EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 052, 2014. gada 22. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.052.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 52

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 22. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 052/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 45, 15.2.2014.

1

 

Tiesa

2014/C 052/02

Jauno Tiesas locekļu zvēresta nodošana

2

2014/C 052/03

Tiesas 2013. gada 5. novembra vispārējā sapulcē pieņemtie lēmumi

2

2014/C 052/04

Saraksti iztiesāšanas sastāvu noteikšanai

3

 

Vispārējā tiesa

2014/C 052/05

Jauna Vispārējās tiesas locekļa zvēresta nodošana

4


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 052/06

Apvienotās lietas C-239/11 P, C-489/11 P un C-498/11 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P)/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Projektu, kas saistīti ar gāzes izolācijas slēgiekārtām, tirgus — Tirgus sadale — Regula (EK) Nr. 1/2003 — Pārkāpuma pierādīšana — Vienots un turpināts pārkāpums — Pierādījumu sagrozīšana — Paziņojumu, kas ir pretrunā paziņojuma iesniedzēja interesēm, pierādījuma spēks — Naudas sodi — Sākumsumma — Atsauces gads — Preventīvs reizināšanas koeficients — Neierobežota kompetence — Vienlīdzīga attieksme — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu)

5

2014/C 052/07

Lieta C-281/11: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežota izmantošana — Direktīva 2009/41/EK — Nepareiza un nepietiekama transponēšana)

5

2014/C 052/08

Lieta C-500/11: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Queen, Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 2200/96 — Regula (EK) Nr. 1432/2003 — Lauksaimniecība — Tirgu kopējā organizācija — Augļi un dārzeņi — Ražotāju organizācijas — Valsts iestāžu veiktas atzīšanas nosacījumi — Tehnisko līdzekļu produkcijas glabāšanai, saiņošanai un tirdzniecībai nodrošināšana — Organizācijas pienākums, deleģējot būtiskas funkcijas trešajām sabiedrībām, īstenot kontroli pār minētajām sabiedrībām)

6

2014/C 052/09

Lieta C-9/12: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Tribunal de commerce de Verviers (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA (Jurisdikcija civillietās un komerclietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 2. pants — 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts — Īpašā jurisdikcija līgumtiesību jomā — Jēdzieni “preču pārdošana” un “pakalpojumu sniegšana” — Līgums par preču pārdošanas koncesiju)

6

2014/C 052/10

Lieta C-10/12 P: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums — Transnational Company “Kazchrome” AO, ENRC Marketing AG/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Euroalliages (Apelācija — Dempings — Regula (EK) Nr. 172/2008 — Ķīnas, Ēģiptes, Kazahstānas, Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas un Krievijas izcelsmes ferosilīcija imports — Daļēja starpposma pārskatīšana — Regula (EK) Nr. 384/96 — 3. panta 7. punkts — Zināmie faktori — Kaitējums Savienības ražošanas nozarei — Cēloņsakarība)

7

2014/C 052/11

Lieta C-84/12: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (EK) Nr. 810/2009 — 21. panta 1. punkts, 32. panta 1. punkts un 35. panta 6. punkts — Vienotu vīzu izsniegšanas procedūras un nosacījumi — Pienākums izsniegt vīzu — Nelegālās imigrācijas riska izvērtējums — Pieteikuma iesniedzēja nodoms atstāt dalībvalstu teritoriju pirms pieteiktās vīzas derīguma termiņa beigām — Pamatotas šaubas — Kompetento iestāžu novērtējuma brīvība)

7

2014/C 052/12

Lieta C-116/12: Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Dioikitiko Protodikeio Serron (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio (Muitas vērtība — Uz trešajām valstīm eksportētas preces — Eksporta kompensācijas — Par nebūtisku uzskatīta trešajā valstī veikta pārstrāde — Preču reeksports uz Eiropas Savienības teritoriju — Muitas vērtības noteikšana — Darījuma vērtība)

8

2014/C 052/13

Lieta C-174/12: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sabiedrību tiesības — Otrā direktīva 77/91/EEK — Akciju sabiedrības atbildība par tās pienākumu izsludināšanas jomā pārkāpumu — Parakstīšanās prospektā ietvertās informācijas neprecizitāte — Atbildības apmērs — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts atmaksāt cenu, ko ieguvējs ir samaksājis par akciju iegādi)

9

2014/C 052/14

Lieta C-202/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Gerechtshof 's-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Direktīva 96/9/EK — Datubāzu tiesiskā aizsardzība — 7. panta 1. un 5. punkts — Datubāzes veidotāja sui generis tiesības — Jēdziens “atkārtota izmantošana” — Datubāzes satura būtiska daļa — Īpašmeklēšanas metameklētājs)

10

2014/C 052/15

Lieta C-209/12: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīvas 90/619/EEK un 92/96/EEK — Tiešā dzīvības apdrošināšana — Atteikuma tiesības — Informācijas neesamība par šo tiesību īstenošanas nosacījumiem — Atteikuma tiesību beigšanās gadu pēc pirmās prēmijas samaksas — Atbilstība Direktīvām 90/619/EEK un 92/96/EEK)

10

2014/C 052/16

Apvienotās lietas C-241/12 un C-242/12: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Rechtbank te Rotterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocesi, kas ierosināti pret Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) (Vide — Atkritumi — Jēdziens — Direktīva 2006/12/EK — Atkritumu pārvadājumi — Valsts kompetento iestāžu informēšana — Regula (EK) Nr. 259/93 — Apstākļi, kas liecina par to, ka notiek atbrīvošanās, pastāv nodoms vai pienākums atbrīvoties no vielas vai priekšmeta)

11

2014/C 052/17

Lieta C-262/12: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Association Vent De Colère! Fédération nationale u.c./Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Jēdziens “valsts intervence vai valsts līdzekļu izmantošana” — Vēja elektroenerģija — Pienākums iepirkt par cenu, kas pārsniedz tirgus cenu — Pilnīga kompensācija — Elektroenerģijas galapatērētājiem noteiktie maksājumi)

11

2014/C 052/18

Lieta C-267/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme — Koplīgums, kurā priekšrocības attiecībā uz atalgojumu un darba apstākļiem paredzēts piešķirt tikai darbiniekiem, kuri stājas laulībā — Partneru, kuri noslēdz civiltiesisku solidaritātes paktu, izslēgšana — Diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ)

12

2014/C 052/19

Lieta C-274/12 P: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 19. decembra spriedums — Telefónica SA/Eiropas Komisija (Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — LESD 263. panta ceturtā daļa — Tiesības celt prasību — Prasības tiesība — Fiziskas vai juridiskas personas — Tiesību akts, kas šīs personas skar individuāli — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Lēmums, ar kuru valsts atbalsta shēma atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā)

12

2014/C 052/20

Lieta C-279/12: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Upper Tribunal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Orhūsas konvencija — Direktīva 2003/4/EK — Vides informācijas pieejamība sabiedrībai — Piemērošanas joma — Jēdziens “publiska institūcija” — Kanalizācijas un ūdensapgādes uzņēmumi — Ūdens resursu nozares privatizācija Anglijā un Velsā)

13

2014/C 052/21

Lieta C-281/12: Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju tiesību aizsardzība — Uzņēmēju negodīga komercprakse pret patērētājiem — Direktīva 2005/29/EK — 6. panta 1. punkts — ‘Maldinošas darbības’ jēdziens — Attiecīgajā normā uzskaitīto nosacījumu kumulatīvais raksturs)

13

2014/C 052/22

Lieta C-292/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Tartu Ringkonnakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2008/98/EK — Atkritumu apsaimniekošana — 16. panta 3. punkts — Tuvuma princips — Regula (EK) Nr. 1013/2006 — Atkritumu pārvadājumi — Jaukti sadzīves atkritumi — Rūpniecības un celtniecības atkritumi — Pašvaldības teritorijā radušos atkritumu savākšanas un nogādāšanas pakalpojumu koncesijas piešķiršanas procedūra — Pienākums nākamajam koncesionāram savāktos atkritumus pārvest uz koncedentes iestādes norādītajām atkritumu apstrādes iekārtām — Vistuvākās atbilstošās atkritumu apstrādes iekārtas)

14

2014/C 052/23

Lieta C-303/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Tribunal de première instance de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Vienlīdzīga attieksme — Ienākuma nodoklis — Tiesību akti, kas vērsti uz dubultas nodokļu uzlikšanas novēršanu — Citā dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas valsts, gūti ienākumi — Progresīva atbrīvojuma metode dzīvesvietas valstī — Ģimenes un personīgās situācijas daļēja ņemšana vērā — Noteiktu nodokļu priekšrocību, kas saistītas ar darba ņēmēja personīgo un ģimenes situāciju, zaudēšana)

15

2014/C 052/24

Lieta C-327/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (LESD 101., 102. un 106. pants — Valsts uzņēmumi un uzņēmumi, kam dalībvalstis piešķīrušas īpašas vai ekskluzīvas tiesības — Uzņēmumi, kam uzticēti pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Jēdzieni — Iestādes, kurām ir jāpārbauda un jāapliecina, ka uzņēmumi, kuri veic publiskos būvdarbus, ievēro likumā noteiktās prasības — LESD 49. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Ierobežojums — Pamatojums — Pakalpojumu saņēmēju aizsardzība — Sertifikācijas pakalpojumu kvalitāte)

15

2014/C 052/25

Lieta C-361/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Tribunale di Napoli (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA (Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — Pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — Nediskriminācijas princips — Jēdziens “darba nosacījumi” — Valsts tiesiskais regulējums, kurā gadījumā, kad darba līgumam prettiesiski tiek noteikts termiņš, paredzēta kompensācija, kura atšķiras no kompensācijas, ko piemēro, prettiesiski izbeidzot darba līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku)

16

2014/C 052/26

Lieta C-362/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Tiesību aizsardzība tiesā — Efektivitātes princips — Tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi — Nepamatoti samaksāto maksājumu atmaksāšana — Tiesību aizsardzības līdzekļi — Valsts tiesību akti — Tiesību aizsardzības līdzekļu noilguma termiņa saīsināšana, ko piemēro ar atpakaļejošu spēku un bez pārejas režīma)

16

2014/C 052/27

Lieta C-411/12: Tiesas (astotā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Preferenciāls elektroenerģijas tarifs — Lēmums 2011/746/ES — Ar iekšējo tirgu nesaderīgs atbalsts — Atgūšana — Neizpilde noteiktajā termiņā)

17

2014/C 052/28

Lieta C-425/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — PortgásSociedade de Produção e Distribuição de Gás SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē — Direktīva 93/38/EEK — Transponēšanas valsts tiesībās neesamība — Valsts iespēja atsaukties uz šo direktīvu attiecībās ar subjektu, kurš ir sabiedrisko pakalpojumu koncesionārs, šim tiesību aktam neesot transponētam valsts tiesībās)

17

2014/C 052/29

Lieta C-437/12: Tiesas (astotā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedība, ko uzsācis X (Iekšēja aplikšana ar nodokļiem — LESD 110. pants — Reģistrācijas nodoklis — Līdzīgas valsts preces — Nodokļu neitralitāte starp importētām lietotām automašīnām un līdzīgām valsts tirgū jau esošām automašīnām)

18

2014/C 052/30

Lieta C-443/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi (Cilvēkiem paredzētas zāles — Papildu aizsardzības sertifikāts — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 3. pants — Šāda sertifikāta saņemšanas nosacījumi — Divu zāļu, kuru sastāvā daļēji vai pilnīgi ietilpst viena un tā pati aktīvā viela, secīga laišana tirgū — Tādu aktīvo vielu kombinācija, viena no kurām jau tikusi tirgota kā zāles ar vienu aktīvo vielu — Iespēja saņemt vairākus sertifikātus, pamatojoties uz vienu un to pašu patentu un divām tirdzniecības atļaujām)

18

2014/C 052/31

Lieta C-445/12 P: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums — Rivella International AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “BASKAYA” — Iebildumi — Divpusēja konvencija — Trešās valsts teritorija — Faktiskas izmantošanas jēdziens)

19

2014/C 052/32

Lieta C-452/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Landgericht Krefeld (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 27., 33. un 71. pants — Lis pendens — Nolēmumu atzīšana un izpilde — Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR) — 31. panta 2. punkts — Līdzāspastāvēšanas noteikumi — Regresa prasība — Negatīva atzīšanas prasība — Spriedums par negatīvu atzīšanas prasību)

19

2014/C 052/33

Lieta C-484/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums (Rechtbank 's Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, kas darbojas ar nosaukumu NL Octrooicentrum (Cilvēkiem paredzētas zāles — Papildu aizsardzības sertifikāts — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 3. pants — Šī sertifikāta saņemšanas nosacījumi — Iespēja saņemt vairākus papildu aizsardzības sertifikātus, pamatojoties uz vienu un to pašu patentu)

20

2014/C 052/34

Lieta C-495/12: Tiesas (piektā pālāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — Atbrīvojumi no nodokļa — 132. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Ar sportu cieši saistītu pakalpojumu sniegšana — Piekļuve golfa laukumam — Apmeklētāji, kas nav golfa kluba biedri un kas maksā green maksu (“green fee”) — Atbrīvojuma izslēgšana — 133. panta pirmās daļas d) punkts — 134. panta b) punkts — Papildu ienākumi)

20

2014/C 052/35

Lieta C-563/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — BDV Hungary Trading Kft (likvidācijas procesā)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (PVN — Direktīva 2006/112/EK — 146. pants — Eksporta atbrīvojumi — 131. pants — Dalībvalstu pieņemti nosacījumi — Valsts tiesību akti, kuros noteikts, ka eksportējamas preces no Eiropas Savienības muitas teritorijas ir jāizved noteiktajā 90 dienu termiņā pēc to piegādes)

21

2014/C 052/36

Lieta C-586/12 P: Tiesas (desmitā palāta) 2013. gada 19. decembra spriedums — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Nīderlandes ceļu seguma bitumena tirgus — Ceļu seguma bitumena cenas noteikšana — Atlaides ceļu būvētājiem noteikšana — Pierādījums — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Neierobežotas pilnvaras — Naudas soda samērīgums — Pārbaude Tiesā)

21

2014/C 052/37

Lieta C-524/12 P: Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 14. novembra rīkojums — TeamBank AG Nürnberg/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiska preču zīme “f@ir Credit” — Kopienas grafiskas preču zīmes “FERCREDIT” īpašnieka iebildumi — Reģistrācijas atteikums)

22

2014/C 052/38

Lieta C-534/12 P: Tiesas (desmitā palāta) 2013. gada 5. decembra rīkojums — Luigi Marcuccio/Eiropas Komisija (Apelācija — Prasība veikt pārskatīšanu — Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojums, ar kuru prasība atzīta par nepieņemamu — Iecelšana amatā — Pārcelšana no Luandā (Angola) izvietotās delegācijas uz Briseli (Beļģija) — Lēmums veikt prasītāja personīgo lietu iesaiņošanu un pārvešanu viņa prombūtnes laikā — Vispārējās tiesas vēlāk taisīta sprieduma sekas)

22

2014/C 052/39

Lieta C-50/13: Tiesas (astotā palāta) 2013. gada 12. decembra rīkojums (Tribunale ordinario di Aosta (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rocco Papalia/Comune di Aosta (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — 5. klauzula par pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku — Publiskais sektors — Secīgi līgumi — Ļaunprātīga izmantošana — Zaudējumu atlīdzināšana — Nosacījumi atlīdzības izmaksai prettiesiskas darba līguma termiņa noteikšanas gadījumā — Līdzvērtības un efektivitātes principi)

23

2014/C 052/40

Lieta C-159/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 12. decembra rīkojums — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda /Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Jacson of Scandinavia AB (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — Vārdiska preču zīme “JACKSON SHOES” — Valsts komercnosaukuma “Jacson of Scandinavia AB” īpašnieka pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Atzīšana par spēkā neesošu — Acīmredzama nepieņemamība)

23

2014/C 052/41

Lieta C-224/13: Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 7. novembra rīkojums (Tribunale di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — krimināllieta pret Sergio Alfonso Lorrai (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts — Pamattiesības — Pārmērīgs kriminālprocesa ilgums — Kriminālprocesa apturēšana uz nenoteiktu laiku gadījumā, ja tiesājamais slimības dēļ nespēj apzināti piedalīties procesā — Tiesājamā neārstējama slimība — Savienības tiesību piemērošanas neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)

23

2014/C 052/42

Lieta C-355/13: Tiesas (septītā palāta) 2013. gada 12. decembra rīkojums (Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Reglaments — 53. panta 2. punkts un 99. pants — No judikatūras skaidri secināma atbilde uz prejudiciālu jautājumu — Acīmredzami nepieņemams lūgums — Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/20/EK (“atļauju izsniegšanas” direktīva) — 3. pants — Nodoklis par valdības piešķirto atļauju, kas tiek iekasēts telefonsakaru abonēšanas līguma noslēgšanas gadījumā — Nodoklis, kas netiek piemērots telefonsakaru priekšapmaksas kartēm — LESD 102. pants)

24

2014/C 052/43

Lieta C-304/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 3. jūnijā iesniedza Curtea de Apel Timișoara (Rumānija) — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Lieta C-469/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 30. augustā iesniedza Tribunale di Verona (Itālija) — Shamim Tahir/Ministero dell’Interno un Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Lieta C-568/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 6. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Lieta C-592/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 20. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico/Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Lieta C-600/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 21. novembrī iesniedza Giudice di pace di Matera (Itālija) — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Lieta C-611/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-375/10 Hansa Metallwerke AG u.c./Eiropas Komisija 2013. gada 26. novembrī iesniedza Hansa Metallwerke AG

26

2014/C 052/49

Lieta C-613/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-379/10 un T-381/10 Keramag Keramische Werke AG u.c., Sanitec Europe Oy/Eiropas Komisija 2013. gada 26. novembrī iesniedza Eiropas Komisija

27

2014/C 052/50

Lieta C-636/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-408/10 Roca Sanitario/Komisija 2013. gada 4. decembrī iesniedza Roca Sanitario, S.A.

28

2014/C 052/51

Lieta C-637/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-411/10 Laufen Austria/Komisija 2013. gada 4. decembrī iesniedza Laufen Austria AG

28

2014/C 052/52

Lieta C-638/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-412/10 Roca/Komisija 2013. gada 4. decembrī iesniedza Roca

29

2014/C 052/53

Lieta C-643/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 11. septembra rīkojumu lietā T-540/11 Melkveebedrijf Overenk u.c./Komisija 2013. gada 4. decembrī iesniedza Melkveebedrijf Overenk BV u.c.

29

2014/C 052/54

Lieta C-670/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 2. oktobra spriedumu lietā T-285/12 The Cartoon Network, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 13. decembrī iesniedza The Cartoon Network, Inc.

29

2014/C 052/55

Lieta C-677/13: Prasība, kas celta 2013. gada 18. decembrī — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

30

2014/C 052/56

Lieta C-679/13: Prasība, kas celta 2013. gada 19. decembrī — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

31

2014/C 052/57

Lieta C-683/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. decembrī iesniedza Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugāle) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA u.c./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Lieta C-7/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. novembra spriedumu lietā T-147/12 Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Eiropas Komisija 2014. gada 10. janvārī iesniedza Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG

32

 

Vispārējā tiesa

2014/C 052/59

Lieta T-385/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — BP Products North America/Padome (Dempings — Subsīdijas — Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas imports — Apiešana — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 13. pants — Regulas (EK) Nr. 597/2009 23. pants — Līdzīgs, nedaudz modificēts produkts — Tiesiskā noteiktība — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme — Labas pārvaldības princips)

33

2014/C 052/60

Lieta T-528/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — Aloe Vera of America/ITSB — Detimos (“FOREVER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “FOREVER” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “4 EVER” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts)

33

2014/C 052/61

Lieta T-95/12 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 15. janvāra spriedums — Stols/Padome (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2007. gada paaugstināšana amatā — Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju AST 11 pakāpē — Nopelnu salīdzināšana — Tiesas pārbaude par acīmredzamu kļūdu vērtējumā)

34

2014/C 052/62

Lieta T-149/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — Investrónica/ITSB — Olympus Imaging (‘MICRO’) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “MICRO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “micro” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Grozīšanas pilnvaras)

34

2014/C 052/63

Lieta T-279/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 15. janvāra spriedums — SICOM/Komisija (Šķīrējklauzula — Pārtikas palīdzība — Rapšu eļļas piegāde Gvinejai — Līguma neizpilde — Noilgums)

34

2014/C 052/64

Lieta T-304/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — Message Management/ITSB — Absacker (“ABSACKER of Germany”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “ABSACKER of Germany” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “ABSACKER” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

35

2014/C 052/65

Lieta T-383/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — Ferienhäuser zum See/ITSB — Sunparks Groep (“Sun Park Holidays”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Sun Park Holidays” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “Sunparks Holiday Parks” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

35

2014/C 052/66

Lieta T-433/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — Steiff/ITSB (Metāla poga mīkstās rotaļlietas auss vidusdaļā) (Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, ko veido mīkstās rotaļlietas auss vidusdaļā nostiprināta poga, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

35

2014/C 052/67

Lieta T-434/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — Steiff/ITSB (Drānas karodziņš ar metāla pogu mīkstās rotaļlietas auss vidusdaļā) (Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, ko veido ar pogu nostiprināts drānas karodziņš mīkstās rotaļlietas auss vidusdaļā, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

36

2014/C 052/68

Lieta T-475/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 13. janvāra spriedums — LaserSoft Imaging/ITSB (“WorkflowPilot”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “WorkflowPilot” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

36

2014/C 052/69

Lieta T-538/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. janvāra spriedums — Optilingua/ITSB — Esposito (“ALPHATRAD”) (Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “ALPHATRAD” — Preču zīmes faktiska izmantošana — Izmantošanas apjoms — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

36

2014/C 052/70

Lieta T-385/13 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. decembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Pirmajā instancē celtās prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana — Atšķirības starp prasības pieteikumu, kurš iesniegts pa faksu, un vēlāk iesniegto oriģinālu — Oriģināla iesniegšana ārpus termiņa — Prasības nokavējums — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

37

2014/C 052/71

Lieta T-633/13: Prasība, kas celta 2013. gada 22. novembrī — Reed Exhibitions/ITSB (“INFOSECURITY”)

37

2014/C 052/72

Lieta T-637/13: Prasība, kas celta 2013. gada 27. novembrī — Bimbo/ITSB — Cafe' do Brasil (“Caffè KIMBO”)

37

2014/C 052/73

Lieta T-638/13: Prasība, kas celta 2013. gada 27. novembrī — Bimbo/ITSB — Cafe' do Brasil (“Caffè KIMBO GOLD MEDAL”)

38

2014/C 052/74

Lieta T-653/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 9. oktobra spriedumu lietā F-116/12 Wahlström/Frontex2013. gada 6. decembrī iesniedza Kari Wahlström

38

2014/C 052/75

Lieta T-663/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 17. oktobra spriedumu lietā F-69/11 BF/Revīzijas palāta 2013. gada 16. decembrī iesniedza Eiropas Savienības Revīzijas palāta

39

2014/C 052/76

Lieta T-669/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 7. oktobra spriedumu lietā F-97/12 Thomé/Komisija 2013. gada 17. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

40

2014/C 052/77

Lieta T-671/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. decembrī — PAN Europe un Confédération paysanne/Komisija

40

2014/C 052/78

Lieta T-684/13: Prasība, kas celta 2013. gada 23. decembrī — Copernicus-Trademarks/ITSB — Bolloré (“BLUECO”)

41

2014/C 052/79

Lieta T-685/13: Prasība, kas celta 2013. gada 23. decembrī — Copernicus-Trademarks/ITSB — Blue Coat Systems (“BLUECO”)

41

2014/C 052/80

Lieta T-686/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. decembrī — Unibail Management/ITSB (Divu līniju un četru zvaigžņu attēls)

42

2014/C 052/81

Lieta T-687/13: Prasība, kas celta 2013. gada 13. decembrī — Unibail Management/ITSB (Divu līniju un četru zvaigžņu attēls)

42

2014/C 052/82

Lieta T-691/13: Prasība, kas celta 2013. gada 27. decembrī — Ricoh Belgium/Padome

43

2014/C 052/83

Lieta T-695/13: Prasība, kas celta 2013. gada 31. decembrī — ENAC/Komisija un TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Lieta T-696/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Meta Group/Komisija

44

2014/C 052/85

Lieta T-698/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 17. oktobra rīkojumu lietā F-127/12 Marcuccio/Komisija 2013. gada 30. decembrī iesniedza Luigi Marcuccio

44

2014/C 052/86

Lieta T-699/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 17. oktobra rīkojumu lietā F-145/12 Marcuccio/Komisija 2013. gada 30. decembrī iesniedza Luigi Marcuccio

45

2014/C 052/87

Lieta T-700/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Bankia/Komisija

45

2014/C 052/88

Lieta T-701/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Asociación Española de Banca/Komisija

46

2014/C 052/89

Lieta T-702/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Unicaja Banco/Komisija

46

2014/C 052/90

Lieta T-703/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Liberbank/Komisija

47

2014/C 052/91

Lieta T-704/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Banco de Sabadell un Banco Gallego/Komisija

47

2014/C 052/92

Lieta T-705/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Catalunya Banc/Komisija

47

2014/C 052/93

Lieta T-719/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. decembrī — Lico Leasing un Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Komisija

48

2014/C 052/94

Lieta T-1/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. janvārī — Aluminios Cortizo un Cortizo Cartera/Komisija

49

2014/C 052/95

Lieta T-2/14: Prasība, kas celta 2014. gada 1. janvārī — Caixabank/Komisija

49

2014/C 052/96

Lieta T-3/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. janvārī — Anudal Industrial/Komisija

50

2014/C 052/97

Lieta T-4/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. janvārī — Industrias Ponsa/Komisija

50

2014/C 052/98

Lieta T-5/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. janvārī — Anudal/Komisija

50

2014/C 052/99

Lieta T-10/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. janvārī — Inditex un Naviera Nebulosa de Omega/Komisija

51

2014/C 052/00

Lieta T-15/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. janvārī — Simet/Komisija

51

2014/C 052/01

Lieta T-390/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 7. janvāra rīkojums — Lifted Research et LRG Europe/ITSB — Fei Liangchen (“Lr geans”)

52

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 052/02

Lieta F-114/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. novembrī — ZZ un ZZ/Komisija

53

2014/C 052/03

Lieta F-118/13: Prasība, kas celta 2013. gada 9. decembrī — ZZ/Komisija

53

2014/C 052/04

Lieta F-121/13: Prasība, kas celta 2013. gada 16. decembrī — ZZ/Komisija

53

2014/C 052/05

Lieta F-122/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. decembrī — ZZ/Eiropols

53

2014/C 052/06

Lieta F-123/13: Prasība, kas celta 2013. gada 18. decembrī — ZZ/Komisija

54

2014/C 052/07

Lieta F-124/13: Prasība, kas celta 2013. gada 19. decembrī — ZZ/Parlaments

54

2014/C 052/08

Lieta F-1/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. janvārī — ZZ/Komisija

54


LV

 

Top