Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:132:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 132, 2011. gada 3. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.132.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 3. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

470. plenārā sesija 2011. gada 15. un 16. martā

2011/C 132/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija “Situācija Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs”

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

470. plenārā sesija 2011. gada 15. un 16. martā

2011/C 132/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Patērētāji un pārrobežu iespējas iekšējā tirgū”(izpētes atzinums pēc prezidentvalsts Ungārijas pieprasījuma)

3

2011/C 132/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Sociālā fonda perspektīvas pēc 2013. gada”(izpētes atzinums)

8

2011/C 132/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Energoapgāde. Kādai jābūt mūsu kaimiņattiecību politikai, lai ES energoapgāde būtu nodrošināta?”(prezidentvalsts Ungārijas pieprasīts izpētes atzinums)

15

2011/C 132/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Inovatīvas darbavietas – ražīguma un kvalitatīvas nodarbinātības avots” (pašiniciatīvas atzinums)

22


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

470. plenārā sesija 2011. gada 15. un 16. martā

2011/C 132/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Gada izaugsmes pētījums: ES visaptverošās reakcijas uz krīzi izveide”COM(2011) 11 galīgā redakcija

26

2011/C 132/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīva “Inovācijas savienība””COM (2010) 546 galīgā redakcija

39

2011/C 132/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku. 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu””COM(2010) 608 galīgā redakcija

47

2011/C 132/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu šauras riteņu bāzes traktoriem”COM(2011) 1 galīgā redakcija – 2011/0002 (COD)

53

2011/C 132/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jaunatne kustībā” – Iniciatīva jauniešu potenciāla izmantošanai, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi”COM(2010) 477 galīgā redakcija

55

2011/C 132/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “KLP 2020. gada perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas””COM(2010) 672 galīgā redakcija

63

2011/C 132/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. …/…, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004 attiecībā uz fosfātu un citu fosfora savienojumu izmantošanu mājsaimniecības veļas mazgāšanas līdzekļos”COM(2010) 597 galīgā redakcija – 2010/0298 (COD)

71

2011/C 132/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “LIFE+ regulas vidusposma pārskats””COM(2010) 516 galīgā redakcija

75

2011/C 132/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopienas stratēģijas pārskatīšana attiecībā uz dzīvsudrabu”COM(2010) 723 galīgā redakcija

78

2011/C 132/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. …/…, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām”COM(2010) 767 galīgā redakcija – 2010/0370 (COD)

82

2011/C 132/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 378/2007 attiecībā uz noteikumu par brīvprātīgas modulācijas tiešajiem maksājumiem īstenošanu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku”COM(2010) 772 galīgā redakcija – 2010/0372 (COD)

87

2011/C 132/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr. …/…, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Regula par vienotu TKO”)”COM(2010) 799 galīgā redakcija – 2010/0385 galīgā redakcija

89

2011/C 132/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/75/EK attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi”COM(2010) 666 galīgā redakcija – 2010/0326 (COD)

92

2011/C 132/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu padomei un Reģionu komitejai – Virzoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu: satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam”COM(2010) 389 galīgā redakcija

94

2011/C 132/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu”COM(2010) 475 galīgā redakcija – 2010/0253 (COD) un “Komisijas paziņojums par vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi”COM(2010) 474 galīgā redakcija

99

2011/C 132/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību”COM(2010) 726 galīgā redakcija

108

2011/C 132/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma par Eiropas Savienības darbību 54. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses” (pārstrādāta redakcija) COM(2011) 29 galīgā redakcija – 2011/0011 (COD)

113


LV

 

Top