Help Print this page 

Document C:2010:278:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 278, 2010. gada 15. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.278.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 278

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 15. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2010/C 278/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2010. gada 5. oktobris) par priekšlikumiem regulām par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autotransporta pārvadājumiem starp euro zonas dalībvalstīm (CON/2010/72)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 278/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5951 – AON Corporation/Hewitt Associates) (1)

5


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 278/03

Euro maiņas kurss

6

2010/C 278/04

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos sanāksmē 2010. gada 15. aprīlī par lēmuma projektu lieta COMP/39.317 – E.ON Gas – Ziņotājs: Polija

7

2010/C 278/05

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/39.317 – E.ON Gas

8

2010/C 278/06

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2010. gada 4. maijs) par procedūru saskaņā Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu (Lieta COMP/39.317 – E.ON Gas) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2863 galīgā redakcija)  (1)

9

2010/C 278/07

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2010. gada 9. jūlija sanāksmē attiecībā uz lēmuma projektu lietā COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB) – Ziņotājs: Austrija

11

2010/C 278/08

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)

12

2010/C 278/09

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2010. gada 14. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ Līguma 53. pantu (Lieta COMP/39.596 – British Airways/American Airlines/Iberia (BA/AA/IB)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 4738)  (1)

14

2010/C 278/10

Uzklausīšanas amatpersonas iecelšana

16

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 278/11

Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (1)

17


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2010/C 278/12

Aicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/32/10 – Tempus IV – Augstākās izglītības reforma, izmantojot universitāšu starptautisko sadarbību

18

2010/C 278/13

Uzaicinājums paust ieinteresētību dalībai ESPON 2013 (Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkls) darbības programmā

22

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 278/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5879 – Alstom/RZD/Cypriot Companies/TMH) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

23

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2010/C 278/15

Pieteikuma publikācija tradicionāla apzīmējuma atzīšanai, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 607/2009 33. pantā

24

2010/C 278/16

Pieteikuma publikācija tradicionāla apzīmējuma atzīšanai, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 607/2009 33. pantā

25

2010/C 278/17

Pieteikuma publikācija tradicionāla apzīmējuma atzīšanai, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 607/2009 33. pantā

26

2010/C 278/18

Pieteikuma publikācija tradicionāla apzīmējuma atzīšanai, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 607/2009 33. pantā

27

2010/C 278/19

Valsts atbalsts – Itālijas Republika – Valsts atbalsts C 17/10 (ex N 315/09) – Firmin Srl – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar LESD 108. panta 2. punktu (1)

28


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top