Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:252:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 252, 2013. gada 31. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.252.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 252

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 31. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 252/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 245, 24.8.2013.

1

 

Tiesa

2013/C 252/02

Jauna Tiesas locekļa zvēresta nodošana

2

2013/C 252/03

Tiesas 2013. gada 9. jūlija vispārējā sapulcē pieņemtie lēmumi

2

2013/C 252/04

Saraksti iztiesāšanas sastāvu noteikšanai

2

 

Vispārējā tiesa

2013/C 252/05

Jauna Vispārējās tiesas tiesneša zvēresta nodošana

4


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 252/06

Lieta C-545/10: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Čehijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Transports — Direktīva 91/440/EEK — Kopienas dzelzceļa attīstība — 10. panta 7. punkts — Regulatīvā iestāde — Pilnvaras — Direktīva 2001/14/EK — Dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšana — 4. panta 1. punkts — Maksas iekasēšanas kārtība — 6. panta 2. punkts — Pasākumi, kuru mērķis ir mudināt infrastruktūras pārvaldītāju samazināt infrastruktūras nodrošināšanas izmaksas un piekļuves maksas lielumu — 7. panta 3. punkts — To maksu noteikšana, kas iekasētas par minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un sliežu ceļa piekļuvi apkalpes iekārtām — Dzelzceļa pakalpojumu sniegšanas tiešās izmaksas — 11. pants — Darbības uzlabošanas shēma — 30. panta 5. punkts — Kontroles iestāde — Pilnvaras — Administratīva sūdzība par kontroles iestādes lēmumiem)

5

2013/C 252/07

Lieta C-576/10: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2004/18/EK — Piemērojamība laikā — Būvdarbu koncesija — Publisko tiesību iestādes veikta zemes gabala pārdošana — Šīs iestādes noteikts nekustamā īpašuma projekts publiskās telpas reorganizācijai)

5

2013/C 252/08

Lieta C-627/10: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Transports — Direktīva 91/440/EEK — Kopienas dzelzceļa attīstība — Direktīva 2001/14/EK — Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadale — Direktīvas 91/440 6. panta 3. punkts un II pielikums — Direktīvas 2001/14 14. panta 2. punkts — Infrastruktūras pārvaldītājs — Dalība kustības grafiku sagatavošanā — Satiksmes pārvaldība — Direktīvas 2001/14 6. panta 2. — 5. punkts — Tādu pasākumu neveikšana, kuru mērķis ir mudināt infrastruktūras pārvaldītāju samazināt infrastruktūras nodrošināšanas izmaksas un piekļuves maksas apmēru — Direktīvas 2001/14 7. panta 3. punkts un 8. panta 1. punkts — Tiešās izmaksas, kas radušās, sniedzot satiksmes pakalpojumus — Direktīvas 2001/14 11. pants — Darbības uzlabošanas sistēma)

6

2013/C 252/09

Lieta C-409/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontág/Magyar Állam (Mehānisko transportlīdzekļu izmantošana — Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana — Direktīva 72/166/EEK — 3. panta 1. punkts — Direktīva 84/5/EEK — 1. panta 4. punkta pirmā daļa — Apdrošinātāja maksātnespēja — Iestādes, kurai ir jāmaksā kompensācija, neiejaukšanās)

7

2013/C 252/10

Lieta C-412/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Transports — Kopienas dzelzceļa attīstība — Direktīva 91/440/EEK — 6. panta 3. punkts un II pielikums — Direktīva 2001/14/EK — 14. panta 2. punkts — Iestādes, kam ir uzticēts veikt būtiskās funkcijas, neatkarība)

7

2013/C 252/11

Lieta C-429/11 P: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Gosselin Group NV/Eiropas Komisija, Stichting Administratiekantoor Portielje (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants un EEZ līguma 53. pants — Starptautisko pārcelšanās pakalpojumu tirgus Beļģijā — Tieša un netieša cenu noteikšana, tirgus sadale un manipulācijas ar uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus procedūrām — Kvalifikācija — Konkurences ierobežojums mērķa dēļ — Pienākums norādīt pamatojumu — Pamatnostādnes par ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm — Juridiskais spēks — Pienākums noteikt attiecīgo tirgu — Apjoms — Pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai (2006) — Pārdošanas vērtības proporcija — Pārkāpuma smagums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Pienākums norādīt pamatojumu — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 25. pants — Noilgums — Atkārtots pārkāpums)

8

2013/C 252/12

Lieta C-439/11 P: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Ziegler SA/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants un EEZ līguma 53. pants — Starptautisko pārcelšanās pakalpojumu tirgus Beļģijā — Pamatnostādnes par starpvalstu tirdzniecības ietekmēšanu — Juridiskais spēks — Pienākums noteikt konkrēto tirgu — Piemērošanas joma — Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu — Labas pārvaldības princips — Komisijas objektīvā objektivitāte — 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai — Pārdošanas apjoma daļa — Pienākums norādīt pamatojumu — Naudas soda samazināšana maksātnespējas vai lietas īpatnību dēļ — Vienlīdzīga attieksme)

8

2013/C 252/13

Lieta C-440/11 P: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Stichting Administratiekantoor Portielje, Gosselin Group NV (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants un EEZ līguma 53. pants — Starptautisko pārcelšanās pakalpojumu tirgus Beļģijā — Tieša vai netieša cenu noteikšana, tirgus sadale un manipulācijas ar procedūrām piedāvājumu iesniegšanai — Kapitāla daļas kontrolējošās vienības vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Jēdziens “uzņēmums” — Izšķirošas ietekmes faktiskas izmantošanas prezumpcija — Mērķis ierobežot konkurenci — Pamatnostādnes par ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm — 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai — Atbildību mīkstinoši apstākļi)

9

2013/C 252/14

Lieta C-444/11 P: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — EKL 81. pants un EEZ līguma 53. pants — Starptautisko pārcelšanās pakalpojumu tirgus Beļģijā — Tieša un netieša cenu noteikšana, tirgus sadale un manipulācijas ar uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus procedūrām — Vienots un turpināts pārkāpums — Vainojamība — Pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai (2006) — Pārdošanas vērtība — Jēdziens — Proporcija — Papildu summa — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Pienākums norādīt pamatojumu — Mātesuzņēmuma vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 23. panta 2. punkts — Ierobežojums 10 % apmērā no apgrozījuma — Samērīgums)

9

2013/C 252/15

Lieta C-521/11: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, likvidācijas procesā, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Tiesību aktu tuvināšana — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Ekskluzīvas reproducēšanas tiesības — Direktīva 2001/29/EK — 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Taisnīga atlīdzība — Vienāda piemērošana ar iespējamām tiesībām uz nodevas par kopēšanu privātai lietošanai, kas paredzēta atlīdzības finansēšanai, atmaksāšanu — Ieņēmumu pārskaitīšana daļēji tiesību subjektiem un daļēji sociālām vai kultūras iestādēm — Nodevas par kopēšanu privātai lietošanai divkārša samaksāšana pārrobežu darījumā)

10

2013/C 252/16

Lieta C-536/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 6. jūnija spriedums (Oberlandesgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, agrāk Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH agrāk Ashland Südchemie Hantos GmbH (Konkurence — Piekļuve lietas materiāliem — Tiesvedība saistībā ar naudas sodu par LESD 101. panta pārkāpumu — Trešo personu uzņēmumi, kuri vēlas celt prasību par zaudējumu atlīdzību — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru piekļuve lietas materiāliem ir atkarīga no visu lietas dalībnieku piekrišanas — Efektivitātes princips)

11

2013/C 252/17

Lieta C-601/11 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums — Francijas Republika/Eiropas Komisija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsardzība pret transmisīvām sūkļveida encefalopātijām — Regula (EK) Nr. 746/2008 — Regula, kurā ir atļauti mazāk ierobežojoši uzraudzības un apkarošanas pasākumi par agrāk paredzētajiem — Piesardzības princips — Cilvēku veselības aizsardzības līmenis — Jauna informācija, kas var mainīt riska izpratni — Pamatojuma nesniegšana — Faktu sagrozīšana — Kļūda tiesību piemērošanā)

11

2013/C 252/18

Lieta C-657/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums (Hof van Cassatie van België (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers, Visys NV (Direktīva 84/450/EEK un Direktīva 2006/144/EK — Maldinoša un salīdzinoša reklāma — “Reklāmas” jēdziens — Domēna nosaukuma reģistrācija un izmantošana — “Metatags” izmantošana interneta vietnes metadatos)

12

2013/C 252/19

Lieta C-57/12: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums (Cour constitutionnelle (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (Direktīva 2006/123/EK — Materiālā piemērošanas joma — Veselības aprūpes pakalpojumi — Sociālie pakalpojumi — Dienas un nakts aprūpes centri, kas veciem ļaudīm sniedz palīdzību un aprūpi)

12

2013/C 252/20

Lieta C-273/12: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. jūlija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL (Kopienas Muitas kodekss — Regula (EEK) Nr. 2913/92 — 206. pants — Muitas parāda rašanās — Preču, kurām piemērota procedūra glabāšanai muitas noliktavā, zādzība — “Preču neglābjama zuduma nepārvaramas varas dēļ” jēdziens — Direktīva 2006/112/EK — 71. pants — Pievienotās vērtības nodoklis — Nodokļa iekasējamības gadījums — Nodokļa iekasējamība)

13

2013/C 252/21

Lieta C-285/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 20. marta spriedumu lietā T-277/12 Bimbo, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2013. gada 24. maijā iesniedza Bimbo, SA

13

2013/C 252/22

Lieta C-286/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2013. gada 14. marta spriedumu lietā T-588/08 Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co./Eiropas Komisija 2013. gada 24. maijā iesniedza Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co.

14

2013/C 252/23

Lieta C-287/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2013. gada 7. marta spriedumu lietā T-93/10 Bilbaina de Alquitranes u.c/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)2013. gada 27. maijā iesniedza Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o.

15

2013/C 252/24

Lieta C-288/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2013. gada 7. marta spriedumu lietā T-94/10 Rütgers Germany GmbH u.c./Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) 2013. gada 27. maijā iesniedza Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA

16

2013/C 252/25

Lieta C-289/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2013. gada 7. marta spriedumu lietā T-95/10 CINDU Chemicals BV u.c./European Chemicals Agency (ECHA)2013. gada 27. maijā iesniedza Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd

17

2013/C 252/26

Lieta C-290/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2013. gada 7. marta spriedumu lietā T-96/10 Rütgers Germany GmbH u.c./Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)2013. gada 27. maijā iesniedza Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd

17

2013/C 252/27

Lieta C-293/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2013. gada 14. marta spriedumu lietā T-587/08 Fresh Del Monte Produce, Inc./Eiropas Komisija 2013. gada 27. maijā iesniedza Fresh Del Monte Produce, Inc.

18

2013/C 252/28

Lieta C-294/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2013. gada 14. marta spriedumu lietā T-587/08 Fresh Del Monte Produce, Inc./Eiropas Komisija 2013. gada 27. maijā iesniedza Eiropas Komisija

19

2013/C 252/29

Lieta C-303/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2013. gada 20. marta spriedumu lietā T-92/11 Jørgen Andersen/Eiropas Komisija 2013. gada 3. jūnijā iesniedza Eiropas Komisija

19

2013/C 252/30

Lieta C-306/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 4. jūnijā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — LVP NV/Beļģijas valsts

20

2013/C 252/31

Lieta C-311/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. jūnijā iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) — O. Tümer/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2013/C 252/32

Lieta C-315/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. jūnijā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Beļģija) — Openbaar Ministerie/Edgard Jan De Clercq u.c.

21

2013/C 252/33

Lieta C-323/13: Prasība, kas celta 2013. gada 13. jūnijā — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

21

2013/C 252/34

Lieta C-339/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. jūnijā — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

21

2013/C 252/35

Lieta C-346/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 25. jūnijā iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) — Ville de Mons/KPN Group Belgium SA

22

2013/C 252/36

Lieta C-350/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 25. jūnijā iesniedza Augstākās tiesas Senāts (Latvija) — Antonio Gramsci Shipping Corp. u.c./Aivars Lembergs

22

2013/C 252/37

Lieta C-354/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 27. jūnijā iesniedza Retten i Kolding, Civilretten (Dānija) — FOA, kas darbojas Karsten Kaltoft labā/Billund Kommune

22

2013/C 252/38

Lieta C-374/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2013. gada 25. aprīļa spriedumu lietā T-284/11 Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 1. jūlijā iesniedza Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL

23

2013/C 252/39

Lieta C-376/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. jūlijā — Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

23

2013/C 252/40

Lieta C-385/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 19. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-99/09 un T-308/09 Itālijas Republika/Eiropas Komisija 2013. gada 4. jūlijā iesniedza Itālijas Republika

24

 

Vispārējā tiesa

2013/C 252/41

Apvienotās lietas T-104/07 un T-339/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — BVGD/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās un dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Neapstrādātu dimantu tirgus — Izplatīšanas sistēma SOC — Lēmums par sūdzības noraidīšanu — Kopienu interešu neesamība — Juridiskais pamats — Sūdzības iesniedzēja procesuālās tiesības — Piekļuve dokumentiem — Pienākumi saistībā ar sūdzības izmeklēšanu — Izslēgšanas no tirgus sekas — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

27

2013/C 252/42

Apvienotās lietas T-108/07 un T-354/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — Spira/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās un dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Neapstrādātu dimantu tirgus — Izplatīšanas sistēma SOC — Lēmums par sūdzības noraidīšanu — Kopienu interešu neesamība — Sūdzības iesniedzēja procesuālās tiesības — Piekļuve dokumentiem — Pienākumi saistībā ar sūdzības izmeklēšanu — Izslēgšanas no tirgus sekas — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

27

2013/C 252/43

Lieta T-459/07: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — Hangzhou Duralamp Electronics/Padome (Dempings — Ķīnas, Vjetnamas, Pakistānas un Filipīnu izcelsmes integrētu elektrisko luminiscences kompaktspuldžu (CFL-i) imports — Antidempinga maksājumu termiņa izbeigšanās — Pārskatīšana — Līdzīga prece — Dati, kuri izmantoti zaudējumu noteikšanai — Analogā valsts — Kopienas intereses — Regulas (EK) Nr. 384/96 4. panta 1. punkts un 5. panta 4. punkts (jaunajā redakcijā – Regulas Nr. 1225/2009 4. panta 1. punkts un 5. panta 4. punkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību)

28

2013/C 252/44

Lieta T-469/07: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — Philips Lighting Poland un Philips Lighting/Padome (Dempingi — Ķīnas, Vjetnamas, Pakistānas un Filipīnu izcelsmes integrētu elektrisko luminiscences kompaktspuldžu (CFL-i) imports — Antidempinga maksājumu termiņa izbeigšanās — Pārskatīšana — Regulas (EK) Nr. 384/96 4. panta 1. punkts, 5. panta 4. punkts un 9. panta 1. punkts (tagad Regulas Nr. 1225/2009 4. panta 1. punkts, 5. panta 4. punkts un 9. panta 1. punkts) — Kopienas ražošanas nozares jēdziens — Zaudējumu noteikšana — Pienākums norādīt pamatojumu)

28

2013/C 252/45

Lieta T-358/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — Spānija/Komisija (Kohēzijas fonds — Regula (EK) Nr. 1164/94 — Saragosas asenizācijas projekts — Finanšu atbalsta daļēja atcelšana — Publiskā iepirkuma līgumi — “Būves” jēdziens — Direktīvas 93/38/EEK 14. panta 10. un 13. punkts — Publiskā iepirkuma līgumu sadalīšana — Tiesiskā paļāvība — Pienākums norādīt pamatojumu — Lēmuma pieņemšanas termiņš — Finanšu korekciju noteikšana — Regulas Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 2. punkts — Samērīgums — Noilgums)

29

2013/C 252/46

Lieta T-321/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — SA.PAR./ITSB — Salini Costruttori (“GRUPPO SALINI”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “GRUPPO SALINI” — Ļaunticība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

29

2013/C 252/47

Lieta T-142/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — Aventis Pharmaceuticals/ITSB — Fasel (“CULTRA”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “CULTRA” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “SCULPTRA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

29

2013/C 252/48

Lieta T-197/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/ITSB — MIP Metro (“METRO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “METRO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “GRUPOMETROPOLIS” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu — Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pants — Regulas Nr. 207/2009 75. un 76. pants)

30

2013/C 252/49

Lieta T-208/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. jūlija spriedums — Think Schuhwerk/ITSB (Sarkani kurpju šņoru gali) (Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Sarkani kurpju šņoru gali — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Aizmuguriska lietas izskatīšana)

30

2013/C 252/50

Lieta T-238/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 8. jūlija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Invaliditātes pabalsts — Neizmaksāto summu samaksa — Nokavējuma procenti — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

31

2013/C 252/51

Lieta T-322/13: Prasība, kas celta 2013. gada 14. jūnijā — Tsujimoto/ITSB — Kenzo (“KENZO”)

31

2013/C 252/52

Lieta T-323/13: Prasība, kas celta 2013. gada 14. jūnijā — Pure Fishing/ITSB — Łabowicz (“NANOFIL”)

31

2013/C 252/53

Lieta T-324/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. jūnijā — Endoceutics/ITSB — Merck (“FEMIVIA”)

32

2013/C 252/54

Lieta T-327/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. jūnijā — Mallis un Malli/Komisija un Eiropas Centrālā banka

32

2013/C 252/55

Lieta T-328/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. jūnijā — Tameio Pronias Prosopikou Trapezis Kiprou/Komisija un Eiropas Centrālā banka

33

2013/C 252/56

Lieta T-329/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. jūnijā — Chatzithoma un Chatzithoma/Komisija un Eiropas Centrālā banka

33

2013/C 252/57

Lieta T-330/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. jūnijā — Chatziioannou/Komisija un Eiropas Centrālā banka

34

2013/C 252/58

Lieta T-331/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. jūnijā — Nikolaou/Komisija un Eiropas Centrālā banka

35

2013/C 252/59

Lieta T-332/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. jūnijā — Christodoulou un Stavrinou/Komisija un Eiropas Centrālā banka

35

2013/C 252/60

Lieta T-333/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. jūnijā — Westermann Lernspielverlag/ITSB — Diset (“bambinoLÜK”)

36

2013/C 252/61

Lieta T-336/13: Prasība, kas celta 2013. gada 24. jūnijā — Borghezio/Parlaments

36

2013/C 252/62

Lieta T-338/13: Prasība, kas celta 2013. gada 21. jūnijā — Energa Power Trading/Komisija

37

2013/C 252/63

Lieta T-347/13: Prasība, kas celta 2013. gada 1. jūlijā — Hawe Hydraulik/ITSB — HaWi Energietechnik (“HAWI”)

37

2013/C 252/64

Lieta T-349/13: Prasība, kas celta 2013. gada 1. jūlijā — Orange Business Belgium/Komisija

38

2013/C 252/65

Lieta T-350/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. jūlijā — Jordi Nogues/ITSB — Grupo Osborne (“BADTORO”)

38

2013/C 252/66

Lieta T-351/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. jūlijā — Crown Equipment (Suzhou) un Crown Gabelstapler/Padome

39

2013/C 252/67

Lieta T-352/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 24. aprīļa spriedumu lietā F-88/11 BX/Komisija 2013. gada 2. jūlijā iesniedza BX

39

2013/C 252/68

Lieta T-358/13: Prasība, kas celta 2013. gada 9. jūlijā — Itālija/Komisija

40

2013/C 252/69

Lieta T-359/13: Prasība, kas celta 2013. gada 11. jūlijā — Spain Doce 13/ITSB — Ovejero Jiménez un Becerra Guibert (“VICTORIA DELEF”)

41

2013/C 252/70

Lieta T-366/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. jūlijā — Francija/Komisija

42

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2013/C 252/71

Lieta F-78/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums — BM/ECB (Civildienests — ECB personāls — Pārbaudes perioda pagarināšana ar atpakaļejošu spēku — Lēmums izbeigt līgumu pārbaudes perioda laikā — Disciplinārlieta)

43

2013/C 252/72

Lieta F-81/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 19. jūnija spriedums — BY/EASA (EASA personāls — Pagaidu darbinieks — Pieņemamība — Termiņi prasību celšanai — Nelabvēlīgs novērtējuma ziņojums — Iecelšana citā amatā — Psiholoģiska vardarbība — Pilnvaru nepareiza izmantošana)

43

2013/C 252/73

Lieta F-89/11: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. jūnija spriedums — Goetz/Reģionu komiteja (Civildienests — Ierēdņi — Ārpuslīgumiskā atbildība — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pieņemamība — Termiņa prasības celšanai sākums — OLAF izmeklēšana — Administratīvā izmeklēšana — Disciplinārlieta Disciplinārlietu kolēģijā — Administrācijas pienākums rīkoties rūpīgi — Disciplinārlietas ilgums — Atbildība par disciplinārlietas, kura izbeigta bez soda noteikšanas, sākšanu)

43

2013/C 252/74

Lieta F-106/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums — BM/ECB (Civildienests — ECB personāls — Disciplinārlieta — Disciplinārsods — Rakstveida rājiens)

44

2013/C 252/75

Apvienotās lietas F-135/11, F-51/12 un F-110/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums — BU/EMA (Civildienests — Pagaidu darbinieks — Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana — Nelabvēlīgs akts — Lūgums Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta izpratnē — Lūgums pārkvalificēt līgumu — Saprātīgs termiņš — Sūdzība par sūdzības noraidījumu — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 8. pants — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses)

44

2013/C 252/76

Lieta F-5/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 12. jūnija spriedums — Bogusz/Frontex (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Frontex darbinieki — Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 14. pantā paredzēto nosacījumu attiecībā uz pārbaudes laika norisi grozīšana — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Mērķu izvirzīšana — Pamats, kas pirmo reizi minēts tiesas sēdes laikā)

45

2013/C 252/77

Lieta F-8/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 19. jūnija spriedums — BY/EASA (EASA personāls — Pagaidu darbinieks — Atbrīvošana no amata sakarā ar nekompetenci — Rūpības pienākums — Ar profesionālajām grūtībām nesaistīts iemesls — Psiholoģiska vardarbība — Slimība — Zaudējumu atlīdzība)

45

2013/C 252/78

Lieta F-12/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums — Di Prospero/Komisija (Civildienests — Iecelšana amatā — Konkursa sekmīga nokārtošana pēc uzaicinājuma prasītājai piedalīties konkursā, lai izpildītu spriedumu — Iecelšana pakāpē ar atpakaļejošu spēku)

45

2013/C 252/79

Lieta F-21/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums — Achab/EESK (Civildienests — Ierēdņi — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētais nosacījums — Nepamatotu maksājumu atgūšana)

46

2013/C 252/80

Lieta F-40/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 19. jūnija spriedums — CF/EASA (Civildienests — Bijušais pagaidu darbinieks — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Atlaišana no darba slimības atvaļinājuma laikā — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 16. pants — Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48. panta b) punkts — Psiholoģiska vardarbība)

46

2013/C 252/81

Lieta F-56/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 26. jūnija spriedums — Buschak/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieks — Bezdarbnieka pabalsts — Iemaksas pensiju shēmā — Novēlota sūdzība)

47

2013/C 252/82

Lieta F-115/10: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 18. jūnija rīkojums — Biwer u.c./Komisija (Civildienests — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Pabalsts izglītībai — Piešķiršanas nosacījumi — Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana — Acīmredzami nepamatota prasība)

47

2013/C 252/83

Lieta F-40/11: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 3. maija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Sociālais nodrošinājums — Bijušais ierēdnis, kas pensionējies invaliditātes dēļ — Nelaimes gadījums — Apdrošināšanas neesamība — Prasības priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

47

2013/C 252/84

Lieta F-71/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 8. maija rīkojums — Z/Tiesa (Civildienests — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

48

2013/C 252/85

Lieta F-98/11: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 18. jūnija rīkojums — Jargeac u.c./Eiropas Komisija (Civildienests — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Pabalsts izglītībai — Piešķiršanas nosacījumi — Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana — Prasība, kas ir daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

48

2013/C 252/86

Lieta F-100/11: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 18. jūnija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Atalgojums — Dienas nauda — Piešķiršanas nosacījumi — Faktiska iekārtošanās dienesta vietā — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība — Tiesas izdevumi — Reglamenta 94. pants)

48

2013/C 252/87

Lieta F-102/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 30. maija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Prasības pieteikums, kas prasības celšanas termiņā nosūtīts pa faksu — Pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta uz prasības pieteikuma oriģināla, kas nosūtīts pa pastu — Novēlota prasība — Acīmredzama nepieņemamība)

49

2013/C 252/88

Lieta F-114/11: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 18. jūnija rīkojums — Rodrigues Regalo Corrêa/Parlaments (Civildienests — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Pabalsts izglītībai — Piešķiršanas nosacījumi — Līdzīga no citiem avotiem saņemama pabalsta atskaitīšana — Acīmredzami nepamatota prasība)

49

2013/C 252/89

Lieta F-119/11: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2013. gada 4. jūnija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. punkts — Prasības pieteikums, kurš ir iesniegts pa faksu termiņā prasības celšanai un ko advokāts parakstījis ar zīmogu vai citā veidā, reproducējot advokāta parakstu — Prasības novēlošanās)

49

2013/C 252/90

Lieta F-141/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 30. maija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Prasības pieteikums, kas prasības celšanas termiņā nosūtīts pa faksu — Advokāta pašrocīgs paraksts, kas atšķiras no paraksta uz prasības pieteikuma oriģināla, kas nosūtīts pa pastu — Novēlota prasība — Acīmredzama nepieņemamība)

50

2013/C 252/91

Lieta F-143/11: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 18. jūnija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Iecēlējinstitūcijas veikts lūguma atlīdzināt saistībā ar tiesvedību radušos tiesāšanās izdevumus noraidījums — Prasība atcelt tiesību aktu, kurai ir tāds pats priekšmets kā pieteikumam par tiesāšanās izdevumu noteikšanu — Acīmredzama nepieņemamība)

50

2013/C 252/92

Lieta F-144/11: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 24. jūnija rīkojums — Mateo Pérez/Komisija (Civildienests — Atklāts konkurss — Prasība atcelt labojumu paziņojumā par konkursu — Labojums, kurā nav paredzēti nosacījumi, ar ko izslēdz prasītāju — Nelabvēlīga akta neesamība — Nepielaišana pie novērtēšanas pārbaudījumiem — Pieņemamība — Termiņi prasību celšanai — Nokavējums — Acīmredzama nepieņemamība)

50

2013/C 252/93

Lieta F-28/12: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 25. jūnija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Lūgums izsvītrot vienu teikumu no medicīniskā atzinuma — Nelaimes gadījums vai arodslimība — Lūguma netiešs noraidījums)

51

2013/C 252/94

Lieta F-87/12: Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 8. maija rīkojums — Alsteens/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieks — Līguma atjaunošana — Daļēja atcelšana — Grozīšana)

51

2013/C 252/95

Lieta F-89/12: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 4. jūnija rīkojums — Marrone/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Karjeru līdzvērtības princips — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus, mazāk labvēlīgus noteikumus — Prasība pārkvalificēt — Novēlošanās — Jauni fakti — Neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

51

2013/C 252/96

Lieta F-115/12: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2013. gada 25. jūnija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Iespēja celt paralēlu prasību — Acīmredzama nepieņemamība)

52

2013/C 252/97

Lieta F-150/12: Civildienesta tiesas 2013. gada 24. jūnija rīkojums — Weissenfels/Parlaments

52


LV

 

Top