/C 198/11

Lieta C-591/13: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļu tiesību akti — Noteiktu kapitāla aktīvu atsavināšanas pret atlīdzību ceļā gūta kapitāla pieauguma aplikšanas ar nodokli atlikšana — Nodokļa piedziņa — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — LESD 49. pants — EEZ līguma 31. pants — Atšķirīga attieksme pret dalībvalsts teritorijā esošiem pastāvīgiem dibinājumiem un Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas kādas citas dalībvalsts teritorijā esošiem pastāvīgiem dibinājumiem — Samērīgums

9

2015/C 198/12

Lieta C-690/13: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Efeteio Thrakis (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Jēdziens — EKL 87. panta 1. punkts — Bankas iestādei piešķirtas privilēģijas — Sabiedrība, kas pilda sabiedrisko pakalpojumu saistības — Pastāvošs un jauns atbalsts — EKL 88. panta 3. punkts — Valsts tiesas pilnvaras

9

2015/C 198/13

Lieta C-3/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o./T-Mobile Polska SA, iepriekš Polska Telefonia Cyfrowa SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/21/EK — 7. un 20. pants — Strīdu starp uzņēmumiem, kas nodrošina elektronisko komunikāciju tīklus vai pakalpojumus, atrisināšana — Pienākums piemērot 7. panta 3. punktā paredzēto procedūru — Pasākums, kam var būt ietekme uz dalībvalstu starptautisko tirdzniecību — Direktīva 2002/19/EK — 5. pants — Valsts regulatīvo iestāžu tiesības un pienākumi saistībā ar piekļuvi un savstarpēju savienojumu — Direktīva 2002/22/EK — 28. pants — Numuri, kas nav piesaistīti noteiktai ģeogrāfiskai atrašanās vietai

10

2015/C 198/14

Lieta C-42/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Nekustamā īpašuma noma — Elektrības, siltuma un ūdens piegāde, kā arī atkritumu savākšana — Līgums starp iznomātāju un šo preču un pakalpojumu piegādātājiem — Nomniekam piegādāti pakalpojumi, kas uzskatāmi par tādiem, ko veicis iznomātājs — Kopējie izdevumi — Nodokļa bāzes noteikšana — Iespēja kopējos izdevumus iekļaut nomas pakalpojumu nodokļa bāzē — Darījums, kurā ietilpst viens vienīgs pakalpojums vai vairāki neatkarīgi pakalpojumi

11

2015/C 198/15

Lieta C-76/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 14. aprīļa spriedums (Curtea de Apel Braşov (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mihai Manea/Instituția Prefectului județul Brașov – Serviciul Public Comunitar Regim de Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Iekšēja aplikšana ar nodokļiem — LESD 110. pants — Nodoklis, ko dalībvalsts iekasē par mehāniskajiem transportlīdzekļiem to pirmreizējas reģistrācijas vai īpašumtiesību maiņas brīdī — Neitralitāte starp lietotiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas ievesti no citām dalībvalstīm, un līdzīgiem valsts tirgū pieejamiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem

12

2015/C 198/16

Lieta C-143/14: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TMK Europe GmbH/Hauptzollamt Frankfurt (Oder) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Dempings — Konkrētu dzelzs vai tērauda cauruļvadu imports — Regula (EK) Nr. 384/96 — 3. panta 7. punkts — Zaudējumi rūpniecībai — Zināmi faktori — Cēloņsakarība — Izmeklēšanas par Kopienu attiecīgās nozares uzņēmumu praksi, kas vērsta pret konkurenci, neņemšana vērā — Regula (EK) Nr. 2320/97 — Spēkā esamība

13

2015/C 198/17

Lieta C-173/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums – European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd/Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) Apelācija — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā — Piešķiršanas kritēriji — Pārskatāmība — Objektīva novērtēšana — Prasība par zaudējumu atlīdzību

13

2015/C 198/18

Apvienotās lietas C-271/14 un C-273/14: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Conseil d'État (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – LFB Biomédicaments SA, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France) (C-271/14), Pierre Fabre Médicament SA (C-273/14)/Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cilvēkiem paredzētas zāles — Direktīva 89/105/EEK — 6. panta 3. un 5. punkts — Zāļu svītrošana no to farmaceitisko produktu saraksta, kurus apmaksā papildus fiksētajai hospitalizācijas maksai — Pienākums norādīt pamatojumu

14

2015/C 198/19

Lieta C-278/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiskie iepirkumi — Piegādes — Tehniskās specifikācijas — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi — Pārskatāmības pienākums — Atsauce uz kādas preču zīmes produkciju — Pretendenta piedāvātās produkcijas ekvivalentuma vērtējums — Atsauces produkcijas ražošanas izbeigšana

15

2015/C 198/20

Lieta C-164/14 P: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 24. februāra rīkojums – Pesquerias Riveirenses, SL u.c./Eiropas Savienības Padome Apelācijas sūdzība — Zivsaimniecības politika — Zivsaimniecības resursu saglabāšana — Zivju krājumi, kas ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets — Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas putasu krājuma ziemeļu un dienvidu sastāvdaļu aplūkošana kopumā, nosakot KPN — Prasības pieņemamība — Privātpersonas tieši neskarošs tiesību akts — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

15

2015/C 198/21

Lieta C-414/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2014. gada 26. jūnija spriedumu lietā T-541/11 Fundação Calouste Gulbenkian/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 2. septembrī iesniedza Fundação Calouste Gulbenkian

16

2015/C 198/22

Lieta C-113/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 6. martā iesniedza Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) – Breitsamer und Ulrich GmbH & CoKG/Landeshauptstadt München

16

2015/C 198/23

Lieta C-117/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 9. martā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH/Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA)

17

2015/C 198/24

Lieta C-119/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 9. martā iesniedza Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polija) – Biuro podróży “Partner” Sp. z o.o, Sp. komandytowa w Dąbrowie Górniczej/Prezes Urządu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

18

2015/C 198/25

Lieta C-131/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 8. janvāra spriedumu lietā T-58/13 Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE un Kazino Aigaiou AE/Eiropas Komisija 2015. gada 16. martā iesniedza Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE un Kazino Aigaiou AE

19

2015/C 198/26

Lieta C-135/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. martā iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Grieķijas Republika/Grigorios Nikiforidis

20

2015/C 198/27

Lieta C-143/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – G. E. Security BV/Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 198/28

Lieta C-144/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/Customs Support Holland BV

21

2015/C 198/29

Lieta C-145/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. martā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – K. Ruijssenaars, A. Jansen, citi lietas dalībnieki: Staatssecretaris van Infrastructuur un Milieu, Royal Air Maroc

22

2015/C 198/30

Lieta C-146/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. martā iesniedza Raad van State (Nīderlande) – J.H. Dees-Erf, citi lietas dalībnieki: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

22

2015/C 198/31

Lieta C-155/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 1. aprīlī iesniedza Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Zviedrija) – George Karim/Migrationsverket

23

2015/C 198/32

Lieta C-156/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 1. aprīlī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – SIA “Private Equity Insurance Group”/AS “Swedbank”

24

2015/C 198/33

Lieta C-162/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 28. janvāra spriedumu lietā T-341/12 Evonik Degussa GmbH/Eiropas Komisija 2015. gada 8. aprīlī iesniedza Evonik Degussa GmbH

24

2015/C 198/34

Lieta C-172/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. aprīlī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

26

 

Vispārējā tiesa

2015/C 198/35

Lieta T-217/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Staelen/Médiateur Ārpuslīgumiskā atbildība — Sūdzība par piemēroto kandidātu saraksta saistībā ar atklātu konkursu pārvaldību, kuru izskata ombuds — Izmeklēšanas pilnvaras — Rūpības pienākums — Iespējas zaudēšana — Morālais kaitējums

27

2015/C 198/36

Lieta T-470/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Total un Elf Aquitaine/Komisija Konkurence — Metakrilātu tirgus — Naudas sodi — Mātesuzņēmumu un to meitasuzņēmuma atbildība par meitasuzņēmuma pārkāpjošu rīcību — Meitasuzņēmuma veikta naudassoda tūlītēja un pilnīga samaksa — Meitasuzņēmuma naudassoda summas samazinājums pēc Vispārējas tiesas sprieduma — Komisijas vēstules, kurās mātesuzņēmumiem prasīts samaksāt summu, ko tā atmaksājusi meitasuzņēmumam, un nokavējuma procentus — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdams tiesību akts — Pieņemamība — Nokavējuma procenti

27

2015/C 198/37

Lieta T-593/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. aprīļa spriedums – Al-Chihabi/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu iesaldēšana — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda vērtējumā — Tiesības uz īpašumu — Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību — Samērīgums

28

2015/C 198/38

Lieta T-169/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. aprīļa spriedums – CHEMK un KF/Padome Dempings — Ferosilīcija imports, kura izcelsme, inter alia, ir Krievijā — Daļēja starpposma pārskatīšana — Dempinga starpības aprēķins — Apstākļu maiņa — Ilgtspēja

29

2015/C 198/39

Lieta T-432/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. aprīļa spriedums – VTZ u.c./Padome Dempings — Dažu Krievijas un Ukrainas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu imports — Galīgais antidempinga maksājums — Termiņbeigu pārskatīšana — Zaudējumu atkārtošanās iespējamība — Savienības intereses — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu

30

2015/C 198/40

Apvienotās lietas T-558/12 un T-559/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Changshu City Standard Parts Factory un Ningbo Jinding Fastener/Padome Dempings — Dažu Ķīnas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu imports — Grozījumi regulā, ar ko tiek noteikta galīgā antidempinga nodeva — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 10. un 11. punkts — Dempinga starpības aprēķins — Korekcijas — Pienākums norādīt pamatojumu

30

2015/C 198/41

Lieta T-9/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – National Iranian Gas Company/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Iebilde par prettiesiskumu — Kļūda tiesību piemērošanā — Samērīgums — Tiesības uz īpašumu — Padomes kompetence — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Pieņemto ierobežojošo pasākumu pārskatīšana — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Kļūda vērtējumā

31

2015/C 198/42

Lieta T-10/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Bank of Industry and Mine/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Pieņemamība — Iebilde par prettiesiskumu — Kļūda tiesību piemērošanā — Samērīgums — Tiesības uz īpašumu — Padomes kompetence — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Pieņemto ierobežojošo pasākumu pārskatīšana — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Kļūda vērtējumā

32

2015/C 198/43

Lieta T-134/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. aprīļa spriedums – Polynt un Sitre/ECHA REACH — Dažu elpceļu sensibilizatoru kā īpaši bīstamu vielu apzināšana — Tādas pašas bažas — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša ietekme — Pieņemamība — Tiesības uz aizstāvību — Samērīgums

33

2015/C 198/44

Lieta T-135/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. aprīļa spriedums – Hitachi Chemical Europe u.c./ECHA REACH — Dažu elpceļu sensibilizatoru kā īpaši bīstamu vielu apzināšana — Tādas pašas bažas — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša ietekme — Pieņemamība — Tiesības uz aizstāvību — Samērīgums

33

2015/C 198/45

Lieta T-137/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. aprīļa spriedums – Saferoad RRS/ITSB (“MEGARAIL”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “MEGARAIL” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

34

2015/C 198/46

Lieta T-457/13 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – CC/Parlaments Apelācija — Pretapelācija — Civildienests — Atklāts konkurss — Kļūdas veiksmīgo kandidātu saraksta pārvaldībā — Ārpuslīgumiskā atbildība — Mantiskais kaitējums — Tiesiskā paļāvība — Faktu sagrozīšana — Iespējas zaudēšana — Morālais kaitējums — Pienākums norādīt pamatojumu

35

2015/C 198/47

Lieta T-566/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Hostel Tourist World/ITSB – WRI Nominees (“HostelTouristWorld.com”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “HostelTouristWorld.com” — Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “HOSTELWORLD.COM” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Minimālā agrākas preču zīmes raksturīgā atšķirtspēja — Sajaukšanas iespēja

35

2015/C 198/48

Apvienotās lietas T-707/13 un T-709/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. aprīļa spriedums – Steinbeck/ITSB – Alfred Sternjakob (“BE HAPPY”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “BE HAPPY” — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

36

2015/C 198/49

Lieta T-717/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Chair Entertainment Group/ITSB – Libelle (“SHADOW COMPLEX”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “SHADOW COMPLEX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “BusinessShadow” — Relatīvs atteikums pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

37

2015/C 198/50

Lieta T-100/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. aprīļa spriedums – Tecalan/ITSB – Ensinger (“TECALAN”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “TECALAN” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “TECADUR” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

37

2015/C 198/51

Lieta T-216/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. aprīļa spriedums – Volkswagen/ITSB (“EXTRA”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “EXTRA” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

38

2015/C 198/52

Lieta T-580/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 21. aprīļa rīkojums – Real Express/ITSB – MIP Metro (“real”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “real” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “Real” un “Real mark” — Iebildumu noraidījums — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikuma 1. punkts — Regulas Nr. 2868/95 20. noteikuma 1. punkts

38

2015/C 198/53

Lieta T-138/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. martā – Aanbestedingskalender u.c./Komisija

39

2015/C 198/54

Lieta T-160/15: Prasība, kas celta 2015. gada 1. aprīlī – LG Developpement/ITSB – Bayerische Motoren Werke (“MINICARGO”)

40

2015/C 198/55

Lieta T-166/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. aprīlī – Gramberg/ITSB – Mahdavi Sabet (Mobilā tālruņa aizsargapvalks)

40

2015/C 198/56

Lieta T-177/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. aprīlī – Grandel/ITSB – The Colomer Group Spain (“Beautygen”)

41

2015/C 198/57

Lieta T-188/15: Prasība, kas celta 2015. gada 17. aprīlī – Compagnia Trasporti Pubblici u.c./Komisija

42

2015/C 198/58

Lieta T-190/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. aprīlī – Intervog/ITSB (“meet me”)

42

2015/C 198/59

Lieta T-193/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. aprīlī – Bodegas Williams & Humbert/ITSB – Central Hisumer (“Botanic Williams & Humbert”)

43

2015/C 198/60

Lieta T-197/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. aprīlī – Costa/Parlaments

44

2015/C 198/61

Lieta T-201/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. aprīlī – Unicorn/ITSB – Mercilink Equipment Leasing (“UNICORN”)

44

2015/C 198/62

Lieta T-202/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. aprīlī – Zitro IP/ITSB (“WORLD OF BINGO”)

45

2015/C 198/63

Lieta T-203/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. aprīlī – Zitro IP/ITSB (“WORLD OF BINGO”)

46

2015/C 198/64

Lieta T-212/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. aprīlī – Aldi/ITSB – Miquel Alimentació Grup (“Gourmet”)

46

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 198/65

Lieta F-78/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Todorova Androva/Padome Civildienests — Paaugstināšana amatā — 2011. gada paaugstināšana amatā — Neiekļaušana amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā — Civildienesta noteikumu 45. pants — Divu gadu darba stāžs pakāpē — Darba laikposma, kas nostrādāts pagaidu darbinieka statusā, neņemšana vērā — Atšķirīga attieksme attiecīgo darbinieku darbā pieņemšanas juridiskā rakstura dēļ — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtie pamatnolīgumi par darbu uz noteiktu laiku — 4. klauzula — Atsaukšanās iespēja — Izslēgšana

48

2015/C 198/66

Lietas F-159/12 un F-161/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 29. aprīļa spriedums – CJ/ECDC Civildienests — Līgumdarbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Uzteikums — Uzticības zaudēšana — Tiesības tikt uzklausītam — Pārkāpums

48

2015/C 198/67

Lieta F-17/14: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 29. aprīļa spriedums – Ibánez Martínez/Parlaments Civildienests — Ierēdņi — Nopelnu punktu piešķiršana — Ziņojumu komitejas atzinums — Plaša administrācijas rīcības brīvība — Vienlīdzīga attieksme

49

2015/C 198/68

Lieta F-71/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 30. aprīļa rīkojums – Maraoud/EĀDD Civildienests — EĀDD personāls — Līgumdarbinieks — Komandējums trešajā valstī — Dienesta pienākumu pildīšanas laikā noticis nelaimes gadījums — Piemaksa par dzīves apstākļiem — Neizmantotas atvaļinājuma dienas — Aprūpes izdevumu segšana — Pirmstiesas procedūras neievērošana — Acīmredzama nepieņemamība

50

2015/C 198/69

Lieta F-90/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 27. aprīļa rīkojums – Meyer/Komisija Civildienests — Pagaidu darbinieks — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Apgādājamā bērna pabalsta atteikums — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 3. punkta b) apakšpunkts — Bērns vecumā no 18 līdz 26 gadiem, kurš iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību — Pabalsts izglītībai — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punkts — Bērns, kas regulāri un pilnu laiku apmeklē izglītības iestādi — Studiju pārtraukums — Acīmredzami nepamatota prasība

50

2015/C 198/70

Lieta F-112/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 29. aprīļa rīkojums – Dimitriou/ENISA

51


LV

 

Top