Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 067, 2014. gada 6. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.067.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 67

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 6. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

493. plenārā sesija 2013. gada 16. un 17. oktobrī

2014/C 067/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Privātā sektora iesaiste attīstības veicināšanā pēc 2015. gada” (izpētes atzinums)

1

2014/C 067/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtspējīgas pārmaiņas pārejas sabiedrībās” (izpētes atzinums)

6

2014/C 067/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss (EBHPK). Nodrošināt iespējas un atbalstu visu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu dalībai EBHPK” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Lietuvas pieprasījuma)

11

2014/C 067/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Imigrantus iekļaujošāka pilsonība” (pašiniciatīvas atzinums)

16

2014/C 067/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtspējīgākam patēriņam – rūpniecības preču izmantošanas laiks un patērētāju informēšana uzticamības atjaunošanas nolūkā” (pašiniciatīvas atzinums)

23

2014/C 067/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas alus ražošanas nozares izaugsmes potenciāla palielināšana” (pašiniciatīvas atzinums)

27

2014/C 067/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nelegālā imigrācija pa jūras ceļiem Eiropas Vidusjūras reģiona valstīs” (pašiniciatīvas atzinums)

32

2014/C 067/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Svarīgāko ES importa preču nodrošināšana ar pašreizējo ES tirdzniecības politiku un citām saistītajām politikas jomām”

47

2014/C 067/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Vienotā tirgus akts – trūkstošie pasākumi” (atzinuma papildinājums)

53


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

493. plenārā sesija 2013. gada 16. un 17. oktobrī

2014/C 067/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010”COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)

58

2014/C 067/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par makroreģionu stratēģiju pievienoto vērtību”COM(2013) 468 final

63

2014/C 067/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā”COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS)

68

2014/C 067/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem”COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD)

71

2014/C 067/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “2012. gada ziņojums par konkurences politiku”COM(2013) 257 final

74

2014/C 067/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par elektronisko rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procedūrās”COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD)

79

2014/C 067/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atsevišķiem noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par dalībvalstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem”COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD) un “Komisijas paziņojums par kaitējuma apmēra noteikšanu zaudējumu atlīdzināšanas prasībās saistībā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. panta pārkāpumiem”C(2013) 3440

83

2014/C 067/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu Copernicus un atceļ Regulu (ES) Nr. 911/2010”COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD)

88

2014/C 067/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm”COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD)

92

2014/C 067/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pilnīgs e-iepirkums valsts pārvaldes modernizēšanai” ”COM(2013) 453 final

96

2014/C 067/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz spiediena iekārtām (pārstrādātā redakcija)”COM(2013) 471 final – 2013/0221 (COD)

101

2014/C 067/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam”COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tādus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam”COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD)

104

2014/C 067/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes ieteikumam par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs”COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE)

110

2014/C 067/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)”COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD)

116

2014/C 067/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ekonomiskās un monetārās savienības sociālās dimensijas nostiprināšana” ”COM(2013) 690 final

122

2014/C 067/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari” ”COM(2013) 542 final

125

2014/C 067/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Energotehnoloģijas un energoinovācijas” ”COM(2013) 253 final

132

2014/C 067/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK”COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD)

137

2014/C 067/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Zilā zona – vienota transporta telpa kuģniecībai” ”COM(2013) 510 final

141

2014/C 067/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2015. gada starptautiskais nolīgums par klimata pārmaiņām: starptautiskās klimata politikas veidošana laikposmam pēc 2020. gada””COM(2013) 167 final

145

2014/C 067/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģiskās vadlīnijas ES akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai” ”COM(2013) 229 final

150

2014/C 067/31

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Zaļā infrastruktūra – Eiropas dabas kapitāla pilnveide” ”COM(2013) 249 final

153

2014/C 067/32

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā”COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD)

157

2014/C 067/33

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ES stratēģija” ”COM(2013) 216 final

160

2014/C 067/34

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 1829/2003, (EK) Nr. 1831/2003, (EK) Nr. 1/2005, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 834/2007, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1099/2009, (EK) Nr. 1107/2009, Regulas (ES) Nr. 1151/2012 un (ES) Nr. […]/2013 un Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula)”COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Direktīvu 2009/128/EK un Regulu (EK) Nr. 1107/2009, ar ko atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK”COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD)

166

2014/C 067/35

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 525/2013”COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD)

170

2014/C 067/36

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija mikro- un nanoelektronikas komponentu un sistēmu jomā” ”COM(2013) 298 final

175

2014/C 067/37

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu”COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS)

181

2014/C 067/38

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrumu konkrētām dalībvalstīm”COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD)

182

2014/C 067/39

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikuma projekts Padomes regulai par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas”. Projekts iesniegts saskaņā ar Euratom līguma 31. pantu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma saņemšanai COM(2013) 576 projekts

183

2014/C 067/40

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko atver autonomas Savienības tarifa kvotas dažu zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību 2014.–2020. gadā”COM(2013) 552 final – 2013/0266 (CNS)

184


LV

 

Top