Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:409:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 409, 2014. gada 17. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 409

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 17. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 409/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 409/02

Lieta C-47/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Finanzgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 49. un 54. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — LESD 63. un 65. pants — Kapitāla brīva aprite — Nodokļu tiesību akti — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts atcelt nodokļu dubultu uzlikšanu sadalītajai peļņai — Nodokļa ieskaitīšanas metode, ko piemēro to sabiedrību izmaksātajām dividendēm, kas ir tās pašas dalībvalsts kā sabiedrība saņēmēja rezidentes — Atbrīvošanas no nodokļa metode, ko piemēro to sabiedrību izmaksātājām dividendēm, kas ir citas dalībvalsts nekā sabiedrība saņēmēja, vai trešās valsts rezidentes — Atšķirīga attieksme pret dividenžu saņēmējas sabiedrības zaudējumiem

2

2014/C 409/03

Apvienotās lietas no C-204/12 līdz C-208/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsta shēma, kurā paredzēta tirgojamu zaļo sertifikātu piešķiršana iekārtām, kas atrodas attiecīgajā reģionā un ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem — Elektroenerģijas piegādātāju pienākums ik gadu iesniegt kompetentajai iestādei noteiktu sertifikātu kvotu — Atteikums ņemt vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu un EEZ dalībvalstu izcelsmes apliecinājumus — Administratīvais naudas sods sertifikātu neiesniegšanas gadījumā — Direktīva 2001/77/EK — 5. pants — Preču brīva aprite — EKL 28. pants — EEZ līguma 11. un 13. pants — Direktīva 2003/54/EK — 3. pants

3

2014/C 409/04

Lieta C-382/12 P: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums – MasterCard, Inc., MasterCard International, Inc., MasterCard Europe SPRL/Eiropas Komisija, Banco Santander, SA, Royal Bank of Scotland plc, HSBC Bank plc, Bank of Scotland plc, Lloyds TSB Bank plc, MBNA Europe Bank Ltd, British Retail Consortium, EuroCommerce AISBL, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Apelācija — Pretapelācija — Pieņemamība — EKL 81. pants — Atvērta ar debetkartēm, atliktā maksājuma kartēm un kredītkartēm veicamo maksājumu sistēma — Daudzpusējas starpbanku standarta komisijas maksas — Uzņēmumu apvienība — Konkurences ierobežojumi, ko rada sekas — Pārbaudes tiesā kritērijs — Jēdziens “aksesuārs ierobežojums” — Objektīvi nepieciešams un samērīgs raksturs — Atbilstoši “hipotētiski pieņēmumi” — Divpusējas sistēmas — Pieeja attiecībā uz pirmajā instancē iesniegta prasības pieteikuma pielikumiem

4

2014/C 409/05

Lieta C-525/12: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2000/60/EK — Sistēma Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā — Ūdens pakalpojumu izmaksu atgūšana — Jēdziens “ūdens pakalpojumi”

5

2014/C 409/06

Lieta C-527/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika Valsts pienākumu neizpilde — Ar iekšējo tirgu nesaderīgs valsts atbalsts — Atgūšanas pienākums — LESD 108. panta 2. punkts — Regula (EK) Nr. 659/1999 — 14. panta 3. punkts — Komisijas lēmums — Dalībvalstīm veicamie pasākumi

5

2014/C 409/07

Lieta C-602/12 P: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums – Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) Apelācija — Dempings — Regula (EK) Nr. 384/96 — 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta pirmais ievilkums — Regula (EK) Nr. 2026/97 — Regula (EK) Nr. 91/2009 — Dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu imports — Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Lielāko ieguldījumu izmaksas, kas būtībā atspoguļo tirgus vērtības — Valsts subsīdija tērauda nozarei kopumā — Sekas

6

2014/C 409/08

Lieta C-19/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ministero dell'Interno/Fastweb SpA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiskie iepirkumi — Direktīva 89/665/EEK — 2.d panta 4. punkts — Interpretācija un spēkā esamība — Pārsūdzības procedūras publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā — Līguma spēkā neesamība — Izslēgšana

6

2014/C 409/09

Lieta C-34/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Monika Kušionová/SMART Capital, a.s. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi — Patēriņa kredīta līgums — 1. panta 2. punkts — Noteikums, kas ietver obligātu tiesību normu — Direktīvas piemērošanas joma — 3. panta 1. punkts, 4. pants, 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts — Prasījuma nodrošinājums ar nekustamā īpašuma ķīlu — Iespēja realizēt šādu nodrošinājumu, pārdodot izsolē — Pārbaude tiesā

7

2014/C 409/10

Lieta C-67/13 P: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums – Groupement des cartes bancaires (CB)/Eiropas Komisija, BNP Paribas, BPCE, bijusī Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP), Société générale SA Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. panta 1. punkts — Maksājumu karšu sistēma Francijā — Uzņēmumu asociācijas lēmums — Izdošanas tirgus — “Jaunpienācējiem” piemērotie tarifu pasākumi — Pievienošanās tiesības un tā sauktie “pieņēmēja funkcijas regulēšanas” un “pasīvo aktivizēšanas” mehānismi — Konkurences ierobežošanas “mērķa dēļ” jēdziens — Kaitējuma konkurencei pārbaude

8

2014/C 409/11

Lieta C-88/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Cour de cassation (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Philippe Gruslin/Beobank SA, agrāk Citibank Belgium SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU) — Direktīva 85/611/EEK — 45. pants — Jēdziens “maksājumi fonda ieguldītājiem” — Vārda ieguldījumu apliecību izsniegšana fonda ieguldītājiem

8

2014/C 409/12

Lieta C-91/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Raad van State (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EEK un Turcijas asociācijas līgums — Papildprotokola 41. panta 1. punkts un Lēmuma Nr. 1/80 13. pants — Piemērošanas joma — Jaunu ierobežojumu brīvībai veikt uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanas brīvībai un nosacījumiem piekļuvei darbam ieviešana — Aizliegums — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — LESD 56. un 57. pants — Darba ņēmēju norīkošana darbā — Trešo valstu pilsoņi — Prasība saņemt darba atļauju darbaspēka nodrošināšanai

9

2014/C 409/13

Lieta C-92/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gemeente ‘s-Hertogenbosch/Staatssecretaris van Financiën Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sestā PVN direktīva — 5. panta 7. punkta a) apakšpunkts — Ar nodokli apliekami darījumi — Jēdziens “par atlīdzību veikta piegāde” — Pašvaldības iestādes pirmā ēkas, kas tai celta uz tai piederošas zemes, ekspluatācijas uzsākšana — Valsts iestādes un nodokļa maksātāja statusā veiktas darbības

10

2014/C 409/14

Lieta C-112/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A/B u.c. LESD 267. pants — Valsts konstitūcija — Obligāts blakusprocess atbilstības konstitūcijai pārbaudei — Valsts likuma atbilstības gan Savienības tiesībām, gan valsts konstitūcijai pārbaude — Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās — Atbildētāja domicila vai zināmas uzturēšanās vietas dalībvalsts teritorijā neesamība — Jurisdikcijas noteikšana atbildētāja ierašanās tiesā gadījumā — Prombūtnē esoša atbildētāja likumiskais pārstāvis

10

2014/C 409/15

Lieta C-117/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/29/EK — Autortiesības un blakustiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — 5. panta 3. punkta n) apakšpunkts — Aizsargājamu darbu un citu priekšmetu izmantošana zinātniska pētījuma vai privāta pētījuma nolūkā — Grāmata, kas publiskota privātpersonām publiskajās bibliotēkās īpašās, šim nolūkam paredzētās vietās — Tāda darba jēdziens, uz kuru neattiecas “pirkšanas vai licencēšanas noteikumi” — Bibliotēkas tiesības digitalizēt tās kolekcijā esošu darbu, lai to publiskotu īpašās, šim nolūkam paredzētās vietās — Darba publiskošana īpašās, šim nolūkam paredzētās vietās, ļaujot to izdrukāt uz papīra vai noglabāt USB zibatmiņas diskā

11

2014/C 409/16

Lieta C-152/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Münster Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Direktīva 2003/96/EK — Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai — Izņēmumi — Komerciālu mehānisko transportlīdzekļu degvielas standarttvertnēs esoši energoprodukti, kas paredzēti izmantošanai par degvielu šajos pašos transportlīdzekļos — “Standarttvertņu” jēdziens šīs direktīvas 24. panta 2. punkta izpratnē — Autobūvētāja vai ražotāja izplatītāja uzstādītas tvertnes

12

2014/C 409/17

Lieta C-219/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosinājusi K Oy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 98. panta 2. punkts — III pielikuma 6) punkts — Samazināta PVN likme, kas piemērojama tikai uz papīra drukātām grāmatām — Citā fiziskā formātā, nevis uz papīra izdotas grāmatas, kam tiek piemērota PVN pamatlikme — Nodokļu neitralitāte

13

2014/C 409/18

Lieta C-270/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — LESD 45. panta 1. un 4. punkts — “Darba ņēmēja” jēdziens — Nodarbinātība civildienestā — Ostas iestādes priekšsēdētāja amats — Dalība valsts varas īstenošanā — Pilsonības nosacījums

13

2014/C 409/19

Lieta C-277/13: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 96/67/EK — 11. pants — Gaisa transports — Lidlauka sniegtie pakalpojumi — Pakalpojumu sniedzēju atlase

14

2014/C 409/20

Lieta C-291/13: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2000/31/EK — Piemērošanas joma — Tiesvedība par goda un cieņas aizskārumu

14

2014/C 409/21

Lieta C-328/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich – Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/23/EK — Darbinieku tiesību aizsardzība uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā — Īpašumtiesību saņēmēja pienākums ievērot koplīguma noteikumus un nosacījumus, kamēr stājas spēkā cits koplīgums — Koplīguma jēdziens — Valsts tiesību akti, kuros paredzēts, ka izbeigtais koplīgums turpina radīt tiesiskas sekas, kamēr stājas spēkā cits koplīgums

15

2014/C 409/22

Lieta C-394/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ministerstvo práce a sociálních věcí/B. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 un Regula (EK) Nr. 883/2004 — Piemērojamie valsts tiesību akti — Tās dalībvalsts noteikšana, kuras kompetencē ir ģimenes pabalsta piešķiršana — Situācija, kad migrējošs darba ņēmējs, kā arī viņa ģimene dzīvo dalībvalstī, kurā ir viņu interešu centrs un kurā ir ticis saņemts ģimenes pabalsts — Ģimenes pabalsta pieprasīšana izcelsmes dalībvalstī pēc tiesību uz pabalstiem izbeigšanās dzīvesvietas dalībvalstī — Izcelsmes dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēta šādu pabalstu piešķiršana ikvienai personai, kam šajā valstī ir reģistrēts domicils

16

2014/C 409/23

Lieta C-423/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Vilniaus energija” UAB/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Preču brīva aprite — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Direktīva 2004/22/EK — Mērsistēmu metroloģiskās pārbaudes — Karstā ūdens skaitītājs, kas atbilst visām šīs direktīvas prasībām un kurš ir pieslēgts attālinātas (telemetriskas) datu pārraides ierīcei — Aizliegums izmantot šādu skaitītāju, pirms nav veikta sistēmas iepriekšēja metroloģiskā pārbaude

17

2014/C 409/24

Lieta C-489/13: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 11. septembra spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Ienākumu nodoklis — Tiesiskais regulējums nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanai — Dalībvalstī, kas nav rezidences dalībvalsts, no nekustamā īpašuma gūtu ienākumu aplikšana ar nodokli — Atbrīvojuma metode ar progresivitātes rezervi rezidences dalībvalstī — Atšķirīga attieksme pret nekustamo īpašumu rezidences dalībvalstī un citā dalībvalstī

17

2014/C 409/25

Lieta C-491/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2004/114/EK — 6., 7. un 12. pants — Nosacījumi attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju nolūkā — Atteikums uzņemt personu, kura atbilst minētajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem — Kompetento iestāžu rīcības brīvība

18

2014/C 409/26

Apvienotās lietas C-94/13 P, C-95/13 P, C-136/13 P, C-174/13 P, C-180/13 P, C-191/13 P un C-246/13 P: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 4. septembra rīkojums – Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl u.c. (C-94/13 P), Alfier Costruzioni Srl u.c. (C-95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, agrāk Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (C-136/13 P), Axitea SpA, agrāk La Vigile San Marco SpA (C-174/13 P), Vetrai 28 Srl, agrāk Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl u.c. (C-180/13 P), Confindustria Venezia, agrāk Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria) u.c. (C-191/13 P), Manutencoop Società Cooperativa, agrāk Manutencoop Soc. coop. arl un Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, (Itālija) (C-246/13 P)/Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl u.c., Itālijas Republika, Eiropas Komisija Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts uzņēmumiem, kas darbojas Venēcijā un Kjodžā — Tiesas Reglamenta 181. pants

19

2014/C 409/27

Lieta C-145/13 P: Tiesas 2014. gada 4. septembra rīkojums – Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C./Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, iepriekš Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl, Eiropas Komisija Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts uzņēmumiem, kas darbojas Venēcijā un Kjodžā — Tiesas Reglamenta 181. pants

20

2014/C 409/28

Apvienotās lietas no C-227/12 P līdz C-239/13 P: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 4. septembra rīkojums – Albergo Quattro Fontane Snc (C-227/13 P), Hotel Gabrielli Srl, iepriekš Hotel Gabrielli Sandwirth SpA (C-228/13 P), GE.AL.VE. Srl (C-229/13 P), Metropolitan SpA, iepriekš Metropolitan Srl (C-230/13 P), Hotel Concordia Srl, iepriekš Hotel Concordia Snc (C-231/13 P), Società per l’industria alberghiera (SPLIA) (C-232/13 P), Principessa Srl, kas atrodas likvidācijas procesā (C-233/13 P), Albergo Saturnia Internazionale SpA (C-234/13 P), Savoia e Jolanda Srl (C-235/13 P), Biasutti Hotels Srl, iepriekš Hotels Biasutti Snc (C-236/13 P), Ge.A.P. Srl (C-237/13 P), Rialto Inn Srl (C-238/13 P), Bonvecchiati Srl (C-239/13 P)/Comitato “Venezia vuole vivere”, Manutencoop Società Cooperativa, iepriekš Manutencoop Soc. coop. arl un Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, Albergo ristorante “All’Angelo” Snc, Eiropas Komisija Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts uzņēmumiem, kas darbojas Venēcijā un Kjodžā — Tiesas Reglamenta 181. pants

21

2014/C 409/29

Lieta C-288/13 P: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 4. septembra rīkojums – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) Apelācijas sūdzība — Tiesas Reglamenta 181. pants — Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula) — 59. pants un XIII pielikums — Antracēna eļļas atzīšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas un kam ir jāpiemēro licencēšanas procedūra — Vienlīdzīga attieksme

21

2014/C 409/30

Lieta C-289/13 P: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 4. septembra rīkojums – Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA), Eiropas Komisija Apelācijas sūdzība — Tiesas Reglamenta 181. pants — Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula) — 59. pants un XIII pielikums — Antracēna eļļas ar zemu antracēna saturu atzīšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas un kam ir jāpiemēro licencēšanas procedūra — Vienlīdzīga attieksme

22

2014/C 409/31

Lieta C-290/13 P: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 4. septembra rīkojums – Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) Apelācijas sūdzība — Tiesas Reglamenta 181. pants — Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula) — 59. pants un XIII pielikums — Antracēna eļļas (antracēna pastas) atzīšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas un kam ir jāpiemēro licencēšanas procedūra — Vienlīdzīga attieksme

22

2014/C 409/32

Apvienotās lietas no C-379/13 P līdz C-381/13 P: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 10. jūlija rīkojums – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops)/Eiropas Komisija Apelācijas sūdzība — Lēmums 83/673/EEK — Regula (EEK) Nr. 2950/83 — Eiropas Sociālais fonds — Apmācības darbības — Sākotnēji piešķirtā finanšu atbalsta samazināšana — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzība

23

2014/C 409/33

Lieta C-435/13 P: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 17. jūlija rīkojums – Erich Kastenholz/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Qwatchme A/S Apelācija — Regula (EK) Nr. 6/2002 — Kopienas dizainparaugi — 4.-6. pants, 25. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts, kā arī 52. pants — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo pulksteņa ciparnīcu — Agrāks Kopienas dizainparaugs — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu

23

2014/C 409/34

Lieta C-490/13 P: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 17. jūlija rīkojums – Cytochroma Development, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācijas — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Reglamenta 169. panta 1. punkts — Apelācijas sūdzība, kas neattiecas uz pārsūdzētā sprieduma rezolutīvo daļu — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība

24

2014/C 409/35

Lieta C-505/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 17. jūlija rīkojums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Levent Redzheb Yumer/Direktor na Teritoriyalna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite – Varna Ienākumu nodoklis — LES 2. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. un 21. pants — Tiesiskās noteiktības, efektivitātes un samērīguma principi — Tiesības samazināt lauksaimnieku ienākumu nodokli — Fizisku personu, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, izslēgšana — Savienības tiesību īstenošana — Neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

24

2014/C 409/36

Lieta C-509/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 4. septembra rīkojums – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & CoKG Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — Grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “METRO”, zilā un dzeltenā krāsā reģistrācijas pieteikums — Kopienas krāsainas grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “GRUPOMETROPOLIS”, īpašnieka iebildumi — Iebildumu noraidījums

25

2014/C 409/37

Lieta C-535/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 17. jūlija rīkojums (Monomeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha/Maria Patmanidi AE Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Preču zīmes — Preču zīmes īpašnieka tiesības iebilst pret preču, ko aptver šī preču zīme, pirmo laišanu apgrozībā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) bez viņa piekrišanas

25

2014/C 409/38

Lieta C-152/14: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 4. septembra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 4. klauzula — Uz noteiktu laiku noslēgtie darba līgumi publiskajā sektorā — Stabilizācijas procedūra — Uz noteiktu laiku nodarbinātu darba ņēmēju pieņemšana darbā par valsts ierēdņiem bez atklāta konkursa — Darba stāža noteikšana — Darba līgumu uz noteiktu laiku ietvaros veikta dienesta laikposmu pilnīga neņemšana vērā — Nediskriminācijas princips

26

2014/C 409/39

Lieta C-303/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūnijā – Eiropas Komisija/Polijas Republika

27

2014/C 409/40

Lieta C-407/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. augustā iesniedza Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba (Spānija) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España, S. A.

28

2014/C 409/41

Lieta C-410/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 29. augustā iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Dr. Falk Pharma GmbH/DAK–Gesundheit

29

2014/C 409/42

Lieta C-446/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2014. gada 16. jūlija spriedumu lietā T-295/12 Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Komisija 2014. gada 25. septembrī iesniedza Vācijas Federatīvā Republika

29

2014/C 409/43

Lieta C-240/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 18. augusta rīkojums – Eiropas Komisija/Igaunijas Republika, ko atbalsta: Vācijas Federatīvā Republika, Beļģijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Polijas Republika, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste

31

2014/C 409/44

Lieta C-241/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 18. augusta rīkojums – Eiropas Komisija/Igaunijas Republika, ko atbalsta: Vācijas Federatīvā Republika, Beļģijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Polijas Republika, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste

31

2014/C 409/45

Lieta C-118/14: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 8. jūlija rīkojums (Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Peggy Kieck/Condor Flugdienst GmbH

31

2014/C 409/46

Lieta C-119/14: Tiesas 2014. gada 10. jūlija rīkojums (Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Henricus Cornelis Maria Niessen, Angelique Francisca Niessen Steeghs, Melissa Alexandra Johanna Niessen, Kenneth Gerardus Henricus Niessen/Condor Flugdienst GmbH

32

 

Vispārējā tiesa

2014/C 409/47

Lieta T-534/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 7. oktobra spriedums – Schenker/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Administratīvā lieta un Komisijas galīgais lēmums attiecībā uz aizliegtu vienošanos, šī lēmuma nekonfidenciālā versija — Piekļuves atteikums — Pienākums veikt konkrētu un individuālu pārbaudi — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar izmeklēšanas mērķu aizsardzību — Sevišķas sabiedrības intereses

33

2014/C 409/48

Lieta T-300/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 8. oktobra spriedums – Lidl Stiftung/ITSB – A Colmeia do Minho (“FAIRGLOBE”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “FAIRGLOBE” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “GLOBO” — Relatīvs atteikuma pamats — Agrāku preču zīmju faktiskas izmantošanas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. un 4. punkts

34

2014/C 409/49

Lieta T-531/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 7. oktobra spriedums – Tifosi Optics/ITSB – Tom Tailor (“T”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “T” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “T” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

34

2014/C 409/50

Lieta T-39/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. oktobra spriedums – Cezar/ITSB – Poli-Eco (Ieliktnis) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo ieliktni — Agrāks dizainparaugs — Novitāte — Individuāls raksturs — Kompleksa ražojuma sastāvdaļas redzamās iezīmes — Agrāka dizainparauga vērtējums — Regulas (EK) Nr. 6/2002 3., 4., 5. un 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts

35

2014/C 409/51

Lieta T-77/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 8. oktobra spriedums – Laboratoires Polive/ITSB – Arbora & Ausonia (“DODIE”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “DODIE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “DODOT” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Grozīšanas pilnvaras

36

2014/C 409/52

Lietas T-122/13 un T-123/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 8. oktobra spriedums – Laboratoires Polive/ITSB – Arbora & Ausonia (“dodie”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “dodie” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “DODOT” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

36

2014/C 409/53

Lieta T-333/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 17. septembra rīkojums – ATC u.c./Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Putnu imports — Vienošanās par zaudējumu atlīdzības summām — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

37

2014/C 409/54

Lieta T-34/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. septembra rīkojums – Canon Europa/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Muitas savienība — Kopējais muitas tarifs — Tarifu un statistikas nomenklatūra — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Tarifu apakšpozīcijas — Muitas nodokļi, kas piemērojami precēm, kas klasificētas šajās tarifu apakšpozīcijās — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība

38

2014/C 409/55

Lieta T-35/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. septembra rīkojums – Kyocera Mita Europe/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Muitas savienība — Kopējais muitas tarifs — Tarifu un statistikas nomenklatūra — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Tarifu apakšpozīcijas — Muitas nodokļi, kas piemērojami precēm, kas klasificētas šajās tarifu apakšpozīcijās — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība

38

2014/C 409/56

Lieta T-519/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. septembra rīkojums – mobile.international/ITSB – Komisija (“PL mobile.eu”) Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

39

2014/C 409/57

Lieta T-3/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 29. septembra rīkojums – Ronja/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, ar kuriem notikusi apmaiņa sūdzības par Direktīvas 2001/37/EK transponēšanu ietvaros — Dalībvalsts izdoti dokumenti — Dalībvalsts izteikti iebildumi — Daļējs piekļuves atteikums — Lēmums, ar ko pēc procesa organizatoriskā pasākuma piešķir pilnīgu piekļuvi — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Komisijas izdoti dokumenti — Lēmums par pilnas piekļuves piešķiršanu — Komisijas pret Austriju neuzsākta procedūra par pienākumu neizpildi — Nepieņemamība

40

2014/C 409/58

Lieta T-178/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 23. septembra rīkojums – Jaczewski/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Lauksaimniecība — Interese celt prasību — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība

41

2014/C 409/59

Lieta T-354/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. septembra rīkojums – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsargājama ģeogrāfiskas izcelsmes norāde “Kołocz śląski” vai “Kołacz śląski” — Pieteikuma par reģistrācijas anulēšanu noraidījums — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība

41

2014/C 409/60

Lieta T-650/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. septembra rīkojums – Lomnici/Parlaments Prasība atcelt tiesību aktu — Eiropas Parlamentam nosūtīts lūgumraksts saistībā ar jauno Slovākijas Pilsonības likumu — Lūgumraksts, kas atzīts par pieņemamu — Lēmums izbeigt procedūru — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība

42

2014/C 409/61

Lieta T-698/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 18. septembra rīkojums – Marcuccio/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana — Prasības pieteikuma, kas ir nosūtīts pa faksu, un vēlāk iesniegtā oriģināla neidentiskums — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

42

2014/C 409/62

Lieta T-699/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada18. septembra rīkojums – Marcuccio/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana — Prasības pieteikuma, kas ir nosūtīts pa faksu, un vēlāk iesniegtā oriģināla neidentiskums — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

43

2014/C 409/63

Lieta T-103/14 R II: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 18. septembra rīkojums – Frucona Košice/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Alkohols un spirtotie dzērieni — Nodokļu parāda norakstīšana saistībā ar kolektīvās maksātnespējas procedūru — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots atgūt atbalstu — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Jauns pieteikums — Jaunu faktu neesamība — Fumus boni juris neesamība — Steidzamības neesamība

44

2014/C 409/64

Lieta T-361/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. jūlijā – HB u.c./Komisija

44

2014/C 409/65

Lieta T-561/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūlijā – One of Us u.c./Parlaments u.c.

45

2014/C 409/66

Lieta T-573/14: Prasība, kas celta 2014. gada 31. jūlijā – Polyelectrolyte Producers Group un SNF/Komisija

45

2014/C 409/67

Lieta T-574/14: Prasība, kas celta 2014. gada 1. augustā – EAEPC/Komisija

47

2014/C 409/68

Lieta T-617/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. augustā – Pro Asyl/EASO

48

2014/C 409/69

Lieta T-619/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. augustā – Bionorica/Komisija

48

2014/C 409/70

Lieta T-620/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. augustā – Diapharm/Komisija

49

2014/C 409/71

Lieta T-640/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. augustā – Beul/Parlaments un Padome

50

2014/C 409/72

Lieta T-669/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. septembrī – Trioplast Industrier/Komisija

50

2014/C 409/73

Lieta T-673/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Itālija/Komisija

52

2014/C 409/74

Lieta T-679/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. septembrī – Teva UK u.c./Komisija

54

2014/C 409/75

Lieta T-687/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Novomatic/ITSB – Simba Toys (“African SIMBA”)

55

2014/C 409/76

Lieta T-692/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Puma/ITSB – Sinda Poland (Izdomāta dzīvnieka attēls)

55

2014/C 409/77

Lieta T-694/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – EREF/Komisija

56

2014/C 409/78

Lieta T-695/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. septembrī – Omega/ITSB (Attēla melnā un baltā krāsā attēlojums)

57

2014/C 409/79

Lieta T-696/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 15. jūlija spriedumu lietā F-160/12 Montagut/Komisija 2014. gada 22. septembrī iesniedza Bernat Montagut Viladot

58

2014/C 409/80

Lieta T-697/14: Prasība, kas celta 2014. gada 29. septembrī – MIP Metro/ITSB – Associated Newspapers (“METRO”)

59

2014/C 409/81

Lieta T-700/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. septembrī – TV1/Komisija

60

2014/C 409/82

Lieta T-704/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. oktobrī – Marine Harvest/Komisija

61

2014/C 409/83

Lieta T-707/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. oktobrī – Grundig Multimedia/ITSB (“DetergentOptimiser”)

62

2014/C 409/84

Lieta T-710/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. oktobrī – Herbert Smith Freehills/Padome

63

2014/C 409/85

Lieta T-711/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. oktobrī – Arcofin u.c./Komisija

63

2014/C 409/86

Lieta T-509/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. oktobra rīkojums – Ratioparts-Ersatzteile/ITSB – IIC (“NORTHWOOD”)

65

2014/C 409/87

Lieta T-678/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra rīkojums – AEMN/Parlaments

65

2014/C 409/88

Lieta T-679/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra rīkojums – AEMN/Parlaments

65

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 409/89

Lieta F-122/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra rīkojums – Carneiro/Eiropols Civildienests — Eiropola personāls — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma pārkvalificēšana par darba līgumu uz nenoteiktu laiku — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

66


LV

 

Top