EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:376:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 376, 2011. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2011.376.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 376

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 22. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

474. plenārā sesija 2011. gada 21. un 22. septembrī

2011/C 376/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Atjaunojamo energoresursu veicināšana un Eiropas kaimiņattiecību politika – Eiropas un Vidusjūras reģiona valstis” (izpētes atzinums)

1

2011/C 376/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lielpilsētu teritoriju un pilsētreģionu iekļaušana stratēģijā “Eiropa 2020” ” (pašiniciatīvas atzinums)

7

2011/C 376/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “LEADER kā vietējās attīstības instruments” (pašiniciatīvas atzinums)

15

2011/C 376/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas jauno lauksaimnieku nākotne” (pašiniciatīvas atzinums)

19

2011/C 376/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lauku attīstība un nodarbinātība Rietumbalkānu reģionā”

25

2011/C 376/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Reprezentatīvas pilsoniskās sabiedrības veicināšana Euromed reģionā” (pašiniciatīvas atzinums)

32

2011/C 376/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas vienotā gaisa telpa II” (pašiniciatīvas atzinums)

38


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

474. plenārā sesija 2011. gada 21. un 22. septembrī

2011/C 376/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropa, tūristu apmeklētākā vieta pasaulē – jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes””COM(2010) 352 galīgā redakcija

44

2011/C 376/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārskats par “Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu”””COM(2011) 78 galīgā redakcija

51

2011/C 376/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai, ar ko uz laiku atceļ Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās”COM(2011) 259 galīgā redakcija – 2011/0111 (CNS)

58

2011/C 376/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atsevišķu ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību saistītu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi), tostarp publiskā un privātā sektora pārstāvju pulcēšanu Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrā”COM(2011) 288 galīgā redakcija – 2011/0135 (COD)

62

2011/C 376/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem”COM(2011) 289 galīgā redakcija – 2011/0136 (COD)

66

2011/C 376/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK”COM(2011) 315 galīgā redakcija – 2011/0150 (COD)

69

2011/C 376/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā””COM(2010) 573 galīgā redakcija

74

2011/C 376/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020); atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem””COM(2010) 636 galīgā redakcija

81

2011/C 376/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās”COM(2011) 126 galīgā redakcija – 2011/0059 (CNS) un par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi lietās par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām”COM(2011) 127 galīgā redakcija – 2011/0060 (CNS)

87

2011/C 376/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas e-pārvaldes rīcības plāns 2011.–2015. gadam – IKT izmantošana viedas, noturīgas un novatoriskas pārvaldes veicināšanā””COM(2010) 743 galīgā redakcija un “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Virzība uz Eiropas publisko pakalpojumu sadarbspēju””COM(2010) 744 galīgā redakcija

92

2011/C 376/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Resursu ziņā efektīva Eiropa””COM(2011) 21 galīgā redakcija

97

2011/C 376/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rio+20” konference: virzība uz “zaļo” ekonomiku un labāku pārvaldību”COM(2011) 363 galīgā redakcija – Eiropas organizētās pilsoniskās sabiedrības ieguldījums

102

2011/C 376/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadam””COM(2011) 112 galīgā redakcija

110

2011/C 376/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi”COM(2011) 336 galīgā redakcija – 2011/0147 (COD)

116


LV

 

Top