Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:186:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 186, 2011. gada 25. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.186.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 186

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 25. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 186/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 179, 18.6.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 186/02

Lieta C-249/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Tartu Ringkonnakohus (Igaunijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Novo Nordisk AS/Ravimiament (Cilvēkiem paredzētas zāles — Direktīva 2001/83/EK — Reklāma — Medicīnas žurnāls — Informācija, kas nav iekļauta zāļu aprakstā)

2

2011/C 186/03

Lieta C-267/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Kapitāla brīva aprite — EKL 56. pants un EEZ līguma 40. pants — Ierobežojumi — Tiešie nodokļi — Nodokļu maksātāji nerezidenti — Pienākums nodokļu maksātājiem nerezidentiem iecelt nodokļu pārstāvi)

2

2011/C 186/04

Lieta C-305/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Valsts atbalsts — Nodokļu atlaides uzņēmumiem, kas piedalās gadatirgos ārvalstīs — Atgūšana)

3

2011/C 186/05

Lieta C-316/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH (Cilvēkiem paredzētas zāles — Direktīva 2001/83/EK — Aizliegums reklamēt zāles, kuras ir pieejamas tikai ar ārsta recepti — “Reklāmas” jēdziens — Kompetentajai iestādei sniegtie dati — Internetā pieejami dati)

3

2011/C 186/06

Lieta C-375/09: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 3. maijā spriedums (Sąd Najwyższy (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o.o., šobrīd — Netia S.A. (Konkurence — Regula (EK) Nr. 1/2003 — 5. pants — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Dalībvalstu konkurences iestāžu pilnvaras konstatēt LESD 102. panta pārkāpuma neesamību)

4

2011/C 186/07

Lieta C-384/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Tribunal de grande instance de Paris, Francija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux (Tiešie nodokļi — Kapitāla brīva aprite — LESD 64. pants — Trešā valstī dibinātas juridiskās personas — Īpašumtiesības uz nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas dalībvalstī — Šo īpašumu tirgus vērtības nodoklis — Atteikums piemērot atbrīvojumu no nodokļa — Vērtējums attiecībā uz aizjūras zemēm un teritorijām — Krāpšanas apkarošana nodokļu jomā — Solidāra atbildība)

4

2011/C 186/08

Lieta C-434/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department (Personu brīva pārvietošanās — LESD 21. pants — Direktīva 2004/38/EK — “Tiesību subjekta” jēdziens — 3. panta 1. punkts — Pilsonis, kas nekad nav izmantojis tiesības uz brīvu pārvietošanos un vienmēr ir uzturējies savas pilsonības dalībvalstī — Otras dalībvalsts pilsonības esamības ietekme — Pilnībā iekšēja situācija)

5

2011/C 186/09

Lieta C-537/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Upper Tribunal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — Iztikas pabalsta invalīdiem (“disability living allowance”) “mobilitātes” daļa — Atsevišķs pakalpojums — Speciāls no iemaksām neatkarīgs pabalsts — Neeksportējamība)

5

2011/C 186/10

Lieta C-137/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Conseil d’État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eiropas Kopienas/Région de Bruxelles-Capitale (EKL 207. panta 2. punkts un 282. pants — Eiropas Kopienu pārstāvība valstu tiesās — Komisijai piešķirtās pilnvaras — Pārstāvības pilnvaru deleģēšana citām Kopienu iestādēm — Nosacījumi)

6

2011/C 186/11

Lieta C-200/10 P: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums — Evropaïki DynamikiProigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Komisija (Apelācija — Šķīrējklauzula — Līgums par Kopienas finanšu atbalstu projektam “eContent” programmas ietvaros — Komisijas veikta līguma atcelšana — Attaisnoto izmaksu atlīdzināšana — Vispārējās tiesas sprieduma pamatojums)

7

2011/C 186/12

Lieta C-206/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 4. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Regula (EEK) Nr. 1612/68 — 7. panta 2. punkts — Vācijas federālo zemju pakalpojumi neredzīgajiem, nedzirdīgajiem un personām ar invaliditāti — Nosacījums par dzīvesvietu)

7

2011/C 186/13

Lieta C-265/10: Tiesas (astotā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EK) Nr. 1907/2006 — Ķimikālijas — Šo vielu reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un tām piemērojamie ierobežojumi — REACH regula — 126. pants — REACH regulas pārkāpuma gadījumā piemērojamie noteikumi par sodiem — Nepiemērošana noteiktajā termiņā)

8

2011/C 186/14

Lieta C-61/11 PPU: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. aprīļa spriedums (Corte di Appello di Trento (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Hassen El Dridi alias Karim Soufi (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2008/115/EK — To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi — 15. un 16. pants — Valsts tiesiskais regulējums, kurā attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, paredzēts brīvības atņemšanas sods gadījumā, ja tie atsakās izpildīt rīkojumu par dalībvalsts teritorijas atstāšanu — Saderīgums)

8

2011/C 186/15

Lieta C-258/10: Tiesas (sestā palāta) 2011. gada 4. marta rīkojums (Tribunal Dâmbovița (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nicușor Grigore/Regia Națională a Pădurilor Romsilva — Direcția Silvică București (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Jēdziens “darba laiks” — Jēdziens “maksimālais nedēļas darba laiks” — Mežsargs, kuram saskaņā ar individuālā darba līguma un piemērojamā koplīguma noteikumiem ir elastīgs darba laiks 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā — Valsts tiesiskais regulējums, kurā viņam ir paredzēta atbildība par jebkādu kaitējumu, kas radies meža apgaitas teritorijā, kuras pārvaldība viņam uzticēta — Kvalifikācija — Virsstundu ietekme uz ieinteresētās personas darba samaksu un finansiālajām kompensācijām)

9

2011/C 186/16

Lieta C-273/10: Tiesas (sestā palāta) 2011. gada 18. marta rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — David Montoya Medina/Fondo de Garantia Salarial, Universidad de Alicante (Reglamenta 104. panta 3. punkts — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzula — Uz noteiktu laiku noslēgtie darba līgumi publiskajā sektorā — Tiesības uz trīsgadu darba stāža piemaksu — Nediskriminācijas princips)

10

2011/C 186/17

Lieta C-370/10 P: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 14. marta rīkojums — Ravensburger AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Educa Borras SA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiska preču zīme “EDUCA Memory game” — Valsts un starptautisku vārdisku preču zīmju “MEMORY” īpašnieka pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu noraidīšana, ko veic Apelāciju padome — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts — Relatīvi atteikuma pamatojumi)

10

2011/C 186/18

Lieta C-95/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. februārī — Eiropas Komisija/Dānijas Karaliste

11

2011/C 186/19

Lieta C-132/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 18. martā iesniedza Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) — Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH/Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH

11

2011/C 186/20

Lieta C-138/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 21. martā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Compass-Datenbank GmbH/Austrijas Republika

12

2011/C 186/21

Lieta C-153/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 28. martā iesniedza Administrativen Sad Varna (Bulgārija) — OOD Klub/Direktor na Direkcia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, gr. Varna, pri Centralno Upravlenie na Nacionalna Agencia po Prihodite

12

2011/C 186/22

Lieta C-164/11: Prasība, kas celta 2011. gada 5. aprīlī — Eiropas Komisija/Francijas Republika

13

2011/C 186/23

Lieta C-179/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 18. aprīlī iesniedza Conseil d’État (Francija) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration

13

2011/C 186/24

Lieta C-181/11: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 3. februāra spriedumu lietā T-33/05 Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa)/Eiropas Komisija 2011. gada 15. aprīlī iesniedza Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A.

14

2011/C 186/25

Lieta C-184/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. aprīlī — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

14

2011/C 186/26

Lieta C-186/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 20. aprīlī iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) — Stanleybet International LTD, William Hill Organization Ltd un William Hill Plc/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon un Ypourgos Politismou

15

2011/C 186/27

Lieta C-189/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

16

2011/C 186/28

Lieta C-198/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 8. februāra spriedumu lietā T-194/09 Lan Airlines, S.A./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) un Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A.2011. gada 28. aprīlī iesniedza Lan Airlines, S.A.

16

2011/C 186/29

Lieta C-408/10: Tiesas palātas priekšsēdētāja 2011. gada 1. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

17

2011/C 186/30

Lieta C-517/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 9. marta rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — María Luisa Gómez Cueto/Administración del Estado

17

2011/C 186/31

Lieta C-563/10: Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 11. marta rīkojums (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kashayar Khavand/Vācijas Federatīvā Republika

17

 

Vispārējā tiesa

2011/C 186/32

Lieta T-1/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. maija spriedums — Buczek Automotive/Komisija (Valsts atbalsts — Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšana — Atbrīvojums no parādiem valstij — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Valsts atbalsta jēdziens — Privātā kreditora kritērijs)

18

2011/C 186/33

Lieta T-145/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. maija spriedums — Atlas Transport/ITSB — Atlas Air (“ATLAS”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “ATLAS” — Agrāka Beniluksa grafiska preču zīme “atlasair” — Formas prasības — Paziņojuma, kurā izklāstīts apelācijas sūdzības pamatojums, iesniegšana — Administratīvā procesa apturēšana — Regulas (EK) Nr. 40/94 59. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 60. pants) — Regulas (EK) Nr. 2868/95 20. noteikuma 7. punkts)

18

2011/C 186/34

Lieta T-267/08 un T-279/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. maija spriedums — Région Nord-Pas-de-Calais un Communauté d’agglomération du Douaisis/Komisija (Valsts atbalsts — Dzelzceļa aprīkojuma būvniecība — Atmaksājami avansi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un tiek likts to atgūt — Prasījumu pielāgošana — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Valsts līdzekļi — Valsts vainojamība — Privātā ieguldītāja kritērijs — Grūtībās nonācis uzņēmums)

19

2011/C 186/35

Lieta T-299/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. maija spriedums — Elf Aquitaine/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Nātrija hlorāta tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Sodu un sankciju individualitātes princips — Sodu tiesiskuma princips — Nevainīguma prezumpcija — Labas pārvaldības princips — Tiesiskās drošības princips — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Naudas sodi — Atbildību pastiprinošs apstāklis — Atturēšana — Atbildību mīkstinošs apstāklis — Sadarbība administratīvajā procesā — Būtiska pievienotā vērtība)

19

2011/C 186/36

Lieta T-343/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. maija spriedums — Arkema France/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Nātrija hlorāta tirgus — Lēmums, ar ko konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Vainojamība prettiesiskā rīcībā — Naudas sodi — Atbildību pastiprinošs apstāklis — Recidīvs — Atbildību mīkstinošs apstāklis — Sadarbība administratīvajā procesā — Būtiska pievienotā vērtība)

20

2011/C 186/37

Lieta T-203/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 5. maija spriedums — Olymp Bezner/ITSB — Bellido (“Olymp”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “Olymp” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “OLIMPO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

20

2011/C 186/38

Lieta T-204/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 5. maija spriedums — Olymp Bezner/ITSB — Bellido (“OLYMP”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “OLYMP” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “OLIMPO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

21

2011/C 186/39

Lieta T-341/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. maija spriedums — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Alava u.c./ITSB (“TXAKOLI”) (Kopienas preču zīme — Kopienas kolektīvās vārdiskas preču zīmes “TXAKOLI” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 66. panta 2. punkts — Atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

21

2011/C 186/40

Lieta T-460/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 5. maija spriedums — CheapFlights International/ITSB — Cheapflights (“Cheapflights”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Cheapflights” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “CheapFlights” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2011/C 186/41

Lieta T-461/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 5. maija spriedums — CheapFlights International/ITSB — Cheapflights (“Cheapflights” ar melnu lidmašīnu) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Cheapflights” ar melnu lidmašīnu reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “CheapFlights” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

22

2011/C 186/42

Lieta T-464/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. maija spriedums — Komisija/New Acoustic Music Association un Hildibrandsdottir (Šķīrējtiesas klauzula — Līgums par finanšu atbalstu, kas noslēgts pamatprogrammas “Kultūra 2000” ietvaros — Darbības “European Music Roadwork” īstenošana — Līguma neizpilde — Avansa daļēja atmaksa — Prasības daļēja nepieņemamība — Aizmuguriska lietas izskatīšana — Juridiskā palīdzība)

23

2011/C 186/43

Lieta T-488/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 12. maija spriedums — Jager & Polacek/ITSB (“REDTIBE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “REDTUBE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka nereģistrēta valsts preču zīme “Redtube” — Nodevas par iebildumiem nesamaksa termiņā — Lēmums, ar ko iebildumus atzīst par neiesniegtiem — Regulas (EK) Nr. 2869/95 8. panta 3. punkts — Tiesiskās paļāvības aizsardzība — Regulas (EK) Nr. 2868/95 17. noteikums — Process ex parte — Regulas (EK) Nr. 216/96 8. panta 2. punkts — Regulas Nr. 2868/95 18. noteikums — Paziņojuma, ar kuru ITSB informē par iebildumu atzīšanu par pieņemamiem, juridiskā būtība — Formu un actus contrarius paralēluma princips — Regulas (EK) Nr. 207/2009 80. pants)

23

2011/C 186/44

Lieta T-7/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 17. maija spriedums — Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon “Ygeia”/ITSB (“υγεία”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “υγεία” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Atšķirtspējas un aprakstoša rakstura neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 7. panta 3. punkts)

24

2011/C 186/45

Lieta T-41/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 5. maija spriedums — SIMSÉcole de ski internationale/ITSB — SNMSF (“esf école du ski français”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “esf école du ski français” — Absolūti atteikuma pamatojumi — Valsts emblēma — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Parīzes konvencijas 6.ter pants — Preču zīme, kas var maldināt sabiedrību — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

24

2011/C 186/46

Lieta T-74/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 11. maija spriedums — Flaco-Geräte/ITSB — Delgado Sánchez (“FLACO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “FLACO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “FLACO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Preču identiskums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts — Lūgums sniegt pierādījumus par agrākas preču zīmes faktisko izmantošanu, kas pirmo reizi iesniegts Apelāciju padomē — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts un Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikums)

25

2011/C 186/47

Lieta T-187/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 10. maija spriedums — Emram/ITSB — Guccio Gucci (“G”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “G” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un Kopienas grafiskas preču zīmes “G” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

25

2011/C 186/48

Lieta T-402/09 P: Vispārējās tiesas 2011. gada 5. maija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām — Procedūra, atbilstoši kurai slimība tiek atzīta par arodslimību — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

26

2011/C 186/49

Lieta T-195/11 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 11. maija rīkojums — Cahier u.c./Padome un Komisija (Pagaidu noregulējums — Ārpuslīgumiskā atbildība — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Daļēja nepieņemamība — Steidzamības neesamība)

26

2011/C 186/50

Lieta T-197/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-121/07 Strack/Komisija 2011. gada 1. aprīlī iesniedza Eiropas Komisija

26

2011/C 186/51

Lieta T-203/11: Prasība, kas celta 2011. gada 28. martā — Transports Schiocchet — Excursions/Padome un Komisija

27

2011/C 186/52

Lieta T-205/11: Prasība, kas celta 2011. gada 7. aprīlī — Vācija/Komisija

28

2011/C 186/53

Lieta T-209/11: Prasība, kas celta 2011. gada 5. aprīlī — MB System/Komisija

28

2011/C 186/54

Lieta T-215/11: Prasība, kas celta 2011. gada 12. aprīlī — ADEDY u.c./Eiropas Savienības Padome

29

2011/C 186/55

Lieta T-222/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Rautenbach/Padome un Komisija

29

2011/C 186/56

Lieta T-235/11: Prasība, kas celta 2011. gada 29. aprīlī — Spānija/Komisija

30

2011/C 186/57

Lieta T-238/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 15. februāra spriedumu lietā F-81/09 Marcuccio/Komisija 2011. gada 4. maijā iesniedza Luigi Marcuccio

31

2011/C 186/58

Lieta T-338/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 13. maija rīkojums — Komisija/Tornaslo Films

32

2011/C 186/59

Lieta T-88/11: Vispārējās tiesas 2011. gada 4. maija rīkojums — BIA Separations/Komisija

32

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2011/C 186/60

Lieta F-17/11: Prasība, kas celta 2011. gada 22. aprīlī — ZZ/Komisija

33

2011/C 186/61

Lieta F-27/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — ZZ/Komisija

33

2011/C 186/62

Lieta F-31/11: Prasība, kas celta 2011. gada 26. martā — ZZ/CEDEFOP

33

2011/C 186/63

Lieta F-40/11: Prasība, kas celta 2011. gada 5. aprīlī — ZZ/Komisija

34

2011/C 186/64

Lieta F-42/11: Prasība, kas celta 2011. gada 9. aprīlī — Honnefelder/Komisija

34

2011/C 186/65

Lieta F-44/11: Prasība, kas celta 2011. gada 13. aprīlī — ZZ/Komisija

34

2011/C 186/66

Lieta F-45/11: Prasība, kas celta 2011. gada 14. aprīlī — ZZ/EIB

35

2011/C 186/67

Lieta F-46/11: Prasība, kas celta 2011. gada 14. aprīlī — ZZ/Komisija

35

2011/C 186/68

Lieta F-49/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. aprīlī — ZZ/Komisija

36

2011/C 186/69

Lieta F-50/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. aprīlī — ZZ/Parlaments

36

2011/C 186/70

Lieta F-52/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. aprīlī — ZZ/EIB

37

2011/C 186/71

Lieta F-53/11: Prasība, kas celta 2011. gada 2. maijā — ZZ/Komisija

37


LV

 

Top