Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:080:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 80, 2011. gada 12. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.080.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 12. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 080/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 72, 5.3.2011.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 080/02

Lieta C-382/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 25. janvāra spriedums (Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Gaisa transports — Atļauja organizēt komerciālus lidojumus ar gaisa baloniem — EKL 12. pants — Nosacījums par dzīvesvietu vai juridisko adresi — Administratīvie sodi)

2

2011/C 080/03

Lieta C-90/09 P: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. janvāra spriedums — General Química, SA, Repsol Química, SA, Repsol YPF, SA/Eiropas Komisija (Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Gumijas ķīmisko piedevu nozare — Lēmums, ar ko tiek konstatēts EKL 81. panta noteikumu pārkāpums — Uzņēmumu grupa — Mātes sabiedrības solidāra atbildība par meitas sabiedrības izdarītu konkurences tiesību normu pārkāpumu — Koncerna mātes sabiedrības atzīšana par vainojamu)

2

2011/C 080/04

Lieta C-155/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 20. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 12., 18., 39. un 43. pants — Eiropas Ekonomikas zonas līguma 4., 28. un 31. pants — Nodokļu tiesību akti — Nosacījumi pirmās nekustamā īpašuma iegādes atbrīvošanai no nekustamā īpašuma nodošanas nodokļa — Atbrīvojums, kas paredzēts tikai valsts teritorijā dzīvojošajiem rezidentiem, kā arī Grieķijas izcelsmes pilsoņiem, kuri iegādes dienā nedzīvo Grieķijā)

3

2011/C 080/05

Lieta C-168/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 27. janvāra spriedums (Tribunale di Milano (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA (Rūpnieciskais un komercīpašums — Direktīva 98/71/EK — Dizainparaugu tiesiskā aizsardzība — 17. pants — Pienākums apvienot dizainparaugu aizsardzību ar autortiesību aizsardzību — Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem tiek izslēgta vai padarīta spēkā neesoša uz noteiktu laiku līdz šo tiesību aktu spēkā stāšanās brīdim neaizsargātu dizainparaugu aizsardzība ar autortiesībām — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips)

4

2011/C 080/06

Lieta C-463/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 20. janvāra spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — CLECE SA/María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Sociālā politika — Direktīva 2001/23/EK — Uzņēmuma īpašnieka maiņa — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — “Īpašumtiesību nodošanas” jēdziens — Uzkopšanas darbība — Darbība, ko tieši nodrošina pašvaldība, pieņemot darbā jaunu personālu)

4

2011/C 080/07

Lieta C-489/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 27. janvāra spriedums (Hof van Beroep te Gent (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vandoorne NV/Belgische Staat (Sestā PVN direktīva — 11. panta C daļas 1. punkts un 27. panta 1. un 5. punkts — Nodokļa bāze — Vienkāršošanas pasākumi — Tabakas izstrādājumi — Nodokļu uzlīmes — PVN priekšnodokļa vienreizēja iekasēšana — Piegādātāji starpnieki — Cenas pilnīga vai daļēja nemaksāšana — Atteikums atgūt PVN)

5

2011/C 080/08

Lieta C-490/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 27. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 49. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Izdevumu par laboratorijas analīzēm un pārbaudēm, kas veiktas citās dalībvalstīs nevis Luksemburgas Lielhercogistē, neatlīdzināšana — Valsts tiesiskais regulējums, kurā nav paredzēta šādu izdevumu segšana, atlīdzinot izdevumus par šādām analīzēm un pārbaudēm — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru veselības aprūpes izdevumu atlīdzināšana ir pakļauta nosacījumam, ka ir ievēroti šajā valsts tiesiskajā regulējumā paredzētie nosacījumi)

5

2011/C 080/09

Lieta C-92/10 P: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 13. janvāra spriedums — Media-Saturn-Holding GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis un kas sastāv no elementiem, kuriem atsevišķi nav atšķirtspējas — Grafisks apzīmējums “BEST BUY”)

6

2011/C 080/10

Lieta C-559/08 P: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 16. septembra rīkojums — Deepak Rajani (“Dear! Net Online”)/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Artoz-Papier AG (Apelācija — Kopienas preču zīme — Vārdiska preču zīme “ATOZ” — Starptautiskas vārdiskas preču zīmes “ARTOZ” īpašnieka iebildumi — Reģistrācijas atteikums)

6

2011/C 080/11

Lieta C-342/09: Tiesas 2010. gada 27. oktobra rīkojums — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, kas atrodas Gallecs (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 8. panta 5. punkts — Grafiska preču zīme “Gallecs” — Valsts grafisku preču zīmju “GALLO”, “GALLO AZEITE NOVO”, “Azeite Novo”, kā arī Kopienas grafiskas preču zīmes “GALLO” īpašnieka iebildumi — Iebildumu noraidījums — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

7

2011/C 080/12

Lieta C-459/09 P: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 16. septembra rīkojums — Dominio de la Vega, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Ambrosio Velasco SA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Kopienas grafiskas preču zīmes “DOMINIO DE LA VEGA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “PALACIO DE LA VEGA” — Sajaukšanas iespējas esamība kādā Savienības teritorijas daļā — Preču zīmju līdzības vērtējums — Dominējošais elements)

7

2011/C 080/13

Lieta C-487/09: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 6. oktobra rīkojums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Inmogolf SA/Dirección General de Tributos de la Consejería de Economia y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Direktīva 69/335/EEK — Netiešie nodokļi — Kapitāla piesaistīšana — Vērtspapīru pārvedums — Pamatkapitāls, kura aktīvi galvenokārt sastāv no nekustamas mantas)

8

2011/C 080/14

Lieta C-532/09 P: Tiesas 2010. gada 4. oktobra rīkojums — Vladimir Ivanov/Eiropas Komisija (Apelācija — Prasība sakarā ar ārpuslīgumisko atbildību — Iespējas tikt pieņemtam darbā zaudējums — Iebilde par procedūras nepareizu izmantošanu — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

8

2011/C 080/15

Apvienotās lietas C-74/10 P un C-75/10 P: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 29. septembra rīkojums — European Renewable Energies Federation ASBL(EREF)/Eiropas Komisija (Apelācija — Tiesas Statūtu 19. pants — Lietas dalībnieka pārstāvība ar advokātu, kurš nav trešā persona — Acīmredzama nepieņemamība)

9

2011/C 080/16

Lieta C-84/10: Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 22. oktobra rīkojums — Longevity Health Products, Inc./Iekšejā tirgus saskanošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Merck KGaA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdisks apzīmējums “Kids Vits” — Kopienas vārdiskas preču zīmes “VITS4KIDS” īpašnieka iebildumi — Konkrētas sabiedrības daļas uzmanības pakāpe — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Tiesības tikt uzklausītam)

9

2011/C 080/17

Lieta C-290/10 P: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 9. septembra rīkojums — Franssons Verkstäder AB/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Lindner Recyclingtech GmbH (Apelācija — Vispārējā tiesā celta prasība par ITSB Apelāciju trešās padomes lēmuma atcelšanu — Regula (EK) Nr. 6/2002 — Termiņš prasības celšanai — Nepieņemamība novēlošanās dēļ — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

9

2011/C 080/18

Lieta C-513/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 30. septembra rīkojumu lietā T-311/10 Dimitris Platis/Padome un Grieķija 2010. gada 14. oktobrī iesniedza Dimitris Platis

10

2011/C 080/19

Lieta C-587/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — VSTR Vogtländische Strassen-, Tief-, und Rohrleitungsbau GmbH/Finanzamt Plauen

10

2011/C 080/20

Lieta C-594/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 17. decembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — T.G. van Laarhoven, otrs lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Financiën

10

2011/C 080/21

Lieta C-600/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. decembrī — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

11

2011/C 080/22

Lieta C-603/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 21. decembrī iesniedza Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovēnijas Republika) — Pelati doo/Slovēnijas Republika

12

2011/C 080/23

Lieta C-613/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 30. decembrī iesniedza Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Itālija) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

12

2011/C 080/24

Lieta C-622/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 22. decembrī iesniedza Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) — Rémi Paquot/État belge — SPF Finances

12

2011/C 080/25

Lieta C-623/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 22. decembrī iesniedza Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) — Adrien Daxhelet/État belge — SPF Finances

13

2011/C 080/26

Lieta C-7/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 5. janvārī iesniedza Tribunale di Palermo (Itālija) — Kriminālprocess pret Fabio Caronna

14

2011/C 080/27

Lieta C-12/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 10. janvārī iesniedza Dublin Metropolitan District Court (Īrija) — Danise McDonagh/Ryanair Ltd

14

2011/C 080/28

Lieta C-14/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 27. oktobra spriedumu lietā T-24/05 Alliance One International, Inc. (agrāk — Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc., Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Eiropas Komisija 2011. gada 11. janvārī iesniedza Eiropas Komisija

15

2011/C 080/29

Lieta C-20/11: Prasība, kas celta 2011. gada 13. janvārī — Eiropas Komisija/Polijas Republika

15

2011/C 080/30

Lieta C-22/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 17. janvārī iesniedza Korkein oikeus (Somija) — Finnair Oyj/Timy Lassooy

15

2011/C 080/31

Lieta C-37/11: Prasība, kas celta 2011. gada 25. janvārī — Eiropas Komisija/Čehijas Republika

16

2011/C 080/32

Lieta C-455/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 22. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

17

2011/C 080/33

Lieta C-525/09: Tiesas sestās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 28. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

17

 

Vispārējā tiesa

2011/C 080/34

Lieta T-437/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 2. februāra spriedums — Oyster Cosmetics/ITSB — Kadabell (“Oyster cosmetics”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Oyster cosmetics” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

18

2011/C 080/35

Lieta T-54/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 21. janvāra rīkojums — Vtesse Networks/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Telekomunikācijas — Nodoklis par nekustamo īpašumu, ko uzliek Apvienotajā Karalistē esošajiem uzņēmumiem — Lēmums, atbilstoši kuram pasākums nav atbalsts — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

18

2011/C 080/36

Lieta T-586/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. decembrī — Aktieselskabet af 21. november 2001/ITSB — Parfums Givenchy (“only givenchy”)

19

2011/C 080/37

Lieta T-592/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. decembrī — El Corte Inglés/ITSB — Technisynthese (“BTS”)

19

2011/C 080/38

Lieta T-593/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. decembrī — El Corte Inglés/ITSB — Ruan (“B”)

20

2011/C 080/39

Lieta T-596/10: Prasība, kas celta 2010. gada 28. decembrī — Almunia Textil/ITSB — FIBA Europe (“EuroBasket”)

20

2011/C 080/40

Lieta T-597/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. decembrī — Biodes/ITSB — Manasul International (“BIESUL”)

21

2011/C 080/41

Lieta T-598/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. decembrī — Biodes/ITSB — Manasul International (“LINEASUL”)

21

2011/C 080/42

Lieta T-14/11: Prasība, kas celta 2011. gada 11. janvārī — Timab Industries un CFPR/Komisija

22

2011/C 080/43

Lieta T-23/11: Prasība, kas celta 2011. gada 17. janvārī — El Corte Inglés/ITSB — BA&SH (“ba&sh”)

22

2011/C 080/44

Lieta T-24/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. janvārī — Bank Refah Kargaran/Padome

23

2011/C 080/45

Lieta T-25/11: Prasība, kas celta 2011. gada 17. janvārī — Germans Boada/ITSB (keramikas griešanas iekārtas forma)

23

2011/C 080/46

Lieta T-29/11: Prasība, kas celta 2011. gada 14. janvārī — Technische Universität Dresden/Komisija

23

2011/C 080/47

Lieta T-33/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Peeters Landbouwmachines/ITSB — Fors MW (“BIGAB”)

24

2011/C 080/48

Lieta T-34/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Canon Europa/Komisija

24

2011/C 080/49

Lieta T-35/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Kyocera Mita Europe/Komisija

25

2011/C 080/50

Lieta T-36/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Japan Airlines/Komisija

25

2011/C 080/51

Lieta T-39/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Cargolux Airlines/Komisija

26

2011/C 080/52

Lieta T-40/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Lan Airlines un Lan Cargo/Komisija

27

2011/C 080/53

Lieta T-42/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. janvārī — Universal/Komisija

28

2011/C 080/54

Lieta T-44/11: Prasība, kas celta 2011. gada 17. janvārī — Itālija/Komisija

29

2011/C 080/55

Lieta T-45/11: Prasība, kas celta 2011. gada 21. janvārī — Itālija/Komisija

30

2011/C 080/56

Lieta T-46/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — Deutsche Lufthansa u.c./Komisija

31

2011/C 080/57

Lieta T-48/11: Prasība, kas celta 2011. gada 24. janvārī — British Airways/Komisija

32

2011/C 080/58

Lieta T-54/11: Prasība, kas celta 2011. gada 27. janvārī — Spānija/Komisija

33

2011/C 080/59

Lieta T-57/11: Prasība, kas celta 2011. gada 27. janvārī — Castelnou Energía/Komisija

33

2011/C 080/60

Lieta T-399/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 25. janvāra rīkojums — Basell Polyolefine/Komisija

34


LV

 

Top