Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 253, 2014. gada 4. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 253

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 4. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 253/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 253/02

Lieta C-547/11: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Lēmumi 2006/323/EK un 2007/375/EK — Atbrīvojums no akcīzes nodokļa minerāleļļām, ko Sardīnijā izmanto par kurināmo alumīnija oksīda ražošanā — Atgūšana — Valsts tiesas pieņemti lēmumi par paziņojuma par samaksu izpildes apturēšanu

2

2014/C 253/03

Apvienotās lietas C-24/12 un C-27/12: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)/Staatssecretaris van Financiën Kapitāla brīva aprite — Ierobežojumi — Dividenžu maksāšana no dalībvalsts uz tās aizjūras teritoriju — Savienības tiesību piemērošanas joma — Īpašais ES–AZT režīms

3

2014/C 253/04

Lieta C-35/12 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums – Plásticos Españoles, SA (ASPLA)/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Plastikāta rūpniecisko maisu tirgus — Vienots un turpināts pārkāpums

3

2014/C 253/05

Lieta C-36/12 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums – Armando Álvarez, SA/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Plastikāta rūpniecisko maisu tirgus — Mātesuzņēmuma vainojamība meitasuzņēmuma izdarītajā pārkāpumā — Pienākums norādīt pamatojumu

4

2014/C 253/06

Lieta C-198/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Iekšējais enerģētikas tirgus — Gāzes pārvade — Regula (EK) Nr. 715/2009 — 14. panta 1. punkts, kā arī 16. panta 1. punkts un 2. punkta b) apakšpunkts — Pienākums nodrošināt maksimāli iespējamo jaudu — Gāzes virtuāla pārvades jauda pretējā virzienā — Pieņemamība

5

2014/C 253/07

Lieta C-356/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Transports — Direktīva 2006/126/EK — III pielikuma 6.4. punkts — Spēkā esamība — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 20. pants, 21. panta 1. punkts un 26. pants — Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām — Vadītāja apliecība — Fiziskā un garīgā piemērotība, lai vadītu mehānisko transportlīdzekli — Obligātie standarti — Redzes asums — Vienlīdzīga attieksme — Iespējas piemērot atkāpi neesamība — Samērīgums

5

2014/C 253/08

Lieta C-360/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regulas (EK) Nr. 40/94 un Nr. 44/2001 — Kopienas preču zīme — Regulas (EK) Nr. 40/94 93. panta 5. punkts — Starptautiskā jurisdikcija pārkāpumu jomā — Vietas, kur iestājies notikums, kas rada kaitējumu, noteikšana — Vairāku personu pārrobežu piedalīšanās vienā un tajā pašā neatļautā darbībā

6

2014/C 253/09

Lieta C-398/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (Tribunale di Fermo (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināltiesvedība pret M Konvencija, ar ko īsteno Šengenas Nolīgumu — 54. pants — “Ne bis in idem” princips — Piemērošanas joma — Līgumslēdzējas valsts pieņemts rīkojums par nenodošanu iztiesāšanai tiesā pierādījumu trūkuma dēļ — Iespēja atsākt tiesas izmeklēšanu jaunu pierādījumu atklāšanās gadījumā — Personas, attiecībā uz kuru “lieta ir pabeigta”, jēdziens — Kriminālvajāšana citā līgumslēdzējā valstī pret to pašu personu un par tiem pašiem faktiem — Publiskās apsūdzības izbeigšana un ne bis in idem principa piemērošana

7

2014/C 253/10

Lieta C-539/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums (Employment Tribunal, Leicester (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ZJR Lock/British Gas Trading Limited Sociālā politika — Darba laika organizēšana — Direktīva 2003/88/EK — Tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu — Atalgojumu veidojošie elementi — Pamatalga un komisijas maksājums atkarībā no īstenotā apgrozījuma

8

2014/C 253/11

Lieta C-557/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastruktur AG LESD 101. pants — Aizliegtas vienošanās, kas aizliegta ar šo pantu, radīto zaudējumu atlīdzināšana — Zaudējumi, kas radušies tāpēc, ka uzņēmums, neesot aizliegtās vienošanās dalībnieks, tās dēļ ir noteicis augstāku cenu (“Umbrella pricing”) — Cēloņsakarība

9

2014/C 253/12

Lieta C-56/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums (Szegedi Ítélőtábla (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Direktīva 92/40/EEK un Direktīva 2005/94/EK — Lēmums 2006/105/EK un Lēmums 2006/115/EK — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 16., 17. un 47. pants — Putnu gripas kontroles pasākumi — Zaudējumu atlīdzība

9

2014/C 253/13

Lieta C-105/13: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – P. J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken Lauksaimniecība — Kopējā lauksaimniecības politika — Vienreizējo maksājumu shēma — Regula (EK) Nr. 73/2009 — 34., 36. un 137. pants — Tiesības uz maksājumu — Aprēķina bāze — Par liellopu turēšanu un lauksaimnieka rīcībā esošajiem zemesgabaliem pārskata periodā piešķirtās piemaksas — Lauksaimniecībā izmantojamo zemesgabalu apstiprināšanas kārtības grozīšana — Hektāru, par kuriem var pretendēt uz atbalstu, skaita samazinājums — Lauksaimnieka pieteikums, lai iegūtu savu tiesību uz maksājumu skaita samazinājumu un kopējās vērtības palielinājumu — Regula (EK) Nr. 796/2004 — 73.a panta 2.a punkts — Pieļaujamība

10

2014/C 253/14

Lieta C-255/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (High Court of Ireland (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – I/Health Service Executive Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 19. panta 1. punkts un 20. panta 1. un 2. punkts — Regula (EK) Nr. 987/2009 — 11. pants — Dalībvalsts pilsonis, kas ir apdrošināts dzīvesvietas valstī — Smaga un pēkšņa slimība, kas iestājusies brīvdienu laikā citā dalībvalstī — Persona, kura slimības un specializētas medicīniskās aprūpes pieejamības tuvu tās dzīvesvietai dēļ ir spiesta šajā laikposmā uzturēties šajā otrajā dalībvalstī vienpadsmit gadus — Pabalstu natūrā sniegšana šajā otrajā valstī — “Dzīvesvietas” un “uzturēšanās” jēdzieni

11

2014/C 253/15

Lieta C-339/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 22. maija spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 1999/74/EK — 3. pants un 5. panta 2. punkts — Aizliegums dējējvistas audzēt neuzlabotos būros — Dējējvistu audzēšana būros, kas neatbilst no šīs direktīvas izrietošajām prasībām

12

2014/C 253/16

Lieta C-360/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd u.c. Autortiesības — Informācijas sabiedrība — Direktīva 2001/29/EK — 5. panta 1. un 5. punkts — Reproducēšana — Izņēmumi un ierobežojumi — Interneta vietņu kopiju izveide uz ekrāna un datora cietā diska kešatmiņā interneta pārlūkošanas brīdī — Pagaidu reproducēšanas darbība — Īslaicīga vai papildu darbība — Tehnoloģiska procesa neatņemama un būtiska daļa — Likumīga izmantošana — Patstāvīga ekonomiska nozīme

13

2014/C 253/17

Lieta C-129/14 PPU: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 27. maija spriedums (Oberlandesgericht Nürnberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Zoran Spasic Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 50. un 52. pants — Princips ne bis in idem — Konvencija, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu — 54. pants — Jēdzieni “sods jau ir izciests” un “to izcieš”

13

2014/C 253/18

Lieta C-146/14 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 5. jūnija spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedībā, kas attiecas uz Bashir Mohamed Ali Mahdi Vīzu politika, patvēruma politika, imigrācijas politika un cita politika, kas saistīta ar personu brīvu pārvietošanos — Direktīva 2008/115/EK — To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi — 15. pants — Aizturēšana — Aizturēšanas pagarināšana — Administratīvās vai tiesu iestādes pienākumi — Pārbaude tiesā — Trešās valsts valstspiederīgā personu apliecinošu dokumentu neesamība — Šķēršļi lēmuma par izraidīšanu izpildei — Attiecīgās trešās valsts vēstniecības atteikums izsniegt personu apliecinošu dokumentu, kas ļautu šīs valsts valstspiederīgā atgriešanos — Bēgšanas iespējamība — Pamatots iemesls izraidīšanai — Nesadarbošanās — Attiecīgās dalībvalsts iespējamais pienākums izsniegt pagaidu dokumentu par personas statusu

14

2014/C 253/19

Lieta C-520/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 30. septembrī iesniedza Sąd Rejonowy w Płocku (Polija) – Urszula Leśniak -Jaworska, Małgorzata Głuchowska-Szmulewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Lieta C-177/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – María José Regojo Dans/Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Lieta C-183/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Lieta C-216/14: Amtsgericht Laufen (Vācija) 2014. gada 30. aprīļa lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Gavril Covaci

17

2014/C 253/23

Lieta C-244/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. maijā – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

18

2014/C 253/24

Lieta C-250/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 26. maijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Air France–KLM/Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Lieta C-254/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 26. maijā iesniedza Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvātija) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Lieta C-265/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 14. marta spriedumu lietā T-292/11 Cemex u.c./Komisija 2014. gada 2. jūnijā iesniedza Cemex S.A.B. de C. V. u.c.

19

2014/C 253/27

Lieta C-272/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 5. jūnijā iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Skatteministeriet/Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Lieta C-286/14: Prasība, kas celta 2014. gada 11. jūnijā – Eiropas Parlaments/Eiropas Komisija

21

2014/C 253/29

Lieta C-296/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedumu lietā T-150/12 Grieķija/Komisija 2014. gada 13. jūnijā iesniedza Grieķijas Republika

22

2014/C 253/30

Lieta C-592/12: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 4. aprīļa rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Apvienotās lietas C-215/13 P un C-216/13 P: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 31. marta rīkojums – Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Lieta C-283/13 P: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 3. aprīļa rīkojums – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Eiropas Komisija, Dānija

23

 

Vispārējā tiesa

2014/C 253/33

Lieta T-595/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 18. jūnija spriedums – Cantina Broglie 1/ITSB – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (“RIPASSA”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “RIPASSA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “VINO DI RIPASSO” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

24

2014/C 253/34

Lieta T-260/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 18. jūnija spriedums – Spānijas Karaliste/Eiropas Komisija Zivsaimniecība — Zivsaimniecības resursu saglabāšana — Spānijas pārsniegtās 2010. gadam piešķirtās makreles nozvejas kvotas VIII c, IX un X zonās un Eiropas Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā — Atvilkumi no 2011. – 2015. gadam piešķirtajām nozvejas kvotām — Tiesības uz aizstāvību — Tiesiskā noteiktība — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīga attieksme

24

2014/C 253/35

Lieta T-273/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. jūnija spriedums – Unister/ITSB (“Ab in den Urlaub”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Ab in den Urlaub” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas pierādījumu neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts

25

2014/C 253/36

Lieta T-330/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. jūnija spriedums – Hut.com/ITSB – Intersport France (“THE HUT”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “THE HUT” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “LA HUTTE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

26

2014/C 253/37

Lieta T-382/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 19. jūnija spriedums – Kampol/ITSB – Colmol (“Nobel”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Nobel” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “NOBEL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

26

2014/C 253/38

Lieta T-523/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. jūnija spriedums – Rani Refreshments/ITSB – Global-Invest Bartosz Turek (“Sani”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Sani” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “Hani” vai “llani” un “RANI” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

27

2014/C 253/39

Lieta T-207/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. jūnija spriedums – 1872 Holdings/ITSB – Havana Club International (“THE SPIRIT OF CUBA”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “THE SPIRIT OF CUBA” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

27

2014/C 253/40

Lieta T-305/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Unicid/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

28

2014/C 253/41

Lieta T-526/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 4. jūnija rīkojums – Axa Versicherung/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Netieši izteikts piekļuves atteikums — Tiešs lēmums, kas pieņemts pēc prasības celšanas — Intereses celt prasību zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

29

2014/C 253/42

Lieta T-239/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. jūnija rīkojums – Atmeh/ITSB – Fretier (“MONTALE MTL MONTALE Dezign”) Kopienas preču zīme — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

29

2014/C 253/43

Lieta T-427/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. jūnija rīkojums – Gruppo Norton/ITSB – Marín Nicolás (“Gruppo Norton S.r.l.”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Gruppo Norton S.r.l.” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “NORTON HISPAŃO” — Regulas (EK) Nr. 2868/95 49. noteikuma 1. punkts un Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. pants — Apelācijas sūdzības nepieņemamība Apelāciju padomē — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

30

2014/C 253/44

Lieta T-252/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. aprīlī – Chemo Ibérica/ITSB – Novartis (“EXELTIS”)

30

2014/C 253/45

Lieta T-253/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. aprīlī – Chemo Ibérica/ITSB – Novartis (“EXELTIS”)

31

2014/C 253/46

Lieta T-256/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. aprīlī – Giuntoli/ITSB – Société des produits Nestlé (“CREMERIA TOSCANA”)

32

2014/C 253/47

Lieta T-269/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. aprīlī – City Index/ITSB – Citigroup un Citibank (“CITY INDEX”)

32

2014/C 253/48

Lieta T-273/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. aprīlī – Lithomex/ITSB – Glaubrecht Stingel (“LITHOFIX”)

33

2014/C 253/49

Lieta T-278/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. aprīlī – Dairek Attoumi/ITSB – Diesel (“Cinturón”)

34

2014/C 253/50

Lieta T-335/14: Prasība, kas celta 2014. gada 13. maijā – Davó Lledó/ITSB – Administradora y Franquicias América un Inversiones Ged (“DoggiS”)

35

2014/C 253/51

Lieta T-339/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. maijā – Kurchenko/Padome

36

2014/C 253/52

Lieta T-346/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. maijā – Yanukovych/Padome

37

2014/C 253/53

Lieta T-347/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. maijā – Yanukovych/Padome

39

2014/C 253/54

Lieta T-348/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. maijā – Yanukovych/Padome

40

2014/C 253/55

Lieta T-354/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. maijā – Comercializadora Eloro/ITSB – Zumex Group (“zumex”)

41

2014/C 253/56

Lieta T-356/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. maijā – CareAbout/ITSB – Florido Rodríquez (“Kerashot”)

42

2014/C 253/57

Lieta T-357/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. maijā – Experience Hendrix/ITSB – JH Licence (“Jimi Hendrix”)

43

2014/C 253/58

Lieta T-358/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. maijā – Hoteles Catalonia/ITSB – Caixa d’Estalvis de Catalunya (“HOTEL CATALONIA LA PEDRERA”)

44

2014/C 253/59

Lieta T-359/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. maijā – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/ITSB – Accelerate (“COLOMBIANO COFFEE HOUSE”)

44

2014/C 253/60

Lieta T-360/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. maijā – ŠvyturysUtenos Alus/ITSB – Nordbrand Nordhausen (“KISS”)

45

2014/C 253/61

Lieta T-363/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. jūnijā – Secolux/Komisija

46

2014/C 253/62

Lieta T-365/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. maijā – CBM Creative Brands Marken/ITSB – Aeronautica MilitareStato Maggiore (“TRECOLORE”)

47

2014/C 253/63

Lieta T-366/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. maijā – August Storck/ITSB (“2good”)

48

2014/C 253/64

Lieta T-369/14: Prasība, kas celta 2014. gada 29. maijā – Sequoia Capital Operations/ITSB – Sequoia Capital (“SEQUOIA CAPITAL”)

49

2014/C 253/65

Lieta T-385/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. jūnijā – Volkswagen/ITSB (“ULTIMATE”)

49

2014/C 253/66

Lieta T-386/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. maijā – Fih Holding un Fih Erhversbank/Komisija

50

2014/C 253/67

Lieta T-401/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. jūnijā – Duro Felguera/Komisija

51

2014/C 253/68

Lieta T-406/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. jūnijā – Promoinmo/Komisija

52

2014/C 253/69

Lieta T-407/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. jūnijā – Gres La Sagra/Komisija

53

2014/C 253/70

Lieta T-408/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. jūnijā – Venatto Design/Komisija

53

2014/C 253/71

Lieta T-415/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – Embutidos Rodríguez/Komisija

54

2014/C 253/72

Lieta T-416/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – Grup Maritim TCB/Komisija

55

2014/C 253/73

Lieta T-417/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – Afar 4/Komisija

55

2014/C 253/74

Lieta T-426/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Komisija

56

2014/C 253/75

Lieta T-427/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – Almoauto/Komisija

56

2014/C 253/76

Lieta T-428/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – Gasiber 2000/Komisija

57

2014/C 253/77

Lieta T-429/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. jūnijā – Uriinmuebles/Komisija

57

2014/C 253/78

Lieta T-432/14: Prasība, kas celta 2014. gada 13. jūnijā – Remolcadores Nosa Terra un Hospital Povisa/Komisija

58

2014/C 253/79

Lieta T-433/14: Prasība, kas celta 2014. gada 13. jūnijā – Superficies de Alimentación/Komisija

58

2014/C 253/80

Lieta T-435/14: Prasība, kas celta 2014. gada 9. jūnijā – Tose’e Ta’avon Bank/Padome

59

2014/C 253/81

Lieta T-436/14: Prasība, kas celta 2014. gada 9. jūnijā – Neka Novin/Padome

60

2014/C 253/82

Lieta T-442/14: Prasība, kas celta 2014. gada 16. jūnijā – Metalúrgica Galaica/Komisija

60

2014/C 253/83

Lieta T-443/14: Prasība, kas celta 2014. gada 16. jūnijā – Aprovechamientos Energéticos JG/Komisija

61

2014/C 253/84

Lieta T-452/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. jūnijā – Laboratoires CTRS/Komisija

62

2014/C 253/85

Lieta T-461/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. jūnijā – Arocasa/Komisija

63

2014/C 253/86

Lieta T-465/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūnijā – Vego Supermercados/Komisija

63

2014/C 253/87

Lieta T-467/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūnijā – Fonditel Pensiones/Komisija

64

2014/C 253/88

Lieta T-469/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūnijā – Dordal/Komisija

64

2014/C 253/89

Lieta T-479/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Kendrion/Eiropas Savienības Tiesa

65

2014/C 253/90

Apvienotās lietas T-433/11 un T-98/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. jūnija rīkojums – Makhlouf/Padome

66

2014/C 253/91

Lieta T-109/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. jūnija rīkojums – Othman/Padome

66

2014/C 253/92

Lieta T-477/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. jūnija rīkojums – Syrian Lebanese Commercial Bank/Padome

66

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 253/93

Lieta F-24/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 19. jūnijā spriedums – BN/Parlaments Civildienests — Ierēdņi — Prasība atcelt tiesību aktu — AD 14 pakāpes ierēdnis, kas ieņem nodaļas vadītāja amatu — Apgalvojums par psiholoģisku vardarbību pret ģenerāldirektoru — Mobilitātes īstenošana — Atteikums pieņemt iecelšanu padomdevēja amatā citā ģenerāldirektorātā, zaudējot nodaļas vadītāja atalgojuma piemaksu — Lēmums par pagaidu iecelšanu citā padomdevēja amatā — Dienesta intereses — Noteikums par pakāpes un amata atbilstību — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kaitējums, kas izriet no rīcības, kura nav lēmums

67

2014/C 253/94

Lieta F-119/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums – Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Eiropols Civildienests — Eiropola personāls — Eiropola konvencija — Eiropola Civildienesta noteikumi — Lēmums 2009/371/TI — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola darbiniekiem — Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana — Atteikums noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

67

2014/C 253/95

Lieta F-120/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums – Coutureau/Eiropols Civildienests — Eiropola personāls — Eiropola konvencija — Eiropola Civildienesta noteikumi — Lēmums 2009/371/TI — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola darbiniekiem — Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana — Atteikums noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

68

2014/C 253/96

Lieta F-121/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums – Maynard/Eiropols Civildienests — Eiropola personāls — Eiropola konvencija — Eiropola Civildienesta noteikumi — Lēmums 2009/371/TI — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola darbiniekiem — Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana — Atteikums noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

69

2014/C 253/97

Lieta F-66/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums – Molina Solano/Eiropols Civildienests — Eiropola personāls — Eiropola konvencija — Eiropola Civildienesta noteikumi — Lēmums 2009/371/TI — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola darbiniekiem — Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana — Atteikums noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

69

2014/C 253/98

Lieta F-67/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) spriedums – Rihn/Eiropols Civildienests — Eiropola personāls — Eiropola konvencija — Eiropola Civildienesta noteikumi — Lēmums 2009/371/TI — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola darbiniekiem — Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana — Atteikums noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

70

2014/C 253/99

Lieta F-56/14: Prasība, kas celta 2014. gada 18. jūnijā – ZZ/Komisija

70


LV

 

Top