Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:134:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 134, 2010. gada 22. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.134.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 134

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 22. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 134/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 113, 1.5.2010.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 134/02

Apvienotās lietas C-236/08 līdz C-238/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 23. marta spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Google France, Google, Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08) (Preču zīmes — Internets — Meklēšanas rīks — Reklāma, izmantojot atslēgvārdus (“keyword advertising”) — Saišu uz preču zīmju īpašnieku konkurentu vietnēm vai saišu uz vietnēm, kurās tiek piedāvātas imitācijas, parādīšana ar šīm preču zīmēm atbilstošiem atslēgvārdiem — Direktīva 89/104/EEK — 5. pants — Regula (EK) Nr. 40/94 — 9. pants — Meklēšanas rīka operatora atbildība — Direktīva 2000/31/EK (Direktīva par elektronisko tirdzniecību))

2

2010/C 134/03

Lieta C-278/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 25. marta spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH/Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH (Preču zīmes — Internets — Reklāma, izmantojot atslēgvārdus (“keyword advertising”) — Saišu uz preču zīmju īpašnieku konkurentu vietnēm parādīšana ar šīm preču zīmēm identiskiem vai līdzīgiem atslēgvārdiem — Direktīva 89/104/EEK — 5. panta 1. punkts)

3

2010/C 134/04

Apvienotās lietas no C-317/08 līdz C-320/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 18. marta spriedums (Giudice di Pace di Ischia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rosalba Alassini (C-317/08) un Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), un Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08), un Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips — Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/22/EK — Universāls pakalpojums — Strīds starp lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem — Obligāts pienākums mēģināt panākt mierizlīgumu ārpustiesas kārtībā)

3

2010/C 134/05

Lieta C-325/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 16. marta spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) —Société Olympique Lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC (EKL 39. pants — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Ierobežojums — Profesionāli futbolisti — Pienākums parakstīt pirmo profesionāla spēlētāja līgumu ar viņu apmācījušo klubu — Spēlētājam piespriestā maksājamā zaudējumu atlīdzība par šī pienākuma nepildīšanu — Pamatojums — Mērķis veicināt jaunu spēlētāju piesaistīšanu un apmācīšanu)

4

2010/C 134/06

Lieta C-392/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 25. marta spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 96/82/EK — Smagu nelaimes gadījumu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, briesmu pārzināšana — 11. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Ārējo operatīvās rīcības plānu izstrādes pienākums — Termiņš)

5

2010/C 134/07

Lieta C-414/08 P: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 25. marta spriedums — Sviluppo Italia Basilicata SpA/Eiropas Komisija (Apelācija — Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) — Finanšu atbalsta samazināšana — Vispārējā dotācija veicināšanas pasākumiem par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem — Gala termiņš ieguldījumu īstenošanai — Komisijas rīcības brīvība)

5

2010/C 134/08

Lieta C-419/08 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 18. marta spriedums — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija (Apelācija — Dempings — Regula (EK) Nr. 2320/97, ar ko ievieš antidempinga maksājumus atsevišķu bezšuvju cauruļvadu un cauruļu importam — Ārpuslīgumiskā atbildība — Zaudējumi — Cēloņsakarība)

6

2010/C 134/09

Lieta C-440/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 18. marta spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën (Tiešie nodokļi — EKL 43. pants — Nodokļu maksātājs nerezidents — Uzņēmējs — Tiesības uz pašnodarbinātas personas izdevumu atskaitījumu — Stundu kritērijs — Diskriminācija nodokļu maksātāju rezidentu un nodokļu maksātāju nerezidentu starpā — Pielīdzināšanas iespēja)

6

2010/C 134/10

Lieta C-451/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 25. marta spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras — Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Jēdziens — Publisko tiesību iestādes veikta tāda zemes gabala pārdošana, kurā ieguvējs vēlāk ir paredzējis veikt būvdarbus — Būvdarbi, kas atbilst pašvaldības noteiktajiem pilsētbūvniecības attīstības mērķiem)

7

2010/C 134/11

Lieta C-3/09: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 18. marta spriedums (Hof van Beroep te Gent — Beļģija lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Erotic Center BVBA/Beļģijas valsts (Sestā PVN direktīva — 12. panta 3. punkta a) apakšpunkts — H pielikums — PVN samazinātā likme — Jēdziens “ieejas karte kinoteātrī” — Individuāla kabīne, kurā var skatīties filmas pēc pieprasījuma)

7

2010/C 134/12

Lieta C-79/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 25. marta spriedums — Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 13. un 132. pants — Publisko tiesību subjekti — Valsts iestāžu statuss — Darbības — Neaplikšana ar nodokli — Atbrīvojums no nodokļa — Sociāli kulturālā, veselības aizsardzības un izglītības joma — “Eiroreģioni” — Profesionālās mobilitātes veicināšana — Personāla nodrošināšana — Pierādīšanas pienākums)

8

2010/C 134/13

Lieta C-218/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 18. marta spriedums (Hof van beroep te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EEK) Nr. 3665/87 — Eksporta kompensācijas — 5. panta 3. punkts — Piešķiršanas nosacījumi — Izņēmums — “Nepārvaramas varas” jēdziens — Transportēšanā zudušas preces)

8

2010/C 134/14

Lieta C-55/08: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 25. februāra rīkojums (Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, agrāk Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nepieņemamība)

9

2010/C 134/15

Lieta C-432/08 P: Tiesas 2009. gada 9. decembra rīkojums — Luigi Marcuccio/Eiropas Komisija (Apelācija — Ierēdņi — Sociālais nodrošinājums — Medicīnisko izdevumu segšana — Klusējot izteikts noraidījums prasībai atmaksāt visus apelācijas sūdzības iesniedzēja medicīniskos izdevumus — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

9

2010/C 134/16

Apvienotās lietas C-478/08 un C-479/08: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 9. marta rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale della Sicília (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Buzzi Unicem SpA u.c. (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — “Piesārņotājs maksā” princips — Direktīva 2004/35/EK — Atbildība vides jomā — Piemērojamība ratione temporis — Piesārņojums, kas ir radies pirms minētās direktīvas transponēšanai noteiktā termiņa un turpinās pēc šī termiņa — Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru ar šo piesārņojumu saistīto kaitējumu atlīdzināšanas izmaksas ir jāsedz vairākiem uzņēmumiem — Nosacījums par kļūdas vai nolaidības esamību — Nosacījums par cēloņsakarības esamību — Atlīdzināšanas pasākumi — Pienākums konsultēties ar attiecīgajiem uzņēmumiem — Minētās direktīvas II pielikums)

10

2010/C 134/17

Lieta C-23/09 P: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 22. janvāra rīkojums — ecoblue AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrāka preču zīme “BLUE” — Vārdisks apzīmējums “Ecoblue” — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība)

11

2010/C 134/18

Lieta C-24/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 11. marta rīkojums (Högsta domstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Direktīva 85/337/EK — Dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 96/61 — Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole — Sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā vides jomā — Tiesības pārsūdzēt atļaujas projektiem, kam varētu būt būtiska ietekme uz vidi)

12

2010/C 134/19

Lieta C-43/09 P: Tiesas 2010. gada 22. janvāra rīkojums — Grieķijas Republika/Eiropas Komisija (Apelācija — Komisijas lēmums samazināt finanšu palīdzību, ko Kohēzijas fonds sākotnēji bija piešķīris Atēnu jaunās starptautiskās lidostas Spatā projektam — Prasība atcelt tiesību aktu — Atpakaļejoša spēka aizlieguma, tiesiskās drošības un samērīguma principi — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

13

2010/C 134/20

Lieta C-68/09 P: Tiesas 2010. gada 29. janvāra rīkojums — Georgios Karatzoglou/Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (ERA), Eiropas Kopienu Komisija kā EAR tiesību pārņēmēja (Apelācija — Reglamenta 119. pants — Civildienests — Pagaidu darbinieka līgums uz nenoteiktu laiku — Izbeigšana)

13

2010/C 134/21

Lieta C-150/09 P: Tiesas 2010. gada 21. janvāra rīkojums —Iride SpA, Iride Energia SpA/Eiropas Komisija (Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsts, kas ir atzīts par saderīgu ar kopējo tirgu ar nosacījumu, ka tā saņēmējs atmaksā agrāku atbalstu, kas atzīts par nelikumīgu — Saderība ar EKL 87. panta 1. punktu — Kļūdas tiesību piemērošanā — Apelācijas sūdzības iesniedzēju argumentu sagrozīšana — Pamatojumu nesniegšana — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

14

2010/C 134/22

Lieta C-408/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 23. oktobrī iesniedza Município de Barcelos (Portugāle) — Município de Barcelos/Estado português

14

2010/C 134/23

Lieta C-509/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 9. decembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — eDate Advertising GmbH/X

14

2010/C 134/24

Lieta C-20/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. janvārī iesniedza Tribunale di Trani (Itālija) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

15

2010/C 134/25

Lieta C-76/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. februārī iesniedza Krajský súd v PrešovePOHOTOVOSŤ s.r.o./Iveta Korčkovská

16

2010/C 134/26

Lieta C-85/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 12. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Telefónica Móviles España S.A./Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

17

2010/C 134/27

Lieta C-93/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 17. februārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG

18

2010/C 134/28

Lieta C-101/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 23. februārī iesniedza Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austrija) — Gentcho Pavlov un Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

18

2010/C 134/29

Lieta C-104/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 24. februārī iesniedza High Court of Ireland — Patrick Kelly/National University of Ireland

19

2010/C 134/30

Lieta C-107/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. februārī iesniedza Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) — Enel Maritsa Iztok 3/Valsts ieņēmumu aģentūras centrālās pārvaldes “Sūdzību un izpildes pārvaldības” direkcijas direktors

20

2010/C 134/31

Lieta C-108/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 26. februārī iesniedza Tribunale Ordinario di Venezia (Itālija) — Ivana Scattolon/Ministero dell'Università e della Ricerca

21

2010/C 134/32

Lieta C-113/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 2. martā iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) — Zuckerfabrik Jülich AG/Hauptzollamt Aachen

21

2010/C 134/33

Lieta C-114/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 3. martā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Beļģija) — Belpolis Benelux SA/Beļģijas valsts

22

2010/C 134/34

Lieta C-115/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 3. martā iesniedza Fővárosi Bíróság (Ungārija) — likvidējamā Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

22

2010/C 134/35

Lieta C-119/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 4. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH

23

2010/C 134/36

Lieta C-121/10: Prasība, kas celta 2010. gada 5. martā — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

24

2010/C 134/37

Lieta C-126/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 10. martā iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

25

2010/C 134/38

Lieta C-128/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. martā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Valsts Padome) (Grieķija) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE/Ypourgos Emporikis Naftilías

25

2010/C 134/39

Lieta C-129/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. martā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Valsts Padome) (Grieķija) — Amaltheia I Naftiki Etaireia/Ypourgos Emporikis Naftilías

26

2010/C 134/40

Lieta C-130/10: Prasība, kas celta 2010. gada 11. martā — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

26

2010/C 134/41

Lieta C-132/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. martā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Beļģija) — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley un 3. Marie Joëlle Armel Halley/Beļģijas valsts

27

2010/C 134/42

Lieta C-135/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. martā iesniedza Corte di Appello di Torino (Itālija) — SCF Consorzio Fonografici/Marco Del Corso

27

2010/C 134/43

Lieta C-139/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 17. martā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden — Prism Investments BV/J.A. van der Meer, Arilco Holland B.V. maksātnespējas procesa administrators

28

2010/C 134/44

Lieta C-316/08: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 23. februāra rīkojums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze

28

2010/C 134/45

Lieta C-290/09: Tiesas 2010. gada 23. februāra rīkojums (Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Telecom Italia SpA/Regione autonoma della Sardegna, piedaloties Space SpA un Passamonti Srl u.c.

28

2010/C 134/46

Apvienotās lietas C-364/09 P un C-365/09 P: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 10. februāra rīkojums — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Schwarzbräu GmbH

28

 

Vispārējā tiesa

2010/C 134/47

Lieta T-50/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta spriedums — Evropaïki Dynamiki/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas konkursa procedūra — Informātikas pakalpojumu sniegšana saistībā ar telemātikas sistēmām ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites kontrolei — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pretendentu konsorcijs — Pieņemamība — Vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem un pārskatāmības principi — Piešķiršanas kritēriji — Labas pārvaldības princips un princips ievērot pienācīgu rūpību — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

29

2010/C 134/48

Lieta T-42/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta spriedums — Gollnisch/Parlaments (Privilēģijas un imunitāte — Eiropas Parlamenta loceklis — Lēmums neaizstāvēt privilēģijas un imunitāti — Prasība atcelt tiesību aktu — Intereses celt prasību zudums — Tiesvedības izbeigšana — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Parlamentam pārmesta rīcība — Pietiekami būtisks tādas tiesību normas pārkāpums, kas privātpersonām piešķir tiesības — Cēloņsakarība)

29

2010/C 134/49

Lieta T-338/07 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta spriedums — Bianchi/EIF (Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Lēmums par atteikumu pagarināt līgumu — PDNK 47. panta b) punkts)

30

2010/C 134/50

Lieta T-427/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta spriedums — Mirto Corporación Empresarial/ITSB — Maglificio Barbara (“Mirtillino”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Mirtillino” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “MIRTO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

30

2010/C 134/51

Apvienotās lietas no T-5/08 līdz T-7/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 25. marta spriedums — Nestlé/ITSB — Master Beverage Industries (“Golden Eagle” un “Golden Eagle Deluxe”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafisku preču zīmju “Golden Eagle” un “Golden Eagle Deluxe” reģistrācijas pieteikums — Agrākas grafiskas starptautiskas un valsts preču zīmes, kas attēlo krūzi un kafijas pupiņas — Relatīvs atteikuma pamatojums — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

31

2010/C 134/52

Lieta T-363/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta spriedums — 2nine/ITSB — Pacific Sunwear of California (“nollie”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “nollie” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “NOLI” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Preču līdzības neesamība — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Regulas Nr. 40/94 74. panta 1. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts))

31

2010/C 134/53

Lieta T-364/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta spriedums — 2nine/ITSB — Pacific Sunwear of California (“nollie”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “nollie” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “NOLI” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Preču līdzības neesamība — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Regulas Nr. 40/94 74. panta 1. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts))

32

2010/C 134/54

Lieta T-423/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta spriedums — Inter–Nett 2000/ITSB —Unión de Agricultores (“HUNAGRO”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “HUNAGRO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “UNIAGRO” — Daļējs reģistrācijas atteikums — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 12. panta a) un b) punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 12. panta a) un b) punkts))

32

2010/C 134/55

Lieta T-577/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 26. marta spriedums — Proges/Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Teritoriju izmantošanas modeļu izstrādes programma — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Piešķiršanas kritēriji)

33

2010/C 134/56

Lieta T-130/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta spriedums — Eliza/ITSB — Went Computing Consultancy Group (“eliza”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdu “eliza”, reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “ELISE” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespēja — Reģistrācijas atteikums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

33

2010/C 134/57

Lieta T-105/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 3. marta rīkojums — MarketTools/ITSB — Optimus-Telecomunicações (“ZOOMERANG”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu noraidīšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

34

2010/C 134/58

Lieta T-516/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta rīkojums — Eriksen/Komisija (Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kodolkatastrofas Tulē (Grenlande) ietekme uz sabiedrības veselību — Direktīva 96/29/Euratom — Pret dalībvalsti vērstu pasākumu nenoteikšana no Komisijas puses — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

34

2010/C 134/59

Lieta T-5/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta rīkojums — Lind/Komisija (Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kodolkatastrofas Tulē (Grenlande) ietekme uz sabiedrības veselību — Direktīva 96/29/Euratom — Pret dalībvalsti vērstu pasākumu nenoteikšana no Komisijas puses — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

35

2010/C 134/60

Lieta T-6/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta rīkojums — Hansen/Komisija (Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kodolkatastrofas Tulē (Grenlande) ietekme uz sabiedrības veselību — Direktīva 96/29/Euratom — Pret dalībvalsti vērstu pasākumu nenoteikšana no Komisijas puses — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

35

2010/C 134/61

Lieta T-155/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 8. marta rīkojums — Maxcom/ITSB — Maxdata Computer (“maxcom”) (Kopienas preču zīme — Iebildums — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

36

2010/C 134/62

Lieta T-1/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 26. marta rīkojums — SNF/ECHA (Pagaidu noregulējums — REACH — Akrilamīda noteikšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu — Steidzamības neesamība)

36

2010/C 134/63

Lieta T-6/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 26. marta rīkojums — Sviluppo Globale/Komisija (Pagaidu noregulējums — Publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu — Iespējas zaudējums — Būtiska un neatgriezeniska kaitējuma neesamība — Steidzamības neesamība)

37

2010/C 134/64

Lieta T-16/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 26. marta rīkojums — Alisei/Komisija (Pagaidu noregulējums — Programma, ar kuru izveido “pārtikas mehānismu”, kas domāts jaunattīstības valstīm — Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus par subsīdiju piešķiršanu — Atteikšanās piešķirt subsīdijas — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Intereses celt prasību neesamība — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)

37

2010/C 134/65

Lieta T-104/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. martā — Vācija/Komisija

37

2010/C 134/66

Lieta T-107/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. martā — Procter & Gamble Manufacturing Cologne/ITSB — Natura Cosméticos (“NATURAVIVA”)

38

2010/C 134/67

Lieta T-109/10: Prasība, kas celta 2010. gada 5. martā — Luksemburgas Lielhercogiste/Eiropas Komisija

39

2010/C 134/68

Lieta T-110/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. martā — Insula/Komisija

40

2010/C 134/69

Lieta T-114/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. martā — Vācija/Komisija

40

2010/C 134/70

Lieta T-116/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. martā — Vācija/Komisija

41

2010/C 134/71

Lieta T-120/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. martā — ClientEarth u.c./Komisija

42

2010/C 134/72

Lieta T-121/10: Prasība, kas celta 2010. gada 11. martā — Conte u.c./Padome

43

2010/C 134/73

Lieta T-123/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. martā — Hartmann/ITSB (“Complete”)

45

2010/C 134/74

Lieta T-124/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. martā — Lidl Stiftung/ITSB — Vinotasia (“VITASIA”)

45

2010/C 134/75

Lieta T-130/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. martā — Lux Management/ITSB — Zeis Excelsa (“KULTE”)

46

2010/C 134/76

Lieta T-135/10: Prasība, kas celta 2010. gada 23. martā — Pieno žvaigždės/ITSB — Fattoria Scaldasole (“Iogurt.”)

47

2010/C 134/77

Lieta T-138/10: Prasība, kas celta 2010. gada 24. martā — Spānija/Komisija

47

2010/C 134/78

Lieta T-143/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. martā — Ben Ri Electrónica/ITSB — Sacopa (“LT LIGHT-THECNO”)

48

2010/C 134/79

Lieta T-144/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. martā — Space Beach Club/ITSB — Flores Gómez (“SpS space of sound”)

49

2010/C 134/80

Lieta T-303/94: Vispārējās tiesas 2010. gada 4. marta rīkojums — de Jong/Padome un Komisija

50

2010/C 134/81

Lieta T-312/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta rīkojums — Ellinikos Niognomon/Komisija

50

2010/C 134/82

Lieta T-350/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. marta rīkojums — Papierfabrik Hamburger-Spremberg/Komisija

50

2010/C 134/83

Lieta T-428/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 24. marta rīkojums — Berenschot Groep/Komisija

50

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 134/84

Lieta F-7/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 23. februāra spriedums — Faria/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Novērtējuma ziņojums — 2006./2007. gada novērtējums — Lūgums atcelt novērtējuma ziņojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Morālā kaitējuma atlīdzināšana)

51

2010/C 134/85

Lieta F-26/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. marta spriedums — N/Parlaments (Civildienests — Ierēdņi — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pieņemamība — Psiholoģiska vardarbība — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — Morālais kaitējums)

51

2010/C 134/86

Lieta F-33/09: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. marta spriedums — Tzvetanova/Komisija (Civildienests — Pagaidu darbinieki — Darba samaksa — Ekspatriācijas pabalsts — Nosacījumi, kas paredzēti Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pantā — Pastāvīgā dzīvesvieta pirms stāšanās darbā — Uzturēšanās studenta statusā dienesta vietā atskaites perioda laikā — Stažēšanās ārpus dienesta vietas atskaites perioda laikā — Faktiskās dzīvesvietas ņemšana vērā)

52

2010/C 134/87

Lieta F-47/08: Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 25. marta rīkojums — Buschak/Eurofound (Civildienests — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds — Direktora vietnieka amata apraksts — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Interese celt prasību — Acīmredzama nepieņemamība)

52

2010/C 134/88

Lieta F-99/09: Prasība, kas celta 2009. gada 8. decembrī — Papathanasiou/ITSB

52

2010/C 134/89

Lieta F-13/10: Prasība, kas celta 2010. gada 12. februārī — Nicola/EIB

53

2010/C 134/90

Lieta F-14/10: Prasība, kas celta 2010. gada 25. februārī — Marcuccio/Komisija

54

2010/C 134/91

Lieta F-15/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. februārī — Andres u.c./ECB

54

2010/C 134/92

Lieta F-16/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. martā — M. Almeida Campos u.c./Padome

55

2010/C 134/93

Lieta F-17/10: Prasība, kas celta 2010. gada 15. martā — Daake/ITSB

56

2010/C 134/94

Lieta F-18/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. martā — Capidis/Komisija

56


LV

 

Top