Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 135, 2014. gada 5. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 135

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 5. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 135/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 129, 28.4.2014.

1

2014/C 135/02

Tiesas Lēmums (2014. gada 25. marts) par svētku dienām un Tiesas oficiālajām brīvdienām

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 135/03

Lieta C-222/12: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Tartu Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet Autotransports — Regula (EK) Nr. 561/2006 — Pienākums izmantot tahogrāfu — Atkāpe attiecībā uz transportlīdzekļiem, kurus izmanto ceļu uzturēšanas darbiem — Transportlīdzeklis, ar ko ved granti no tās iekraušanas vietas līdz ceļu uzturēšanas darbu vietai

3

2014/C 135/04

Lieta C-366/12: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi no nodokļa — 13. panta A daļas 1. punkta b) apakšpunkts — Preču piegāde — Medikamentu citostatiķu piegāde ambulatorajā aprūpē — Dažādu nodokļu maksātāju sniegti pakalpojumi — 13. panta A daļas 1. punkta c) apakšpunkts — Ārstu, kas slimnīcā praktizē kā pašnodarbinātas personas, izrakstīti medikamenti — Cieši saistītas darbības — Aprūpes pakalpojumu papildpakalpojumi — Savstarpēji fiziski un ekonomiski nenošķiramas darbības

4

2014/C 135/05

Lieta C-375/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Tribunal administratif de Grenoble (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 63. pants — Kapitāla brīva aprite — LESD 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Fizisko personu ienākuma nodoklis — Maksimālās tiešo nodokļu robežas atkarībā no ienākumiem mehānisms — Divpusēja konvencija, lai izvairītos no nodokļu dubultas uzlikšanas — Citā dalībvalstī dibinātas sabiedrības izmaksātu dividenžu, par kurām jau ieturēts nodoklis ienākumu gūšanas vietā, aplikšana ar nodokli — Šajā citā dalībvalstī samaksātā nodokļa neņemšana vērā vai daļēja ņemšana vērā, aprēķinot nodokļa maksimālās robežas — LESD 65. pants — Ierobežojums — Pamatojums

5

2014/C 135/06

Lieta C-456/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 12. marta spriedums (Raad van State (Nīderlandes Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B Direktīva 2004/38/EK — LESD 21. panta 1. punkts — Tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā — Tiesību subjekti — Trešās valsts valstspiederīgā, kas ir Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, tiesības uzturēties dalībvalstī, kuras pilsonība ir šim pilsonim — Savienības pilsoņa atgriešanās šajā dalībvalstī pēc īslaicīgas uzturēšanās citā dalībvalstī

6

2014/C 135/07

Lieta C-457/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 12. marta spriedums (Raad van State (Nīderlandes Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G LESD 20. pants, 21. panta 1. punkts un 45. pants — Direktīva 2004/38/EK — Tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā — Tiesību subjekti — Trešās valsts valstspiederīgā, kas ir Savienības pilsoņa ģimenes loceklis, tiesības uzturēties dalībvalstī, kuras pilsonība ir šim pilsonim — Savienības pilsonis, kas ir vienas un tās pašas dalībvalsts iedzīvotājs un valstspiederīgais — Profesionālā darbība — Regulāri braucieni uz citu dalībvalsti

7

2014/C 135/08

Lieta C-464/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi no nodokļa — 13. panta B daļas d) punkta 3. un 6. apakšpunkts — Kopīgi ieguldījumu fondi — Arodpensiju shēmas — Pārvaldība — Darbības, kas saistītas ar noguldījumu kontiem, norēķinu kontiem, maksājumiem un pārskaitījumiem

8

2014/C 135/09

Lieta C-512/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé Tiesību aktu tuvināšana — Direktīva 2001/83/EK — Direktīva 2002/98/EK — Piemērošanas joma — Labilie asins produkti — Atbilstoši rūpnieciskam procesam pagatavota plazma — Vienlaicīga vai ekskluzīva konkrēto direktīvu piemērošana — Dalībvalstu tiesības paredzēt stingrākus noteikumus attiecībā uz plazmu, nekā zālēm

9

2014/C 135/10

Lieta C-548/12: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Landgericht Krefeld (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Jurisdikcija civillietās un komerclietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Īpašā jurisdikcija — 5. panta 1. un 3. punkts — Prasība sakarā ar civiltiesisku atbildību — Līgumisks vai delikta raksturs

10

2014/C 135/11

Lieta C-599/12: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jetair NV, BTWeenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën PVN — Īpašs režīms ceļojumu aģentūrām — Darījumi, kas veikti ārpus Eiropas Savienības — Sestā direktīva 77/388/EEK — 28. panta 3. punkts — Direktīva 2006/112/EK — 370. pants — Klauzulas par “atturēšanos no jebkādas darbības” — Valsts tiesiskā regulējuma grozīšana transponēšanas termiņa laikā

10

2014/C 135/12

Apvienotās lietas C-29/13 un C-30/13: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopienas Muitas kodekss — 243. un 245. pants — Regula (EEK) Nr. 2454/93 — 181.a pants — Pārsūdzams lēmums — Prasības tiesā nepieņemamība, neiesniedzot iepriekšēju administratīvu sūdzību — Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips

11

2014/C 135/13

Lieta C-38/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 4. klauzula — “Darba nosacījumu” jēdziens — Darba līguma uz noteiktu laiku uzteikuma termiņš — Atšķirīga attieksme, salīdzinot ar darba ņēmējiem uz nenoteiktu laiku

13

2014/C 135/14

Lieta C-52/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint/Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2006/114/EK — Jēdzieni “maldinoša reklāma” un “salīdzinoša reklāma” — Valsts tiesiskais regulējums, kurā maldinoša reklāma un neatļauta salīdzinoša reklāma ir paredzētas kā divi atšķirīgi prettiesiski nodarījumi

13

2014/C 135/15

Lieta C-107/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – FIRIN OOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Priekšnodokļa atskaitīšana — Iemaksu veikšana — Atteikums piešķirt atskaitījumu — Krāpšana — Atskaitījuma koriģēšana, ja nav veikts ar nodokli apliekams darījums — Nosacījumi

14

2014/C 135/16

Lieta C-132/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Landgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Direktīva 2006/95/EK — “Elektroiekārtu” jēdziens — CE atbilstības marķējums — Elektrisku daudzpolu kontaktsavienojumu kastes

15

2014/C 135/17

Lieta C-155/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Società Italiana Commercio e Servizi srl, en liquidation (SICES) u.c./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia Lauksaimniecība — Regula (EK) Nr. 341/2007 — 6. panta 4. punkts — Tarifu kvotas — Ķīnas izcelsmes ķiploki — Importa licences — No noteiktām importa licencēm izrietošo tiesību nodošanas neiespējamība — Apiešana — Tiesību ļaunprātīga izmantošana

16

2014/C 135/18

Lieta C-190/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Juzgado de lo Social n o 3 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — Universitātes — Asociētie pasniedzēji — Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi — 5. klauzulas 1. punkts — Pasākumi, kuru mērķis ir novērst uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu — Šādus līgumus attaisnojošu “objektīvu iemeslu” jēdziens — 3. klauzula — “Uz nenoteiktu laiku noslēgta darba līguma” jēdziens — Sankcijas — Tiesības saņemt atlīdzību — Atšķirīga attieksme pret pastāvīgajiem darba ņēmējiem

17

2014/C 135/19

Lieta C-204/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Atskaitīšanas tiesību rašanās un darbības joma — Sabiedrības likvidācija, ko veic akcionārs — Daļas no šīs sabiedrības klientūras iegūšana — Mantisks ieguldījums citā sabiedrībā — Priekšnodokļa samaksa — Iespējama atskaitīšana

18

2014/C 135/20

Lieta C-30/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. janvārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Ryanair Ltd/PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Lieta C-42/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. janvārī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Lieta C-49/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. februārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spānija) – Finanmadrid E.F.C, SA/Jesús Vicente Albán Zambrano u.c.

20

2014/C 135/23

Lieta C-54/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 5. februārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Spānija) – Rafael Villafañez Gallego un María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Lieta C-56/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 5. februārī iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Beļģija) – Openbaar Ministerie/Marc Emiel Melanie De Beuckeleer u.c.

21

2014/C 135/25

Lieta C-61/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. februārī iesniedza Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itālija) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona “San Valentino” u c.

21

2014/C 135/26

Lieta C-63/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. februārī – Eiropas Komisija/Francijas Republika

22

2014/C 135/27

lieta C-70/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugāle) – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Lieta C-75/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. februārī iesniedza Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila (Spānija) – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero un María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Lieta C-88/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. februārī – Eiropas Komisija/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome

24

2014/C 135/30

Lieta C-102/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2014. gada 13. janvāra rīkojumu lietā T-134/12 Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisija 2014. gada 4. martā iesniedza Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A.

25

2014/C 135/31

Lieta C-114/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. martā – Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste

26

2014/C 135/32

Lieta C-116/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. martā – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

27

2014/C 135/33

Lieta C-121/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. martā – Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

28

 

Vispārējā tiesa

2014/C 135/34

Lieta T-292/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – Cemex u.c./Komisija Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums

29

2014/C 135/35

Lieta T-293/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – Holcim (Deutschland) un Holcim/Komisija Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Pietiekami nopietni netiešie pierādījumi — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums

29

2014/C 135/36

Lieta T-296/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – Cementos Portland Valderrivas/Komisija Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Pietiekami nopietni netiešie pierādījumi — Pārbaude tiesā — Samērīgums

30

2014/C 135/37

Lieta T-297/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – Buzzi Unicem/Komisija Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Labas pārvaldības princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums

31

2014/C 135/38

Lieta T-302/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – HeidelbergCement/Komisija Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Pietiekami nopietni netiešie pierādījumi — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums

31

2014/C 135/39

Lieta T-305/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – Italmobiliare/Komisija Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Labas pārvaldības princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums

32

2014/C 135/40

Lieta T-306/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – Schwenk Zement/Komisija Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par informācijas pieprasīšanu — Pieprasītās informācijas nepieciešamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums

32

2014/C 135/41

Lieta T-131/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. marta spriedums – Lardini/ITSB (Uz apkaklītes izvietots zieds) Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, kuru veido uz apkaklītes izvietots zieds, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

33

2014/C 135/42

Lieta T-134/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 7. marta rīkojums – FESI/Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Dempings — Galīgā antidempinga maksājuma, ko piemēro dažu tādu Vjetnamas un Ķīnas izcelsmes apavu importam, kuriem ir ādas virsa, attiecināšana arī uz šā paša ražojuma importu no Makao — Neatkarīgus importētājus pārstāvoša apvienība — Individuālās skaršanas neesamība — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība

34

2014/C 135/43

Lieta T-430/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. marta rīkojums – Magnesitas de Rubián u.c./Komisija Vide — Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole — Atsauces dokuments par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošanā — Pieteikums par tiesvedības izbeigšanu pirms sprieduma taisīšanas — Noraidīšana — Atteikšanās no prasības — Izslēgšana no reģistra

34

2014/C 135/44

Lieta T-158/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. marta rīkojums – Magnesitas de Rubián u.c./Parlaments un Padome Vide — Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole — Direktīvas 2010/75/ES 13. panta 7. punktā ietverts individuāls lēmums — Pieteikums par tiesvedības izbeigšanu pirms sprieduma taisīšanas — Noraidīšana — Atteikšanās no prasības — Izslēgšana no reģistra

35

2014/C 135/45

Lieta T-411/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. marta rīkojums – Hemofarm/ITSB – Laboratorios Diafarm (“HEMOFARM”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

36

2014/C 135/46

Apvienotās lietas T-240/12 un T-211/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 7. marta rīkojums – Eni/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Butadiēnkaučuka un emulsijas polimerizācijā iegūta butadiēnstirolkaučuka tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vispārējās tiesas daļēji atceltais un grozītais Komisijas lēmums — Tiesvedības atjaunošana — Jauns paziņojums par iebildumiem — Procedūras izbeigšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

36

2014/C 135/47

Apvienotās lietas T-241/12 un T-210/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 7. marta rīkojums – Versalis/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Butadiēnkaučuka un emulsijas polimerizācijā iegūta butadiēnstirolkaučuka tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vispārējās tiesas daļēji atceltais un grozītais Komisijas lēmums — Tiesvedības atjaunošana — Jauns paziņojums par iebildumiem — Procedūras izbeigšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

37

2014/C 135/48

Lieta T-518/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. marta rīkojums – Spirlea/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Sabiedrības veselība — Lēmums izbeigt procedūru EU Pilot projekta ietvaros — Sūdzības izskatīšanas izbeigšana — Tiesvedības sakarā ar valsts pienākumu neizpildi neuzsākšana — Nepieņemamība

38

2014/C 135/49

Lieta T-187/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 20. februāra rīkojums – Jannatian/Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā arējā un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu — Personu un vienību saraksts, kam ir piemērojami šie ierobežojošie pasākumi — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Nepieņemamība

38

2014/C 135/50

Lieta T-578/13 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 13. februāra rīkojums – Luxembourg Pamol (Cyprus) un Luxembourg Industries/Komisija Pagaidu noregulējums — Augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū procedūra — Dokumentu, kas attiecas uz aktīvās vielas ierakstīšanu, publicēšana — Pieteikuma par konfidencialitātes piemērošanu noteiktai informācijai noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Pieņemamība — Steidzamība — Fumus boni juris — Interešu izsvēršana

39

2014/C 135/51

Lieta T-1/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 7. marta rīkojums – Aluminios Cortizo un Cortizo Cartera/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Spānijas iestāžu piešķirts atbalsts atsevišķiem saimniecisko interešu konsorcijiem (SIK) un ieguldītājiem tajos — Atsevišķiem finanšu līzinga līgumiem, kas paredzēti kuģu iegādei (Spānijas finanšu līzinga sistēma), piemērojamais nodokļu režīms — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība

40

2014/C 135/52

Lieta T-506/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2012. gada 18. septembra spriedumu lietā F-96/09 Cuallado Martorell/Komisija 2014. gada 12. martā iesniedza Eva Cuallado Martorell

40

2014/C 135/53

Lieta T-11/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. janvārī – Grundig Multimedia/ITSB (“Pianissimo”)

41

2014/C 135/54

Lieta T-36/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. janvārī – St’art u.c./Komisija

42

2014/C 135/55

Lieta T-65/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. janvārī – Bank Refah Kargaran/Padome

43

2014/C 135/56

Lieta T-74/14: Prasība, kas celta 2014. gada 31. janvārī – Francija/Komisija

44

2014/C 135/57

Lieta T-76/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. februārī – Morningstar/Komisija

45

2014/C 135/58

Lieta T-77/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. februārī – EE/ITSB (Emblēma ar pelēku fonu)

46

2014/C 135/59

Lieta T-78/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. februārī – Benediktinerabtei St. Bonifaz/ITSB – Andechser Molkerei Scheitz (“Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455”)

46

2014/C 135/60

Lieta T-81/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. februārī – Energy Brands/ITSB – Smart Wines (“SMARTWATER”)

47

2014/C 135/61

Lieta T-84/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. februārī – Harrys Pubar/ITSB – Harry’s New York Bar (“HARRY’S NEW YORK BAR”)

48

2014/C 135/62

Lieta T-85/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. februārī – Infocit/ITSB – DIN (“DINKOOL”)

48

2014/C 135/63

Lieta T-89/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. februārī – Export Development Bank of Iran/Padome

49

2014/C 135/64

Lieta T-90/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. februārī – Secolux/Eiropas Komisija un Tulkošanas centrs

50

2014/C 135/65

Lieta T-93/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. februārī – St’art u.c./Komisija

51

2014/C 135/66

Lieta T-94/14: Prasība, kas celta 2014. gada 11. februārī – EE/ITSB (Krāsu raksta attēls)

52

2014/C 135/67

Lieta T-96/14: Prasība, kas celta 2014. gada 11. februārī – Vimeo/ITSB – PT Comunicações (“VIMEO”)

52

2014/C 135/68

Lieta T-130/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 12. decembra spriedumu lietā F-142/11 Simpson/Padome 2014. gada 24. februārī iesniedza Eiropas Savienības Padome

53

2014/C 135/69

Lieta T-132/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. februārī – Albis Plastic/ITSB – IQAP Masterbatch Group (“ALCOLOR”)

53

2014/C 135/70

Lieta T-135/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. februārī – Kicktipp/ITSB – Società Italiana Calzature (“kicktipp”)

54

2014/C 135/71

Lieta T-136/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. februārī – Tilda Riceland Private/ITSB – Siam Grains (“BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE”)

55

2014/C 135/72

Lieta T-137/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. februārī – I Castellani/ITSB – Chomarat (Riņķa attēls)

55

2014/C 135/73

Lieta T-140/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – Bora Creations/ITSB (“gel nails at home”)

56

2014/C 135/74

Lieta T-143/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. martā – EE/ITSB (Emblēma ar dzeltenu fonu)

57

2014/C 135/75

Lieta T-144/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. martā – EE/ITSB (Emblēma ar punktotu ziloņkaula krāsas fonu)

57

2014/C 135/76

Lieta T-156/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – Volkswagen/ITSB (“StartUp”)

58

2014/C 135/77

Lieta T-162/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – Canadian Solar Emea u.c./Padome

58

2014/C 135/78

Lieta T-163/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – Canadian Solar Emea u.c./Padome

59

2014/C 135/79

Lieta T-168/14: Prasība, kas celta 2014. gada 13. martā – Pérez Gutiérrez/Komisija

60

2014/C 135/80

Lieta T-119/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 20. februāra rīkojums – USFSPEI un Loescher/Padome

61

2014/C 135/81

Lieta T-600/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. februāra rīkojums – Bimbo/ITSB (“FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES”)

61


LV

 

Top