EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:032:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 32, 2012. gada 4. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.032.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 32

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 4. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2012/C 032/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 25, 28.1.2012.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2012/C 032/02

Lieta C-250/08: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Personu brīva pārvietošanās — Nekustamā īpašuma iegāde jaunas pamata dzīvesvietas vajadzībām — Nodokļu priekšrocības aprēķināšana — Reģistrācijas nodevas — Nodokļu režīma saskaņotība)

2

2012/C 032/03

Lieta C-371/08: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nural Ziebell, iepriekš — Nural Örnek/Land Baden-Württemberg (EEK un Turcijas Asociācijas līgums — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 7. panta pirmās daļas pirmais ievilkums un 14. panta 1. punkts — Direktīvas 64/221/EEK, 2003/109/EK un 2004/38/EK — Turcijas pilsoņa, kurš kā darba ņēmēja, kas ir Turcijas pilsonis, bērns ir dzimis uzņemošās dalībvalsts teritorijā un ir likumīgi dzīvojis tajā vairāk nekā desmit gadus pēc kārtas, uzturēšanās tiesības — Kriminālā sodāmība — Lēmuma par izraidīšanu tiesiskums — Nosacījumi)

2

2012/C 032/04

Lieta C-157/09: Tiesas (sestā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 43. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Notāri — Pilsonības nosacījums — EKL 45. pants — Dalība valsts varas īstenošanā)

3

2012/C 032/05

Lieta C-253/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Ungārijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Personu brīva pārvietošanās — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Nekustamā īpašuma iegāde jaunas pamata dzīvesvietas vajadzībām — Nodokļa, ko uzliek nekustamā īpašuma iegādei, bāzes noteikšana — Pārdotā mājokļa vērtības atskaitīšana no iegādātā mājokļa vērtības — Šādas atskaitīšanas izslēgšana, ja pārdotais īpašums neatrodas valsts teritorijā)

3

2012/C 032/06

Lieta C-272/09 P: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums — KME Germany AG, agrāk KM Europa Metal AG, KME France SAS, agrāk Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, agrāk Europa Metalli SpA/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Rūpniecisko vara cauruļu tirgus — Naudas sodi — Tirgus apmērs, pārkāpuma ilgums un sadarbība, ko var ņemt vērā — Efektīva pārsūdzība tiesā)

4

2012/C 032/07

Apvienotās lietas C-446/09 un C-495/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Beļģija), Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Koninklijke Philips Electronics NV/Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, Far East Sourcing Ltd, Röhlig Hong Kong Ltd, Röhlig Belgium NV (C-446/09), Nokia Corporation/Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs (C-495/09) (Kopējā tirdzniecības politika — Cīņa pret viltotu preču un pirātpreču ievešanu Savienībā — Regulas (EK) Nr. 3295/94 un Nr. 1383/2003 — No trešajām valstīm ievestu preču, kas ir Savienībā intelektuālā īpašuma tiesību aizsargātu preču pakaļdarinājumi vai kopijas, glabāšana muitas noliktavā un atrašanās ārējā tranzītā — Dalībvalstu iestāžu rīkošanās — Nosacījumi)

4

2012/C 032/08

Lieta C-79/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg (Direktīva 2003/96/EK — Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai — 14. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Energoproduktu, ko paredzēts lietot par degvielu lidojumos, atbrīvošana no nodokļa — Lidaparāta izmantošana nekomerciālos nolūkos — Piemērošanas joma)

5

2012/C 032/09

Lieta C-81/10 P: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums — France Télécom/Eiropas Komisija, Francijas Republika (Apelācija — Valsts atbalsts — France Télécom aplikšanas ar profesionālās darbības nodokli režīms — Jēdziens “atbalsts” — Tiesiskā paļāvība — Noilguma termiņš — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskās drošības princips)

6

2012/C 032/10

Lieta C-125/10: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums (Bundespatentgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Merck Sharp & Dohme Corporation (agrāk — Merck & Co.)/Deutsches Patent- und Markenamt (Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums — Patenti — Regula (EEK) Nr. 1768/92 — 13. pants — Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm — Iespēja izsniegt šo sertifikātu, ja laika posms no pieteikuma pamatpatentam iesniegšanas brīža līdz brīdim, kad zālēm pirmo reizi tikusi izsniegta tirdzniecības atļauja Savienības tirgū, ir īsāks par pieciem gadiem — Regula (EK) Nr. 1901/2006 — 36. pants — Papildu aizsardzības sertifikāta spēkā esamības laika pagarinājums)

6

2012/C 032/11

Lieta C-145/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums (Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eva-Maria Painer/Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG (Jurisdikcija civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 6. panta 1. punkts — Vairāki atbildētāji — Direktīva 93/98/EEK — 6. pants — Fotogrāfiju aizsardzība — Direktīva 2001/29/EK — 2. pants — Reproducēšana — Portreta fotogrāfijas kā parauga izmantošana fotorobota izgatavošanai — 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts — Izņēmumi un ierobežojumi citātiem — 5. panta 3. punkta e) apakšpunkts — Izņēmumi un ierobežojumi sabiedrības drošības nolūkā — 5. panta 5. punkts)

7

2012/C 032/12

Lieta C-157/10: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Administración General del Estado (Kapitāla brīva aprite — Sabiedrību ienākuma nodoklis — Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu — Aizliegums atskaitīt nodokli, kas ir maksājams, bet nav samaksāts citās dalībvalstīs)

8

2012/C 032/13

Lieta C-275/10: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Residex Capital IV CV/Gemeente Rotterdam (EKL 88. panta 3. punkts — Valsts atbalsts — Atbalsts, kas piešķirts garantijas veidā aizdevējam, lai tas varētu izsniegt kredītu aizņēmējam — Procesuālo tiesību normu pārkāpums — Atgūšanas pienākums — Spēkā neesamība — Valsts tiesas pilnvaras)

8

2012/C 032/14

Lieta C-371/10: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 29. novembra spriedums (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — National Grid Indus BV/Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam (Sabiedrības faktiskā vadības centra pārcelšana uz dalībvalsti, kas nav tās dibināšanas dalībvalsts — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — LESD 49. pants — Sabiedrības, kas pārceļ faktisko vadības centru uz citu dalībvalsti, nerealizētā kapitāla pieauguma no aktīviem aplikšana ar nodokļiem — Nodokļa summas noteikšana faktiskā vadības centra pārcelšanas laikā — Nodokļa summas tūlītēja piedziņa — Samērīgums)

9

2012/C 032/15

Lieta C-386/10 P: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums — Chalkor AE Epexergasias Metallon/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara santehnikas cauruļu tirgus — Naudas sodi — Tirgus apmērs, pārkāpuma ilgums un sadarbība, ko var ņemt vērā — Efektīva pārsūdzība tiesā)

9

2012/C 032/16

Lieta C-389/10 P: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 8. decembra spriedums — KME Germany AG, agrāk KM Europa Metal AG, KME France SAS, agrāk Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, agrāk Europa Metalli SpA/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara santehnikas cauruļu tirgus — Naudas sodi — Tirgus apmērs, pārkāpuma ilgums un sadarbība, ko var ņemt vērā — Efektīva pārsūdzība tiesā)

10

2012/C 032/17

Lieta C-442/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Churchill Insurance Company Limited un Tracy Evans/Benjamin Wilkinson un Equity Claims Limited (Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana — Direktīva 84/5/EEK — 1. panta 4. punkts un 2. panta 1. punkts — Trešās cietušās personas — Tiešas vai netiešas tiesības vadīt transportlīdzekli — Direktīva 90/232/EEK — 1. panta pirmā daļa — Direktīva 2009/103/EK — 10. pants, 12. panta 1. punkts un 13. panta 1. punkts — Ceļu satiksmes negadījumā cietušais, kurš bija pasažieris transportlīdzeklī, attiecībā uz kuru viņš bija apdrošināts kā vadītājs — Transportlīdzeklis, kura vadītājs ir ar apdrošināšanas polisi neapdrošināta persona — Apdrošināts cietušais, kuram ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību)

10

2012/C 032/18

Lieta C-492/10: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz — Austrija lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Immobilien Linz GmbH & Co KG/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urf (Nodokļi — Direktīva 69/335/EEK — Netiešie nodokļi — Kapitāla piesaistīšana — 4. panta 2. punkta b) apakšpunkts — Ar kapitāla nodokli apliekami darījumi — Sabiedrības aktīvu palielināšana — Dalībnieka sniegts pakalpojums — Radušos zaudējumu pārņemšana atbilstoši saistībām, kas nodibinātas pirms to rašanās)

11

2012/C 032/19

Lieta C-515/10: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 1. decembra spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 1999/31/EK — Lēmums 2003/33/EK — Valsts tiesiskais regulējums — Poligoni inertajiem atkritumiem — Azbestcementa atkritumu pieņemšana)

11

2012/C 032/20

Lieta C-329/11: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 6. decembra spriedums (Cour d'appel de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Alexandre Achughbabian/Préfet du Val-de-Marne (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2008/115/EK — Kopīgi standarti un procedūras attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi — Valsts tiesiskais regulējums, kurā neatļautas uzturēšanās gadījumā ir paredzēts brīvības atņemšanas sods un naudas sods)

12

2012/C 032/21

Apvienotās lietas no C-448/10 P līdz C-450/10 P: Tiesas 2011. gada 6. oktobra rīkojums — ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P)/Eiropas Komisija (Apelācija — Kompensācija par ekspropriāciju sabiedriskās lietderības dēļ — Elektroenerģijas piegādes preferenciālā tarifa pagarināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Jēdziens “priekšrocība” — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Valsts tiesību interpretācija — Sagrozīšana — Jēdziens — Acīmredzami nepieņemama un acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

12

2012/C 032/22

Lieta C-515/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 3. oktobrī iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — Deutsche Umwelthilfe e.V./Vācijas Federatīvā Republika

13

2012/C 032/23

Lieta C-559/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 7. novembrī iesniedza Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Beļģija) — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV u.c.

13

2012/C 032/24

Lieta C-574/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 16. novembrī iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) — Novartis AG/Actavis Deutschland GmbH & Co KG, Actavis Ltd.

13

2012/C 032/25

Lieta C-577/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 21. novembrī iesniedza cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

14

2012/C 032/26

Lieta C-579/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 22. novembrī iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugāle) — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território u.c.

14

2012/C 032/27

Lieta C-594/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 25. novembrī iesniedza Amtsgericht Düsseldorf (Vācija) — Christoph Becker/Société Air France SA

15

2012/C 032/28

Lieta C-604/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. novembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Spānija) — Genil 48, S.L. un Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter S.A. un Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

15

2012/C 032/29

Lieta C-613/11: Prasība, kas celta 2011. gada 30. novembrī — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

16

 

Vispārējā tiesa

2012/C 032/30

Lieta T-291/04: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. decembra spriedums — Enviro Tech Europe un Enviro Tech International/Komisija (Vide un patērētāju aizsardzība — N-propilbromīda kā bīstamas vielas klasifikācija, iepakošana un marķēšana — Direktīva 2004/73/EK — Direktīva 67/548/EEK — Regula (EK) Nr. 1272/2008 — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikuma par prasījumu grozījumiem novēlota iesniegšana — Interese celt prasību — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība — Ārpuslīgumiskā atbildība — Tiesas spriedums par Direktīvas 2004/73 spēkā esamību — Priekšmeta identiskums)

17

2012/C 032/31

Lieta T-377/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 13. decembra spriedums — Evropaïki Dynamiki/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Informātikas pakalpojumu sniegšana saistībā ar satura sadarbspējas tehnoloģijām Eiropas e-pārvaldes pakalpojumu jomā — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Ārpuslīgumiskā atbildība)

17

2012/C 032/32

Lieta T-232/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 15. decembra spriedums — Luksemburga/Komisija (ELVGF — “Garantiju” nodaļa — Izdevumi, kas netiek segti no Kopienas finansējuma — Lauku attīstības pasākumi — “Lauksaimniecībai nelabvēlīgi reģioni” un “agrovide” — Valsts vadības, kontroles un sankciju sistēmas — Vienotas likmes finanšu korekcija)

18

2012/C 032/33

Lieta T-244/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 13. decembra spriedums — Konsum Nord/Komisija (Valsts atbalsts — Zemes gabala pārdošanas cena — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt — Privātā ieguldītāja kritērijs — Tirgus cenas noteikšana)

18

2012/C 032/34

Lieta T-437/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 15. decembra spriedums — CDC Hydrogene Peroxide/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Administratīvās lietas par procedūru aizliegto vienošanos jomā satura rādītājs — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību)

18

2012/C 032/35

Lieta T-52/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Nycomed Danmark/EZA (Cilvēkiem paredzētas zāles — Zāļu tirdzniecības atļauja — Regula (EK) Nr. 1901/2006 — Lūgums atbrīvot no pienākuma iesniegt pediatrijas pētījumu plānu — EZA lēmums par noraidīšanu — Pilnvaru pārsniegšana)

19

2012/C 032/36

Lieta T-61/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 13. decembra spriedums — Meica/ITSB — Bösinger Fleischwaren (“Schinken King”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskās preču zīmes “Schinken King” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “King” — Agrākas valsts un Kopienas vārdiskas preču zīmes “Curry King” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. pants))

19

2012/C 032/37

Lieta T-62/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. decembra spriedums — Rintisch/ITSB — Bariatrix Europe (“PROTI SNACK”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PROTI SNACK” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrākas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “PROTIPLUS”, “PROTI” un “PROTIPOWER” — Dokumentu novēlota iesniegšana — Rīcības brīvība, ko piešķir Regulas (EK) Nr. 40/94 74. panta 2. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts) — Jēdziens “ja vien nav paredzēts citādi” — Regulas (EK) Nr. 2868/95 20. noteikuma 1. punkts — Regulas Nr. 2868/95 50. noteikuma 1. punkts)

20

2012/C 032/38

Lieta T-109/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. decembra spriedums — Rintisch/ITSB — Valfleuri Pâtes alimentaires (“PROTIVITAL”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PROTIVITAL” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrākas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “PROTIPLUS”, “PROTI” un “PROTIPOWER” — Dokumentu novēlota iesniegšana — Rīcības brīvība, ko piešķir Regulas (EK) Nr. 40/94 74. panta 2. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts) — Jēdziens “ja vien nav paredzēts citādi” — Regulas (EK) Nr. 2868/95 20. noteikuma 1. punkts — Regulas Nr. 2868/95 50. noteikuma 1. punkts)

20

2012/C 032/39

Lieta T-152/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. decembra spriedums — Rintisch/ITSB — Valfleuri Pâtes alimentaires (“PROTIACTIVE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PROTIACTIVE” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrākas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “PROTIPLUS”, “PROTI” un “PROTIPOWER” — Dokumentu novēlota iesniegšana — Rīcības brīvība, ko piešķir Regulas (EK) Nr. 40/94 74. panta 2. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts) — Jēdziens “ja vien nav paredzēts citādi” — Regulas (EK) Nr. 2868/95 20. noteikuma 1. punkts — Regulas Nr. 2868/95 50. noteikuma 1. punkts)

21

2012/C 032/40

Lieta T-377/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 15. decembra spriedums — Mövenpick/ITSB (“PASSIONATELY SWISS”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PASSIONATELY SWISS” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde — Atšķirtspējas neesamība)

21

2012/C 032/41

Lieta T-423/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. decembra spriedums — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Padome (Dempings — Konkrētu Ķīnas izcelsmes magnēzija ķieģeļu imports — Regula, ar ko izbeidz starpposma pārbaudi — Normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājums — Izcelsmes valsts pievienotās vērtības nodokļa ņemšana vērā — Citas metodes izmantošana nekā sākotnējā izmeklēšanā — Apstākļu maiņa — Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 10. punkta b) apakšpunkts un 11. panta 9. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/20092. panta 10. punkta b) apakšpunkts un 11. panta 9. punkts))

21

2012/C 032/42

Lieta T-424/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 13. decembra spriedums — Goodyear Dunlop Tyres UK/ITSB — Sportfive (“QUALIFIER”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “QUALIFIER” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “Qualifiers 2006” — Reģistrācijas atteikums — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2012/C 032/43

Lieta T-504/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Völkl/ITSB — Marker Völkl (“VÖLKL”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “VÖLKL” reģistrācijas pieteikums — Starptautiska agrāka vārdiska preču zīme “VÖLKL” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Daļējs reģistrācijas atteikums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts un Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. punkts — Apelāciju padomes kompetence gadījumā, kad apelāciju sūdzība attiecas tikai uz daļu no reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm vai pakalpojumiem — Regulas Nr. 207/2009 64. panta 1. punkts — Lūgums grozīt Apelāciju padomes lēmumu — Regulas Nr. 207/2009 65. panta 3. punkts)

22

2012/C 032/44

Lieta T-106/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — Virzības nodaļa — Finanšu atbalsta samazināšana — Kopienas iniciatīvas programma Leader+ — Regulas (EK) Nr. 438/2001 4. pants — Samērīgums)

23

2012/C 032/45

Lieta T-237/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Vuitton Malletier/ITSB — Friis Group International (Slēdzenes mehānisma atveidojums) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts)

23

2012/C 032/46

Lieta T-361/10 P: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Komisija/Pachtitis (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Paziņojums par konkursu — Atklāts konkurss — Nepielaišana pie rakstveida pārbaudījuma, pamatojoties uz pielaišanas testa rezultātiem — Kompetenču sadale starp EPSO un konkursa komisiju)

23

2012/C 032/47

Lieta T-425/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Häfele/ITSB (“Mixfront”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Mixfront” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

24

2012/C 032/48

Lieta T-433/10 P: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Allen u.c./Komisija (Apelācija — Kopuzņēmumā JET nodarbinātais personāls — Cita, nevis pagaidu darbinieka tiesiskā statusa piemērošana — Ciestā mantiskā kaitējuma atlīdzināšana — Termiņi prasību celšanai — Nokavējums — Saprātīgs termiņš)

24

2012/C 032/49

Lieta T-488/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. decembra spriedums — Francija/Komisija (ERAF — Finanšu atbalsta samazināšana — Kopienas strukturālais atbalsts Martinikas reģionā — Prasība atcelt tiesību aktu — Publiskie iepirkumi — Direktīva 93/37/EEK — “Tiešās subsīdijas” jēdziens — “Sportam, izklaidei un atpūtai domāta aprīkojuma” jēdziens — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīguma princips)

24

2012/C 032/50

Lieta T-531/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Häfele/ITSB (“Vorfront”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Vorfront” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

25

2012/C 032/51

Lieta T-563/10 P: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — De Luca/Komisija (Apelācijas sūdzība — Pretapelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā augstākā funkciju grupā pēc vispārējā konkursa — Jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Pārejas noteikumi — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts)

25

2012/C 032/52

Lieta T-6/11: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Komisija/Vicente Carbajosa u.c. (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Paziņojums par konkursu — Atklāts konkurss — Nepielaišana pie rakstiskiem pārbaudījumiem, ņemot vērā pielaišanas testa rezultātu — Kompetenču sadale starp EPSO un atlases komisiju — Sacīkstes princips)

25

2012/C 032/53

Lieta T-166/11: Vispārējās tiesas 2011. gada 14. decembra spriedums — Häfele/ITSB (“Infront”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Infront” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

26

2012/C 032/54

Lieta T-283/11: Prasība, kas celta 2011. gada 23. maijā — Fon Wireless/ITSB — nfon (“nfon”)

26

2012/C 032/55

Lieta T-566/11: Prasība, kas celta 2011. gada 31. oktobrī — Viejo Valle/ITSB — Etablissements Coquet (Kafijas trauku komplekts ar rievām)

26

2012/C 032/56

Lieta T-567/11: Prasība, kas celta 2011. gada 31. oktobrī — Viejo Valle/ITSB — Etablissements Coquet (Dziļais šķīvis ar rievām)

27

2012/C 032/57

Lieta T-584/11: Prasība, kas celta 2011. gada 15. novembrī — Atlas Transport/ITSB — Hartmann (“ATLAS TRANSPORT”)

27

2012/C 032/58

Lieta T-589/11: Prasība, kas celta 2011. gada 17. novembrī — Phonebook of the World/ITSB — Seat Pagine Gialle (“PAGINE GIALLE”)

28

2012/C 032/59

Lieta T-591/11: Prasība, kas celta 2011. gada 15. novembrī — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/ITSB — Henkel (“SUPER GLUE”)

29

2012/C 032/60

Lieta T-598/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. novembrī — MPDV Mikrolab/ITSB (“Lean Performance Index”)

29

2012/C 032/61

Lieta T-599/11: Prasība, kas celta 2011. gada 25. novembrī — Eni/ITSB — EMI (“IP”) (“ENI”)

29

2012/C 032/62

Lieta T-600/11: Prasība, kas celta 2011. gada 25. novembrī — Schuhhaus Dielmann/ITSB — Carrera (“Carrera panamericana”)

30

2012/C 032/63

Lieta T-602/11: Prasība, kas celta 2011. gada 22. novembrī — Pêra-Grave/ITSB — Fundação De Almeida (“QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA”)

30

2012/C 032/64

Lieta T-604/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. novembrī — Mega Brands/ITSB

31

2012/C 032/65

Lieta T-605/11: Prasība, kas celta 2011. gada 29. novembrī — Novartis/ITSB — Organic (“BIOCERT”)

31

2012/C 032/66

Lieta T-606/11: Prasība, kas celta 2011. gada 30. novembrī — Woodman Labs/ITSB — 2 Mas 2 Publicidad Integral (“HERO”)

32

2012/C 032/67

Lieta T-608/11: Prasība, kas celta 2011. gada 30. novembrī — Beifa Group/ITSB — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Rakstāmlietas)

32

2012/C 032/68

Lieta T-610/11: Prasība, kas celta 2011. gada 2. decembrī — Wagon Automotive Nagold/Komisija

33

2012/C 032/69

Lieta T-611/11: Prasība, kas celta 2011. gada 1. decembrī — Spa Monopole/ITSB — South Pacific Management (“Manea Spa”)

34

2012/C 032/70

Lieta T-612/11: Prasība, kas celta 2011. gada 2. decembrī — Treofan Holdings un Treofan Germany/Komisija

34

2012/C 032/71

Lieta T-613/11: Prasība, kas celta 2011. gada 5. decembrī — VMS Deutschland/Komisija

35

2012/C 032/72

Lieta T-615/11: Prasība, kas celta 2011. gada 6. decembrī — Royal Scandinavian Casino Århus AS/Komisija

36

2012/C 032/73

Lieta T-617/11: Prasība, kas celta 2011. gada 5. decembrī — Meyr-Melnhof Karton/ITSB — Stora Enso (“SILVAWHITE”)

37

2012/C 032/74

Lieta T-622/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 12. septembra rīkojumu lietā F-98/10 Cervelli/Komisija 2011. gada 2. decembrī iesniedza Francesca Cervelli

37

2012/C 032/75

Lieta T-623/11: Prasība, kas celta 2011. gada 30. novembrī — PICO Food/ITSB — Sobieraj (“MILANÓWEK CREAM FUDGE”)

38

2012/C 032/76

Lieta T-624/11: Prasība, kas celta 2011. gada 30. novembrī — Yueqing Onesto Electric/ITSB — Ensto (“ONESTO”)

38

2012/C 032/77

Lieta T-625/11: Prasība, kas celta 2011. gada 2. decembrī — BSH/ITSB (“ecoDoor”)

39

2012/C 032/78

Lieta T-631/11: Prasība, kas celta 2011. gada 6. decembrī — Caventa/ITSB — Anson's Herrenhaus (“B BERG”)

39

2012/C 032/79

Lieta T-633/11: Prasība, kas celta 2011. gada 8. decembrī — Guangdong Kito Ceramics u.c./Padome

40

2012/C 032/80

Lieta T-634/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 29. septembra spriedumu lietā F-72/10 da Silva Tenreiro/Komisija 2011. gada 9. decembrī iesniedza Mario Paulo da Silva Tenreiro

40

2012/C 032/81

Lieta T-635/11: Prasība, kas celta 2011. gada 9. decembrī — Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Komisija

41

2012/C 032/82

Lieta T-637/11: Prasība, kas celta 2011. gada 15. decembrī — Euris Consult/Parlaments

41

2012/C 032/83

Lieta T-342/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 2. decembra rīkojums — Bard/ITSB — Braun Melsungen (“PERFIX”)

42

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2012/C 032/84

Lieta F-51/08 RENV: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 13. decembra spriedums — Stols/Padome (Civildienests — Ierēdņi — Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc akta atcelšanas — Paaugstināšana amatā — 2007. gada paaugstināšana amatā — Salīdzinošs nopelnu izvērtējums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Neesamība — Lēmuma pamatojums — Pakārtots arguments — Neefektīvs pamats)

43

2012/C 032/85

Lieta F-30/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 15. decembra spriedums — de Fays/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Sociālais nodrošinājums — Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana — Civildienesta noteikumu 73. pants — Atteikums atzīt par arodslimību)

43

2012/C 032/86

Lieta F-9/11: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 15. decembra spriedums — Sabbag Afota/Padome (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Paaugstināšana amatā — 2010. gada paaugstināšana amatā — Novērtējuma ziņojuma neesamība)

43


LV

 

Top