Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 63, 2010. gada 13. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.063.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 63

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 13. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Tiesa

2010/C 063/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 51, 27.2.2010.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 063/02

Lieta C-444/07: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — maksātnespējas procedūrā, kas sākta pret MG Probud Gdynia sp. z.o.o. (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 1346/2000 — Maksātnespējas procedūras — Dalībvalsts atteikums atzīt citas dalībvalsts kompetentās tiesas pieņemtu lēmumu par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, kā arī lēmumus par šīs maksātnespējas procedūras norisi un izbeigšanu)

2

2010/C 063/03

Apvienotās lietas C-471 un C-427/07: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 un C-472/07), Bayer SA (C-471/07 un C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 un C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 un C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, agrāk Sanofi-Synthelabo SA (C-472/07)/État belge (Direktīva 89/105/EEK — Cilvēkiem paredzēto zāļu cenu reglamentējošu pasākumu pārskatāmība — 4. panta 1. punkts — Tieša iedarbība — Cenu iesaldēšana)

2

2010/C 063/04

Lieta C-546/07: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — EKL 49. pants — Pievienošanās akta XII pielikums — Pievienošanās akta 24. pantā minētais saraksts: Polija — 2. nodaļas 13. punkts — Vācijas Federatīvās Republikas iespēja atkāpties no EKL 49. panta 1. punkta — “Atturēšanās no jebkādas darbības” klauzula — Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Polijas Republikas valdības 1990. gada 31. janvāra nolīgums par Polijas uzņēmumu darba ņēmēju norīkošanu uzņēmuma līgumu izpildei — Citās dalībvalstīs dibinātu uzņēmumu iespējas slēgt uzņēmuma līgumus ar Polijas uzņēmumiem par būvdarbu veikšanu Vācijā izslēgšana — Pievienošanās līguma parakstīšanas dienā spēkā esošo Polijas darba ņēmēju ierobežojumu piekļūšanai Vācijas darba tirgum paplašināšana)

3

2010/C 063/05

Lieta C-555/07: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 19. janvāra spriedums (Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG (Nediskriminācijas vecuma dēļ princips — Direktīva 2000/78/EK — Valsts tiesību akti par atlaišanu, kuros, aprēķinot uzteikuma termiņu, netiek ņemts vērā pirms 25 gadu vecuma sasniegšanas nostrādātais laiks — Pasākuma pamatojums — Direktīvai neatbilstošs valsts tiesiskais regulējums — Valsts tiesas loma)

4

2010/C 063/06

Lieta C-118/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. janvāra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado (Dalībvalstu procesuālā autonomija — Līdzvērtības princips — Prasība sakarā ar valsts atbildību — Savienības tiesību pārkāpums — Konstitūcijas pārkāpums)

4

2010/C 063/07

Lieta C-226/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums (Verwaltungsgericht Oldenburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland (Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzība — Attiecīgās dalībvalsts lēmums piekrist Komisijas izstrādātam Kopienā nozīmīgu teritoriju saraksta projektam — Intereses un viedokļi, kas ir jāņem vērā)

5

2010/C 063/08

Lieta C-229/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. janvāra spriedums (Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main (Direktīva 2000/78/EK — 4. panta 1. punkts — Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums — Valsts tiesību norma, kas nosaka 30 gadu maksimālā vecuma robežu pieņemšanai darbā par ierēdni ugunsdzēsēja amatā — Izvirzītais mērķis — “Īstas un izšķirīgas prasības” jēdziens)

6

2010/C 063/09

Lieta C-233/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor (Savstarpējā palīdzība prasījumu piedziņā — Direktīva 76/308/EEK — Lūguma saņēmējas iestādes dalībvalsts tiesu kontroles pilnvaras — Dokumenta, kas atļauj piedziņas izpildi, izpildu raksturs — Dokumenta atbilstīga paziņošana parādniekam — Paziņošana saņēmējam nesaprotamā valodā)

6

2010/C 063/10

Lieta C-264/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. janvāra spriedums (Hof van Cassatie van België (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV (Kopienas Muitas kodekss — Muitas parāds — Muitas nodokļa summa — 217. un 221. pants — Kopienu pašu resursi — Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 — 6. pants — Prasība iegrāmatot nodokļa summu pirms tās paziņošanas debitoram — Jēdziens “pēc likuma maksājama” summa)

7

2010/C 063/11

Lieta C-311/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums (Tribunal de première instance de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite — Tiešie nodokļi — Tiesību akti ienākuma nodokļa jomā — Sabiedrību ar nodokli apliekamo ienākumu noteikšana — Savstarpēji saistītas sabiedrības — Izņēmuma rakstura vai bezatlīdzības priekšrocība, ko sabiedrība rezidente piešķīrusi citā dalībvalstī dibinātai sabiedrībai — Attiecīgās priekšrocības summas pieskaitīšana to piešķīrušās sabiedrības rezidentes peļņai — Sabalansēts nodokļu ieturēšanas kompetenču sadalījums starp dalībvalstīm — Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas — Samērīgums)

8

2010/C 063/12

Lieta C-333/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Preču brīva aprite — EKL 28. un 30. pants — Importa kvantitatīvie ierobežojumi — Pasākums ar līdzvērtīgu iedarbību — Iepriekšēja atļauju saņemšanas kārtība — Pārstrādes palīglīdzekļi un pārtikas produkti, kuru izgatavošanai tiek izmantoti no citām dalībvalstīm ievesti pārstrādes palīglīdzekļi, kas tiek likumīgi ražoti un/vai pārdoti šajās dalībvalstīs — Procedūra, kura saimnieciskās darbības subjektiem ļauj panākt šādu vielu iekļaušanu “pozitīvajā sarakstā” — Savstarpējās atzīšanas klauzula — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru tiek radīta tiesiskās nedrošības situācija attiecībā pret tirgus dalībniekiem)

8

2010/C 063/13

Lieta C-343/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Čehijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/41/EK — Papildpensijas [arodpensijas] kapitāla uzkrāšanas institūciju darbība un uzraudzība — Daļēja netransponēšana paredzētajā termiņā — Papildpensijas [arodpensijas] kapitāla uzkrāšanas institūciju neesamība valsts teritorijā — Dalībvalstu kompetence organizēt to valsts vecuma pensiju sistēmu)

9

2010/C 063/14

Lieta C-362/08 P: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. janvāra spriedums — Internationaler Hilfsfonds eV/Eiropas Komisija (Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Prasība atcelt tiesību aktu — “Apstrīdama akta” jēdziens EKL 230. panta izpratnē)

9

2010/C 063/15

Lieta C-398/08 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums — Audi AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 63. pants — Vārdiska preču zīme “Vorsprung durch Technik” — Preču zīmes, ko veido reklāmas saukļi — Atšķirtspēja — Preču zīmes reģistrācijas pieteikums attiecībā uz lielu skaitu preču un pakalpojumu — Konkrētās sabiedrības daļas — Vispārējais vērtējums un pamatojums — Jauni dokumenti)

10

2010/C 063/16

Lieta C-406/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. janvāra spriedums (High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Direktīva 89/665/EEK — Pārsūdzības procedūras publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā — Pārsūdzības termiņš — Datums, kurā sākas pārsūdzības termiņš)

11

2010/C 063/17

Apvienotās lietas C-430/08 un C-431/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums (VAT and Duties Tribunal, Edinburga (Apvienotā Karaliste), un VAT and Duties Tribunal, Ziemeļīrija (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi — 78. un 203. pants — Regula (EEK) Nr. 2454/93 — 865. pants — Ievešanas pārstrādei režīms — Nepareizs muitas procedūras kods — Muitas parāda rašanās — Muitas deklarācijas pārskatīšana)

11

2010/C 063/18

Lieta C-456/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 93/37/EEK — Būvdarbu publiskā iepirkuma līgums — Lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu paziņošana kandidātiem un piedāvājumu iesniedzējiem — Direktīva 89/665/EEK — Pārsūdzības procedūras publiskā iepirkuma jomā — Termiņš prasības celšanai — Datums, kurā sākas pārsūdzības termiņš)

12

2010/C 063/19

Lieta C-462/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ümit Bekleyen/Land Berlin (EEK un Turcijas Asociācijas līgums — Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 7. panta otrā daļa — Darba ņēmēja, kas ir Turcijas pilsonis, bērna tiesības pieņemt jebkuru darba piedāvājumu uzņemošajā dalībvalstī, kurā viņš ir ieguvis arodizglītību — Arodmācību uzsākšana pēc tam, kad vecāki pavisam pametuši šo dalībvalsti)

13

2010/C 063/20

Lieta C-470/08: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums (Gerechtshof te Arnhem (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — K. van Dijk/Gemeente Kampen (Kopējā lauksaimniecības politika — Integrēta pārvaldības un kontroles sistēma noteiktām atbalsta shēmām — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Vienreizējo maksājumu shēma — Tiesību uz maksājumu nodošana — Nomas līguma izbeigšanās — Nomnieka un iznomātāja pienākumi)

13

2010/C 063/21

Lieta C-472/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums (Augstākās tiesas Senāts (Latvijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sestā PVN direktīva — 18. panta 4. punkts — Valsts tiesību akti, kas paredz trīs gadu noilgumu pārmaksātā PVN atmaksāšanai)

14

2010/C 063/22

Lieta C-473/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. janvāra spriedums (Sächsisches Finanzgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I (Sestā PVN direktīva — 13. panta A daļas 1. punkta j) apakšpunkts — Atbrīvojums no nodokļa — Mācības, ko skolotāji pasniedz privāti un kas aptver skolas vai universitātes mācību vielu — Pakalpojumi, ko patstāvīgs skolotājs ir sniedzis arodmācību kursā, kuru organizējusi trešā iestāde)

14

2010/C 063/23

Lieta C-22/09: Tiesas (astotā palāta) 2009. gada 29. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste (Valsts pienākumu neizpilde — Politika enerģētikas jomā — Enerģijas ietaupījums — Direktīva 2002/91/EK — Ēku energoefektivitāte — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

15

2010/C 063/24

Lieta C-403/09 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 23. decembra spriedums (Višje sodišče v Mariboru (Slovēnijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Laulības lietas un vecāku atbildība — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Pagaidu noregulējuma pasākumi attiecībā uz aizgādības tiesībām — Dalībvalstī izpildāms nolēmums — Nelikumīga bērna aizvešana — Cita dalībvalsts — Cita tiesa — Bērna aizgādības piešķiršana otram vecākam — Jurisdikcija — Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība)

16

2010/C 063/25

Apvienotās lietas Nr. C-162/08 līdz C-164/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 23. novembra rīkojums (Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Geórgios K. Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08) un Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou (C-163/08) un Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis (C-164/08) (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 5. un 8. klauzula — Darba līgumi uz noteiktu laiku publiskajā sektorā — Pirmais vai vienīgais līgums — Secīgi līgumi — Attiecīgs tiesisks pasākums — Vispārējā darba ņēmēju aizsardzības līmeņa pazemināšana — Pasākumi ar mērķi novērst ļaunprātīgu izmantošanu — Sodi — Absolūts aizliegums darba līgumus uz noteiktu laiku pārveidot par darba līgumiem uz nenoteiktu laiku publiskajā sektorā — Direktīvas nepareizas transponēšanas sekas — Atbilstīga interpretācija)

16

2010/C 063/26

Lieta C-444/08: Tiesas 2009. gada 26. novembra rīkojums — Região autónoma dos Açores/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Kopienu Komisija, Spānijas Karaliste, Seas at RiskVZW, agrāk — Stichting Seas at Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council (Apelācija — Reglamenta 119. pants — Regula (EK) Nr. 1954/2003 — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepieņemamība — Reģionālā vai vietējā iestāde — Akti, kas šo iestādi skar tieši un individuāli — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un acīmredzami nepamatota)

18

2010/C 063/27

Apvienotās lietas C-488/08 P un C-489/08 P: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 4. decembra rīkojums — Matthias Rath/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Dr. Grandel GmbH (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiskas preču zīmes “Epican” un “Epican Forte” — Kopienas vārdiskas preču zīmes “EPIGRAN” īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespēja — Daļējs reģistrācijas atteikums — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

18

2010/C 063/28

Lieta C-494/08 P: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 9. decembra rīkojums — Prana Haus GmbH/Iekšēja tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācija — Reglamenta 119. pants — Kopienas preču zīme — Vārdiska preču zīme “PRANAHAUS” — Regula (EK) Nr. 40/94 — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

19

2010/C 063/29

Lieta C-497/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 12. janvāra rīkojums (Amtsgericht Charlottenburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Amiraike Berlin GmbH (Brīvprātīgā piekritība — Sabiedrības likvidatora iecelšana — Tiesas kompetences neesamība)

19

2010/C 063/30

Lieta C-112/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instance tiesas (septītā palāta) 2009. gada 13. janvāra spriedumu lietā T-456/08 Sociedad General de Autores y Editores de España/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 24. martā iesniedza Sociedad General de Autores y Editores de España

19

2010/C 063/31

Lieta C-463/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 25. novembrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spānija) — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor un Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

Lieta C-487/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 30. novembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — INMOGOLF SA/Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Lieta C-488/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 30. novembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Lieta C-497/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 3. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog

21

2010/C 063/35

Lieta C-499/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 3. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Lieta C-501/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 3. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Lieta C-502/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 3. decembrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Lieta C-505/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (septītā palāta) 2009. gada 23. septembra spriedumu lietā T-263/07 Igaunija/Komisija 2009. gada 4. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

23

2010/C 063/39

Lieta C-506/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (septītā palāta) 2009. gada 23. septembra spriedumu lietā T-385/05 Transnáutica — Transportes e Navegação SA/Komisija 2009. gada 7. decembrī iesniedza Portugāles Republika

24

2010/C 063/40

Lieta C-515/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. decembrī — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

25

2010/C 063/41

Lieta C-516/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 11. decembrī iesniedza Obersten Gerichtshofs (Austrija) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Lieta C-523/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 15. decembrī iesniedza Tartu Ringkonnakohus (Igaunijas Republika) — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus/Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Lieta C-527/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija/Igaunijas Republika

26

2010/C 063/44

Lieta C-528/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. decembrī — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

26

2010/C 063/45

Lieta C-530/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 18. decembrī iesniedza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Polijas Republika) — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa/Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Lieta C-535/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 2. oktobra spriedumu lietā T-324/05 Igaunija/Komisija 2009. gada 18. decembrī iesniedza Igaunijas Republika

28

2010/C 063/47

Lieta C-536/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 21. decembrī iesniedza Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovēnijas Republika) — Marija Omejc/Republika Slovenija

28

2010/C 063/48

Lieta C-537/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 21. decembrī iesniedza Upper Tribunal (Apvienotā Karaliste) — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Lieta C-541/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2009. gada 17. decembrī iesniedza Giudice di pace di Varese (Itālija) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Lieta C-542/09: Prasība, kas celta 2009. gada 18. decembrī — Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste

31

2010/C 063/51

Lieta C-545/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. decembrī — Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

31

2010/C 063/52

Lieta C-551/09: Prasība, kas celta 2009. gada 23. decembrī — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

32

2010/C 063/53

Lieta C-1/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 4. janvāris iesniedza Audiencia provincial de Tarragona (Spānija) — Kriminālprocess pret Valentín Salmerón Sánchez

32

2010/C 063/54

Lieta C-2/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 4. janvārī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Itālija) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. un Eolica di Altamura s.r.l./Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Lieta C-3/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. janvārī iesniedza Tribunale di Rossano (Itālija) — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Lieta C-4/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. janvārī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Lieta C-5/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 19. novembra spriedumu lietā T-234/06 Torresan/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) un Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG2010. gada 6. janvārī iesniedza Giampietro Torresan

36

2010/C 063/58

Lieta C-7/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 8. janvārī iesniedza Raad van State (Nīderlande) — Staatssecretaris van Justitie/T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Lieta C-9/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 8. janvārī iesniedza Raad van State (Nīderlande) — Staatssecretaris van Justitie/O. Inan

37

2010/C 063/60

Lieta C-10/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. janvārī — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

38

2010/C 063/61

Lieta C-14/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. janvārī iesniedza High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Lieta C-15/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. janvārī iesniedza High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Lieta C-16/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. janvārī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications and British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

Lieta C-24/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. janvārī — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

41

2010/C 063/65

Lieta C-27/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 18. janvārī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) — Bureau National Interprofessionnel du Cognac/Oy Gust. Ranin, Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta

41

2010/C 063/66

Lieta C-39/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. janvārī — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

42

2010/C 063/67

Lieta C-110/08: Tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 10. decembra rīkojums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

43

2010/C 063/68

Lieta C-452/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 21. oktobra rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Lieta C-516/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 17. decembra rīkojums — Eiropas Komisija/Polija Republika

43

2010/C 063/70

Lieta C-530/08: Tiesas sestās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 12. novembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Ungārijas Republika

43

2010/C 063/71

Lieta C-44/09: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 12. novembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

44

2010/C 063/72

Lieta C-46/09: Tiesas septītās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 4. decembra rīkojums — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

44

2010/C 063/73

Lieta C-121/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 24. novembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

44

2010/C 063/74

Lieta C-126/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 12. novembra rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

44

2010/C 063/75

Lieta C-139/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 11. janvāra rīkojums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

44

2010/C 063/76

Lieta C-141/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 15. decembra rīkojums — Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

44

2010/C 063/77

Lieta C-149/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 17. decembra rīkojums — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

44

2010/C 063/78

Lieta C-280/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 15. decembra rīkojums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

45

2010/C 063/79

Lieta C-297/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 5. novembra rīkojums (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret X

45

 

Vispārējā tiesa

2010/C 063/80

Lieta T-34/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 21. janvāra spriedums — Goncharov/ITSB — DSB (“DSBW”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “DSBW” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “DSB” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

46

2010/C 063/81

Lieta T-309/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 21. janvāra spriedums — G-Star Raw Denim/ITSB — ESGW (“G Stor”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “G Stor” reģistrācijas pieteikums — Valsts un Kopienas agrākas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “G-STAR” un “G-STAR RAW DENIM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Preču zīmju līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 5. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts))

46

2010/C 063/82

Lieta T-331/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. janvāra spriedums — REWE-Zentral/ITSB — Grupo Corporativo Teype (“Solfrutta”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Solfrutta” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “FRUTISOL” — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespēja — Daļējs reģistrācijas atteikums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

47

2010/C 063/83

Lieta T-443/09 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 20. janvāra rīkojums — Agriconsulting Europe/Komisija (Pagaidu noregulējums — Publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu — Iespējas zaudējums — Būtiska un neatgriezeniska kaitējuma neesamība — Steidzamības neesamība)

47

2010/C 063/84

Lieta T-474/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. novembrī — FercalConsultadoria e Serviços/ITSB — Jacson of Scandinavia (“JACKSON SHOES”)

47

2010/C 063/85

Lieta T-1/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. janvārī — PPG un SNF/ECHA

48

2010/C 063/86

Lieta T-12/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 29. oktobra rīkojumu lietā F-94/08 Marcuccio/Komisija 2010. gada 15. janvārī iesniedza Luigi Marcuccio

49

2010/C 063/87

Lieta T-16/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. janvārī — Alisei/Komisija

49

2010/C 063/88

Lieta T-11/98: Vispārējās tiesas 2010. gada 7. janvāra rīkojums — van Hest/Padome un Komisija

50

2010/C 063/89

Lieta T-348/03: Vispārējās tiesas 2010. gada 14. janvāra rīkojums — Koninklijke Friesland Campina/Komisija

51

2010/C 063/90

Lieta T-173/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. janvāra rīkojums — Reno Schuhcentrum/ITSB — Payless ShoeSource Worldwide (“Payless ShoeSource”)

51

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 063/91

Lieta F-100/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. decembrī — Michail/Komisija

52

2010/C 063/92

Lieta F-101/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. decembrī — AA/Komisija

52

2010/C 063/93

Lieta F-1/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. janvārī — Marcuccio/Komisija

52

2010/C 063/94

Lieta F-2/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. janvārī — Marcuccio/Komisija

53

2010/C 063/95

Lieta F-4/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. janvārī — Nastvogel/Padome

54

2010/C 063/96

Lieta F-5/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. janvārī — Clarke/ITSB

54

2010/C 063/97

Lieta F-6/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. janvārī — Munch/ITSB

55


LV

 

Top