EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 156, 2013. gada 1. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.156.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 156

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 1. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 156/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 147, 25.5.2013.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 156/02

Apvienotās lietas C-399/10 P un C-401/10 P: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 19. marta spriedums — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Eiropas Komisija u.c., Eiropas Komisija, Francijas Republika/Bouygues SA u.c. (C-401/10 P) (Apelācijas — Valsts atbalsts — Finanšu pasākumi par labu France Télécom — Akcionāra avansa projekts — Francijas valdības locekļa publiski paziņojumi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un nav uzdots to atgūt — Valsts atbalsta jēdziens — Ekonomiskās priekšrocības jēdziens — Valsts līdzekļu iesaistīšanas jēdziens)

2

2013/C 156/03

Lieta C-85/11: Tiesas (virspalāta) 2013. gada 9. aprīļa spriedums — Eiropas Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — Direktīva 2006/112/EK — 9. un 11. pants — Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram personas, kuras nav nodokļa maksātāji, var tikt iekļautas tādu personu grupā, kuras tiek uzskatītas par vienu PVN maksātāju)

3

2013/C 156/04

Lieta C-92/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Direktīva 2003/55/EK — Dabasgāzes iekšējais tirgus — Direktīva 93/13/EEK — 1. panta 2. punkts un 3.–5. pants — Līgumi, kas noslēgti starp komersantiem un patērētājiem — Vispārīgi nosacījumi — Negodīgi noteikumi — Komersanta vienpusēji veiktas pakalpojuma cenas izmaiņas — Atsauce uz obligātu tiesisko regulējumu, kas ir pieņemts attiecībā uz citu patērētāju kategoriju — Direktīvas 93/13 piemērojamība — Vienkāršas un skaidri saprotamas valodas prasība un pārskatāmības pienākums)

3

2013/C 156/05

Lieta C-254/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums (Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Vietējās pierobežas satiksme pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām — Regula (EK) Nr. 1931/2006 — Regula (EK) Nr. 562/2006 — Uzturēšanās maksimālais ilgums — Aprēķina normas)

4

2013/C 156/06

Lieta C-258/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Peter Sweetman u. c./An Bord Pleanala (Vide — Direktīva 92/43/EEK — 6. pants — Dabisko dzīvotņu aizsardzība — Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas — Plāna vai projekta ietekmes uz aizsargātu teritoriju novērtējums — Kritēriji, kas jāpiemēro, vērtējot varbūtību, ka šāds plāns vai projekts izjauc attiecīgās teritorijas viengabalainību — Koriba ezera teritorija — Golvejas pilsētas apvedceļa N6 projekts)

4

2013/C 156/07

Lieta C-260/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — The Queen, atbilstoši lūgumam, ko iesnieguši David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Vide — Orhūsas konvencija — Direktīva 85/337/EEK — Direktīva 2003/35/EK — 10.a pants — Direktīva 96/61/EK — 15.a pants — Iespēja vērsties tiesā saistībā ar vides jautājumiem — Tiesvedības, kas “nav pārmērīgi dārga”, jēdziens)

5

2013/C 156/08

Apvienotās lietas C-335/11 un C-337/11: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Sø- og Handelsretten (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — HK Danmark, kas rīkojas Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskab vārdā (C-335/11), HK Danmark, kas rīkojas Lone Skouboe Werge vārdā/Dansk Arbejdsgiverforening, kas rīkojas bankrotējušās Pro Display A/S vārdā (C-337/11) (Sociālā politika — Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām — Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — 1., 2. un 5. pants — Atšķirīga attieksme invaliditātes dēļ — Atlaišana — Invaliditātes esamība — Darba ņēmēja prombūtne viņa invaliditātes dēļ — Pielāgošanas pienākums — Nepilna laika darbs — Uzteikuma termiņa ilgums)

6

2013/C 156/09

Lieta C-375/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums (Cour constitutionnelle (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/État belge (Telekomunikāciju pakalpojumi — Direktīva 2002/20/EK — 3. un 12.–14. pants — Radio frekvenču izmantošanas tiesības — Maksas par radio frekvenču izmantošanas tiesībām — Vienreizējas maksas par radio frekvenču izmantošanas tiesību piešķiršanu un atjaunošanu — Aprēķina metode — Esošo tiesību grozījumi)

7

2013/C 156/10

Lieta C-401/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství (Lauksaimniecība — ELVGF — Regula (EK) Nr. 1257/1999 — Atbalsts lauku attīstībai — Atbalsts saistībā ar priekšlaicīgu pensionēšanos — Saimniecību citam nododoša persona, kas nav jaunāka par 55 gadiem, bet nodošanas brīdī vēl nav sasniegusi parasto pensijas vecumu — Jēdziens “parastais pensijas vecums” — Valsts tiesību akti, kuros atšķirīgs pensionēšanās vecums ir noteikts atkarībā no dzimuma, kā arī sievietēm atkarībā no izaudzināto bērnu skaita — Vispārējie principi par vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu)

7

2013/C 156/11

Lieta C-405/11 P: Tiesas (sestā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums — Eiropas Komisija/Buczek Automotive sp. z o.o., Polijas Republika (Apelācija — Valsts atbalsts — Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšana — Valsts atbalsta jēdziens — Valsts prasījumu atgūšana — Parādnieka uzņēmuma bankrota nepieprasīšanas kvalificēšana par valsts atbalstu — Privātā aizdevēja kritērijs — Pierādīšanas pienākuma sadale — Pārbaudes tiesā robežas)

8

2013/C 156/12

Lieta C-443/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — LESD 45. pants — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 71. pants — Netipisks pārrobežu darba ņēmējs, kas ir pilnīgs bezdarbnieks, kurš ir saglabājis personiskās un profesionālās saites pēdējās nodarbinātības dalībvalstī — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 65. pants — Tiesības uz pabalstu dzīvesvietas dalībvalstī — Maksājuma atteikums, ko paudusi pēdējās nodarbinātības dalībvalsts — Pieļaujamība — Tiesas 1986. gada 12. jūnija sprieduma lietā 1/85 Miethe atbilstība — Pārejas noteikumi — 87. panta 8. punkts — Jēdziens “nemainīga situācija”)

8

2013/C 156/13

Lieta C-535/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Landgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 726/2004 — Cilvēkiem paredzētas zāles — Reģistrācijas procedūra — Reģistrācijas pienākums — Zāļu, kuru “izgatavošanai” izmantoti konkrēti šīs regulas pielikuma 1. punktā minēti biotehnoloģijas procesi, jēdziens — Pārsaiņošanas darbība — Injekcijas šķīdums, kas tiek izplatīts vienreizējas lietošanas traukos, kuros ir vairāk terapeitiskā šķīduma, nekā faktiski tiek izmantots ārstēšanai — Šādu trauku saturs, ko, pamatojoties uz ārsta recepti, pa daļām iepilda iepriekš uzpildītās šļircēs receptē noteiktajās devās, nemainot zāļu sastāvu)

9

2013/C 156/14

Lieta C-613/11: Tiesas (devītā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Itālijas Republikas piešķirts atbalsts kuģniecības nozarei Sardīnijā — Komisijas Lēmums 2008/92/EK, ar kuru konstatēta šī atbalsta nesaderība ar kopējo tirgu un uzdots to atgūt no atbalsta saņēmējiem — Neizpilde noteiktajā termiņā)

10

2013/C 156/15

Lieta C-636/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Landgericht München I (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Karl Berger/Freistaat Bayern (Regula (EK) Nr. 178/2002 — Patērētāju tiesību aizsardzība — Pārtikas nekaitīgums — Sabiedrības informēšana — Lietošanai pārtikā nederīga, bet veselībai nekaitīga pārtikas produkta laišana tirgū)

10

2013/C 156/16

Lieta C-645/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown (Regula (EK) Nr. 44/2001 — 1. panta 1. punkts un 6. panta 1. punkts — Jēdziens “civillietas un komerclietas” — Nepamatoti veikts valsts iestādes maksājums — Tiesvedībā izvirzīts prasījums atmaksāt šo naudas summu — Tiesas noteikšana saistības gadījumā — Prasību cieša saistība — Atbildētājs ar dzīvesvietu trešajā valstī)

11

2013/C 156/17

Lieta C-652/11 P: Tiesas (septītā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums — Mindo Srl/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Itālijas jēltabakas iepirkšanas un pirmapstrādes tirgus — Solidārā parādnieka veikta naudas soda samaksa — Interese celt prasību — Pierādīšanas pienākums)

11

2013/C 156/18

Lieta C-91/12: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums (Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Skatteverket/PFC Clinic AB (PVN — Direktīva 2006/112/EK — Atbrīvojumi no nodokļa — 132. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Slimnīcas un medicīniskā aprūpe, kā arī ar tām cieši saistītas darbības — Medicīniskās aprūpes sniegšana, darbojoties medicīniskās vai paramedicīniskās profesijās — Pakalpojumi, kas izpaužas kā estētiskās ķirurģijas darbības un procedūras — Vienīgi uz pacienta vēlmi balstītas pilnībā kosmētiska rakstura operācijas)

12

2013/C 156/19

Lieta C-129/12: Tiesas (otrā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums (Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg (Reģionālā atbalsta shēma — Ieguldījumi lauksaimniecības produktu pārstrādei un tirdzniecībai — Komisijas lēmums — Nesaderīgums ar iekšējo tirgu — Nesaderīga atbalsta atcelšana — Atbalsta piešķiršanas brīdis — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips)

13

2013/C 156/20

Lieta C-138/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Administrativen sadVarna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 203. pants — Nodokļu neitralitātes princips — Samaksātā nodokļa atmaksāšana piegādātājiem gadījumā, ja no nodokļiem atbrīvota darījuma saņēmējam tiek atteiktas tiesības atskaitīt nodokli)

13

2013/C 156/21

Lieta C-158/12: Tiesas (septītā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums — Eiropas Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2008/1/EK — 5. pants — Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole — Prasības atļauju izsniegšanai esošām iekārtām — Pienākums nodrošināt šādu iekārtu ekspluatāciju atbilstoši minētās direktīvas prasībām)

14

2013/C 156/22

Lieta C-197/12: Tiesas (desmitā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 148. pants — Noteiktu darījumu attiecībā uz kuģiem, kas pārvadā pasažierus par atlīdzību vai kurus izmanto komercdarbībai, atbrīvošana no nodokļa — Nosacījums par izmantošanu kuģošanai atklātā jūrā)

14

2013/C 156/23

Lieta C-244/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 21. marta spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat (Noteiktu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 85/337/EEK — 2. panta 1. punkts un 4. panta 2. punkts — II pielikumā minēti projekti — Lidostas infrastruktūras paplašināšanas darbi — Pārbaude atbilstoši limitiem vai kritērijiem — 4. panta 3. punkts — Atlases kritēriji — III pielikuma 2. punkta g) apakšpunkts — Blīvi apdzīvotas teritorijas)

15

2013/C 156/24

Lieta C-290/12: Tiesas (astotā palāta) 2013. gada 11. aprīļa spriedums (Tribunale di Napoli (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA (Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku — 2. klauzula — Pamatnolīguma piemērošanas joma — Pagaidu darba aģentūra — Lietotājuzņēmuma nodrošināšana ar pagaidu darbiniekiem — Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi)

15

2013/C 156/25

Lieta C-522/11: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 21. marta rīkojums (Giudice di pace di Lecce (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Abdoul Khadre Mbaye (Reglamenta 99. pants — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2008/115/EK — Kopīgi standarti un procedūras attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru nelikumīgu uzturēšanos soda ar kriminālsodiem)

16

2013/C 156/26

Lieta C-153/12: Tiesas (astotā palāta) 2013. gada 21. marta rīkojums (Administrativen sadVarna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Reglamenta 99. pants — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 62., 63., 65., 73. un 80. pants — Apbūves tiesību nodibināšana, ko fiziskas personas, kas nav nodokļa maksātājas un nodokļa parādnieces, veic par labu sabiedrībai apmaiņā pret to, ka šī sabiedrība uzbūvē ēku šo personu labā — Maiņas līgums — PVN saistībā ar piegādēm ēkas būvniecībai — Nodokļa iekasējamības gadījums — Iekasējamība — Visas atlīdzības iepriekšēja samaksa — Avanss — Nodokļa bāze, ja atlīdzību veido preces vai pakalpojumi)

16

2013/C 156/27

Lieta C-24/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 21. janvārī iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft./Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Lieta C-26/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 21. janvārī iesniedza Kúria (Ungārija) — Árpád Kásler un Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Lieta C-89/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 22. februārī iesniedza Tribunale di Napoli (Itālija) — Luigi D’Aniello u.c./Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Lieta C-101/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 28. februārī iesniedza Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Vācija) — U/Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Lieta C-113/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 8. martā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — ASL n. 5 “Spezzino” u.c./San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Lieta C-124/13: Prasība, kas celta 2013. gada 14. martā — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

21

2013/C 156/33

Lieta C-125/13: Prasība, kas celta 2013. gada 14. martā — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

21

2013/C 156/34

Lieta C-139/13: Tiesas 2013. gada 19. marta spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

22

2013/C 156/35

Lieta C-140/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 20. martā iesniedza Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Vācija) — Annett Altmann u.c./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Lieta C-157/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 26. martā iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/BUAB “Kintra”

23

2013/C 156/37

Lieta C-162/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 29. martā iesniedza Vrhovno sodišče Republike SlovenijeDamijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Lieta C-168/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 4. aprīlī iesniedza Conseil Constitutionnel (Francija) — Jeremy F./Premier ministre

24

2013/C 156/39

Lieta C-175/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 28. martā iesniedza Riigikohus (Igaunija) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Lieta C-178/13: Prasība, kas celta 2013. gada 11. aprīlī — Eiropas Komisija/Somijas Republika

25

2013/C 156/41

Lieta C-188/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. aprīlī — Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika

25

2013/C 156/42

Lieta C-148/12: Tiesas priekšsēdētāja 2013. gada 13. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika, ko atbalsta: Francijas Republika, Rumānija, Nīderlandes Karaliste, Slovākijas Republika

25

 

Vispārējā tiesa

2013/C 156/43

Lieta T-31/07: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Du Pont de Nemours (France) u.c./Komisija (Augu aizsardzības līdzekļi — Aktīvā viela flusilazols — Iekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā — Prasība atcelt tiesību aktu — Daļēja atcelšana — Nedalāmība — Nepieņemamība — Ārpuslīgumiskā atbildība — Iekļaušanas ierobežošana, attiecinot to uz 18 mēnešu ilgu laikposmu un četriem kultūraugu veidiem — Piesardzības princips — Samērīguma princips — Tiesības tikt uzklausītam — Vienlīdzīga attieksme — Pamatojums — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kurām privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums)

26

2013/C 156/44

Lieta T-392/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — AEPI/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

26

2013/C 156/45

Lieta T-398/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

27

2013/C 156/46

Lieta T-401/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

27

2013/C 156/47

Lieta T-410/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — GEMA/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

28

2013/C 156/48

Lieta T-411/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Artisjus/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

28

2013/C 156/49

Lieta T-413/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — SOZA/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

29

2013/C 156/50

Lieta T-414/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

29

2013/C 156/51

Lieta T-415/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Irish Music Rights Organisation/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

30

2013/C 156/52

Lieta T-416/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Eesti Autorite Ühing/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

30

2013/C 156/53

Lieta T-417/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Sociedade Portuguesa de Autores/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

31

2013/C 156/54

Lieta T-418/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — OSA/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

31

2013/C 156/55

Lieta T-419/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — LATGA-A/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

32

2013/C 156/56

Lieta T-420/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — SAZAS/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

32

2013/C 156/57

Lieta T-421/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Performing Right Society/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

33

2013/C 156/58

Lieta T-422/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — SACEM/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

33

2013/C 156/59

Lieta T-425/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — KODA/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

34

2013/C 156/60

Lieta T-428/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — STEF/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

35

2013/C 156/61

Lieta T-432/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — AKM/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

35

2013/C 156/62

Lieta T-433/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — SIAE/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

36

2013/C 156/63

Lieta T-434/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Tono/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

36

2013/C 156/64

Lieta T-442/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — CISAC/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — Pierādījumi — Nevainīguma prezumpcija)

37

2013/C 156/65

Lieta T-451/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. aprīļa spriedums — Stim/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Autortiesības attiecībā uz muzikālo darbu publisko izpildījumu interneta, satelītapraides un kabeļu retranslācijas ceļā — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ģeogrāfiskā tirgus sadale — Divpusēji nolīgumi starp valstu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām — Saskaņota darbība, kas izslēdz iespēju izsniegt daudzteritoriālas un daudzrepertuāru licences — EKL 151. panta 4. punkts — Kultūras daudzveidība)

37

2013/C 156/66

Apvienotās lietas T-99/09 un T-308/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa spriedums — Itālija/Komisija (ERAF — 2000.–2006. gada reģionālā darbības programma (RDP) Kampānijas (Campanie) reģionam — Regula (EK) Nr. 1260/1999 — 32. panta 3. punkta f) apakšpunkts — Lēmums neveikt starpposma maksājumus saistībā ar RDP pasākumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu — Pārkāpuma process pret Itāliju)

37

2013/C 156/67

Lieta T-347/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa spriedums — Adelholzener Alpenquellen/ITSB (Pudeles ar reljefa rakstu forma) (Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Pudeles ar reljefa rakstu forma — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Paziņojuma par aizsardzības apjomu neesamība — Regulas Nr. 207/2009 37. panta 2. punkts — Tiesību uz aizstāvību pārkāpums — Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums)

38

2013/C 156/68

Lieta T-383/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 17. aprīļa spriedums — Continental Bulldog Club Deutschland/ITSB (“CONTINENTAL”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “CONTINENTAL” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

38

2013/C 156/69

Lieta T-51/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa spriedums — Aecops/Komisija (ESF — Izglītības pasākums — Sākotnēji piešķirtā finanšu atbalsta samazināšana — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Noilgums — Tiesiskā noteiktība — Tiesības uz aizstāvību — Saprātīgs termiņš — Pienākums norādīt pamatojumu)

38

2013/C 156/70

Lieta T-52/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa spriedums — Aecops/Komisija (ESF — Izglītības pasākums — Sākotnēji piešķirtā finanšu atbalsta samazināšana — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Noilgums — Tiesiskā noteiktība — Tiesības uz aizstāvību — Saprātīgs termiņš — Pienākums norādīt pamatojumu)

39

2013/C 156/71

Lieta T-53/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa spriedums — Aecops/Komisija (ESF — Izglītības pasākums — Sākotnēji piešķirtā finanšu atbalsta samazināšana — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Noilgums — Tiesiskā noteiktība — Tiesības uz aizstāvību — Saprātīgs termiņš — Pienākums norādīt pamatojumu)

39

2013/C 156/72

Lieta T-109/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 23. aprīļa spriedums — Apollo Tyres/ITSB — Endurance Technologies (“ENDURACE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ENDURACE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “ENDURANCE” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Preču un pakalpojumu līdzība — Apzīmējumu līdzība — Daļējs reģistrācijas atteikums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Sajaukšanas iespēja)

40

2013/C 156/73

Lieta T-404/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 17. aprīļa spriedums — TCMFG/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas ir noteikti pret Irānu, lai novērstu kodolieroču izplatīšanu — Naudas līdzekļu iesaldēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

40

2013/C 156/74

Lieta T-454/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa spriedums — Luna/ITSB — Asteris (“Al bustan”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “Al bustan” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “ALBUSTAN” — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts)

40

2013/C 156/75

Lieta T-506/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 18. aprīļa spriedums — Peek & Cloppenburg/ITSB — Peek & Cloppenburg (“Peek & Cloppenburg”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Peek & Cloppenburg” reģistrācijas pieteikums — Agrāks valsts tirdzniecības nosaukums “Peek & Cloppenburg” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts)

41

2013/C 156/76

Lieta T-507/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 18. aprīļa spriedums — Peek & Cloppenburg/ITSB — Peek & Cloppenburg (“Peek & Cloppenburg”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Peek & Cloppenburg” reģistrācijas pieteikums — Agrāks valsts tirdzniecības nosaukums “Peek & Cloppenburg” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts)

41

2013/C 156/77

Lieta T-537/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 19. aprīļa spriedums — Hultafors Group/ITSB — Società Italiana Calzature (“Snickers”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Snickers” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “KICKERS” — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

42

2013/C 156/78

Lieta T-66/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 9. aprīļa rīkojums — Zuckerfabrik Jülich/Komisija (Lauksaimniecība — Cukurs — Ražošanas maksājumi — Regulas (EK) Nr. 1193/2009 daļēja atcelšana un atzīšana par daļēji spēkā neesošu pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

42

2013/C 156/79

Lieta T-86/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 9. aprīļa rīkojums — British Sugar/Komisija (Lauksaimniecība — Cukurs — Ražošanas maksājumi — Regulas (EK) Nr. 1193/2009 daļēja atcelšana un atzīšana par daļēji spēkā neesošu pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

42

2013/C 156/80

Lieta T-102/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 9. aprīļa rīkojums — Südzucker u.c./Komisija (Lauksaimniecība — Cukurs — Ražošanas maksājumi — Regulas (EK) Nr. 1193/2009 daļēja atcelšana un atzīšana par daļēji spēkā neesošu pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

43

2013/C 156/81

Lieta T-467/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. aprīļa rīkojums — Tridium/ITSB — q-bus Mediatektur (“SEDONA FRAMEWORK”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

43

2013/C 156/82

Lieta T-406/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2012. gada 17. jūlija spriedumu lietā F-54/11 BG/Ombuds 2013. gada 21. martā iesniedza BG

44

2013/C 156/83

Lieta T-165/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. martā — Talanton/Komisija

44

2013/C 156/84

Lieta T-166/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. martā — Ben Ali/Padome

45

2013/C 156/85

Lieta T-176/13: Prasība, kas celta 2013. gada 22. martā — DTL Corporación/ITSB — Vallejo Rosell («Generia»)

46

2013/C 156/86

Lieta T-178/13: Prasība, kas celta 2013. gada 15. martā — Jaczewski/Komisija

46

2013/C 156/87

Lieta T-181/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. martā — Sharif University of Technology/Padome

47

2013/C 156/88

Lieta T-185/13: Prasība, kas celta 2013. gada 26. martā — Continental Wind Partners/ITSB — Continental Reifen Deutschland (“CONTINENTAL WIND PARTNERS”)

47

2013/C 156/89

Lieta T-186/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. aprīlī — Nīderlande/Komisija

48

2013/C 156/90

Lieta T-188/13: Prasība, kas celta 2013. gada 4. aprīlī — Murnauer Markenvertrieb/ITSB — Healing Herbs (“NOTFALL”)

49

2013/C 156/91

Lieta T-190/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. aprīlī — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Komisija

49

2013/C 156/92

Lieta T-193/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. aprīlī — Bouwfonds Ontwikkeling en Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Komisija

50

2013/C 156/93

Lieta T-197/13: Prasība, kas celta 2013. gada 1. aprīlī — M.E.M./ITSB (“MONACO”)

51

2013/C 156/94

Lieta T-199/13: Prasība, kas celta 2013. gada 8. aprīlī — DTM Ricambi/ITSB — Star (“STAR”)

51

2013/C 156/95

Lieta T-203/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 28. janvāra rīkojumu lietā F-92/12 Marcuccio/Komisija 2013. gada 8. aprīlī iesniedza Luigi Marcuccio

52

2013/C 156/96

Lieta T-204/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 28. janvāra rīkojumu lietā F-95/12 Marcuccio/Komisija 2013. gada 8. aprīlī iesniedza Luigi Marcuccio

52

2013/C 156/97

Lieta T-205/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 28. janvāra rīkojumu lietā F-100/12 Marcuccio/Komisija 2013. gada 8. aprīlī iesniedza Luigi Marcuccio

52

2013/C 156/98

Lieta T-210/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. aprīlī — Versalis/Komisija

52

2013/C 156/99

Lieta T-211/13: Prasība, kas celta 2013. gada 15. aprīlī — Eni/Komisija

53

2013/C 156/00

Lieta T-216/13: Prasība, kas celta 2013. gada 9. aprīlī — Telefónica/Komisija

54

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2013/C 156/01

Lieta F-21/13: Prasība, kas celta 2013. gada 8. martā — ZZ/Komisija

55

2013/C 156/02

Lieta F-23/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. martā — ZZ u.c./Komisija

55

2013/C 156/03

Lieta F-25/13: Prasība, kas celta 2013. gada 21. martā — ZZ/Komisija

55


LV

 

Top