Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 12, 2015. gada 15. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 12

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 15. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 502. plenārsesija 2014. gada 15. un 16. oktobrī

2015/C 012/01

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Patērētāju neaizsargātība pret komercpraksi iekšējā tirgū” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2015/C 012/02

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sievietes zinātnē” (pašiniciatīvas atzinums)

10

2015/C 012/03

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Izvērst pakalpojumus ģimenēm, lai paaugstinātu nodarbinātības līmeni un veicinātu dzimumu līdztiesību darbā” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2015/C 012/04

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Uzņēmējdarbības pakalpojumu ietekme rūpniecībā” (pašiniciatīvas atzinums)

23

2015/C 012/05

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedriskais labums, nevis prece!””(COM(2014) 177 final) (pašiniciatīvas atzinums)

33

2015/C 012/06

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības loma ES un Japānas brīvās tirdzniecības nolīgumā” (pašiniciatīvas atzinums)

39

2015/C 012/07

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ukrainas pilsoniskās sabiedrības stāvoklis apstākļos, kad Ukraina vēlas tuvināties Eiropai” (pašiniciatīvas atzinums)

48


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 502. plenārsesija 2014. gada 15. un 16. oktobrī

2015/C 012/08

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2013. gada ziņojums par konkurences politiku””COM(2014) 249 final

54

2015/C 012/09

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos”COM(2014) 344 final — 2014/0176 (COD)

60

2015/C 012/10

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par makroreģionālo stratēģiju pārvaldību”COM(2014) 284 final

64

2015/C 012/11

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 604/2013 groza attiecībā uz tās dalībvalsts noteikšanu, kura ir atbildīga par tāda starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, ko iesniedzis nepilngadīgais bez pavadības, kuram nav ģimenes locekļa, brāļa vai māsas vai radinieka, kas likumīgi atrodas dalībvalstī”COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD)

69

2015/C 012/12

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX (Oficiālo kontroļu regula) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007”COM(2014) 180 final – 2014/0100 (COD)

75

2015/C 012/13

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas dienestu darba dokuments “ES ceļvedis, lai izveidotu ES mēroga informācijas, plānošanas un biļešu iegādes pakalpojumus multimodāliem ceļojumiem””SWD(2014) 194 final

81

2015/C 012/14

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Jauna lappuse aviācijas vēsturē. Aviācijas tirgus atvēršana tālvadības gaisa kuģu sistēmu drošai un ilgtspējīgai izmantošanai civiliem mērķiem””COM(2014) 207 final

87

2015/C 012/15

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Inovācija jūras nozaru ekonomikā: apzināt mūsu jūru un okeānu potenciālu nodarbinātības un izaugsmes jomā””COM(2014) 254 final/2

93

2015/C 012/16

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2 ). Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai”COM(2014) 367 final – 2014/0185 (COD)

99

2015/C 012/17

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei novērtējums””COM(2014) 130 final

105

2015/C 012/18

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem”COM(2014) 476 final – 2014/0218 (COD)

115

2015/C 012/19

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā”COM(2014) 457 final – 2014/0213 COD

116

2015/C 012/20

Atzinums Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem (kodificēta redakcija)”COM(2014) 466 final – 2014/0216 (COD)

117


LV

 

Top