EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:068E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 068, 2014. gada 7. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CE2014.068.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 68E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 7. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2012.–2013. GADA SESIJA
2012. gada 23. oktobris sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 10 E, 15.1.2013.
2012. gada 23. oktobrī pieņemtie teksti par 2009. gada budžeta izpildes apstiprināšanu publicēti OV L 350, 20.12.2012.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris

2014/C 068E/01

Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā (COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

1

2014/C 068E/02

Kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšana Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra ieteikums Padomei par kopēju vīzas saņemšanas ierobežojumu noteikšanu Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magņicka lietā (2012/2142(INI))

13

2014/C 068E/03

Vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošana
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par Eiropas vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu (2012/2005(INI))

15

2014/C 068E/04

Pasažieru tiesības visos transporta veidos
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par pasažieru tiesībām visos transporta veidos 2012/2067(INI)

21

2014/C 068E/05

ES attīstības politikas nākotne
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par Pārmaiņu programmu — ES attīstības politikas nākotne (2012/2002(INI))

30

2014/C 068E/06

MVU — konkurētspēja un uzņēmējdarbības iespējas
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) — konkurētspēju un uzņēmējdarbības iespējām (2012/2042(INI))

40

2014/C 068E/07

Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar ASV
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm (2012/2149(INI))

53


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris

2014/C 068E/08

Pieprasījums atcelt deputāta Martin Ehrenhauser imunitāti
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt deputāta Martin Ehrenhauser imunitāti (2012/2152(IMM))

61

2014/C 068E/09

Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

63

2014/C 068E/10

Tiesības tikt ievēlētam komitejas prezidijā (Reglamenta 191. panta 1. punkta interpretācija)
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra lēmums par tiesībām tikt ievēlētam komitejas prezidijā (Reglamenta 191. panta 1. punkta interpretācija)

77


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Otrdiena, 2012. gada 23. oktobris

2014/C 068E/11

Pašu resursi, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis *
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))

78

2014/C 068E/12

Gada budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

80

P7_TC1-COD(2010)0395
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr…/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu

81

Normatīvās rezolūcijas pielikums

81

2014/C 068E/13

Budžeta grozījums Nr. 4/2012 — pašu resursi, riska dalīšanas instrumenti, EuroGlobe
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2012 projektu, III iedaļa – Komisija (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))

82

2014/C 068E/14

Meža reproduktīvais materiāls ***I
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2008/971/EK attiecībā uz tāda meža reproduktīvā materiāla iekļaušanu minētā lēmuma darbības jomā, kas pieskaitāms kategorijai “uzlabots”, un to iestāžu nosaukumu atjaunināšanu, kas atbildīgas par ražošanas apstiprināšanu un kontroli (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD))

84

P7_TC1-COD(2012)0172
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr …/2012/ES, ar ko groza Padomes Lēmumu 2008/971/EK, lai iekļautu meža reproduktīvo materiālu kategoriju “uzlabots”, un atjauninātu to iestāžu nosaukumus, kas atbildīgas par apstiprināšanu un ražošanas kontroli

85

2014/C 068E/15

Eiropas Pilsoņu gads (2013. gads) ***I
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

85

P7_TC1-COD(2011)0217
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 23 oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr …/2012/ES par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads)

86

2014/C 068E/16

Revīzijas palātas locekļa Leonard Orban) iecelšanas priekšlikums
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra lēmums par priekšlikumu iecelt Leonard Orban par Revīzijas palātas locekli (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))

86

2014/C 068E/17

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds: pieteikums EGF/2012/001 IE/ Talk Talk
1. Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2012/001 IE/Talk Talk) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))

87

PIELIKUMS

90

2014/C 068E/18

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2011/015 SE/AstraZeneca
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Zviedrijas pieteikums EGF/2011/015 SE/AstraZeneca) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))

90

PIELIKUMS

93

2014/C 068E/19

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds: pieteikums EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2011/019 ES/Galicia Metal) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

93

PIELIKUMS

96

2014/C 068E/20

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction, 41. nodaļa) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

96

PIELIKUMS

99

2014/C 068E/21

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds: pieteikums EGF/2011/021 NL/Zalco
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2011/021 NL/Zalco) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))

100

PIELIKUMS

103

2014/C 068E/22

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds: pieteikums EGF/2010/015 Peugeot
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2010/015 FR/Peugeot) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))

103

PIELIKUMS

106

2014/C 068E/23

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds — Dānijas pieteikums EGF/2012/003 DK/VESTAS
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2012/003 DK/Vestas no Dānijas) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))

106

PIELIKUMS

109

2014/C 068E/24

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds — Vācijas pieteikums EGF/2012/002 DE/manroland
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2012/002 DE/manroland) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))

109

PIELIKUMS

112

2014/C 068E/25

Kopienas režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ***I
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

112

P7_TC1-COD(2011)0310
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta nn Padomes Regulu (ES) Nr …/2012, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

113

2014/C 068E/26

Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis ***I
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))

118

P7_TC1-COD(2011)0239
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/…/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni

119

2014/C 068E/27

Protokols, kas pievienots Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido EK un Izraēlas asociāciju, par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (CAA) ***
Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))

119


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top