Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:421:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 421, 2014. gada 24. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 421

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 24. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 421/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 421/02

Lieta C-374/12: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Valimar” OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Dempings — Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda troses un tauvas — Regula (EK) Nr. 384/96 — 2. panta 8. un 9. punkts un 11. panta 2., 3., 9. un 10. punkts — Starpposma pārbaude — Pārbaude saistībā ar antidempinga pasākumu piemērošanas termiņa beigām — Regulas (EK) Nr. 1279/2007 spēkā esamība — Eksporta cenas noteikšana, pamatojoties uz pārdošanu uz trešām valstīm — Eksporta cenu ticamība — Cenu saistību ņemšana vērā — Izmaiņas apstākļos — No sākotnējā izmeklēšanā izmantotās metodes atšķirīgas metodes piemērošana

2

2014/C 421/03

Lieta C-399/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 7. oktobra spriedums – Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Eiropas Savienības ārējā darbība — LESD 218. panta 9. punkts — Nostājas, kas Eiropas Savienības vārdā jāapstiprina kādā ar starptautisku nolīgumu izveidotā struktūrā, noteikšana — Starptautisks nolīgums, kuram Eiropas Savienība nav pievienojusies — Starptautiskā vīnkopības un vīna organizācija (OIV) — Jēdziens “lēmumi ar juridiskām sekām” — OIV ieteikumi

3

2014/C 421/04

Lieta C-426/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums (Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/96/EK — Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai — 2. panta 4. punkta b) apakšpunkts — Energoproduktu divējāda izmantošana — Jēdziens

3

2014/C 421/05

Lieta C-441/12: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sabiedrību tiesības — Direktīva 2003/71/EK — 3. panta 1. punkts — Pienākums publicēt prospektu, publiski piedāvājot pārvedamus vērtspapīrus — Pārvedamu vērtspapīru izsole

4

2014/C 421/06

Lieta C-487/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums (Juzgado Contencioso-Administrativo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vueling Airlines S. A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Gaisa pārvadājumi — Kopīgi noteikumi gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienībā — Regula (EK) Nr. 1008/2008 — Cenu noteikšanas brīvība — Bagāžas reģistrēšana — Papildmaksa — Jēdziens “gaisa pārvadājumu maksas” — Patērētāju tiesību aizsardzība — Naudas soda uzlikšana pārvadātājam par negodīgu līguma noteikumu — Valsts tiesību norma, saskaņā ar kuru pasažiera pārvadājumam maksai par bagāžas reģistrēšanu ir jābūt iekļautai lidmašīnas biļetes pamatcenā — Atbilstība Savienības tiesībām

5

2014/C 421/07

Lieta C-562/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums (Tartu Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Struktūrfondi — Regulas (EK) Nr. 1083/2006 un Nr. 1080/2006 — Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Darbības programma, kuras mērķis ir veicināt Eiropas teritoriālo sadarbību starp Igaunijas Republiku un Latvijas Republiku — Uzraudzības komitejas lēmums nepiešķirt atbalstu — Noteikumi, saskaņā ar kuriem komitejas lēmumi nav pārsūdzami — LESD 267. pants — Savienības iestādes, organizācijas vai struktūras pieņemts tiesību akts — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Savienības tiesību īstenošana — 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Tiesības vērsties tiesā — Dalībvalsts, kuras tiesām ir jurisdikcija izskatīt prasību, noteikšana

5

2014/C 421/08

Lieta C-3/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums (Tartu Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Antidempings — Regula (EK) Nr. 661/2008 — Galīgs antidempinga maksājums Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam — Atbrīvojuma nosacījumi — 3. panta 1. punkts — Pirmais neatkarīgais klients Savienībā — Starpnieces sabiedrības veikta amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekļu iegāde — Preču izlaišana — Lūgums muitas deklarācijas atzīt par nederīgām — Lēmums 2008/577/EK — Muitas kodekss — 66. un 220. pants — Kļūda — Regula (EEK) Nr. 2454/93 — 251. pants — Pēcmuitošanas pārbaude

6

2014/C 421/09

Lieta C-7/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums (Förvaltningsrätten i Stockholm (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — PVN maksātāju grupa — Iekšējā rēķinu izrakstīšana par pakalpojumiem, ko sniegusi galvenā sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir trešajā valstī, filiālei, kas ir PVN maksātāju grupā dalībvalstī — Sniegto pakalpojumu apliekamība ar nodokli

7

2014/C 421/10

Lieta C-47/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā lauksaimniecības politika — Kopīgi tiešā atbalsta shēmu noteikumi — Vienreizējo maksājumu shēma — “Pastāvīgo ganību” jēdziens — Zemes gabali, ko izmanto stiebrzāļu un cita veida zāles lopbarības dabiskai audzēšanai un kas nav iekļauti saimniecības augsekas sistēmā vismaz piecus gadus — Zemes gabali, kas šajā laikposmā uzarti un apsēti ar citu zāles lopbarību, nevis to, kura iepriekš audzēta šajos zemes gabalos

8

2014/C 421/11

Lieta C-101/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – U/Stadt Karlsruhe Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (EK) Nr. 2252/2004 — Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumenta 9303 1. daļa — Minimālie drošības standarti dalībvalstu izsniegtām pasēm un ceļošanas dokumentiem — Mašīnlasāmās pases — Pases turētāja dzimtā uzvārda esamība pases personas datu lapā — Uzvārda norādīšana bez sajaukšanas riska

9

2014/C 421/12

Lieta C-127/13 P: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums – Guido Strack/Eiropas Komisija Apelācija — Tiesības tikt uzklausītam — Tiesības uz likumā noteiktu tiesu — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Daļējs atteikums piešķirt prasītājam piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem — Sākotnējais lēmums par atteikumu — Netieša lēmuma par atteikumu rašanās — Netieša lēmuma par atteikumu aizstāšana ar tiešiem lēmumiem — Interese celt prasību pēc tiešu lēmumu par atteikumu pieņemšanas — Izņēmumi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem — Labas pārvaldības intereses aizsardzība — Personas datu un komerciālo interešu aizsardzība

10

2014/C 421/13

Lieta C-205/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S u.c. Preču zīmes — Direktīva 89/104/EEK — 3. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Reģistrācijas atteikums vai atzīšana par spēkā neesošu — Trīsdimensiju preču zīme — Regulējams bērnu krēsls “Tripp Trapp” — Apzīmējums, ko veido tikai un vienīgi forma, kura ir atkarīga no preces īpašībām — Apzīmējums, ko veido forma, kura precēm piešķir reālu vērtību

10

2014/C 421/14

Lieta C-242/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Konkurence — Valsts atbalsts — LESD 107. panta 1. punkts — Atbalsta jēdziens — Garantija, ko valsts uzņēmums ir sniedzis bankai, lai tā varētu izsniegt aizdevumus aizņēmējiem, kas ir trešās personas — Garantijas, ko apzināti sniedzis šī valsts uzņēmuma direktors, neievērojot šā uzņēmuma statūtu noteikumus — Pieņēmums par to, ka minētā uzņēmuma īpašnieks, publisko tiesību subjekts, būtu iebildis — Garantiju attiecināmība uz valsti

11

2014/C 421/15

Lieta C-254/13: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums (Hof van beroep te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Maksājumi ar muitas nodoklim līdzvērtīgu iedarbību — Iekšējie nodokļi — Ievedmuitas nodoklis par Flandrijas reģionā ievestiem kūtsmēsliem — LESD 30. un 110. pants — Maksājums, kas ir jāmaksā importētājam — Dažādi maksājumi par Flandrijas reģionā ievestiem un par tajā saražotiem kūtsmēsliem

12

2014/C 421/16

Apvienotās lietas C-308/13 P un C-309/13 P: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums – Società Italiana Calzature SpA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Vicini SpA Apelācijas — Kopienas preču zīmes — Regula (EK) Nr. 40/94 — Grafisku preču zīmju, kas ietver vārdiskus elementus “GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” un “BY GIUSEPPE ZANOTTI”, reģistrācija — Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “ZANOTTI”, īpašnieka iebildumi — Apelāciju padomes veikta iebildumu noraidīšana

13

2014/C 421/17

Lieta C-341/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 17. septembra spriedums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Savienības finanšu interešu aizsardzība — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — 3. pants — Pārkāpumu iztiesāšana — Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonds (ELVGF) — Nepamatoti saņemto eksporta kompensāciju atgūšana — Noilguma termiņš — Ilgāka valsts tiesībās noteikta noilguma termiņa piemērošana — Vispārējais noilguma termiņš — Administratīvie pasākumi un sodi

13

2014/C 421/18

Lieta C-393/13 P: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 1. oktobra spriedums – Eiropas Savienības Padome/Alumina d.o.o., Eiropas Komisija Apelācija — Dempings — Īstenošanas regula (ES) Nr. 464/2011 — Bosnijas un Hercegovinas izcelsmes ceolīta A pulvera imports — Regula (EK) Nr. 1225/2009 — 2. pants — Normālās vērtības noteikšana — Jēdziens “parastās tirdzniecības operācijas”

14

2014/C 421/19

Lieta C-436/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 1. oktobra spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – E/B Prejudiciāls nolēmums — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — 8., 12. un 15. pants — Jurisdikcija vecāku atbildības jautājumos — Tiesvedība par bērna, kas parasti dzīvo viņa mātes dzīvesvietas dalībvalstī, aizgādības tiesībām — Vienošanās par šī bērna tēva dzīvesvietas dalībvalsts tiesas jurisdikciju — Piemērošanas joma

14

2014/C 421/20

Lieta C-446/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sestā PVN direktīva — 8. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Preču piegādes vietas noteikšana — Piegādātājs, kas reģistrēts dalībvalstī, kura nav tā dalībvalsts, kurā reģistrēts pircējs — Preces pārstrāde dalībvalstī, kurā reģistrēts pircējs

15

2014/C 421/21

Lieta C-478/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2001/18/EK — Ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) apzināta izplatīšana vidē — Laišana tirgū — 31. panta 3. punkta b) apakšpunkts — Audzēto ĢMO atrašanās vieta — Pienākums informēt kompetentās iestādes — Pienākums izveidot publisku reģistru — Lojāla sadarbība

15

2014/C 421/22

Lieta C-525/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 2. oktobra spriedums (Hof van Cassatie van België (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā lauksaimniecības politika — Regula (EK) Nr. 2419/2001 — Integrētā administrācijas un kontroles sistēma konkrētām atbalsta shēmām — Platībatkarīgā atbalsta pieteikums — 33. pants — Sankcijas — Tīši izdarīti pārkāpum i

16

2014/C 421/23

Lieta C-549/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums (Vergabekammer Arnsberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi — Direktīva 96/71/EK — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras — Valsts tiesiskais regulējums, kurā pretendentiem un to apakšuzņēmējiem ir noteikts pienākums apņemties maksāt personālam, kas sniedz pakalpojumus, kuri ir publiskā iepirkuma priekšmets, minimālo darba algu — Citā dalībvalstī reģistrēts apakšuzņēmējs

17

2014/C 421/24

Lieta C-501/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2013. gada 9. jūlija rīkojumu lietā T-221/13 Page Protective Services Ltd/Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) 2013. gada 18. septembrī iesniedza Page Protective Services Ltd

17

2014/C 421/25

Lieta C-246/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 21. martā iesniedza Corte dei ContiSezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Itālija) – Vittoria De Bellis u. c./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Lieta C-380/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 8. augustā iesniedza Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) – Dorothea Eckert un Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Lieta C-408/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. augustā iesniedza Tribunal du travail de Bruxelles (Beļģija) – Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Lieta C-421/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. septembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spānija) – Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

Lieta C-422/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 12. septembrī iesniedza Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Spānija) – Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L. un Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Lieta C-427/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. septembrī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Veloserviss”

21

2014/C 421/31

Lieta C-429/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. septembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

Lieta C-430/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 19. septembrī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Lieta C-440/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 16. jūlija spriedumu lietā T-578/12 National Iranian Oil Company/Padome 2014. gada 23. septembrī iesniedza National Iranian Oil Company

22

2014/C 421/34

Lieta C-441/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 24. septembrī iesniedza Højesteret (Dānija) – DI [Dansk Industri], kas rīkojas Ajos A/S vārdā/Karsten Eigil Rasmussen mantinieki

24

2014/C 421/35

Lieta C-447/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2014. gada 16. jūlija spriedumu lietā T-309/12 Zweckverband Tierkörperbeseitigung in RheinlandPfalz, im Saarland, im RheingauTaunusKreis und im Landkreis LimburgWeilburg/Eiropas Komisija 2014. gada 25. septembrī iesniedza Zweckverband Tierkörperbeseitigung in RheinlandPfalz, im Saarland, im RheingauTaunusKreis und im Landkreis LimburgWeilburg i. L.

25

 

Vispārējā tiesa

2014/C 421/36

Lieta T-68/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. oktobra spriedums – Soliver/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Automašīnu stikla Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Nolīgumi par tirgu sadali un apmaiņa ar komerciāli sensitīvu informāciju — Regula (EK) Nr. 1/2003 — Vienots un turpināts pārkāpums — Līdzdalība pārkāpumā

27

2014/C 421/37

Lieta T-177/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Alcoa Transformazioni/Komisija Valsts atbalsts — Elektroenerģija — Preferenciāls tarifs — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzdots to atgūt — Priekšrocība — Pienākums norādīt pamatojumu — Atbalsta summa — Jauns atbalsts

27

2014/C 421/38

Lieta T-208/11 un T-508/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – LTTE/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām — Līdzekļu iesaldēšana — Regulas (EK) Nr. 2580/2001 piemērojamība bruņota konflikta situācijām — Iespēja trešās valsts iestādei tikt kvalificētai par kompetentu iestādi Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP izpratnē — Lēmumu par līdzekļu iesaldēšanu faktiskais pamats — Atsauce uz terora aktiem — Nepieciešamība pēc kompetentas iestādes lēmuma Kopējās nostājas 2001/931 izpratnē

28

2014/C 421/39

Lieta T-291/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Portovesme/Komisija Valsts atbalsts — Elektroenerģija — Preferenciāls tarifs — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Valsts atbalsta jēdziens — Jauns atbalsts — Vienlīdzīga attieksme — Saprātīgs termiņš

29

2014/C 421/40

Lieta T-308/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Eurallumina/Komisija Valsts atbalsts — Elektroenerģija — Preferenciāls tarifs — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — “Valsts atbalsta” jēdziens — Jauns atbalsts

30

2014/C 421/41

Lieta T-542/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 8. oktobra spriedums – Alouminion/Komisija Valsts atbalsts — Alumīnijs — Ar līgumu piešķirts preferenciāls elektroenerģijas tarifs — Lēmums, ar kuru valsts atbalsts ir atzīts par prettiesisku un nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Līguma izbeigšana — Līguma izbeigšanas seku apturēšana tiesas ceļā ar pagaidu noregulējumu — Jauns atbalsts

30

2014/C 421/42

Lieta T-297/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Evropaïki Dynamiki/Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Komisijas īstenota tādas informācijas paziņošana trešajām personām, kas iespējami kaitē prasītājas reputācijai — Morālais kaitējums — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums

31

2014/C 421/43

Lieta T-342/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 8. oktobra spriedums – Fuchs/ITSB – Les Complices (Zvaigzne aplī) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo zvaigzni aplī, reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes, kas attēlo zvaigzni aplī — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Agrākas preču zīmes atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas Kopienas preču zīmes atcelšana — Intereses celt prasību saglabāšana — Tiesvedības pirms sprieduma taisīšanas daļējas izbeigšanas neesamība

32

2014/C 421/44

Lieta T-444/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Novartis/ITSB – Tenimenti Angelini (“LINEX”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “LINEX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “LINES PERLA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 1. punkta beigu daļa — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

32

2014/C 421/45

Lieta T-515/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 15. oktobra spriedums – El Corte Inglés/ITSB – English Cut (“The English Cut”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “The English Cut” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas un Kopienas grafiskas preču zīmes “El Corte Inglés” — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Asociācijas iespējas neesamība — Saikne starp apzīmējumiem — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

33

2014/C 421/46

Lieta T-517/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Alro/Komisija Valsts atbalsts — Elektroenerģija — Preferenciāli tarifi — Lēmums uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams akts — Pilnībā ieviests atbalsta pasākums: daļēji lēmuma pieņemšanas brīdī un daļēji prasības celšanas brīdī — Nepieņemamība

34

2014/C 421/47

Lieta T-529/12 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 8. oktobra spriedums – Bermejo Garde/EESK Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Paziņojums par vakanci — Iecelšana direktora amatā — Prasītāja kandidatūras atsaukšana — Cita kandidāta iecelšana amatā — Prasības atcelt tiesību aktu — Apstrīdētā paziņojuma par vakanci atcelšana pirmajā instancē akta izdevēja kompetences neesamības dēļ — Tiešas atbildes uz visiem lietas dalībnieku pamatiem un argumentiem neesamība — Labas pārvaldības princips — Prasījumu atcelt lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz apstrīdēto paziņojumu par vakanci, nepieņemamība — Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punkts — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Civildienesta tiesas pienākums norādīt pamatojumu — Strīds, kas ir izskatāmā stāvoklī — Prasības noraidīšana

34

2014/C 421/48

Lieta T-530/12 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. oktobra spriedums – Bermejo Garde/EESK Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Psiholoģiska vardarbība — Nelikumīgas darbības, kas kaitē Savienības interesēm — Nopietns ierēdņu pienākumu pārkāpums — Civildienesta noteikumu 12.a un 22.a pants — Apelācijas sūdzības iesniedzēja uzteikums — Iecelšana citā amatā pēc šī uzteikuma — Augstāk stāvošas amatpersonas, kas saņēmusi informāciju, nevēršanās OLAF — Nelabvēlīgs akts — Labticība — Tiesības uz aizstāvību — Akta izdevēja kompetence

35

2014/C 421/49

Lieta T-129/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Alpiq RomIndustries un Alpiq RomEnergie/Komisija Valsts atbalsts — Elektroenerģija — Preferenciāli tarifi — Lēmums uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams akts — Prasības celšanas brīdī pilnībā ieviests atbalsta pasākums — Nepieņemamība

36

2014/C 421/50

Lieta T-262/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 15. oktobra spriedums – Skysoft Computersysteme/ITSB – British Sky Broadcasting un Sky IP International (“SKYSOFT”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “SKYSOFT” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “SKY” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

37

2014/C 421/51

Lieta T-297/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Junited Autoglas Deutschland/ITSB – Belron Hungary (“United Autoglas”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “United Autoglas” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “AUTOGLASS” — Relatīvs atteikums pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

37

2014/C 421/52

Lieta T-340/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Federación Española de Hostelería/EACEA Prasība atcelt tiesību aktu — Programma mūžizglītības jomā — Līgums par projektu “Virtual Simulator for Language Learning for Tourism Professionals (e-client)” — Iepriekšēja informatīva vēstule — Strīda līgumiskais raksturs — Nepārsūdzams akts — Līguma pārkvalificēšanas neesamība — Nepieņemamība

38

2014/C 421/53

Lieta T-444/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. oktobra spriedums – EZA/BU Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Lēmums nepagarināt — Civildienesta tiesas kompetence — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. panta pirmā daļa — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses

39

2014/C 421/54

Lieta T-458/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Larrañaga Otaño/ITSB (“GRAPHENE”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “GRAPHENE” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

39

2014/C 421/55

Lieta T-459/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Larrañaga Otaño/ITSB (“GRAPHENE”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “GRAPHENE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

40

2014/C 421/56

Lieta T-479/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. oktobra spriedums – Marchiani/Parlaments Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Parlamentārās palīdzības piemaksa — Nepamatoti izmaksāto summu atgūšana

40

2014/C 421/57

Lieta T-663/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 15. oktobra spriedums – Revīzijas Palāta/BF Apelācija — Civildienests — Pieņemšana darbā — Iecelšana Cilvēkresursu direkcijas direktora amatā — Kandidatūras noraidīšana — Pienākums norādīt priekšatlases komitejas iesniegta ziņojuma pamatojumu

41

2014/C 421/58

Lieta T-26/14 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra spriedums – Schönberger/Revīzijas palāta Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2011. gada paaugstināšana amatā — Standarta reizināšanas likmes — Sacīkstes princips

41

2014/C 421/59

Lieta T-215/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. oktobra rīkojums – MPM-Quality un Eutech/ITSB – Elton hodinářská (“MANUFACTURE PRIM 1949”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “MANUFACTURE PRIM 1949” — Agrāka starptautiska un agrākas valsts preču zīmes “PRIM” — Ļaunticība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 165. panta 4. punkts — Regulas Nr. 207/2009 41. un 56. pants — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota

42

2014/C 421/60

Lieta T-410/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 30. septembra rīkojums – Bitiqi u.c./Komisija u.c. Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Eiropas Savienības vadītā Tiesiskuma misija Kosovā (Eulex Kosovo) — Līgumdarbinieki — Misijas vadītāja lēmums nepagarināt darba līgumus — Acīmredzama kompetences neesamība

43

2014/C 421/61

Lieta T-447/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. oktobra rīkojums – Marcuccio/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Atlīdzināmo tiesāšanās izdevumu atmaksāšana — Civildienesta tiesas Reglamenta 92. panta 1. punkts — Iebilde par paralēlu prasību — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

43

2014/C 421/62

Lieta T-706/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. oktobrī – Holistic Innovation Institute/REA

44

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 421/63

Lieta F-55/10 RENV: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 15. oktobra spriedums – Moschonaki/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Lietas nodošana atpakaļ Vispārējai tiesai pēc nolēmuma atcelšanas — Pieņemšana darbā — Paziņojums par iekšējo vakanci iestādē — Paziņojumā par vakanci atrodamie dalības tiesību nosacījumi — Iecēlējinstitūcijas rīcības brīvība

46

2014/C 421/64

Lieta F-103/11: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. jūlija spriedums – CG/EIB Civildienests — EIB personāls — Psiholoģiska vardarbība — Izmeklēšanas process — Priekšsēdētāja lēmums neturpināt izskatīt sūdzību — Izmeklēšanas komitejas atzinums — Kļūdaina psiholoģiskas vardarbības jēdziena definīcija — Tīša rīcība — Psiholoģiskas vardarbības un tās simptomu esamības konstatēšana — Cēloņsakarības meklēšana — Neesamība — Pretrunas izmeklēšanas komitejas atzinumā — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Dienesta pārkāpumi — Konfidencialitātes pienākums — Personas datu aizsardzība — Prasība par zaudējumu atlīdzību

46

2014/C 421/65

Lieta F-115/11: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. jūlija spriedums – CG/Eiropas Investīciju banka (EIB) Civildienests — EIB personāls — Iecelšana amatā — Nodaļas vadītāja amats — Cita kandidāta, kas nav prasītāja, iecelšana amatā — Atlases procedūras pārkāpumi — Atlases komitejas locekļu objektivitātes pienākums — Atlases komitejas priekšsēdētāja nosodāma rīcība attiecībā uz prasītāju — Interešu konflikts — Visiem kandidātiem kopīgs mutvārdu izklāsts — Mutvārdu izklāstam izsniegtie dokumenti, ar kuriem var tikt piešķirta priekšrocība vienam no kandidātiem — Kandidāts, kurš ir piedalījies izsniegto dokumentu sagatavošanā — Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība par kaitējuma atlīdzību

47

2014/C 421/66

Lieta F-26/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums – Cerafogli/ECB Civildienests — ECB personāls — ECB personāla piekļuve dokumentiem attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām — ECB personāla lūgumiem piemērojamie noteikumi — Pirmstiesas procedūra — Savstarpējas atbilstības prasība — Iebilde par prettiesiskumu, kura pirmoreiz ir izvirzīta prasības pieteikumā — Pieņemamība — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Konsultēšanās ar personāla komiteju saistībā ar noteikumu pieņemšanu, kas piemērojami ECB lūgumiem par piekļuvi dokumentiem attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām

48

2014/C 421/67

Lieta F-153/12: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 6. maija spriedums – Forget/Komisija Civildienests — Ierēdnis — Darba samaksa — Ģimenes pabalsti — Mājsaimniecības pabalsts — Piešķiršanas nosacījums — Atbilstoši Luksemburgas tiesībām reģistrētas partnerattiecības — Nelaulāts pastāvīgu partneru pāris, kuri var noslēgt civiltiesisku laulību — Ierēdnis, kas neatbilst Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) punktā paredzētajiem nosacījumiem

49

2014/C 421/68

Lieta F-157/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 19. jūnija spriedums – BN/Parlaments Civildienests — Ierēdņi — Prasība atcelt tiesību aktu — AD 14 pakāpes ierēdnis, kas pagaidām ieņem direktora padomdevēja amatu — Apgalvojums par psiholoģisku vardarbību pret ģenerāldirektoru — Ilgstošs slimības atvaļinājums — Lēmums par iecelšanu padomdevēja amatā citā ģenerāldirektorātā — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — Labas pārvaldības princips — Dienesta intereses — Noteikums par pakāpes un amata atbilstību — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Rīcības, kas nav lēmums, radīts kaitējums

49

2014/C 421/69

Lieta F-7/13: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums – Radelet/Eiropas Komisija Civildienests — Ierēdņi, kas ir iecelti darbā trešajā valstī — Civildienesta noteikumu X pielikuma 5. un 23. pants — Iestādes piešķirts dienesta mājoklis — Ierēdnim dota atļauja izīrēt mājokli — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Morālais kaitējums — Neērta un dzīvošanai nepiemērota mājokļa piešķiršana — Pierādījumu neesamība

50

2014/C 421/70

Lieta F-42/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums – CU/EESK Civildienests — Pagaidu darbinieks — Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums — Lēmums par līguma izbeigšanu

50

2014/C 421/71

Lieta F-48/13: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. jūlija spriedums – CW/Parlaments Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — Novērtējuma ziņojumā ietvertie vērtējumi un piezīmes — Acīmredzamas kļūdas novērtējumā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Neesamība

51

2014/C 421/72

Lieta F-54/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 18. septembra spriedums – CV/EESK Civildienests — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Administratīvās izmeklēšanas — Disciplinārlieta — Psiholoģiska vardarbība

52

2014/C 421/73

Lieta F-107/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 15. oktobra spriedums – de Brito Sequeira Carvalho/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Pensionēts ierēdnis — Disciplinārlieta — Disciplinārsods — Ieturēšana no pensijas — Apsūdzības liecinieka uzklausīšana disciplinārlietu kolēģijā — Attiecīgā ierēdņa neuzklausīšana — Tiesību tikt uzklausītam neievērošana

52

2014/C 421/74

Lieta F-15/14: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2014. gada 15. oktobra spriedums – De Bruin/Parlaments Civildienests — Pārbaudāmais ierēdnis — Civildienesta noteikumu 34. pants — Ziņojums par pārbaudes laiku, kurā konstatēta pārbaudāmā ierēdņa nepiemērotība — Pārbaudes laika pagarināšana — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Atlaišanas iemesli — Efektivitāte — Ātrums pakalpojumu nodrošināšanā — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Procedūras pārkāpumi — Ziņojumu komitejai norādītais termiņš tās viedokļa sniegšanai

53

2014/C 421/75

Lieta F-35/12: Civildienesta tiesas otra palātas priekšsēdētāja 2014. gada 30. septembra rīkojums – DM/BEREC Civildienests — Līgumdarbinieks — Pieņemšanas darbā nosacījumi — Ārsta apskate sakarā ar pieņemšanu darbā — Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 100. pants — Medicīniska atruna — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Prasījumi atcelt tiesību aktu, kas ir zaudējuši savu priekšmetu — Medicīniskas atrunas noteikšana, citai Eiropas Savienības aģentūrai pieņemot darbā attiecīgo personu — Ietekmes neesamība — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

54

2014/C 421/76

Lieta F-9/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 9. novembra rīkojums – Marcuccio/Komisija Civildienests — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Acīmredzami nepieņemama prasība

54

2014/C 421/77

Lieta F-22/13: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. jūlija rīkojums – Mészáros/Komisija Civildienests — Konkurss — Paziņojums par konkursu EPSO/AD/207/11 — Konkursa veiksmīgais kandidāts, kurš iekļauts rezerves sarakstā — Iecēlējinstitūcijas veikta nosacījumu dalībai AD 7 pakāpes konkursā pārbaude — Profesionāla pieredze, kas ir mazāka par nepieciešamo — Acīmredzama kļūda atlases komisijas vērtējumā — Iecēlējinstitūcijas veikta darba piedāvājuma atsaukšana — Iecēlējinstitūcijas saistošā kompetence

55

2014/C 421/78

Lieta F-33/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 20. marta rīkojums – Marcuccio/Komisija Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Prasības pieteikums, kas ir iesniegts pa faksu prasības celšanas termiņā — Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta pa pastu nosūtītajā prasības pieteikuma oriģinālā — Novēlota prasība — Acīmredzama nepieņemamība

55

2014/C 421/79

Lieta F-71/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 12. februāra rīkojums – CL/EVA Civildienests — Pagaidu darbinieks — Pienākums sniegt palīdzību — Civildienesta noteikumu 24. pants — Augstākstāvoša vadītāja psiholoģiska vardarbība — Lūguma uzsākt administratīvu izmeklēšanu noraidījums — Acīmredzami nepieņemama prasība

56

2014/C 421/80

Lieta F-75/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 13. februāra rīkojums – Probst/Komisija Civildienests — Ierēdnis — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pants — Pārskatīšanas lūgums — Jauni un būtiski fakti — Acīmredzami nepieņemama prasība

56

2014/C 421/81

Lieta F-98/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 9. septembra rīkojums – Moriarty/Parlaments Civildienests — Paaugstināšana amatā — 2012. gada amatā paaugstināšana — Neiekļaušana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā — Prasības pieteikums, kam acīmredzami nav nekāda tiesiska pamata

57

2014/C 421/82

Lieta F-118/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 18. septembra rīkojums – Lebedef/Komisija Civildienests — Procesa jautājumi — Acīmredzama nepieņemamība

57

2014/C 421/83

Lieta F-39/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. aprīlī – ZZ/Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

58

2014/C 421/84

Lieta F-53/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – ZZ/Komisija

58

2014/C 421/85

Lieta F-55/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. jūnijā – ZZ/Komisija

59

2014/C 421/86

Lieta F-57/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūnijā – ZZ/Komisija

60

2014/C 421/87

Lieta F-60/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. jūnijā – ZZ/Komisija

60

2014/C 421/88

Lieta F-61/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. jūlijā – ZZ/Komisija

61

2014/C 421/89

Lieta F-63/14: Prasība, kas celta 2014. gada 11. jūlijā – ZZ/Komisija

61

2014/C 421/90

Lieta F-85/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. augustā – ZZ u.c./Komisija

62

2014/C 421/91

Lieta F-89/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – ZZ/Komisija

62

2014/C 421/92

Lieta F-91/14: Prasība, kas celta 2014. gada 5. septembrī – ZZ un ZZ/Padome

63

2014/C 421/93

Lieta F-95/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. septembrī – ZZ/ECB

63

2014/C 421/94

Lieta F-121/11: Civildienesta tiesas 2014. gada 31. marta rīkojums – BO/Komisija

64

2014/C 421/95

Lieta F-3/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 31. marta rīkojums – CK/Komisija

64

2014/C 421/96

Lieta F-83/13: Civildienesta tiesas 2014. gada 30. aprīļa rīkojums – Lecolier/Komisija

64

2014/C 421/97

Lieta F-105/13: Civildienesta tiesas 2014. gada 7. maija rīkojums – Deweerdt u.c./Revīzijas Palāta

65

2014/C 421/98

Lieta F-123/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 30. aprīļa rīkojums – Lecolier/Komisija

65

2014/C 421/99

Lieta F-2/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 7. maija rīkojums – Deweerdt un Lebrun/Revīzijas palāta

65

2014/C 421/00

Lieta F-18/14: Civildienesta tiesas 2014. gada 30. aprīļa rīkojums – Lecolier/Komisija

65


LV

 

Top