EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:346:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 346, 2010. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.346.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 346

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 18. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 346/03

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 328, 4.12.2010.

1

 

Vispārējā tiesa

2010/C 346/01

Jauna Vispārējās tiesas locekļa zvēresta nodošana

2

2010/C 346/02

A. Popesku [A. Popescu] norīkošana darbam palātās

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 346/04

Lieta C-535/07: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 79/409/EEK un 92/43/EEK — Savvaļas putnu aizsardzība — Īpaši aizsargājamo teritoriju nepareiza noteikšana un nepietiekama tiesiskā aizsardzība)

3

2010/C 346/05

Lieta C-185/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Rechtbank ’s-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktīva 89/106/EEK — Būvizstrādājumi — Direktīva 89/686/EEK — Individuālās aizsardzības līdzekļi — Lēmums 93/465/EEK — “CE” atbilstības zīme — Ierīces aizsardzībai pret krišanu no augstuma, veicot darbus uz jumtiem — Standarts EN 795)

3

2010/C 346/06

Lieta C-280/08 P: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Deutsche Telekom AG/Eiropas Komisija, Vodafone D2 GmbH, iepriekš — Vodafone AG & Co. KG, iepriekš — Arcor AG & Co. KG u.c. (Apelācija — Konkurence — EKL 82. pants — Telekomunikāciju pakalpojumu tirgi — Piekļuve vēsturiskā operatora fiksētajam tīklam — Vairumtirdzniecības cena par starppakalpojumiem piekļūšanai vietējai sakaru līnijai, kuri tiek sniegti konkurentiem — Mazumtirdzniecības cena par piekļūšanas pakalpojumiem, kuri tiek sniegti abonentiem — Dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma cenu prakse — Konkurentu maržu samazināšana — Cena, kuru ir apstiprinājusi valsts regulatīvā iestāde — Dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma rīcības brīvība — Vainojamība pārkāpumā — Jēdziens “pārkāpums” — Tikpat efektīva konkurenta kritērijs — Maržu samazināšanas aprēķināšana — Ļaunprātīgas rīcības sekas — Naudas soda apmērs)

4

2010/C 346/07

Lieta C-350/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Lietuvas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — 2003. gada pievienošanās akts — Pievienojošos valstu pienākumi — Acquis communautaire — Direktīvas 2001/83/EK un 2003/63/EK — Regula (EEK) Nr. 2309/93 un Regula (EK) Nr. 726/2004 — Cilvēkiem paredzētas zāles — Līdzīgas biotehnoloģiski iegūtas bioloģiskas izcelsmes zāles — Pirms pievienošanās piešķirta valsts tirdzniecības atļauja)

5

2010/C 346/08

Lieta C-467/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Audiencia Provincial de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29/EK — Reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — Izņēmums saistībā ar personiskai lietošanai paredzētu kopiju — Jēdziens “taisnīga atlīdzība” — Vienveidīga interpretācija — Ieviešana dalībvalstīs — Kritēriji — Ierobežojumi — Nodeva par pavairošanu personiskai lietošanai, kas piemērojama digitālās reproducēšanas iekārtām, ierīcēm un datu nesējiem)

5

2010/C 346/09

Lieta C-482/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. oktobra spriedums — Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Lēmums 2008/633/TI — Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropas Policijas biroja (Eiropola) piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus — Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana — Apvienotās Karalistes izslēgšana no lēmuma pieņemšanas procedūras — Spēkā esamība)

6

2010/C 346/10

Lieta C-499/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. oktobra spriedums (Vestre Landsret, Dānija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingeniørforeningen i Danmark, kas pārstāv Ole Andersen/Region Syddanmark (Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums — Atteikums izmaksāt atlaišanas pabalstu darba ņēmējiem, kuriem ir tiesības uz vecuma pensiju)

7

2010/C 346/11

Lieta C-508/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Maltas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvība — Regula (EEK) Nr. 3577/92 — 1. un 4. pants — Kabotāžas pakalpojumi dalībvalstī — Pienākums noslēgt sabiedriskā pakalpojuma līgumus nediskriminējot — Ekskluzīva līguma noslēgšana bez iepriekšēja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā pirms dalībvalsts pievienošanās Savienībai)

7

2010/C 346/12

Lieta C-570/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipras Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon (Publiskais iepirkums — Direktīva 89/665/EEK — 2. panta 8. punkts — Iestāde, kas ir atbildīga par pārsūdzības procedūru un kam nav tiesu iestādes rakstura — Līgumslēdzējas iestādes lēmuma pieņemt piedāvājumu atcelšana — Iespēja līgumslēdzējai iestādei iesniegt apelācijas sūdzību par šādu atcelšanu tiesu iestādē)

8

2010/C 346/13

Lieta C-16/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Sociālais nodrošinājums — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 — Ģimenes pabalsti — Noteikumi par pārklāšanās novēršanu — Regulas Nr. 1408/71 76. panta 2. punkts — Regulas Nr. 574/72 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Bērni, kuri dzīvo dalībvalstī ar savu māti, kura atbilst nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanai, un kuru tēvs, kurš strādā Šveicē un kurš a priori atbilst nosacījumiem šāda paša veida ģimenes pabalstu saņemšanai atbilstoši Šveices tiesību aktiem, šos pabalstus atturas pieprasīt)

8

2010/C 346/14

Lieta C-45/09: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. oktobra spriedums (Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktīva 2000/78/EK — Diskriminācija vecuma dēļ — Darba līguma izbeigšana, iestājoties pensionēšanās vecumam)

9

2010/C 346/15

Lieta C-49/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Vēlāka dalībvalsts pievienošanās — Pārejas noteikumi — Piemērošana laikā — Samazinātas likmes piemērošana — Zīdaiņu apģērbi un to piederumi un bērnu apavi)

9

2010/C 346/16

Lieta C-61/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Kopējā lauksaimniecības politika — Integrēta pārvaldības un kontroles sistēma noteiktām atbalsta shēmām — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Vienreizējo maksājumu shēma — Kopīgi tiešā atbalsta shēmu noteikumi — Jēdziens “hektārs, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu” — Ar lauksaimniecību nesaistīta darbība — Nosacījumi, lai lauksaimniecības zemi uzskatītu par saimniecībai piederošu zemi)

10

2010/C 346/17

Lieta C-67/09 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Eiropas Komisija (Apelācija — Valsts atbalsts — Ieguldījumu atbalsta shēma Itālijas mazāk attīstītajiem reģioniem — Komisijas lēmums, ar kuru šī shēma ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Prasības atlīdzināt kaitējumu, kas esot nodarīts šī lēmuma pieņemšanas rezultātā — Pārejas pasākumi starp šo shēmu un iepriekšējo shēmu — Komisijas lēmuma neiebilst pret iepriekšējo shēmu piemērojamība laikā — Tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principi)

11

2010/C 346/18

Lieta C-72/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Tiešie nodokļi — Kapitāla brīva aprite — Juridiskas personas, kuras ir reģistrētas trešā valstī, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts — Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu dalībvalstī — Nodoklis no šī nekustamā īpašuma tirgus vērtības — Atteikums atbrīvot no nodokļa — Krāpšanas apkarošana nodokļu jomā — Izvērtēšana saistībā ar EEZ līgumu)

11

2010/C 346/19

Lieta C-81/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Symvoulio tis Epikrateias, Grieķija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Idryma Typou A.E./Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite — Sabiedrību tiesības — Pirmā direktīva 68/151/EEK — Akciju sabiedrība, kas darbojas preses un televīzijas jomā — Sabiedrība un akcionārs, kuram pieder vairāk nekā 2,5 % akciju — Kopīgs un solidārs administratīvs naudas sods)

12

2010/C 346/20

Lieta C-97/09: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. oktobra spriedums (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel (Sestā PVN direktīva — 24. panta 3. punkts un 28.i pants — Direktīva 2006/112/EK — 283. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Spēkā esamība — EKL 12., 43. un 49. pants — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Īpašs režīms mazajiem uzņēmumiem — Atbrīvojums no PVN — Atbrīvojuma atteikums nodokļu maksātājiem, kas reģistrēti citās dalībvalstīs — “Gada apgrozījuma” jēdziens)

12

2010/C 346/21

Lieta C-175/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc (Sestā PVN direktīva — Atbrīvojums — 13. panta B daļas d) punkta 3. apakšpunkts — Darbības, kas ir saistītas ar maksājumiem un pārskaitījumiem — Prasījumu piedziņa — Maksājumu plāni zobārstniecības pakalpojumiem — Maksājumu iekasēšanas un apstrādes pakalpojumi pakalpojumu sniedzēja klientu vārdā)

13

2010/C 346/22

Lieta C-203/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH (Direktīva 86/653/EEK — Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji — Pārstāvības līguma izbeigšana pēc pilnvarotāja iniciatīvas — Pārstāvja tiesības uz atlīdzību)

14

2010/C 346/23

Lieta C-205/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Szombathelyi Városi Bíróság (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2001/220/IT — Cietušo statuss kriminālprocesā — “Cietušā” jēdziens — Juridiska persona — Izlīgums kriminālprocesā — Piemērošanas noteikumi)

14

2010/C 346/24

Lieta C-227/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Tribunale ordinario di Torino (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Antonino Accardo u.c./Comune di Torino (Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Darba laika organizēšana — Municipālās policijas darbinieki — Direktīva 93/104/EK — Direktīva 93/104/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2000/34/EK — Direktīva 2003/88/EK — 5., 17. un 18. pants — Maksimālais nedēļas darba laiks — Koplīgumi vai nolīgumi, kas noslēgti starp darba devējiem un darba ņēmējiem valsts vai reģionālā līmenī — Atkāpes attiecībā uz atliktiem nedēļas atpūtas laikposmiem un kompensācijas atpūtas laikposmiem — Tieša iedarbība — Atbilstīga interpretācija)

15

2010/C 346/25

Lieta C-242/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest (Sociālā politika — Uzņēmumu īpašnieku maiņa — Direktīva 2001/23/EK — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — Koncerns, kurā darbiniekus pieņem darbā “valdošā” sabiedrība un kuri ir pastāvīgi nodarbināti “atkarīgajā” sabiedrībā — Atkarīgās sabiedrības īpašnieka maiņa)

15

2010/C 346/26

Lieta C-243/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Verwaltungsgericht Halle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Günter Fuß/Stadt Halle (Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Publiskajā sektorā nodarbināti ugunsdzēsēji — Ātrās reaģēšanas brigāde — 6. panta b) punkts un 22. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts — Maksimālais nedēļas darba laiks — Atteikums veikt darbu, kas pārsniedz šo laiku — Piespiedu pārcelšana uz citu dienestu — Tieša iedarbība — Sekas valstu tiesām)

16

2010/C 346/27

Lieta C-306/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Cour constitutionnelle (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — attiecībā uz I.B. izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm — 4. pants — Fakultatīvas neizpildīšanas pamati — 4. panta 6. punkts — Soda izpildei izsniegts apcietināšanas orderis — 5. pants — Izsniegšanas dalībvalsts sniedzamās garantijas — 5. panta 1. punkts — Aizmuguriska notiesāšana — 5. panta 3. punkts — Kriminālvajāšanai izsniegts apcietināšanas orderis — Nodošana pakārtoti nosacījumam, ka meklētā persona tiek nogādāta atpakaļ izpildes dalībvalstī — 5. panta 1. un 3. punkta kopīga piemērošana — Saderīgums)

16

2010/C 346/28

Lieta C-345/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen (Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — III sadaļas 1. nodaļa — 28., 28.a un 33. pants — Regula (EEK) Nr. 574/72 — 29. pants — Personu brīva pārvietošanās — LESD 21. un 45. pants — Veselības apdrošināšanas pakalpojumi — Vecuma pensijas vai darba nespējas pensijas saņēmēji — Dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav pensijas maksātājvalsts — Tādu pabalstu natūrā sniegšana dzīvesvietas valstī, kuri ir jāsedz pensijas maksātājvalstij — Reģistrācijas dzīvesvietas valstī neesamība — Iemaksu veikšanas pienākums pensijas maksātājvalstī — Izmaiņas pensijas maksātājvalsts tiesiskajā regulējumā — Veselības apdrošināšanas turpinātība — Atšķirīga attieksme pret rezidentiem un nerezidentiem)

17

2010/C 346/29

Lieta C-367/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības finanšu interešu aizskārums — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — 1. pants, 3. panta 1. punkta trešā daļa un 5. un 7. pants — Regula (EEK) Nr. 3665/87 — 11. pants un 18. panta 2. punkta c) apakšpunkts — Saimnieciskās darbības subjekta jēdziens — Personas, kuras piedalījušās pārkāpuma izdarīšanā — Personas, kuru pienākums ir uzņemties atbildību par pārkāpumu vai to nepieļaut — Administratīvs sods — Tieša iedarbība — Vajāšanas noilgums — Pārtraukšana)

18

2010/C 346/30

Lieta C-385/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lietuvas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktīva 2006/112/EK — Tiesības uz iepriekš samaksāta PVN atskaitīšanu — Valsts tiesiskais regulējums, kas izslēdz tiesības uz nodokļa atskaitīšanu attiecībā uz precēm, kuras pārdotas, pirms ir identificēts PVN maksātājs)

19

2010/C 346/31

Lieta C-423/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staatssecretaris van Financiën/X BV (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Kaltēti dārzeņi (ķiploku galviņas), kas nav pilnībā dehidratēti)

19

2010/C 346/32

Lieta C-428/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — 1., 3. un 17. pants — Piemērošanas joma — Personu, ar kurām noslēgts “līgums par saistībām izglītības jomā”, veiktā gadījuma un sezonāla rakstura darbība — Šādu darbinieku darba laika brīvdienu un brīvā laika pavadīšanas centros ierobežošana ar 80 dienām gadā — Valsts tiesiskais regulējums, kurā attiecībā uz šiem darbiniekiem nav paredzēts minimālais ikdienas atpūtas laiks — 17. pantā paredzētās atkāpes — Nosacījumi — Līdzvērtīga kompensējoša atpūtas laikposma vai izņēmuma gadījumos pienācīgas aizsardzības nodrošināšana)

20

2010/C 346/33

Lieta C-500/09: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pasta pakalpojumi — Direktīva 97/67/EK — Valsts ierobežojumi — Eksprespasta uzņēmumi — Valsts licenču sistēma)

20

2010/C 346/34

Lieta C-41/10: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana — Direktīva 73/239/EEK un Direktīva 92/49/EEK — Savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības, kuras darbojas veselības papildapdrošināšanas tirgū — Nepareiza vai nepilnīga transponēšana)

21

2010/C 346/35

Lieta C-117/09 P: Tiesas 2010. gada 24. jūnija rīkojums — Kronoply GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija (Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsta pieprasījums ar mērķi grozīt uzņēmumam saņēmējam iepriekš piešķirtu atbalstu, par ko Komisijai paziņots pēc investīciju projekta izpildes pilnībā — Veicinošas iedarbības un nepieciešamības kritēriji)

21

2010/C 346/36

Lieta C-386/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 15. septembra rīkojums (Cour du travail de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Eiropas Savienības Padome (Reglamenta 104. panta 3. punkta otrā daļa — Direktīva 2001/23/EK — Uzņēmumu īpašnieku maiņa — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — Pagaidu darbam norīkota darbinieka uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana)

22

2010/C 346/37

Lieta C-28/10 P: Tiesas 2010. gada 2. septembra rīkojums — Mehmet Salih Bayramoglu/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Reglamenta 179. pants — Pretlikumīgi prasījumi — Acīmredzama nepieņemamība)

22

2010/C 346/38

Lieta C-292/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. jūnijā iesniedza Landgericht Regensburg (Vācija) — G/Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Lieta C-328/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Lieta C-329/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Lieta C-330/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Lieta C-331/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Lieta C-332/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Lieta C-333/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Lieta C-406/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. augustā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Lieta C-426/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 18. jūnija rīkojumu lietā T-51/10 Bell & Ross/ITSB 2010. gada 26. augustā iesniedza Bell & Ross BV

28

2010/C 346/47

Lieta C-442/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. septembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, kura vārdā rīkojas viņa tēvs un pārstāvis Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Lieta C-458/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

29

2010/C 346/49

Lieta C-464/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 24. septembrī iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) — Beļģijas valsts/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe kā Tiercé Franco-Belge SA maksātnespējas administratori

30

2010/C 346/50

Lieta C-465/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 27. septembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Lieta C-468/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)/Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Lieta C-469/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Lieta C-472/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. septembrī iesniedza Pest Megyei Bíróság (Ungārijas Republika) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Lieta C-484/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. oktobrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Lieta C-487/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. oktobrī iesniedza Tribunal administratif de Rennes (Francija) — L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Lieta C-488/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. oktobrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spānija) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Lieta C-491/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. oktobrī iesniedza Oberlandesgericht Celle (Vācija) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Lieta C-496/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. oktobrī iesniedza Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Itālija) — kriminālprocess pret Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Lieta C-500/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. oktobrī iesniedza Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Itālija) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Lieta C-501/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. oktobrī iesniedza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itālija) — kriminālprocess pret Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Lieta C-502/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. oktobra iesniedza Raad van State (Nīderlande) — Staatssecretaris van Justitie/M. Singh

35

2010/C 346/62

Lieta C-503/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. oktobrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

35

2010/C 346/63

Lieta C-510/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. oktobrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) — DR un TV2 Danmark A/S/NCB

36

2010/C 346/64

Lieta C-235/08: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 8. oktobra rīkojums (Landesgericht Ried im Innkreis (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Roland Langer

37

2010/C 346/65

Lieta C-95/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. jūlija rīkojums — Eiropas Komisija/Īrija

37

2010/C 346/66

Lieta C-182/09: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 3. jūnija rīkojums (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Lieta C-355/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 2. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Īrija

38

2010/C 346/68

Lieta C-394/09: Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 22. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

38

2010/C 346/69

Lieta C-510/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 9. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Francijas Republika

38

2010/C 346/70

Lieta C-531/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

38

2010/C 346/71

Lieta C-541/09: Tiesas 2010. gada 24. septembra rīkojums (Giudice di pace di Varese (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Lieta C-192/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 19. oktobra rīkojums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

38

2010/C 346/73

Lieta C-223/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

38

2010/C 346/74

Lieta C-264/10: Tiesas 2010. gada 19. oktobra rīkojums (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Gheorghe Kita

38

 

Vispārējā tiesa

2010/C 346/75

Lieta T-24/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Alliance One International u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Spānijas jēltabakas iegādes un pirmapstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru konstatē EKL 81. panta pārkāpumu — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Pienākums norādīt pamatojumu — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Vienlīdzīga attieksme)

39

2010/C 346/76

Lieta T-227/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — “Garantiju” nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Tomātu pārstrādātājiem paredzēts ražošanas atbalsts — Negaidītas pārbaudes atbilstošos laika posmos — Samērīgums)

39

2010/C 346/77

Lieta T-236/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 26. oktobra spriedums — Vācija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Grāmatojumu noskaidrošana — 2006. finanšu gads — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punkta pirmā daļa — Komisijas vienpusēja paziņojuma, kas pievienots Coreper sanāksmes protokolam, saistošais spēks)

39

2010/C 346/78

Lieta T-23/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 26. oktobra spriedums — CNOP un CCG/Komisija (Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par pārbaudes veikšanu — Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punkts — Adresāts, kas nav juridiska persona — Pienākums norādīt pamatojumu — Uzņēmuma un uzņēmumu apvienības jēdziens)

40

2010/C 346/79

Lieta T-65/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Reali/Komisija (Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieki — Pieņemšana darbā — Klasificēšana pakāpē — Profesionālā pieredze — Diploms — Līdzvērtība)

40

2010/C 346/80

Lieta T-131/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra spriedums — Farmeco/ITSB — Allergan (“BOTUMAX”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “BOTUMAX” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiska un grafiska preču zīmes “BOTOX” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespēja — Kaitējums reputācijai — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

40

2010/C 346/81

Lieta T-365/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/ITSB — Free (“FREE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “FREE” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme “FREE” un valsts agrāka grafiska preču zīme “LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

41

2010/C 346/82

Lieta T-32/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pirmstiesas procedūra — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība — Pretapelācijas sūdzība, kas attiecas tikai uz tiesāšanās izdevumiem)

41

2010/C 346/83

Lieta T-515/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Iestādes atteikums tulkot lēmumu — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

41

2010/C 346/84

Lieta T-516/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Lūguma veikt izmeklēšanu noraidījums — Iestādes atteikšanās tulkot lēmumu — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

42

2010/C 346/85

Lieta T-18/10 R II: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra rīkojums — Inuit Tapiriit Kanatami u.c./Parlaments un Padome (Pagaidu noregulējums — Regula (EK) Nr. 1007/2009 — Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem — Importa un pārdošanas aizliegums — Izņēmums inuītu kopienu interesēs — Cits pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Jauni fakti — Steidzamības neesamība)

42

2010/C 346/86

Lieta T-353/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra rīkojums — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija (Pagaidu noregulējums — Finanšu atbalsts — Paziņojums par parādu nolūkā veikt finanšu atbalsta piedziņu — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)

43

2010/C 346/87

Lieta T-435/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS/Komisija

43

2010/C 346/88

Lieta T-446/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Dow AgroSciences un Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Komisija

43

2010/C 346/89

Lieta T-447/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Tiesa

44

2010/C 346/90

Lieta T-449/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. septembrī — ClientEarth u.c./Komisija

45

2010/C 346/91

Lieta T-456/10: Prasība, kas celta 2010. gada 1. oktobrī — Timab Industries un CFPR/Komisija

46

2010/C 346/92

Lieta T-457/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Komisija

47

2010/C 346/93

Lieta T-474/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Komisija

48

2010/C 346/94

Lieta T-477/10: Prasība, kas celta 2010. gada 9. oktobrī — SE — Blusen Stenau/ITSB — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (“SE© SPORTS EQUIPMENT”)

48

2010/C 346/95

Lieta T-478/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

49

2010/C 346/96

Lieta T-479/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/97

Lieta T-480/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/98

Lieta T-481/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/99

Lieta T-482/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/00

Lieta T-485/10: Prasība, kas celta 2010. gada 13. oktobrī — MIP Metro/ITSB — J.C. Ribeiro SGPS (“MISS B”)

51

2010/C 346/01

Lieta T-498/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Mayer Naman/ITSB — Daniel e Mayer (“David Mayer”)

51

2010/C 346/02

Lieta T-499/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. oktobrī — MOL/Komisija

52

2010/C 346/03

Lieta T-500/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. oktobrī — Dorma/ITSB — Puertas Doorsa (“doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS”)

52

2010/C 346/04

Lieta T-501/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — TI Media Broadcasting un TI Media/Komisija

53

2010/C 346/05

Lieta T-502/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Département du Gers/Komisija

54

2010/C 346/06

Lieta T-503/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. oktobrī — IDT Biologika/Komisija

54

2010/C 346/07

Lieta T-504/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — Prima TV/Komisija

55

2010/C 346/08

Lieta T-505/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Höganäs/ITSB — Haynes (“ASTALOY”)

55

2010/C 346/09

Lieta T-506/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — RTI un Elettronica Industriale/Komisija

56

2010/C 346/10

Lieta T-508/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. oktobrī — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat/ITSB — von Eicken (“SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER”)

56

2010/C 346/11

Lieta T-509/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. oktobrī — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Padome

57

2010/C 346/12

Lieta T-512/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. oktobrī — Nike International/ITSB (“DYNAMIC SUPPORT”)

58

2010/C 346/13

Lieta T-443/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Agriconsulting Europe/Komisija

58

2010/C 346/14

Lieta T-16/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Alisei/Komisija

58

2010/C 346/15

Lieta T-151/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 22. oktobra rīkojums — Bank Nederlandse Gemeenten/Komisija

58

2010/C 346/16

Lieta T-299/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Babcock Noell/Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām

58

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 346/17

Lieta F-85/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Sørensen/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Ierēdņi, kas pievienojas augstākai funkciju grupai vispārējā konkursa rezultātā — Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts)

59

2010/C 346/18

Lieta F-113/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Kay/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Ierēdņi, kas pievienojas augstākai funkciju grupai vispārējā konkursa rezultātā — Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Kritēriji klasificēšanai pakāpē, pieņemot darbā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pants, 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts)

59

2010/C 346/19

Lieta F-60/09: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 27. oktobra spriedums — Birkhoff/Komisija (Ierēdņi — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Apgādājamā bērna pabalsts — Bērns, kurš nopietnas slimības vai invaliditātes dēļ nespēj nopelnīt iztiku — Lūgums turpināt pabalsta izmaksu — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punkts — Bērna maksimālie ienākumi kā nosacījums, lai turpinātu pabalsta izmaksu — No šiem ienākumiem atskaitāmie izdevumi)

60

2010/C 346/20

Lieta F-51/07 RENV: Civildienesta tiesas 2010. gada 23. septembra rīkojums — Bui Van/Komisija

60


LV

 

Top