Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 26, 2015. gada 26. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 26

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 26. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 026/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 026/02

Apvienotās lietas C-103/12 un C-165/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 26. novembra spriedums – Eiropas Parlaments (C-103/12), Eiropas Komisija (C-165/12)/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Lēmums 2012/19/ES — Juridiskais pamats — LESD 43. panta 2. un 3. punkts — Divpusējs nolīgums par pieļaujamās nozvejas pārpalikuma izmantošanas atļaušanu — Trešās ieinteresētās valsts izvēle, kurai Savienība ļauj izmantot bioloģiskos resursus — Ekskluzīva ekonomiskā zona — Politisks lēmums — Zvejas iespēju noteikšana

2

2015/C 026/03

Apvienotās lietas C-22/13, no C-61/13 līdz C-63/13 un C-418/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 26. novembra spriedums (Tribunale di Napoli, Corte costituzionale (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13)/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo/Comune di Napoli (C-63/13), Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi — Izglītība — Publiskais sektors — Vakanto un pieejamo amata vietu aizstāšana, līdz tiek pabeigtas konkursu procedūras — 5. klauzulas 1. punkts — Pasākumi, lai novērstu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu — Jēdziens “objektīvi iemesli”, kas attaisno šādu līgumu slēgšanu — Sankcijas — Pārkvalifikācijas aizliegums darba attiecībās uz nenoteiktu laiku — Tiesību uz zaudējumu atlīdzību neesamība

3

2015/C 026/04

Lieta C-66/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 26. novembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Green Network SpA/Autorità per l'energia elettrica e il gas Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsta režīms elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, patēriņam — Elektroenerģijas ražotāju un importētāju pienākums iepludināt valsts tīklā konkrētu daudzumu elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, vai pretējā gadījumā iegādāties “zaļos sertifikātus” no kompetentās iestādes — Pierādījums par šādu iepludināšanu, kam nepieciešams iesniegt sertifikātu par ražotās vai importētās elektroenerģijas zaļo izcelsmi — Trešajā valstī izsniegto sertifikātu pieņemamība, kas pakļauta nosacījumam par divpusējā nolīguma starp šo trešo valsti un attiecīgo dalībvalsti vai nolīguma starp šīs dalībvalsts tīkla pārvaldītāju un līdzvērtīgu trešās valsts iestādi noslēgšanu — Direktīva 2001/77EK — Kopienas ārējā kompetence — Lojāla sadarbība

4

2015/C 026/05

Lieta C-310/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 20. novembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Novo Nordisk Pharma GmbH/S Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 85/374/EEK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Atbildība par produktiem ar trūkumiem — Direktīvas materiālā piemērošanas joma — Īpaša atbildības sistēma, kas pastāvēja direktīvas paziņošanas datumā — Valsts atbildības sistēmas, kas atļauj saņemt informāciju par zāļu blakusparādībām, pieļaujamība

5

2015/C 026/06

Lieta C-356/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 20. novembra spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/676/EEK — Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti — Ūdeņu, ko ietekmē piesārņojums, vai ūdeņu, ko varētu ietekmēt piesārņojums, nepietiekama definīcija — Jutīgo zonu nepietiekama noteikšana — Rīcības programmas — Nepilnīgi pasākumi

5

2015/C 026/07

Lieta C-404/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 19. novembra spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Queen, pēc lūguma, ko iesniegusi: ClientEarth/The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Gaisa kvalitāte — Direktīva 2008/50/EK — Slāpekļa dioksīda robežlielumi — Pienākums lūgt noteiktā termiņa pagarinājumu, iesniedzot gaisa kvalitātes plānu — Sankcijas

6

2015/C 026/08

Apvienotās lietas C-581/13 P un C-582/13 P: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 20. novembra spriedums – IntraPresse/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Golden Balls Ltd Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — 8. panta 5. punkts — Vārdiska preču zīme “GOLDEN BALLS” — Agrākas Kopienas preču zīmes “BALLON D’OR” īpašnieka iebildumi — Konkrētā sabiedrības daļa — Apzīmējumu līdzība — Sajaukšanas iespēja

7

2015/C 026/09

Lieta C-666/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 20. novembra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība — Tarifu klasifikācija — Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Pozīcijas 8541 un 8543 — Datu pārraidīšanai un uztveršanai nelielā attālumā izmantojami moduļi — Apakšpozīcijas 8543 89 95 un 8543 90 80 — Elektrisko mašīnu un iekārtu daļu jēdziens

7

2015/C 026/10

Lieta C-40/14: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 20. novembra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon/Utopia SARL Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība un kopējais muitas tarifs — Atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem — Dzīvnieki, kas ir īpaši sagatavoti izmantošanai laboratorijā — Publisko tiesību iestāde vai sabiedriskā labuma iestāde, vai privāta iestāde, kas saņēmusi atļauju — Importētājs, kura klienti ir šādas iestādes — Iepakojums — Būri dzīvnieku pārvadāšanai

8

2015/C 026/11

Lieta C-487/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. novembrī iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Lieta C-488/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. novembrī iesniedza Curtea de Apel Oradea (Rumānija) – SC Max Boegl România SRL u.c./RA Aeroportul Oradea u.c.

10

2015/C 026/13

Lieta C-489/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. novembrī iesniedza High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Apvienotā Karaliste) – A/B

10

2015/C 026/14

Lieta C-491/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 5. novembrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Spānija) – Rossa dels Vents Assessoria S.L./U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Lieta C-495/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. novembrī iesniedza Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itālija) – Antonio Tita u.c./Ministero della Giustizia u.c.

12

2015/C 026/16

Lieta C-499/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. novembrī iesniedza Hof van Cassatie van België (Beļģija) – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert/Belgische Staat

12

2015/C 026/17

Lieta C-502/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Buzzi Unicem SpA u.c./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE u.c.

13

2015/C 026/18

Lieta C-509/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 13. novembrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Spānija) – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual u.c.

14

2015/C 026/19

Lieta C-514/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2014. gada 5. septembra spriedumu lietā T-471/11 Odile Jacob/Komisija 2014. gada 14. novembrī iesniedza Éditions Odile Jacob SAS

14

2015/C 026/20

Lieta C-517/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2014. gada 3. septembra rīkojumu lietā T-112/11 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Eiropas Komisija 2014. gada 17. novembrī iesniedza Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V.

15

2015/C 026/21

Lieta C-524/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2014. gada 9. septembra spriedumu lietā T-461/12 Hansestadt Lübeck/Eiropas Komisija 2014. gada 20. novembrī iesniedza Eiropas Komisija

16

2015/C 026/22

Lieta C-527/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 21. novembrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche un Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Vācijas Federatīvā Republika

19

2015/C 026/23

Lieta C-530/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedumu lietā T-425/11 Grieķija/Komisija 2014. gada 21. novembrī iesniedza Eiropas Komisija

19

2015/C 026/24

Lieta C-535/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 23. septembra spriedumu lietā T-646/11 Ipatau/Padome 2014. gada 24. novembrī iesniedza Vadzim Ipatau

20

2015/C 026/25

Lieta C-539/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. novembrī iesniedza Audiencia Provincial de Castellón (Spānija) – Juan Carlos Sánchez Morcillo un María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Lieta C-540/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2014. gada 26. septembra spriedumu lietā T-630/13 DK Recycling und Roheisen GmbH/Eiropas Komisija 2014. gada 27. novembrī iesniedza DK Recycling und Roheisen GmbH

21

2015/C 026/27

Lieta C-551/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2014. gada 26. septembra spriedumu lietā T-634/13 Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Eiropas Komisija 2014. gada 2. decembrī iesniedza Arctic Paper Mochenwangen GmbH

22

 

Vispārējā tiesa

2015/C 026/28

Lieta T-57/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. decembra spriedums – Castelnou Energía/Komisija Valsts atbalsts — Elektroenerģija — Papildu ražošanas izmaksu kompensēšana — Sabiedrisko pakalpojumu saistības noteiktu elektroenerģijas daudzumu ražot no pašmāju oglēm — Prioritāras pieejas mehānisms — Lēmums neizteikt iebildumus — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuāla skaršana — Būtiska ietekme uz konkurences stāvokli — Pieņemamība — Formālas izmeklēšanas procedūras neuzsākšana — Nopietnas grūtības — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Elektroapgādes drošība — Direktīvas 2003/54/EK 11. panta 4. punkts — Preču brīva aprite — Vides aizsardzība — Direktīva 2003/87/EK

24

2015/C 026/29

Lieta T-661/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. decembra spriedums – Itālija/Komisija ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Piena produkti — Piešķirtie ieņēmumi — Galvenās pārbaudes — Nokavējums — Vienotas likmes finanšu korekcija — Juridiskais pamats — Regulas (EK) Nr. 1605/2002 53. pants — Atkārtošanās

25

2015/C 026/30

Lieta T-75/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. decembra spriedums – Boehringer Ingelheim Pharma/ITSB – Nepentes Pharma (“Momarid”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Momarid” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “LONARID” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Konkrētā sabiedrības daļa — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

25

2015/C 026/31

Lieta T-272/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. decembra spriedums – Max Mara Fashion Group/ITSB – Mackays Stores (“M&Co.”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “M&Co.” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes “MAX&Co.” — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “MAX&CO.” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

26

2015/C 026/32

Apvienotās lietas T-494/13 un T-495/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 4. decembra spriedums – Sales & Solutions/ITSB – Inceda (“WATT” un “WATT”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “WATT” un vārdiska preču zīme “WATT” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

27

2015/C 026/33

Lieta T-595/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 4. decembra spriedums – BSH/ITSB – LG Electronics (“compressor technology”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “compressor technology” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “KOMPRESSOR” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Daļējs reģistrācijas atteikums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

27

2015/C 026/34

Lieta T-289/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. novembra rīkojums – Ledra Advertising/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Starp Kipras Republiku un ESM noslēgtais saprašanās memorands par specifiskiem ekonomiskās politikas nosacījumiem — Vispārējās tiesas kompetence — Cēloņsakarība — Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

28

2015/C 026/35

Lieta T-290/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. novembra rīkojums – CMBG/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Starp Kipras Republiku un ESM noslēgtais saprašanās memorands par specifiskiem ekonomiskās politikas nosacījumiem — Vispārējās tiesas kompetence — Cēloņsakarība — Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

29

2015/C 026/36

Lieta T-291/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. novembra rīkojums – Eleftheriou un Papachristofi/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Starp Kipras Republiku un ESM noslēgtais saprašanās memorands par specifiskiem ekonomiskās politikas nosacījumiem — Vispārējās tiesas kompetence — Cēloņsakarība — Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

29

2015/C 026/37

Lieta T-292/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. novembra rīkojums – Evangelou/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Starp Kipras Republiku un ESM noslēgtais saprašanās memorands par specifiskiem ekonomiskās politikas nosacījumiem — Vispārējās tiesas kompetence — Cēloņsakarība — Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

30

2015/C 026/38

Lieta T-293/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. novembra rīkojums – Theophilou/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Starp Kipras Republiku un ESM noslēgtais saprašanās memorands par specifiskiem ekonomiskās politikas nosacījumiem — Vispārējās tiesas kompetence — Cēloņsakarība — Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

31

2015/C 026/39

Lieta T-294/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. novembra rīkojums – Fialtor/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Starp Kipras Republiku un ESM noslēgtais saprašanās memorands par specifiskiem ekonomiskās politikas nosacījumiem — Vispārējās tiesas kompetence — Cēloņsakarība — Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

31

2015/C 026/40

Lieta T-298/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. novembra rīkojums – LemonAid Beverages/ITSB – Pret a Manger (Europe) (“Lemonaid”) Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

32

2015/C 026/41

Lieta T-320/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. novembra rīkojums – DelSolar (Wujiang)/Komisija Dempings — Kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) imports, kuru izcelsme ir vai kurus nosūta no Ķīnas — Pagaidu antidempinga maksājums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

33

2015/C 026/42

Lieta T-125/14: Vispārējās tiesas 2014. gada 21. oktobra rīkojums – Gappol Marzena Porczyńska/ITSB – Gap (ITM) (“GAPPol”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Apstrīdētā lēmuma atcelšana — Tiesvedības priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

33

2015/C 026/43

Lieta T-674/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 27. novembra rīkojums – SEA/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Pienākums atgūt atbalstu, ko kādas lidostas publiskais apsaimniekotājs ir piešķīris meitasuzņēmumam, kurš ir atbildīgs par pārvaldības pakalpojumiem — Minētās sabiedrības likvidācija — Jaunas sabiedrības, kas ir atbildīga par pārvaldības pakalpojumiem, izveide — Komisijas lēmums uzsākt formālu izmeklēšanas procedūru valsts atbalsta jomā, lai pārbaudītu, vai divu sabiedrību starpā pastāv saimnieciska pēctecība — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Pamatprasības acīmredzama nepieņemamība — Nepieņemamība — Steidzamības neesamība

34

2015/C 026/44

Lieta T-688/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 28. novembra rīkojums – Airport Handling/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Pienākums atgūt atbalstu, ko kādas lidostas publiskais apsaimniekotājs ir piešķīris meitasuzņēmumam, kurš ir atbildīgs par pārvaldības pakalpojumiem — Minētās sabiedrības likvidācija — Jaunas sabiedrības, kas ir atbildīga par pārvaldības pakalpojumiem, izveide — Komisijas lēmums uzsākt formālu izmeklēšanas procedūru valsts atbalsta jomā, lai pārbaudītu, vai divu sabiedrību starpā pastāv saimnieciska pēctecība — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Pamatprasības acīmredzama nepieņemamība — Nepieņemamība — Steidzamības neesamība

35

2015/C 026/45

Lieta T-703/14 R: Pagaidu noregulējuma tiesneša 2014. gada 27. oktobra rīkojums – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Komisija Pagaidu noregulējums — Subsīdijas — Septītā pamatprogramma pētniecības, tehnikas attīstības un demonstrēšanas darbībām (2007. – 2013. gads) — Līgumpartnerim adresēts paziņojums par parādu — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Lieta, kurā nav vajadzīga pagaidu pasākumu noteikšana

35

2015/C 026/46

Lieta T-750/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. novembrī – Segimerus/ITSB – Ergo Versicherungsgruppe (“ELGO”)

36

2015/C 026/47

Lieta T-753/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. novembrī – Ice Mountain Ibiza/ITSB – Etyam (“ocean beach club ibiza”)

36

2015/C 026/48

Lieta T-755/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. novembrī – Herbert Smith Freehills/Komisija

37

2015/C 026/49

Lieta T-764/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. novembrī – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Komisija

38

2015/C 026/50

Lieta T-770/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. novembrī – Itālija/Komisija

39

2015/C 026/51

Lieta T-774/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. novembrī – Ica Foods/ITSB – San Lucio (“GROK”)

40

2015/C 026/52

Lieta T-777/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. novembrī – Fon Wireless/ITSB – Henniger (“NEOFON – FON ET AL.”)

41

2015/C 026/53

Lieta T-778/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. novembrī – Ugly/ITSB – Group Lottuss (“COYOTE UGLY”)

41

2015/C 026/54

Lieta T-781/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. novembrī – TVR Automotive/ITSB – Cardoni (“TVR ENGINEERING”)

42

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 026/55

Lieta F-4/13: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 8. decembra spriedums – Cwik/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Novērtējuma ziņojums — 1995./1997. gada novērtējums — Pirmās instances tiesas sprieduma izpilde — Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu — Nevēršanās Apvienotajā novērtējumu komitejā — Novērtējuma ziņojuma novēlota pieņemšana — Prasība par zaudējumu atlīdzību

43

2015/C 026/56

Lieta F-109/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 3. decembra spriedums – DG/ENISA Civildienests — Pagaidu darbinieks — Līguma izbeigšana — Pamatojuma trūkums — Novērtēšanas procedūras neņemšana vēra — Acīmredzama kļūda vērtējumā

43

2015/C 026/57

Lieta F-110/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 2. decembra spriedums – Migliore/Komisija Paaugstināšana amatā — Sertifikācijas procedūra — 2013. gada paaugstināšana amatā — Prasītāja izslēgšana no to ierēdņu galīgā saraksta, kuriem ļauts apgūt apmācību programmu — Civildienesta noteikumu 45a. pants

44

2015/C 026/58

Lieta F-142/11 DEP: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 2. decembra rīkojums – Erik Simpson/Padome Civildienests — Tiesvedība — Tiesāšanās izdevumu noteikšana

45

2015/C 026/59

Lieta F-106/14: Prasība, kas celta 2014. gada 9. oktobrī – ZZ/Komisija

45

2015/C 026/60

Lieta F-108/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. oktobrī – ZZ/Komisija

46

2015/C 026/61

Lieta F-110/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. oktobrī – ZZ/Komisija

46

2015/C 026/62

Lieta F-112/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. oktobrī – ZZ u.c./Komisija

47

2015/C 026/63

Lieta F-116/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. oktobrī – ZZ/Komisija

47

2015/C 026/64

Lieta F-118/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. oktobrī – ZZ/Padome

48


LV

 

Top