Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:248:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 248, 2011. gada 25. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.248.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 248

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 25. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

472. plenārā sesija 2011. gada 15. un 16. jūnijā

2011/C 248/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kohēzijas politikas nozīme un prioritātes stratēģijā “Eiropa 2020” ” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Ungārijas pieprasījuma)

1

2011/C 248/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Stratēģijas pārdomātai nodokļu politikas konsolidēšanai – Eiropas izaugsmes virzītājspēku apzināšana. Kā pilnībā izmantot ES ekonomikas nozaru darbaspēka potenciālu budžeta konsolidācijas apstākļos” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Ungārijas pieprasījuma)

8

2011/C 248/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Romu sociālās autonomijas pastiprināšana un integrācija Eiropā” (izpētes atzinums)

16

2011/C 248/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES politikas ietekme uz transporta nozares darbinieku nodarbinātības iespējām, apmācības vajadzībām un darba apstākļiem” (izpētes atzinums)

22

2011/C 248/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES transporta politikas ilgtspējīga attīstība un TEN-T plānošana” (izpētes atzinums pēc nākamās prezidentvalsts Polijas pieprasījuma)

31

2011/C 248/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums Austrumu partnerībā”

37

2011/C 248/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ūdens politikas iekļaušana citās ES politikas jomās” (izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Ungārijas pieprasījuma)

43

2011/C 248/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES loma, attiecības ar Vidusāzijas valstīm un pilsoniskās sabiedrības ieguldījums”

49

2011/C 248/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Virzībā uz ES un Mercosur asociācijas nolīguma noslēgšanu: pilsoniskās sabiedrības ieguldījums”

55

2011/C 248/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Starpkultūru dialogs un romi: sieviešu, kā arī audzināšanas un izglītības būtiskā loma” (atzinuma papildinājums)

60


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

472. plenārā sesija 2011. gada 15. un 16. jūnijā

2011/C 248/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par nodokļiem finanšu sektorā”COM(2010) 549 galīgā redakcija

64

2011/C 248/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Secinājumi piektajā ziņojumā par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju – kohēzijas politikas nākotne” ”COM(2010) 642 galīgā redakcija

68

2011/C 248/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un valstu parlamentiem “ES budžeta pārskatīšana” ”COM(2010) 700 galīgā redakcija

75

2011/C 248/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas stratēģija Donavas reģionam” ”COM(2010) 715 galīgā redakcija

81

2011/C 248/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Lietpratīgs regulējums Eiropas Savienībā” ”COM(2010) 543 galīgā redakcija

87

2011/C 248/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata “Revīzijas politika – no krīzes gūtā pieredze” ”COM(2010) 561 galīgā redakcija

92

2011/C 248/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Centrālajai bankai – ES sistēma krīžu pārvarēšanai finanšu nozarē”COM(2010) 579 galīgā redakcija

101

2011/C 248/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par sankciju režīma pastiprināšanu finanšu pakalpojumu nozarē”COM(2010) 716 galīgā redakcija

108

2011/C 248/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata – Mazāk administratīvo formalitāšu pilsoņiem: publisko dokumentu brīvas aprites un civilstāvokļa aktu atzīšanas veicināšana”COM(2010) 747 galīgā redakcija

113

2011/C 248/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 89/666/EEK, 2005/56/EK un 2009/101/EK par centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību”COM(2011) 79 galīgā redakcija – 2011/0038 (COD)

118

2011/C 248/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Vispusīga pieeja personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībai” ”COM(2010) 609 galīgā redakcija

123

2011/C 248/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai” ”COM(2010) 758 galīgā redakcija

130

2011/C 248/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Paziņojums par migrāciju” ”COM(2011) 248 galīgā redakcija

135

2011/C 248/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību”COM(2010) 781 galīgā redakcija – 2010/0377 (COD)

138

2011/C 248/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas kino iespējām un problēmām digitālajā laikmetā”COM(2010) 487 galīgā redakcija

144

2011/C 248/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES valsts atbalsta noteikumu reforma attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem” ”COM(2011) 146 galīgā redakcija

149

2011/C 248/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu” (kodificēta redakcija) COM(2011) 120 galīgā redakcija – 2011/0053 (COD)

153

2011/C 248/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu” (kodificēta redakcija) COM(2011) 189 galīgā redakcija – 2011/0080 (COD)

154


LV

 

Top