Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:317:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 317, 2010. gada 20. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.317.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 317

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 20. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 317/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 301, 6.11.2010.

1

 

Tiesa

2010/C 317/02

Jaunā Tiesas locekļa zvēresta nodošana

2

2010/C 317/03

Palātu priekšsēdētāju ievēlēšana

2

2010/C 317/04

Tiesnešu sadalījums pa palātām

2

2010/C 317/05

Pirmā ģenerāladvokāta norīkošana

3

2010/C 317/06

Saraksti iztiesāšanas sastāvu noteikšanai

3

2010/C 317/07

Palātas, kura izskata Tiesas Reglamenta 104.b pantā paredzētās lietas, noteikšana

4

2010/C 317/08

Sekretāra iecelšana

4

 

Vispārējā tiesa

2010/C 317/09

Jaunā Vispārējās tiesas locekļa zvēresta sniegšana

5

2010/C 317/10

Jaunā Vispārējās tiesas locekļa zvēresta nodošana

5

2010/C 317/11

D. Gracijas norīkošana palātās

5


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 317/12

Apvienotās lietas C-514/07 P, C-514/07 P, C-528/07 P un C-532/07 P: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 21. septembra spriedums — Zviedrijas Karaliste/Association de la presse internationale ASBL (API), Eiropas Komisija (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API)/Eiropas Komisija (C-528/07) un Eiropas Komisija/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07) (Apelācija — Tiesības uz piekļuvi iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — 4. panta 2. punkta otrais un trešais ievilkums — Procesuālie raksti, kurus Komisija iesniegusi tiesvedībās Tiesā un Pirmās instances tiesā — Komisijas lēmums, ar ko atteikta piekļuve)

6

2010/C 317/13

Lieta C-581/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums (VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — EMI Group Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue&Customs (Sestā PVN direktīva — 5. panta 6. punkta otrais teikums — Paraugu jēdziens — Jēdziens “mazas vērtības dāvanas” — Mūzikas ieraksti — Izsniegšana bez maksas reklāmas nolūkos)

7

2010/C 317/14

Lieta C-104/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA (Sociālā politika — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešu un sieviešu dzimuma darba ņēmējiem — Direktīva 76/207/EEK — 2. un 5. pants — Algotu darbu strādājošām mātēm paredzētās tiesības uz atbrīvojumu no darba — Iespēja to izmantot algotu darbu strādājošajai mātei vai tēvam — Māte, kas ir pašnodarbināta persona — Tiesību uz atbrīvojumu no darba neattiecināšana uz algotu darbu strādājošu tēvu)

8

2010/C 317/15

Lieta C-132/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Tiesas kompetence — Eiropas skolu statūti — 1962. gada Nolīgums par atrašanās vietu — 1957. gada un 1994. gada konvencijas — Šķīrējtiesas klauzula — EKL 10. pants — Eiropas skolu finansēšana — Kustamo mantu un didaktisko materiālu izmaksas)

8

2010/C 317/16

Lieta C-133/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums (Fővárosi Bíróság, Ungārijas Republika, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — József Uzonyi/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Lauksaimniecība — Kopējā lauksaimniecības politika — Atbalsta shēmas — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — 143.ba pants — Atsevišķs cukura maksājums — Piešķiršana — Jauno dalībvalstu lēmumi — Nosacījumi — Objektīvi un nediskriminējoši kritēriji)

9

2010/C 317/17

Lieta C-314/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH (Direktīva 89/665/EEK — Publiskie iepirkumi — Pārsūdzības procedūras — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Nelikumīga piešķiršana — Valsts tiesībās paredzētā atbildība, kura pamatota ar pieņēmumu par līgumslēdzējas iestādes kļūdu)

9

2010/C 317/18

Lieta C-392/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums (Baranya Megyei Bíróság (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Uszodaépítő Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Sestā PVN direktīva — Direktīva 2006/112/EK — Tiesības uz iepriekš samaksāta nodokļa atskaitīšanu — Jauns valsts tiesiskais regulējums — Prasības attiecībā uz rēķina saturu — Piemērošana ar atpakaļejošu spēku — Tiesību uz nodokļa atskaitīšanu zaudēšana)

10

2010/C 317/19

Lieta C-395/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Oasis East s z o.o./Minister Finansów (Sestā PVN direktīva — Direktīva 2006/112/EK — Jaunas dalībvalsts pievienošanās — Tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu — Valsts tiesiskais regulējums, kas attiecībā uz atsevišķiem pakalpojumiem izslēdz tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Darījumu partneri, kas ir reģistrēti teritorijā, kura tiek dēvēta par “nodokļu paradīzi” — Dalībvalstu iespēja saglabāt noteikumus par izslēgšanu no tiesībām uz nodokļa atskaitīšanu Sestās PVN direktīvas spēkā stāšanās brīdī)

10

2010/C 317/20

Lieta C-479/09 P: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums — Evets Corp./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Vārdiska preču zīme “DANELECTRO” — Grafiska preču zīme “QWIK TUNE” — Preču zīmju reģistrācijas pagarināšanas pieteikums — Pieteikums par restitutio in integrum — Preču zīmju reģistrācijas pagarināšanas pieteikuma iesniegšanai noteiktā termiņa neievērošana)

11

2010/C 317/21

Lieta C-481/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums — Eiropas Komisija/Čehijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2006/7/EK — Peldvietu ūdens kvalitāte — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

11

2010/C 317/22

Lieta C-24/10: Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 23. septembra spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/46/EK — Sabiedrību tiesības — Sabiedrību gada pārskati un konsolidētie pārskati — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

12

2010/C 317/23

Lieta C-36/10: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 96/82/EK un 2003/105/EK — Tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšana, kuros iesaistītas bīstamas vielas — 12. panta 1. punkta otrā daļa — Nepareiza transpozīcija)

12

2010/C 317/24

Lieta C-344/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 21. augustā iesniedza Mora Kommun (Zviedrija) — Dan Bengtsson/Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB, TeliaSonera Mobile Networks AB, Teracom

13

2010/C 317/25

Lieta C-378/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. jūlijā iesniedza Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungārijas Republika) — VALE Építésí Kft.

13

2010/C 317/26

Lieta C-384/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. jūlijā iesniedza Hof van Cassatie van België — Jan Voogsgeerd/Navimer SA

14

2010/C 317/27

Lieta C-399/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2010. gada 21. maija spriedumu apvienotajās lietās T-425/04, T-444/04, T-450/04 un T-456/04 Francija u.c./Komisija 2010. gada 4. augustā iesniedza Bouygues SA un Bouygues Télécom SA

14

2010/C 317/28

Lieta C-401/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2010. gada 21. maija spriedumu apvienotajās lietās T-425/04, T-444/04, T-450/04 un T-456/04 Francija u.c./Komisija 2010. gada 5. augustā iesniedza Eiropas Komisija

15

2010/C 317/29

Lieta C-421/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. augustā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Finanzamt Deggendorf/Markus Stoppelkamp kā Harald Raab īpašuma maksātnespējas procesa administrators

16

2010/C 317/30

Lieta C-423/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 27. augustā iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) — Delphi Deutschland GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

16

2010/C 317/31

Lieta C-434/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 6. septembrī iesniedza Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) — Peter Aladzhov/Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

16

2010/C 317/32

Lieta C-435/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. septembrī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) — J. C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

18

2010/C 317/33

Lieta C-437/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. septembrī iesniedza Tribunal Judicial de Vieira do Minho (Portugāle) — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

18

2010/C 317/34

Lieta C-443/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 14. septembrī iesniedza Tribunal administratif de Limoges (Francija) — Philippe Bonnarde/Agence de Services et de Paiement

19

2010/C 317/35

Lieta C-444/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. septembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever

19

2010/C 317/36

Lieta C-448/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-62/08 ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA/Eiropas Komisija 2010. gada 15. septembrī iesniedza ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA

20

2010/C 317/37

Lieta C-449/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-63/08 Cementir Italia Srl/Eiropas Komisija 2010. gada 15. septembrī iesniedza Cementir Italia Srl

20

2010/C 317/38

Lieta C-450/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-64/08 Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Eiropas Komisija 2010. gada 15. septembrī iesniedza Nuova Terni Industrie Chimiche SpA

21

2010/C 317/39

Lieta C-452/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-335/08 BNP Paribas un BNL/Komisija 2010. gada 16. septembrī iesniedza BNP Paribas un Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL)

22

2010/C 317/40

Lieta C-454/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 17. septembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen

22

2010/C 317/41

Lieta C-459/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-396/08 Freistaat Sachsen un Land Sachsen-Anhalt/Komisija 2010. gada 20. septembrī iesniedza Freistaat Sachsen un Land Sachsen-Anhalt

23

2010/C 317/42

Lieta C-461/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. septembrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) — Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget Aktiebolag, Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB

24

2010/C 317/43

Lieta C-462/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-331/06 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Vides aģentūra (EVA) 2010. gada 24. septembrī iesniedza Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

24

2010/C 317/44

Lieta C-466/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. septembrī — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

25

 

Vispārējā tiesa

2010/C 317/45

Lieta T-378/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 29. septembra spriedums — CNH Global NV/ITSB (grafiska preču zīme, kas attēlo traktoru sarkanā, melnā un pelēkā krāsā) (Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, ko veido sarkanas, melnas un pelēkas krāsas kombinācija, kas izvietota uz traktora ārējām virsmām, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 3. punkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts))

26

2010/C 317/46

Lieta T-200/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 29. septembra spriedums — Interflon/ITSB — Illinois Tool Works (“FOODLUBE”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “FOODLUBE” — Absolūti atteikuma pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts))

26

2010/C 317/47

Lieta T-201/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. septembra spriedums — Market Watch/ITSB — Ares Trading (“Seroslim”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Seroslim” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “SEROSTIM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

27

2010/C 317/48

Lieta T-247/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. septembra spriedums — C-Content/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienu publisko iepirkumu procedūras — Elektroniskās publicēšanas pakalpojums — Apgalvotās Publikāciju biroja pieļautās nelikumības un izdarītie Kopienas tiesību pārkāpumi — Noilguma termiņi — Cēloņsakarība)

27

2010/C 317/49

Lieta T-452/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. oktobra spriedums — DHL Aviation un DHL Hub Leipzig/Komisija (Valsts atbalsts — Kravu aviopārvadājumi — Garantijas attiecībā uz sabiedrības DHL jaunā Eiropas darbības centra ekspluatāciju Leipcigas-Halles lidostā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikts pienākums to atgūt)

28

2010/C 317/50

Lieta T-534/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 30. septembra spriedums — Granuband/ITSB — Granuflex (“GRANUflex”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “GRANUflex” — Agrāks sabiedrības nosaukums un komercnosaukums “GRANUFLEX” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 4. punkts un 52. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts un 53. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

28

2010/C 317/51

Lieta T-47/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. oktobra spriedums — Deutsche Behindertenhilfe — Aktion Mensch/ITSB (“diegesellschafter.de”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “diegesellschafter.de” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

28

2010/C 317/52

Lieta T-85/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 30. septembra spriedums — Kadi/Komisija (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret personām un organizācijām, kas ir saistītas ar Osamu bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban — Regula (EK) Nr. 881/2002 — Personas naudas līdzekļu un citu finanšu un saimniecisko resursu iesaldēšana pēc tās iekļaušanas Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādes izveidotā sarakstā — Sankciju komiteja — Turpmāka iekļaušana Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā — Prasība atcelt tiesību aktu — Pamattiesības — Tiesības tikt uzklausītam, tiesības uz efektīvu pārbaudi tiesā un tiesības uz īpašumtiesību ievērošanu)

29

2010/C 317/53

Lieta T-92/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 5. oktobra spriedums — Strategi Group/ITSB — RBI (“STRATEGI”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “STRATEGI” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “Stratégies” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums — Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 2. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts) un Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikums))

29

2010/C 317/54

Lieta T-136/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. oktobra spriedums — Komisija/Gal-Or (Šķīrējklauzula — Īpašas programmas pētījumu veikšanai un tehnoloģijas attīstībai ar kodolmateriāliem nesaistītas enerģijas jomā ietvaros noslēgts līgums par finanšu atbalstu — Līguma neievērošana — Avansu atmaksa — Nokavējuma procenti — Aizmuguriska lietas izskatīšana)

30

2010/C 317/55

Lieta T-244/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. oktobra spriedums — Accenture Global Services/ITSB — Silver Creek Properties (“acsensa”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “acsensa” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “ACCENTURE” un “accenture” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. pants))

30

2010/C 317/56

Lieta T-270/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 30. septembra spriedums — PVS/ITSB — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (“medidata”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “medidata” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “MeDiTA” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Pakalpojumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

31

2010/C 317/57

Lieta T-388/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. septembra spriedums — Rosenruist/ITSB (Kabatas, uz kuras izvietotas divas vienā punktā sakrustotas līnijas, attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo kabatu, uz kuras izvietotas divas vienā punktā sakrustotas līnijas, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

31

2010/C 317/58

Lieta T-365/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. septembra rīkojums — Hidalgo/ITSB — Bodegas Hidalgo — La Gitana (“HIDALGO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu pamatā esošas valsts preču zīmes reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

32

2010/C 317/59

Lieta T-498/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. septembra rīkojums — Kerstens/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2005. gada paaugstināšana amatā — Prioritātes punktu piešķiršana — Pierādīšanas pienākums — Tiesības uz aizstāvību — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

32

2010/C 317/60

Lieta T-400/10: Prasība, kas celta 2010. gada 12. septembrī — Hamas/Padome

32

2010/C 317/61

Lieta T-407/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. septembrī — Ungārija/Komisija

33

2010/C 317/62

Lieta T-413/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. septembrī — Socitrel/Komisija

34

2010/C 317/63

Lieta T-414/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. septembrī — Companhia Previdente/Komisija

35

2010/C 317/64

Lieta T-422/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. septembrī — Emme/Komisija

35

2010/C 317/65

Lieta T-423/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. septembrī — Redaelli Tecna/Komisija

36

2010/C 317/66

Lieta T-424/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. septembrī — Dosenbach-Ochsner/ITSB — Sisma (taisnstūra ar ziloņiem attēls)

36

2010/C 317/67

Lieta T-425/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. septembrī — Häfele/ITSB (“Mixfront”)

37

2010/C 317/68

Lieta T-426/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. septembrī — Moreda-Riviere Trefilerías/Komisija

37

2010/C 317/69

Lieta T-427/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. septembrī — Trefilerías Quijano/Komisija

38

2010/C 317/70

Lieta T-428/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. septembrī — Trenzas y Cables de Acero/Komisija

38

2010/C 317/71

Lieta T-430/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Magnesitas de Rubián u.c./Komisija

39

2010/C 317/72

Lieta T-431/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. septembrī — Nencini/Parlaments

40

2010/C 317/73

Lieta T-432/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Vivendi/Komisija

40

2010/C 317/74

Lieta T-433/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2010. gada 13. jūlija rīkojumu lietā F-103/09 Allen u.c./Komisija 2010. gada 20. septembrī iesniedza John Allen u.c.

41

2010/C 317/75

Lieta T-436/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. septembrī — Hit Groep/Komisija

41

2010/C 317/76

Lieta T-437/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. septembrī — Gap SA granen & producten/Komisija

43

2010/C 317/77

Lieta T-438/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. septembrī — Forgital Italy/Padome

43

2010/C 317/78

Lieta T-444/10: Prasība, kas celta 2010. gada 28. septembrī — ESGE/ITSB — Kenwood Appliances Luxembourg (“KMIX”)

44

2010/C 317/79

Lieta T-445/10: Prasība, kas celta 2010. gada 28. septembrī — HerkuPlast Kubern/ITSB — How (“ecopack”)

45

2010/C 317/80

Lieta T-450/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūlija rīkojumu lietā F-91/09 Marcuccio/Komisija 2010. gada 24. septembrī iesniedza Luigi Marcuccio

45

2010/C 317/81

Lieta T-451/10: Prasība, kas celta 2010. gada 28. septembrī — Fuchshuber Agrarhandel/Komisija

46

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 317/82

Lieta F-43/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 30. septembra spriedums — van Heuckelom/Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (Civildienests — Eiropola Civildienesta noteikumi — 29. pants — Līmeņa paaugstināšana, pamatojoties uz novērtējuma ziņojumiem — Iebildums par lēmuma, kurā paredzēta pakāpju un līmeņu noteikšanas kārtība, prettiesiskumu — Eiropola direktora un valdes atbilstošās kompetences — Eiropola direktora rīcības brīvība — Robežas)

47

2010/C 317/83

Lieta F-52/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums — Da Silva Pinto Branco/Eiropas Savienības Tiesa (Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Pārbaudāmais ierēdnis — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Tiesības uz aizstāvību — Spēju novērtējums — Pārbaude tiesā)

47

2010/C 317/84

Lieta F-79/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums — AE/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Sociālais nodrošinājums — Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana — Civildienesta noteikumu 73. pants — Atteikums atzīt, ka slimība ir arodslimība — Paaugstināts jūtīgums pret elektromagnētisko lauku)

48

2010/C 317/85

Lieta F-85/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums — Rossi Ferreras/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — 2001./2002. gada novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — Sprieduma par atcelšanu izpilde — Akta atcelšanas sekas — Mērķu noteikšana)

48

2010/C 317/86

Lieta F-2/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 6. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Sociālais nodrošinājums — Veselības apdrošināšana — Lūgumi atlīdzināt medicīniskos izdevumus — Nelabvēlīga akta neesamība — Acīmredzami nepieņemama un acīmredzami juridiski nepamatota prasība — Reglamenta 94. pants)

48

2010/C 317/87

Lieta F-71/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. augustā — Cantisani/Komisija

49

2010/C 317/88

Lieta F-72/10: Prasība, kas celta 2010. gada 2. septembrī — da Silva Tenreiro/Komisija

49

2010/C 317/89

Lieta F-86/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. septembrī — Dubus/Parlaments

49

2010/C 317/90

Lieta F-88/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. septembrī — Van Asbroeck/Komisija

50

2010/C 317/91

Apvienotās lietas F-8/05 un F-10/05: Civildienesta tiesas 2010. gada 16. septembra rīkojums — Block u.c. un Knaul u.c./Komisija

50

2010/C 317/92

Lieta F-45/06: Civildienesta tiesas 2010. gada 16. septembra rīkojums — Avendano u.c./Komisija

50

2010/C 317/93

Lieta F-70/06: Civildienesta tiesas 2010. gada 16. septembra rīkojums — Baele u.c./Komisija

50

2010/C 317/94

Lieta F-103/06: Civildienesta tiesas 2010. gada 16. septembra rīkojums — Blank u.c./Komisija

51

2010/C 317/95

Lieta F-90/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 16. septembra rīkojums — Ernotte/Komisija

51


LV

 

Top