EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:234:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 234, 2010. gada 28. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.234.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 234

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 28. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 234/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 221, 14.8.2010.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 234/02

Lieta C-139/07 P: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Somijas Republika, Zviedrijas Karaliste (Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Ar valsts atbalsta kontroles procedūrām saistīti dokumenti — Izņēmums saistībā ar izmeklēšanas mērķu aizsardzību — Attiecīgās iestādes pienākums veikt piekļuves pieteikumā norādīto dokumentu satura konkrētu un individuālu pārbaudi)

2

2010/C 234/03

Lieta C-441/07 P: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Alrosa Company Ltd (Apelācija — Dominējošais stāvoklis — Regula (EK) Nr. 1/2003 — Neapstrādātu dimantu pasaules tirgus — Sabiedrības individuālas saistības, kas attiecas uz neapstrādātu dimantu iepirkumu no citas sabiedrības izbeigšanu — Lēmums, ar kuru ir atzīts sabiedrības uzņemto individuālo saistību saistošais spēks un izbeigta procedūra)

3

2010/C 234/04

Lieta C-28/08 P: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/The Bavarian Lager Co. Ltd, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (CEPD) (Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Saistībā ar pienākumu neizpildes procedūru rīkotas sanāksmes dokuments — Personas datu aizsardzība — Regula (EK) Nr. 45/2001 — Regula (EK) Nr. 1049/2001)

3

2010/C 234/05

Lieta C-171/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EKL 56. un 43. pants — Kapitāla brīva aprite — Portugāles valsts priekšrocību akcijas (“golden shares”) sabiedrībā Portugal Telecom SGPS SA — Ierobežojumi attiecībā uz privatizētas sabiedrības kapitāldaļu iegūšanu un tās vadību — Valsts pasākums)

4

2010/C 234/06

Lieta C-194/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Sociālā politika — Direktīva 92/85/EEK — Pasākumu ieviešana, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti — 5. panta 3. punkts un 11. panta 1.–3. punkts — Tieša iedarbība — Strādājoša grūtniece, kurai piešķirts atvaļinājums uz grūtniecības laiku — Strādājoša grūtniece grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā — Tiesības uz atlīdzību par dežūrām)

4

2010/C 234/07

Lieta C-334/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Savienības pašu resursi — Atteikums nodot Savienības rīcībā pašu resursus, kas atbilst noteiktām prettiesiskām muitas atļaujām — Nepārvarama vara — Muitas iestāžu krāpnieciska darbība — Dalībvalstu atbildība — Noteikto prasījumu iegrāmatošanas atsevišķā kontā tiesiskums)

5

2010/C 234/08

Lieta C-393/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Emanuela Sbarigia/Azienda USL RM/A, Comune di Roma, Assiprofar — Associazione Sindacale Proprietari Farmacia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma (Valsts tiesību akti, kas reglamentē aptieku darba laiku un brīvdienas — Atbrīvojums — Kompetento iestāžu pilnvaras pieņemt lēmumu)

6

2010/C 234/09

Lieta C-407/08 P: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums — Knauf Gips KG, iepriekš Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG/Eiropas Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Ģipša plāksnes — Piekļuve lietas materiāliem — Apsūdzoši un attaisnojoši pierādījumi — Uzņēmuma jēdziens — Ekonomiska vienība — Par ekonomiskas vienības darbību atbildīga sabiedrība — Tiesvedībā pirmo reizi izvirzīts arguments)

6

2010/C 234/10

Lieta C-428/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 6. jūlija spriedums (Rechtbank 's-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Rūpnieciskais un komerciālais īpašums — Biotehnoloģisko izgudrojumu tiesiskā aizsardzība — Direktīva 98/44/EK — 9. pants — Patents, kas piešķir aizsardzību produktam, kurā ietilpst ģenētiska informācija vai kurš sastāv no tās — Materiāls, kurā iekļauts produkts — Aizsardzība — Nosacījumi)

7

2010/C 234/11

Lieta C-442/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — EEK un Ungārijas Asociācijas līgums — Pēcmuitošanas pārbaude — Izcelsmes noteikumu neievērošana — Eksportētājvalsts iestāžu lēmums — Pārsūdzība tiesā — Komisijas pārbaudes misija — Muitas nodokļi — Vēlāka piedziņa — Pašu resursi — Nodošana — Nokavējuma procenti)

8

2010/C 234/12

Apvienotās lietas C-447/08 un C-448/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums (Svea hovrätt (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocesi pret Otto Sjöberg (lieta C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08) (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Azartspēles — Azartspēļu rīkošana internetā — Citās dalībvalstīs organizētu spēļu veicināšana — Darbības, kuras var veikt vienīgi valsts vai bezpeļņas organizācijas — Kriminālsods)

8

2010/C 234/13

Lieta C-471/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums (Helsingin käräjäoikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj (Sociālā politika — Direktīva 92/85/EEK — Strādājošu grūtnieču, sieviešu, kas strādā pēcdzemdību laikposmā vai baro bērnu ar krūti, drošības un veselības aizsardzība — 5. panta 2. punkts un 11. panta 1. punkts — Darbiniece, kas uz grūtniecības laiku pārcelta citā darbā — Obligāta pārcelšana sakarā ar risku viņas vai bērna veselībai — Darba samaksa, kas ir zemāka par vidējo darba samaksu, kura saņemta pirms šīs pārcelšanas — Iepriekšējā darba samaksa, ko veido pamatalga un dažādas piemaksas — Algas, uz kuru ir tiesības strādājošai grūtniecei tās pārcelšanas laikā, aprēķins)

9

2010/C 234/14

Lieta C-526/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Pieņemamība — Non bis in idem — Res judicata spēks — EKL 226. un 228. pants — Reglamenta 29. pants — Tiesvedības valoda — Direktīva 91/676/EEK — Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti — Valsts iekšējo pasākumu nesaderība ar regulējumu attiecībā uz mēslojuma iestrādāšanas zemē laiku, nosacījumiem un paņēmieniem — Minimālā vircas uzglabāšanas kapacitāte — Iestrādāšanas zemē stāvās nogāzēs aizliegums — Tehnikas, kas ļauj nodrošināt mēslojuma viendabīgu un efektīvu iestrādāšanu zemē)

10

2010/C 234/15

Lieta C-558/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Portakabin Limited, Portakabin B.V./Primakabin B.V. (Preču zīmes — Internetā izvietota reklāma, kas pamatojas uz atslēgvārdiem (“keyword advertising”) — Direktīva 89/104/EEK — 5.–7. pants — Sludinājuma uzrādīšana, pamatojoties uz preču zīmei identisku atslēgvārdu — Sludinājuma uzrādīšana, pamatojoties uz atslēgvārdiem, kuros preču zīme ir attēlota ar “nenozīmīgām kļūdām” — Lietotu preču reklāma — Preču zīmes īpašnieka ražotas un tirgū laistas preces — Preču zīmes piešķirto tiesību izsmelšana — Etiķešu, kurās ir norādīts tālākpārdevēja nosaukums, piestiprināšana un etiķešu, kurās ir norādīta preču zīme, noņemšana — Uz citas personas preču zīmi balstīta tādu lietotu preču reklāma, kuras iekļauj ne tikai preču zīmes īpašnieka ražotas preces, bet arī preces ar citu izcelsmi)

10

2010/C 234/16

Lieta C-35/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza (Netiešie nodokļi — Nodoklis par sabiedrības kapitāla palielināšanu — Direktīvas 69/335/EEK 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Valsts tiesiskais regulējums, kurā noteikts pienākums reģistrēt sabiedrības kapitāla palielināšanas darījumu — Sabiedrībai un notāram solidāri noteikts pienākums maksāt nodokli — Kapitāla faktiskas iemaksāšanas neesamība — Pierādīšanas līdzekļu ierobežošana)

11

2010/C 234/17

Lieta C-99/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Telekomunikāciju pakalpojumi — Direktīva 2002/22/EK — 30. panta 2. punkts — Telefona numuru pārnesamība — Valsts regulatīvo iestāžu pilnvaras — Maksa, kas jāmaksā patērētājam — Atturošs raksturs — Izmaksu ņemšana vērā)

12

2010/C 234/18

Lieta C-233/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gerhard Dijkman un Maria Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Kapitāla brīva aprite — Tiešie nodokļi — Atšķirīga attieksme atkarībā no ieguldījumu vai noguldījumu veikšanas vietas)

13

2010/C 234/19

Lieta C-246/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums (Landesarbeitsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Sussanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH (Direktīva 2000/78/EK — 8. un 9. pants — Valsts procedūra, kuras mērķis ir panākt direktīvā paredzēto pienākumu izpildi — Termiņš prasības celšanai — Līdzvērtības un efektivitātes principi — Iepriekšējā aizsardzības līmeņa nepazemināšanas princips)

13

2010/C 234/20

Lieta C-343/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Spēkā esamība — Direktīva 2009/30/EK — 1. panta 8. punkts — Direktīva 98/70/EK — 8.a pants — Gaisa piesārņojums — Degviela — Metālu piedevu izmantošana degvielā — Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) robežvērtība — Marķējums — Ietekmes novērtējums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Piesardzības princips — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Tiesiskā drošība — Pieņemamība)

14

2010/C 234/21

Lieta C-363/09: Tiesas (sestā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/414/EEK — Augu aizsardzības līdzekļi — Tirdzniecības atļaujas pieteikums — Datu aizsardzība)

15

2010/C 234/22

Lieta C-550/09: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret E un F (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Īpaši ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām — Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP — Regula (EK) Nr. 2580/2001 — 2. un 3. pants — Organizācijas iekļaušana to personu, grupu un organizāciju sarakstā, kas ir iesaistītas terora aktos — Organizācijas biedru veikta līdzekļu, kas iegūti no ziedojumu vākšanas un publikāciju pārdošanas, nodošana organizācijai)

15

2010/C 234/23

Lieta C-211/10 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 1. jūlija spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Doris Povse/Mauro Alpago (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Laulības lietas un lietas par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Bērna nelikumīga aizvešana — Pagaidu pasākumi saistībā ar “vecāku lēmumu pieņemšanas tiesībām” — Aizgādības tiesības — Spriedums par bērna atpakaļatdošanu — Izpilde — Jurisdikcija — Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība)

16

2010/C 234/24

Lieta C-517/08 P: Tiesas 2010. gada 15. aprīļa rīkojums — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro, SA/Eiropas Komisija, Bayer CropScience AG, Eiropas Augu aprūpes asociācija (EAAA), Spānijas Karaliste (Apelācija — Direktīva 91/414/EEK — Endosulfāna neietveršana šīs direktīvas I pielikumā — Laišanas tirgū atļaujas atsaukšana — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

17

2010/C 234/25

Lieta C-39/09 P: Tiesas 2010. gada 22. marta rīkojums — Société des plantations de Mbanga SA (SPM)/Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija (Apelācija — Tiesas Reglamenta 119. pants — Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība — Banānu tirgus kopīgā organizācija — Kārtība, kādā Kopienā ieved banānus, kuru izcelsme ir ĀKK valstīs — Kaitējums, kas, iespējams, ir nodarīts neatkarīgam ražotājam — Konkurences noteikumu neievērošana kopējās lauksaimniecības politikas jomā — Vispārējo tiesību principu, it īpaši labas pārvaldības principa pārkāpums — Acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

17

2010/C 234/26

Lieta C-91/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 26. marta rīkojums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eis. de GmbH/BBY Vertriebsegesellschaft mbH (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Preču zīmes — Internets — Reklāma pēc atslēgvārdiem (“keyword advertising”) — Preču zīmes īpašnieka konkurenta sludinājuma parādīšanās pēc atslēgvārda, kas identisks preču zīmei, ievadīšanas — Direktīva 89/104/EEK — 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

18

2010/C 234/27

Lieta C-193/09: Tiesas 2010. gada 4. marta rīkojums — Kaul GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Bayer AG (Apelācija — Kopienas vārdiskās preču zīmes “ARCOL” reģistrācijas pieteikums — Kopienas vārdiskas preču zīmes “CAPOL” īpašnieka iebildumi — ITSB Apelāciju padomju lēmumu atceļoša sprieduma izpilde, ko veic ITSB — Tiesības tikt uzklausītam — Sajaukšanas iespēja — Minimālā prasītā preču zīmju līdzība — Noraidīšana sakarā ar jaunu Apelāciju padomē izvirzītu faktoru acīmredzamu neatbilstību — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 61. panta 2. punkts, 63. panta 6. punkts, 73. panta otrais teikums un 74. panta 2. punkts)

18

2010/C 234/28

Lieta C-332/09 P: Tiesas 2010. gada 23. aprīļa rīkojums — Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)/Frosch Touristik GmbH, DSR touristik GmbH (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — Kopienas vārdiska preču zīme “FLUGBÖRSE” — Spēkā neesamības atzīšanas process — Atbilstošais datums, kurā veicama absolūta spēkā neesamības pamata pārbaude)

19

2010/C 234/29

Lieta C-451/09 P: Tiesas 2010. gada 12. maija rīkojums — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija (Apelācija — Ārpuslīgumiskā atbildība — Ar saskaņā ar Grieķijas tiesībām dibinātai sabiedrībai piederošu kuģi nozvejoto produktu Kopienas izcelsmes pierādījums — Tādu tiesību normu nepieņemšana, saskaņā ar kurām dalībvalstu muitas iestādes varētu pieņemt no T2M veidlapas atšķirīgus dokumentus, ko izdevusi trešā valsts)

19

2010/C 234/30

Lieta C-514/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas 2009. gada 29. oktobra rīkojumu lietā T-249/09 Ségaud/Komisija 2009. gada 11. decembrī iesniedza Hubert Ségaud

20

2010/C 234/31

Lieta C-214/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 4. maijā iesniedza Landesarbeitsgericht Hamm (Vācija) — KHS AG/Winfried Schulte

20

2010/C 234/32

Lieta C-244/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. maijā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) — Mesopotamia Broadcast A/S METV/Vācijas Federatīvā Republika

20

2010/C 234/33

Lieta C-245/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. maijā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) — ROJ TV A/S/Vācijas Federatīvā Republika

21

2010/C 234/34

Lieta C-250/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. maijā iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

21

2010/C 234/35

Lieta C-263/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 27. maijā iesniedza Tribunalul Gorj (Rumānija) — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

22

2010/C 234/36

Lieta C-271/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 31. maijā iesniedza Raad van State van BelgiëVereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Belgische Staat

22

2010/C 234/37

Lieta C-280/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 4. jūnijā iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz, spółka jawna/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

23

2010/C 234/38

Lieta C-281/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 18. marta spriedumu lietā T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un PepsiCo, Inc.2010. gada 4. jūnijā iesniedza PepsiCo, Inc.

23

2010/C 234/39

Lieta C-282/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. jūnijā iesniedza Cour de cassation (Francija) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

24

2010/C 234/40

Lieta C-283/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. jūnijā iesniedza Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A

25

2010/C 234/41

Lieta C-299/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 17. jūnijā iesniedza Tribunal Judicial de Amares (Portugāle) — Cristiano Marques Vieira/Companhia de Seguros Tranquilidade SA

25

2010/C 234/42

Lieta C-300/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 17. jūnijā iesniedza Tribunal da Relação de Guimarães (Portugāle) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

26

2010/C 234/43

Lieta C-305/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

26

2010/C 234/44

Lieta C-310/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. jūnijā iesniedza Curtea de Apel Bacău (Rumānija) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței un citi

27

2010/C 234/45

Lieta C-316/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 1. jūlijā iesniedza Vestre Landsret (Dānija) — Danske Svineproducenter/Justitsministeriet

28

2010/C 234/46

Lieta C-342/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. jūlijā — Eiropas Komisija/Somijas Republika

28

2010/C 234/47

Lieta C-343/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. jūlijā — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

29

2010/C 234/48

Lieta C-349/10: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2010. gada 28. aprīļa spriedumu lietā T-225/09 Claro, S.A./ITSB un Telefónica, S.A. 2010. gada 9. jūlijā iesniedza Claro, S.A.

29

2010/C 234/49

Lieta C-566/08: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. februāra rīkojums — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

30

2010/C 234/50

Lieta C-572/08: Tiesas pirmā palātas priekšsēdētāja 2010. gada 6. maija rīkojums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika

30

2010/C 234/51

Lieta C-147/09: Tiesas 2010. gada 29. aprīļa rīkojums (Oberlandesgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ronald Seunig/Maria Hölzel

30

 

Vispārējā tiesa

2010/C 234/52

Lieta T-331/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — Evropaïki Dynamiki/EVA (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — EVA uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Informātikas konsultāciju pakalpojumu sniegšana — Piedāvājuma noraidīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Vispārējās tiesas kompetence — Piešķiršanas kritēriji, kas paredzēti līguma dokumentos — Apakškritēriji — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu)

31

2010/C 234/53

Lieta T-12/08 P-RENV-RX: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — M/EMA (Apelācija — Civildienests — Civildienesta tiesas sprieduma pārskatīšana — Strīds, kurā tiesvedības stadija ļauj taisīt galīgo spriedumu)

31

2010/C 234/54

Lieta T-85/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. jūlija spriedums — Exalation/ITSB (“VEKTOR-LYCOPIN”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Vektor-Lycopin” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts))

32

2010/C 234/55

Lieta T-160/08 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — Komisija/Putterie-De-Beukelaer (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Karjeras attīstības ziņojuma atcelšana pirmajā instancē — 2005. gada novērtējums — Piemērojamais tiesiskais regulējums — Sadaļa “Potenciāls” — Novērtējuma procedūra — Atestācijas procedūra)

32

2010/C 234/56

Lieta T-385/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — Trautwein/ITSB (suņa attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo suni, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

32

2010/C 234/57

Lieta T-386/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — Trautwein/ITSB (zirga attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo zirgu, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

33

2010/C 234/58

Lieta T-396/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — Freistaat Sachsen un Land Sachsen-Anhalt/Komisija (Valsts atbalsts — Atbalsts izglītībai — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji saderīgu un daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu — Atbalsta nepieciešamība — Pozitīvas papildu sekas — Pienākums norādīt pamatojumu)

33

2010/C 234/59

Lieta T-430/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. jūlija spriedums — Grain Millers/ITSB — Grain Millers (“GRAIN MILLERS”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “GRAIN MILLERS” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka firma “Grain Millers” un tās grafiskais attēls — Daļējs reģistrācijas atteikums — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 4. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts))

34

2010/C 234/60

Lieta T-510/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. jūlija spriedums — Toqueville/ITSB — Schiesaro (“TOCQUEVILLE 13”) (Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “TOCQUEVILLE 13” — Termiņa, kas paredzēts apelācijas sūdzības iesniegšanai par atcelšanas lēmumu, neievērošana — Lūgums par restitutio in integrum — Regulas (EK) Nr. 40/94 78. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 81. pants))

34

2010/C 234/61

Lieta T-30/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — Engelhorn/ITSB — The Outdoor Group (“peerstorm”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “peerstorm” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas preču zīmes “PETER STORM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Agrāko preču zīmju faktiskā izmantošana — Regulas Nr. 40/94 15. pants un 43. panta 2. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 15. pants un 42. panta 2. punkts))

35

2010/C 234/62

Lieta T-368/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija spriedums — Sevenier/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Atbrīvošana no amata — Komisijas atteikums pieņemt atbrīvojuma no amata atsaukumu un vērsties invaliditātes komisijā — Sūdzības iesniegšanas termiņš — Nokavējums — Atvainojamas maldības neesamība)

35

2010/C 234/63

Lieta T-570/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 14. jūlija rīkojums — Deutsche Post/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Rīkojums sniegt informāciju — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība)

35

2010/C 234/64

Lieta T-571/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 14. jūlija rīkojums — Vācija/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Rīkojums sniegt informāciju — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība)

36

2010/C 234/65

Lieta T-166/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Rīkojums par lietas nodošanu atpakaļ — Lēmums, par kuru nevar iesniegt apelācijas sūdzību — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pirmstiesas procedūra — Procesuālo noteikumu pārkāpumi — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

36

2010/C 234/66

Lieta T-349/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. jūlija rīkojums — PAGO International/ITSB — Tirol Milch (“Pago”) (Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Apelāciju padomes lēmuma atsaukšana — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

37

2010/C 234/67

Lieta T-401/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. jūlija rīkojums — Marcuccio/Tiesa (Prasība atcelt tiesību aktu — Lūguma izmaksāt kompensāciju par kaitējumu noraidījums Tiesā — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Paziņošana par apelācijas sūdzību prasītāja bijušajam pārstāvim — Kaitējuma neesamība — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji — acīmredzami juridiski nepamatota)

37

2010/C 234/68

Lietas T-84/10 R un T-223/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. jūnija rīkojums — Regione Puglia/Komisija (Pagaidu noregulējums — Lēmums par Kopienas finanšu atbalsta samazināšanu — Paziņojums par parādu — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

38

2010/C 234/69

Lieta T-177/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 9. jūlija rīkojums — Alcoa Transformazioni/Komisija (Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Elektroenerģijas piegādes preferenciāli tarifi — Lēmums, ar ko paziņots, ka atbalsts nav saderīgs ar kopējo tirgu, un prasīts to atgūt — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

38

2010/C 234/70

Lieta T–211/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija rīkojums — Strålfors/ITSB (“ID SOLUTIONS”) (Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikums par lietas ierosināšanu — Formas prasības — Acīmredzama nepieņemamība)

38

2010/C 234/71

Lieta T-212/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. jūlija rīkojums — Strålfors/ITSB (“IDENTIFICATION SOLUTIONS”) (Prasība atcelt tiesību aktu — Pieteikums par lietas ierosināšanu — Formas prasības — Acīmredzama nepieņemamība)

39

2010/C 234/72

Lieta T-210/10: Prasība, kas celta 2010. gada 5. maijā — Condé/Padome

39

2010/C 234/73

Lieta T-243/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. maijā — Rungis express/ITSB — Žito (“MARESTO”)

40

2010/C 234/74

Lieta T-258/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. jūnijā — France Télécom/Komisija

40

2010/C 234/75

Lieta T-259/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. jūnijā — Ax/Padome

41

2010/C 234/76

Lieta T-267/10: Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūnijā — Land Wien/Komisija

42

2010/C 234/77

Lieta T-269/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. jūnijā — LIS/Komisija

42

2010/C 234/78

Lieta T-274/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. jūnijā — Suez Environnement un Lyonnaise des eaux France/Komisija

43

2010/C 234/79

Lieta T-275/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. jūnijā — mPAY24 GmbH/ITSB — ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (“MPAY 24”)

44

2010/C 234/80

Lieta T-276/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. jūnijā — El Coto De Rioja/ITSB — Álvarez Serrano (“COTO DE GOMARIZ”)

45

2010/C 234/81

Lieta T-279/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. jūnijā — K-Mail Order/ITSB — IVKO (“MEN’Z”)

45

2010/C 234/82

Lieta T-280/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Milux/ITSB (“ANEURYSMCONTROL”)

46

2010/C 234/83

Lieta T-281/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Milux/ITSB (“APPETITECONTROL”)

47

2010/C 234/84

Lieta T-282/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Milux/ITSB (“STOMACONTROL”)

47

2010/C 234/85

Lieta T-283/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Milux/ITSB (“BMICONTROL”)

48

2010/C 234/86

Lieta T-284/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Milux/ITSB (“IMPLANTCONTROL”)

48

2010/C 234/87

Lieta T-285/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Milux/ITSB (“CHEMOCONTROL”)

49

2010/C 234/88

Lieta T-287/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. jūnijā — Unilever España un Unilever/ITSB — Med Trans G. Poulias-S. Brakatselos (“MED FRIGO S.A.”)

49

2010/C 234/89

Lieta T-290/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. jūnijā — Sports Warehouse/ITSB (“TENNIS WAREHOUSE”)

50

2010/C 234/90

Lieta T-291/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. jūnijā — Martin/Komisija

51

2010/C 234/91

Lieta T-295/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. jūlijā — Camara/Padome

51

2010/C 234/92

Lieta T-299/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. jūlijā — Babcock Noell/Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām

52

2010/C 234/93

Lieta T-178/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 29. jūnija rīkojums — Bavaria/Padome

53

2010/C 234/94

Lieta T-286/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 30. jūnija rīkojums — Torres/ITSB — Torres de Anguix (“A TORRES de ANGUIX”)

53

2010/C 234/95

Lieta T-115/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 29. jūnija rīkojums — Gourmet Burger Kitchen/ITSB (“GOURMET BURGER KITCHEN”)

54

2010/C 234/96

Lieta T-121/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 13. jūlija rīkojums — Al Shanfari/Padome un Komisija

54

2010/C 234/97

Lieta T-361/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 30. jūnija rīkojums — Centraal bureau voor de statistiek/Komisija

54

2010/C 234/98

Lieta T-112/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 5. jūlija rīkojums — Prionics/Komisija un EFSA

54

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 234/99

Lieta F-64/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums — Bergström/Komisija (Civildienests — Iecelšana amatā — Pagaidu darbinieku iecelšana par ierēdņiem — Rezerves sarakstā iekļautie kandidāti pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās — Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, ieceļot amatā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts)

55

2010/C 234/00

Lieta F-67/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums — Lesniak/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amata — Pagaidu darbinieki, kas iecelti ierēdņu amatos — Kandidāti, kuri iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, pieņemot darbā — Klasificēšana pakāpē, pamatojoties uz jaunām, mazāk labvēlīgām tiesību normām — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts)

55

2010/C 234/01

Lieta F-139/06: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums — Kurrer/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Pagaidu darbinieki, kas iecelti par ierēdņiem — Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē, ieceļot amatā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunus mazāk labvēlīgus noteikumus — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts)

56

2010/C 234/02

Lieta F-53/08: Civildienesta tiesas (plēnums) 2010. gada 5. maija spriedums — Bouillez u.c./Padome (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2007. gada paaugstināšana amatā — Interese celt prasību — Lēmums par paaugstināšanu amatā — Amatā paaugstināto ierēdņu saraksts — Salīdzinošs nopelnu izvērtējums — Veicamo pienākumu pakāpes kritērijs — Prasība atcelt lēmumus par paaugstināšanu amatā — Interešu izsvēršana)

56

2010/C 234/03

Lieta F-89/08: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 24. februāra spriedums — P/Parlaments (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Eiropas Parlaments — Atlaišana — Paļāvības zaudēšana)

57

2010/C 234/04

Lieta F-2/09: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 24. februāra spriedums — Menghi/ENISA (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Psiholoģiska vardarbība)

57

2010/C 234/05

Lieta F-55/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 11. maija spriedums — Maxwell/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Norīkojums dienesta interesēs — Atvaļinājums personīgu iemeslu dēļ — Izmitināšanas izmaksas un mācību maksa — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Atbildība par kļūdu — Nepamatota iedzīvošanās)

57

2010/C 234/06

Lieta F-78/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) priekšsēdētāja 2010. gada 22. jūnija rīkojums — Luigi Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana — Iespēja celt paralēlu prasību — Acīmredzama nepieņemamība)

58

2010/C 234/07

Lieta F-34/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. maijā — Arango Jaramillo u. c./EIB

58


LV

 

Top