Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 175, 2014. gada 10. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 10. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 175/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 175/02

Apvienotās lietas C-231/11 P un C-233/11 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Projektu, kas saistīti ar gāzes izolācijas slēgiekārtām, tirgus — Solidāra atbildība par naudas soda samaksu — Uzņēmuma jēdziens — Personiskās atbildības un sodu un sankciju individualitātes principi — Vispārējās tiesas neierobežotā kompetence — Princips “ne ultra petita” — Samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principi

2

2014/C 175/03

Apvienotās lietas C-247/11 P un C-253/11 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Areva/Alstom SA, T&D Holding, iepriekš Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, iepriekš Areva T&D SA, Alstom Grid AG, iepriekš Areva T&D AG, Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Projektu, kas saistīti ar gāzes izolācijas slēgiekārtām, tirgus — Mātesuzņēmumu vainojamība meitasuzņēmumu pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu — Solidāra atbildība par naudas soda samaksu — Uzņēmuma jēdziens — Tā sauktā “faktiskā” solidaritāte — Tiesiskās noteiktības un sodu un sankciju individualitātes principi — Samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principi

3

2014/C 175/04

Lieta C-616/11: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation Direktīva 2007/64/EK — Maksājumu pakalpojumi — 4. panta 23. punkts — Maksājumu instrumenta jēdziens — Rīkojumi pārskaitījumu veikšanai internetbankā un ar maksājuma rīkojumu papīra formātā — 52. panta 3. punkts — Maksājuma saņēmēja tiesības pieprasīt maksātājam maksu par maksājumu instrumenta izmantošanu — Dalībvalstu pilnvaras izdot vispārēju aizliegumu — Līgums starp mobilo sakaru operatoru un privātpersonām

4

2014/C 175/05

Lieta C-190/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. un 65. pants — Juridisko personu ienākuma nodoklis — Atšķirīga attieksme pret ieguldījumu fondiem rezidentiem un nerezidentiem izmaksātajām dividendēm — Atbrīvojuma no nodokļiem izslēgšana — Nepamatots ierobežojums

5

2014/C 175/06

Lieta C-288/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 95/46/EK — Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite — 28. panta 1. punkts — Valsts uzraudzības iestādes — Neatkarība — Valsts tiesību akti, ar kuriem priekšlaicīgi tiek izbeigts uzraudzības iestādes pilnvaru termiņš — Jaunas uzraudzības iestādes izveide un citas personas iecelšana priekšsēdētāja amatā

6

2014/C 175/07

Apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums (High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof (Īrija, Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl u.c. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General Elektroniskās komunikācijas — Direktīva 2006/24/EK — Publiski pieejami elektronisko komunikāciju pakalpojumi vai publiski pieejami komunikāciju tīkli — Tādu datu saglabāšana, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu — Spēkā esamība — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pants

6

2014/C 175/08

Lieta C-435/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ACI Adam BV u.c./Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā — Direktīva 2001/29/EK — 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts — Reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — Reproducēšana personiskai lietošanai — Kopijas izcelsmes likumīgs raksturs — Direktīva 2004/48/EK — Piemērošanas joma

7

2014/C 175/09

Lieta C-485/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Lauksaimniecība — Kopējā lauksaimniecības politika — Tiešā atbalsta shēmas — Regula (EK) Nr. 73/2009 — Integrētā administrācijas un kontroles sistēma konkrētām atbalsta shēmām — Lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalu identifikācijas sistēma — Nosacījumi, kas attiecas uz tiesībām pretendēt uz atbalstu — Administratīvās pārbaudes — Pārbaudes uz vietas — Regula (EK) Nr. 796/2004 — Tādu platību apstiprināšana, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu — Attālā uzrāde — Lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu fiziska pārbaude

8

2014/C 175/10

Lieta C-583/12: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 1383/2003 — Pasākumi, lai novērstu viltotu preču un pirātpreču laišanu apgrozībā — 13. panta 1. punkts — Muitas iestāžu kompetence intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma konstatēšanā

9

2014/C 175/11

Lieta C-609/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju informēšana un aizsardzība — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem — Šo produktu marķēšana un noformēšana — 10. panta 2. punkts — Piemērošana laikā — 28. panta 5. un 6. punkts — Pārejas pasākumi

10

2014/C 175/12

Lieta C-74/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GSV kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — TARIC kodi 7019590010 un 7019590090 — Regulas, ar ko piemēro pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam — Atšķirīgas valodu versijas — Pienākums maksāt antidempinga maksājumu

11

2014/C 175/13

Lieta C-85/13: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — 3.–5. un 10. pants — I pielikuma A. un B. daļa

11

2014/C 175/14

Lieta C-115/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija Valsts pienākumu neizpilde — Akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem — Direktīva 92/83/EEK — Akcīzes nodokļa likmju noteikšana — Ar akcīzes nodokļa likmi 0 apmērā aplikta etilspirta ražošana pēc pasūtījuma spirta dedzinātavā — Privātpersonu veiktas etilspirta ražošanas atbrīvojums no akcīzes nodokļa

13

2014/C 175/15

Lieta C-225/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Atkritumi — Direktīva 75/442/EEK — 7. panta 1. punkts — Apsaimniekošanas plāns — Piemērotas vietas un iekārtas atkritumu apglabāšanai — Jēdziens “atkritumu apsaimniekošanas plāns” — Direktīva 1999/31/EK — 8. un 14. pants — Atkritumu poligoni, kuriem ir izdota atļauja vai kuri jau darbojas šīs direktīvas transponēšanas laikā

13

2014/C 175/16

Lieta C-269/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Acino AG/Eiropas Komisija Apelācija — Cilvēkiem paredzētas zāles — Atsevišķu zāļu partiju, kuras satur aktīvo vielu klopidogrelu, laišanas tirgū apturēšana un atsaukšana — Tirdzniecības atļauju grozījums — Aizliegums laist tirgū — Regula (EK) Nr. 726/2004 un Direktīva 2001/83/EK — Piesardzības princips — Samērīgums — Pienākums norādīt pamatojumu

14

2014/C 175/17

Lieta C-28/13 P: Tiesas 2014. gada 6. februāra rīkojums – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Eiropas Centrālā banka (ECB) Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Tiesas Reglamenta 169. panta 2. punkts — Nepieciešamais apelācijas sūdzības saturs

15

2014/C 175/18

Lieta C-33/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Nodokļi — PVN — Sestā direktīva — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Atteikums — Rēķins, ko izdevusi sabiedrība, kura izmanto citas sabiedrības nosaukumu ar tās piekrišanu

16

2014/C 175/19

Apvienotās lietas C-97/13 un C-214/13: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 3. februāra rīkojums (Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Silvia Georgiana Câmpean/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Piesārņojuma nodoklis, ko iekasē transportlīdzekļu pirmās reģistrācijas brīdī — Nodokļu neitralitāte starp importētām lietotām automašīnām un līdzīgām valsts tirgū jau esošām automašīnām

16

2014/C 175/20

Lieta C-223/13: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums – Nīderlandes Karaliste/Eiropas Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (ES) Nr. 93/2013 — Lietas nodošana Eiropas Savienības Vispārējai tiesai

17

2014/C 175/21

Lieta C-301/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums – El Corte Inglés, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiskas preču zīmes “CLUB GOURMET” un “CLUB DEL GOURMET” — Iebildumu noraidīšana — Tiesas Reglaments — 181. pants — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

18

2014/C 175/22

Lieta C-372/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 30. janvāra rīkojums (Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia Tiesas Reglamenta 99. pants — Jautājumiem, par kuriem Tiesa jau ir sniegusi nolēmumu, identiski uzdotie prejudiciālie jautājumi — Līgums par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) — 27. pants — Patentējams saturs — 70. pants — Esošā satura aizsardzība

18

2014/C 175/23

Lieta C-397/13 P: Tiesas 2014. gada 29. janvāra rīkojums – Simone Gbagbo/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Kotdivuāras Republika Apelācijas sūdzība — Termiņš — Formas prasības — Acīmredzama nepieņemamība

19

2014/C 175/24

Lieta C-462/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 30. janvāra rīkojums (Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE Tiesas Reglamenta 99. pants — Jautājumiem, par kuriem Tiesa jau ir sniegusi nolēmumu, identiski uzdotie prejudiciālie jautājumi — Līgums par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) — 27. pants — Patentējams saturs — 70. pants — Esošā satura aizsardzība

20

2014/C 175/25

Lieta C-110/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. martā iesniedza Judecătoria Oradea (Rumānija) – Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Lieta C-115/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. martā iesniedza Oberlandesgericht Koblenz (Vācija) – RegioPost GmbH & CoKG/Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Lieta C-124/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. martā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

22

2014/C 175/28

Lieta C-125/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. martā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Iron & Smith Kft./Unilever NV

23

2014/C 175/29

Lieta C-126/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. martā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB “Sveda”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Lieta C-132/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

24

2014/C 175/31

Lieta C-133/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

25

2014/C 175/32

Lieta C-134/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

26

2014/C 175/33

Lieta C-135/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

26

2014/C 175/34

Lieta C-136/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

27

2014/C 175/35

Lieta C-146/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. martā iesniedza Administrativen săd Sofia-grad (Bulgārija) – Direktor na Direktsia “Migratsia” pri Ministerstvo na vătreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi

28

2014/C 175/36

Lieta C-159/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. aprīlī iesniedza Administrativen sadVarna (Bulgārija) – “KoelaNEOOD/Direktor na DirektsiaObzhalvane i danachno-osiguritelna praktikaVarna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

29

2014/C 175/37

Lieta C-160/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. aprīlī iesniedza Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugāle) – João Filipe Ferreira da Silv e Brito u.c./Portugāles valsts

30

2014/C 175/38

Lieta C-165/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Lieta C-168/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Grupo Itevelesa S.L. un citi/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA un citi

31

2014/C 175/40

Lieta C-169/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Audiencia Provincial de Castellón (Spānija) – Juan Carlos Sánchez Morcillo un María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Lieta C-451/12: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 16. janvāra rīkojums (Audiencia Provincial de Salamanca (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Josune Esteban García/Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Lieta C-460/12: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2014 gada 7. februāra rīkojums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SKP k.s./Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Lieta C-298/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 31. janvāra rīkojums (Tribunal d'instance d'Orléans (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Lieta C-444/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 16. janvāra rīkojums (Tribunalul Brașov (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Vispārējā tiesa

2014/C 175/45

Lieta T-340/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Evropaïki Dynamiki/Komisija Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Publikāciju biroja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Palīdzības sniegšanu attiecībā uz publicēšanas un komunikācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar CORDIS interneta vietni — Pretendenta piedāvājumu noraidīšana un lēmums piešķirt līgumu slēgšanas tiesības citiem pretendentiem — Pretendenta piedāvājuma klasificēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Īstenošanas kārtības 148. panta 1. un 3. punkts — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Ārpuslīgumiskā atbildība

35

2014/C 175/46

Lieta T-623/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Pico Food/ITSB – Sobieraj (“MILANÓWEK CREAM FUDGE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas preču zīmes “MILANÓWEK CREAM FUDGE” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes, kurās attēlota govs, “Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT” un “SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 76. panta 1. punkts

35

2014/C 175/47

Lieta T-144/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Comsa/ITSB – COMSA (“COMSA”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “COMSA” reģistrācijas pieteikums — Agrāks sabiedrības nosaukums “COMSA, SA” — Relatīvs atteikuma pamats — Apzīmējuma, kas nav tikai vietēja mēroga, neizmantošana komercdarbībā — Pakalpojumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts

36

2014/C 175/48

Lieta T-150/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Grieķija/Komisija Valsts atbalsts — Valsts garantēti bezprocentu aizdevumi, kurus Grieķijas iestādes ir piešķīrušas labības nozares lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pienākums norādīt pamatojumu — Priekšrocība — Atbalsts, kas ir paredzēts nopietnu traucējumu novēršanai kādas dalībvalsts tautsaimniecībā

37

2014/C 175/49

Lieta T-288/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – EI du Pont de Nemours/ITSB – Zueco Ruiz (“ZYTeL”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiskas preču zīmes “ZYTeL” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme un plaši pazīstama preču zīme Parīzes konvencijas 6.a panta izpratnē “ZYTEL” — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas aizskārums — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

37

2014/C 175/50

Lieta T-386/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Elite Licensing/ITSB – Aguas De Mondariz Fuente del Val (“elite BY MONDARIZ”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “elite BY MONDARIZ” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un starptautiskas grafiskas preču zīmes “ELITE” — Apelācijas procesa valoda — Termiņi — Apelācijas sūdzības pieņemamība Apelāciju padomē — Regulas (EK) Nr. 2868/95 48. noteikuma 2. punkts, 49. noteikuma 1. punkts un 96. noteikuma 1. punkts — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Reputācijas aizskārums — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

38

2014/C 175/51

Lieta T-488/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – CITEB un Belgo-Metal/Parlaments Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ēkas Eastman Briselē renovācijas un paplašināšanas darbi — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Novērtēšanas komitejas ziņojuma paziņošana — Pienākums norādīt pamatojumu

38

2014/C 175/52

Lieta T-501/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ITSB – Tillotts Pharma (“OCTASA”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “OCTASA” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “PENTASA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

39

2014/C 175/53

Lieta T-502/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Ferring/ITSB – Tillotts Pharma (“OCTASA”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “OCTASA” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts, Beniluksa un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “PENTASA” un “OCTOSTIM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

40

2014/C 175/54

Lieta T-209/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. aprīļa spriedums – Olive Line International/ITSB (“OLIVE LINE”) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “OLIVE LINE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

40

2014/C 175/55

Lieta T-249/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – MHCS/ITSB – Ambra (“DORATO”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “DORATO” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes, kas attēlo pudeles kakliņa etiķetes — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 50. noteikuma 1. punkts

41

2014/C 175/56

Lieta T-293/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – CNIEL/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

41

2014/C 175/57

Lieta T-302/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – CNIPT/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

42

2014/C 175/58

Lieta T-306/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Val’hor/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

43

2014/C 175/59

Lieta T-313/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Onidol/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

43

2014/C 175/60

Lieta T-314/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Intercéréales un Grossi/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

44

2014/C 175/61

Lieta T-270/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 31. marta rīkojums – SACBO/Komisija un INEA Prasība atcelt tiesību aktu — Kopienas finanšu atbalsts kopīgas intereses projektiem Eiropas transporta un enerģijas tīklu jomā — Tiešas ietekmes neesamība — Nepārsūdzams akts — Sagatavojošs tiesību akts — Nepieņemamība

44

2014/C 175/62

Lieta T-644/13 R: Vispārējās tiesas pagaidu noregulējuma tiesneša 2014. gada 4. februāra rīkojums – Serco Belgium u.c./Komisija Pagaidu noregulējums — Publiskie iepirkumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Fumus boni juris

45

2014/C 175/63

Lieta T-154/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija

46

2014/C 175/64

Lieta T-155/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija

46

2014/C 175/65

Lieta T-165/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija un AER

47

2014/C 175/66

Lieta T-195/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. martā – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/ITSB – Reeh (“PRIMA KLIMA”)

48

2014/C 175/67

Lieta T-215/14: Prasība, kas celta 2014. gada 8. aprīlī – Gmina Miasto Gdynia un Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija

48

2014/C 175/68

Lieta T-219/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. aprīlī – Regione autonoma della Sardegna/Komisija

49

2014/C 175/69

Lieta T-220/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. aprīlī – Saremar/Komisija

50

2014/C 175/70

Lieta T-222/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. aprīlī – Deluxe Laboratories/ITSB (“deluxe”)

51

2014/C 175/71

Lieta T-144/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Komisija

52

2014/C 175/72

Lieta T-145/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Komisija

52

2014/C 175/73

Lieta T-146/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Komisija

52

2014/C 175/74

Lieta T-147/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Komisija

52

2014/C 175/75

Lieta T-575/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Lesaffre et Compagnie/ITSB – Louis Baking Company (“BAKING CENTER BY TECHNOLINE”)

53

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 175/76

Lieta F-14/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – ZZ/Komisija

54

2014/C 175/77

Lieta F-16/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. februārī – ZZ/Komisija

54

2014/C 175/78

Lieta F-20/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. martā – ZZ/Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

55

2014/C 175/79

Lieta F-24/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – ZZ/ITSB

55

2014/C 175/80

Lieta F-26/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. martā – ZZ/Parlaments

56

2014/C 175/81

Lieta F-30/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. martā – ZZ/Komisija

56


LV

 

Top