Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:282:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 282, 2009. gada 21. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.282.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 282

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 21. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 282/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 267, 7.11.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 282/02

Apvienotās lietas C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P un C-519/06 P: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums — GlaxoSmithKline Services Unlimited, iepriekšējais nosaukums — Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P), Eiropas Kopienu Komisija (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P)/Eiropas Kopienu Komisija, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (Apelācijas — Aizliegtas vienošanās — Zāļu paralēlās tirdzniecības ierobežojums — EKL 81. panta 1. punkts — Mērķis ierobežot konkurenci — Valsts tiesiskais regulējums par cenu — Pamatojuma maiņa — EKL 81. panta 3. punkts — Ieguldījums tehniskās attīstības veicināšanā — Pārbaude — Pierādīšanas pienākums — Pamatojums — Interese celt prasību)

2

2009/C 282/03

Apvienotās lietas C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P un C-137/07 P: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums — Erste Group Bank AG, iepriekš Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07)/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Kreditoru un debitoru nodevas noteikšana, ko veic Austrijas bankas — “Lombard klubs” — Tirdzniecības starp dalībvalstīm ietekmēšana — Naudas sodu aprēķināšana — Uzņēmumu pēctecība — Konkrēta ietekme uz tirgu — Aizliegtas vienošanās īstenošana)

3

2009/C 282/04

Lieta C-335/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Somijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — Prasības par stingrāku notekūdeņu attīrīšanu attīrīšanas iekārtās, kurās tiek attīrīti komunālie notekūdeņi no aglomerācijām ar cilvēka ekvivalentu lielāku par 10 000, neizvirzīšana)

3

2009/C 282/05

Lieta C-370/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Tādu nostāju pieņemšana, kas Kopienas vārdā jāpauž ar nolīgumu izveidotā struktūrā — Pienākums norādīt pamatojumu — Juridiskā pamata norādīšana — Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) līgumslēdzēju pušu konferences 14. sanāksme)

4

2009/C 282/06

Lieta C-438/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — Prasības par stingrāku notekūdeņu attīrīšanu attīrīšanas iekārtās, kurās tiek attīrīti komunālie notekūdeņi no aglomerācijām ar cilvēka ekvivalentu lielāku par 10 000 neizvirzīšana)

4

2009/C 282/07

Lieta C-505/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā, ko uzsākusi Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eļļas un tauku tirgus kopīga organizācija — Regulas Nr. 136/66/EEK 12.a pants — Olīveļļas uzglabāšana, nesaņemot Kopienu finansējumu — Valsts iestāžu kompetence konkurences jomā)

5

2009/C 282/08

Lieta C-562/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Kapitāla brīva aprite — EK līguma 56. pants un EEZ līguma 40. pants — Tiešie nodokļi — Fiziskas personas — Kapitāla pieauguma aplikšana ar nodokli — Atšķirīga attieksme pret rezidentiem un nerezidentiem)

5

2009/C 282/09

Lieta C-567/07: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums (Raad van State — Nīderlande — lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius (Kapitāla brīva aprite — EKL 56. pants — Ierobežojumi — Pamatojumi — Mājokļu politika — Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi)

6

2009/C 282/10

Lieta C-569/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums (Special Commissioners of Income Tax, Londona (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Netiešie nodokļi — Kapitāla piesaistīšana — 1,5 % nodokļa uzlikšana akciju nodošanai vai emisijai, kas tiek veikta, izmantojot klīringu (“clearance service”))

6

2009/C 282/11

Lieta C-3/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums (Tribunal du travail de Nivelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā nodrošinājuma sistēmas — Invaliditātes pabalsti — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 40. panta 3. punkts — Atšķirīgas dalībvalstu pabalstu sistēmas — Migrējošu darba ņēmēju neizdevīgāka situācija — Iemaksu veikšana, nesaņemot pretī labumu)

7

2009/C 282/12

Lieta C-40/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums (Juzgado de Primera Instancia Nr. 4 de Bilbao (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira (Direktīva 93/13/EEK — Patērētāju līgumi — Negodīga šķīrējtiesas klauzula — Spēkā neesamība — Šķīrējtiesas nolēmums, kas ieguvis res judicata spēku — Piespiedu izpilde — Valsts izpildes tiesas kompetence pēc savas ierosmes izskatīt jautājumu par negodīgas šķīrējtiesas klauzulas spēkā neesamību — Līdzvērtības un efektivitātes principi)

7

2009/C 282/13

Lieta C-103/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums (Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Arthur Gottwald/Bezirkshauptmannschaft Bregenz (Personu brīva pārvietošanās — Eiropas Savienības pilsonība — EKL 12. pants — Ceļa nodevas gada vinjetes izsniegšana bez maksas invalīdiem — Noteikumi, kuri paredz šādas vinjetes piešķiršanu tikai tiem invalīdiem, kuriem valsts teritorijā ir domicils vai parastā dzīvesvieta)

8

2009/C 282/14

Lieta C-123/08: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums (Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — tiesvedībā par Eiropas apcietināšanas orderi, kurš ir izdots attiecībā uz Dominic Wolzenburg (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm — 4. panta 6. punkts — Eiropas apcietināšanas ordera fakultatīvas neizpildes pamati — Izpilde valsts tiesībās — Apcietinātais, kurš ir izsniegšanas dalībvalsts pilsonis — Eiropas apcietināšanas ordera neizpilde izpildes dalībvalstī, uz kuru attiecas piecu gadu dzīvesvietas tās teritorijā nosacījums — EKL 12. pants)

8

2009/C 282/15

Lieta C-133/08: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden — Nīderlande lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Romas Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām — Tiesību akti, ko piemēro, ja nav izdarīta izvēle — Fraktēšanas līgums — Piesaistes kritēriji — Nodalāmība)

9

2009/C 282/16

Lieta C-141/08 P: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Kopienu Komisija, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Itālijas Republika (Apelācija — Komercdarbības politika — Dempings — Ķīnas izcelsmes gludināmo dēļu imports — Regula (EK) Nr. 384/96 — 2. panta 7. punkta c) apakšpunkts un 20. panta 4. un 5. punkts — Uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Tiesības uz aizstāvību — Antidempinga izmeklēšana — Uzņēmumiem noteiktais termiņš apsvērumu iesniegšanai)

9

2009/C 282/17

Lieta C-153/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — EKL 49. pants un EEZ līguma 36. pants — Tiešie nodokļi — Ienākuma nodoklis — Nodokļa atbrīvojums, kas attiecas vienīgi uz laimestiem loterijās un azartspēlēs, kuras organizē noteiktas valsts organizācijas un subjekti)

10

2009/C 282/18

Lieta C-219/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Nepamatots šķērslis — Darba ņēmēju, kas ir trešo valstu pilsoņi, norīkošana darbā)

11

2009/C 282/19

Lieta C-247/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums (Finanzgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern (Kapitāla brīva aprite — Mātes sabiedrībai sadalītas peļņas atbrīvojums no nodokļa ieturējuma ienākumu gūšanas vietā meitas sabiedrības dalībvalstī — “Dalībvalsts sabiedrības” jēdziens — Atbilstoši Francijas tiesībām dibināta “société par actions simplifiée”)

11

2009/C 282/20

Lieta C-252/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Piesārņojums un kaitīgas sekas — Sadedzināšanas iekārtas — Ierobežojumi attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā)

11

2009/C 282/21

Lieta C-267/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Austrija lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt (PVN — Tiesības atskaitīt samaksāto priekšnodokli — Jēdziens “saimnieciskas darbības” — Politiskas partijas reģionālā organizācija — Reklāmas darbības par labu partijas apakšorganizācijām — Ar šīm darbībām saistītie, ieņēmumus pārsniedzošie izdevumi)

12

2009/C 282/22

Lieta C-468/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana — Direktīva 2005/36/EK — Netranspozīcija)

12

2009/C 282/23

Lieta C-477/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/36/EK — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

13

2009/C 282/24

Lieta C-502/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/60/EK — Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai nepieļaušana — Pilnīgas transponēšanas neesamība — Transponēšanas pasākumu nepaziņošana)

13

2009/C 282/25

Lieta C-504/08: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/70/EK — Ierēdņi un politiķi — Nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšana — Daļēja transponēšana)

14

2009/C 282/26

Lieta C-549/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/70/EK — Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

14

2009/C 282/27

Lieta C-575/08: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/56/EK — Kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanās — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

15

2009/C 282/28

Lieta C-6/09: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 6. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/60/EK — Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un teroristu finansēšana — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

15

2009/C 282/29

Lieta C-8/09: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 24. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2006/17/EK — Tehniskās prasības cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei un testēšanai — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

15

2009/C 282/30

Lieta C-9/09: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 22. septembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Sabiedrības veselība — Direktīva 2004/23/EK — Kvalitātes un drošības standartu noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai, ieguvei, testēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un izplatīšanai — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

16

2009/C 282/31

Lieta C-100/09: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 1. oktobra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Čehijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2007/14/EK — Atsevišķu Direktīvas 2004/109/EK noteikumu izpildes noteikumi — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

16

2009/C 282/32

Lieta C-416/08 P: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 10. jūlija rīkojums — Apple Computer, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), TKS-Teknosoft SA (Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiska preču zīme “QUARTZ” — Kopienas grafiskas preču zīmes “QUARTZ” īpašnieka iebildums — Reģistrācijas atteikums — Preču līdzība — Sajaukšanas iespēja — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

17

2009/C 282/33

Lieta C-445/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 9. jūlija rīkojums (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Vadītāja apliecība — Direktīva 91/439/EEK — Valsts vadītāja apliecības atņemšana par transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī — Medicīniski psiholoģiskās ekspertīzes atzinuma, kas nepieciešams, lai uzņēmējā dalībvalstī saņemtu jaunu vadītāja apliecību, neiesniegšana — Citā dalībvalstī izdota vadītāja apliecība — Uzņēmējas dalībvalsts veikta nosacījuma par dzīvesvietu pārbaude — Iespēja atsaukties uz vadītāja apliecības turētāja sniegtām ziņām, kuras viņš sniedzis atbilstoši uzņēmējas dalībvalsts tiesību aktos paredzētajam sadarbības pienākumam — Iespēja veikt izmeklēšanu vadītāja apliecības izdevējā dalībvalstī)

17

2009/C 282/34

Lieta C-483/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 9. jūlija rīkojums (Tribunal de première instance de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge — SPF Finances (Reglamenta 104. panta 3. punkta pirmā daļa — Sestā PVN direktīva — 10. panta 1. un 2. punkts — Nepamatoti atskaitīta nodokļa atgūšana — Noilguma termiņa sākšanās brīdis)

18

2009/C 282/35

Lieta C-257/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Grieķija) 2009. gada 10. jūlija rīkojumu — Alfa Beta Vassilopoulos AE, iepriekš Trofo Super-Markets AE/Grieķijas Republika un Lakonia provinces reģionālā pārvalde

18

2009/C 282/36

Lieta C-264/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Slovākijas Republika

19

2009/C 282/37

Lieta C-323/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice, Chancery Division (Anglija un Velsa) 2009. gada 12. augusta rīkojumu — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

19

2009/C 282/38

Lieta C-327/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Vācija) 2009. gada 14. augusta rīkojumu — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern

21

2009/C 282/39

Lieta C-335/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 10. jūnija spriedumu lietā T-257/04 Polija/Komisija 2009. gada 24. augustā iesniegusi Polijas Republika

21

2009/C 282/40

Lieta C-336/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu lietā T-258/04 Polijas Republika/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 24. augustā iesniegusi Polijas Republika

23

2009/C 282/41

Lieta C-337/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 17. jūnija spriedumu lietā T-498/04 Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd/Eiropas Savienības Padome, 2009. gada 20. augustā iesniegusi Eiropas Savienības Padome

23

2009/C 282/42

Lieta C-338/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) 2009. gada 24. augusta rīkojumu — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

24

2009/C 282/43

Lieta C-339/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) 2009. gada 24. augusta rīkojumu — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc

25

2009/C 282/44

Lieta C-346/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Gerechtshof 's-Gravenhage (Nīderlande) 2009. gada 28. augusta rīkojumu — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV e.a.

25

2009/C 282/45

Lieta C-347/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bezirksgerichts Linz (Austrija) 2009. gada 31. augusta rīkojumu — Kriminālprocess pret Jochen Dickinger, Franz Ömer

26

2009/C 282/46

Lieta C-348/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Vācija) 2009. gada 31. augusta rīkojumu — Pietro Infusino/Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

27

2009/C 282/47

Lieta C-352/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2009. gada 1. jūlija spriedumu lietā T-24/07 ThyssenKrupp Stainless AG/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 2. septembrī iesniegusi ThyssenKrupp Nirosta AG, iepriekš ThyssenKrupp Stainless AG

27

2009/C 282/48

Lieta C-354/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) 2009. gada 3. septembra rīkojumu — Gaston Schul BV, otra puse procesā: Staatssecretaris van Financiën

28

2009/C 282/49

Lieta C-356/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Oberster Gerichtshof (Austrija) 2009. gada 4. septembra rīkojumu — Pensionsversicherungsanstalt/Dr. Christine Kleist

29

2009/C 282/50

Lieta C-372/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Cour de cassation (Francija) 2009. gada 17. septembra rīkojumu — Josep Penarroja Fa/Procureur général près la Cour d'appel de Paris

29

2009/C 282/51

Lieta C-373/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Cour de cassation (Francija) 2009. gada 17. septembra rīkojumu — Josep Penarroja Fa/Procureur général près la Cour de cassation

30

2009/C 282/52

Lieta C-380/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 9. jūlija spriedumu apvienotajās lietās T-246/08 un T-332/08 Melli Bank plc/Eiropas Savienības Padome, ko atbalsta Francijas Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, Eiropas Kopienu Komisija, 2009. gada 25. septembrī iesniegusi Melli Bank plc

30

2009/C 282/53

Lieta C-381/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Corte suprema di cassazione (Itālija) 2009. gada 25. septembra rīkojumu — Gennaro Curia/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

31

2009/C 282/54

Lieta C-394/09: Prasība, kas celta 2009. gada 6. oktobrī — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

31

2009/C 282/55

Lieta C-467/07: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 16. jūlija rīkojums (Monomeles Protodikeio Livadeias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa/Koinotita Kyriakiou Voiotias

32

2009/C 282/56

Lieta C-424/08: Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 29. jūlija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

32

2009/C 282/57

Lieta C-509/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 8. jūlija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

32

2009/C 282/58

Lieta C-521/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 1. jūlija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

32

2009/C 282/59

Lieta C-529/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 10. jūlija rīkojums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG

33

2009/C 282/60

Lieta C-547/08: Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 21. jūlija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Zviedrijas Karaliste

33

2009/C 282/61

Lieta C-5/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 23. jūlija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

33

2009/C 282/62

Lieta C-114/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 29. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

33

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 282/63

Apvienotās lietas T-192/01 un T-245/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Lior/Komisija un Komisija/Lior (Šķīrējklauzula — Programma Thermie un programma Altener II — Līgumi saistībā ar projektiem atjaunojamās enerģijas un enerģijas taupīšanas veicināšanas jomā — Pieņemamība — Lūgums veikt maksājumu — Izmaksu pamatošana — Lūgums atmaksāt izmaksātos avansus — Zaudējumu atlīdzība)

34

2009/C 282/64

Lieta T-161/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Hoechst/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Monohloretiķskābes tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Tirgus sadale un cenu noteikšana — Pārkāpjošo darbību attiecināmība — Naudas sodi — Samērīgums — Sadarbība — Atbildību pastiprinoši apstākļi — Recidīvs — Piekļuve lietas materiāliem — Uzklausīšanas amatpersonas ziņojums — Rīkojums izbeigt darbību)

35

2009/C 282/65

Lieta T-168/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Arkema/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Monohloretiķskābes tirgus — Lēmums, ar kuru atzīts EKL 81. panta pārkāpums — Tirgu sadale un cenu noteikšana — Vainojamība prettiesiskā rīcībā — Sodu un sankciju individualitātes princips — Pienākums norādīt pamatojumu — Naudas sodi — Samērīgums — Pārkāpuma smagums un ilgums — Preventīva iedarbība — Konkrētā ietekme uz tirgu — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sekotāja loma — Atbildību pastiprinoši apstākļi — Recidīvs)

35

2009/C 282/66

Lieta T-174/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Elf Aquitaine/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Monohloretiķskābes tirgus — Lēmums, ar kuru atzīts EKL 81. panta pārkāpums — Tirgu sadale un cenu noteikšana — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Vainojamība prettiesiskā rīcībā — Sodu un sankciju individualitātes princips — Nevainīguma prezumpcija — Labas pārvaldības princips — Tiesiskās drošības princips — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Naudas sodi)

36

2009/C 282/67

Lieta T-175/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Akzo Nobel u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Monohloretiķskābes tirgus — Lēmums, ar kuru atzīts EKL 81. panta pārkāpums — Prasība par tiesību akta atcelšanu — Pieņemamība — Tirgu sadale un cenu noteikšana — Vainojamība prettiesiskā rīcībā — Naudas sodi — Pienākums norādīt pamatojumu — Pārkāpuma smagums un ilgums — Preventīva iedarbība)

36

2009/C 282/68

Apvienotās lietas T-300/05 un T-316/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. oktobra spriedums — Kipra/Komisija (Lauksaimniecība — Tirgu kopīgā organizācija — Pārejas posma pasākumi, kas noteikti sakarā ar jaunu dalībvalstu pievienošanos — Regula (EK) Nr. 651/2005, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Regulas normas grozījums — Prasības atkārtota celšana par šo normu un visām citām normām, kas veido kopumu ar šo normu — Nepieņemamība — Regula (EK) Nr. 832/2005 par cukura, izoglikozes un fruktozes pārpalikuma daudzumu noteikšanu — Iebilde par prettiesiskumu — Kompetence — Nediskriminācijas princips — Tiesiskā paļāvība — Prasība atcelt tiesību aktu — Samērīgums — Pamatojums — Atpakaļejoša spēka aizliegums — Koleģialitāte)

37

2009/C 282/69

Lieta T-324/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. oktobra spriedums — Igaunija/Komisija (Lauksaimniecība — Tirgu kopīgā organizācija — Pieņemamie pārejas pasākumi sakarā ar jauno dalībvalstu pievienošanos — Regula (EK) Nr. 832/2005, kurā ir noteikti pārejas pasākumi cukura nozarē — Prasība atcelt tiesību aktu — Koleģialitāte — “Krājumu” jēdziens — Apstākļi, kuros ir radušies krājumi — Pamatojums — Laba pārvaldība — Labticība — Nediskriminācija — Īpašumtiesības — Samērīgums)

37

2009/C 282/70

Lieta T-420/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 7. oktobra spriedums — Vischim/Komisija (Augu aizsardzības līdzekļi — Aktīvā viela hlortalonils — Iekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā — Novērtēšanas procedūra — Direktīva 2005/53/EK — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība sakarā ar bezdarbību — Prasība par zaudējumu atlīdzību)

38

2009/C 282/71

Lieta T-8/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 6. oktobra spriedums — FAB/Komisija (Valsts atbalsts — Digitālā televīzija — Vācijas iestāžu piešķirts valsts atbalsts raidorganizācijai, kas izmanto digitālās televīzijas tīklu (DVB-T) Berlīnes-Brandenburgas reģionā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikta tā atgūšana — Prasība par tiesību akta atcelšanu — Valsts atbalsta jēdziens — Valsts līdzekļi — Kompensācijas, kas izpaužas kā atlīdzība par sabiedriskiem pakalpojumiem — Kultūras veicināšanai domāts atbalsts — Tiesiskā paļāvība)

38

2009/C 282/72

Lieta T-21/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 6. oktobra spriedums — Vācija/Komisija (Valsts atbalsts — Zemes ciparu televīzija — Vācijas iestāžu piešķirts atbalsts radiosakaru izplatītajiem, kuri izmanto zemes ciparu televīzijas tīklu (DVB-T) Berlin-Brandenbourg reģionā — Lēmums, ar kura atbalstu atzīst par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzdod to atgūt — Labas pārvaldības un samērīguma principi — Tiesības uz aizstāvību)

39

2009/C 282/73

Lieta T-24/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 6. oktobra spriedums — MABB/Komisija (Valsts atbalsts — Digitālā televīzija — Vācijas iestāžu piešķirts valsts atbalsts raidorganizācijai, kas izmanto digitālās televīzijas tīklu (DVB-T) Berlīnes-Brandenburgas reģionā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un noteikta tā atgūšana — Prasība par tiesību akta atcelšanu — Valsts atbalsta jēdziens — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

39

2009/C 282/74

Lieta T-183/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Portugāle/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Tekstila lins — Kontroles efektivitāte)

40

2009/C 282/75

Lieta T-380/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 7. oktobra spriedums — Vischim/Komisija (Augu aizsardzības līdzekļi — Aktīvā viela hlortalonils — Grozījums iekļaušanai Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā — Direktīva 2006/76/EK — Atpakaļejošs spēks — Pārejas posma neesamība — Tiesiskā drošība — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīgas attieksmes princips)

40

2009/C 282/76

Apvienotās lietas T-40/07 P un T-62/07 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 5. oktobra spriedums — de Brito Sequeira Carvalho/Komisija un Komisija/de Brito Sequeira Carvalho (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Atvaļinājums — Slimības atvaļinājums — Slimības atvaļinājuma piešķiršana pēc savas iniciatīvas — Pēc savas iniciatīvas piešķirta slimības atvaļinājuma pagarināšana — Jauna iepriekšēja medicīniska apskate — Civildienesta tiesas kompetence — Strīda priekšmeta grozīšana)

40

2009/C 282/77

Lieta T-55/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Nīderlande/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Atbalsts lauku attīstībai — Pārejas pasākumi — Ilgtermiņa izdevumu jēdziens — Regulas (EK) Nr. 2603/1999 4. panta 2. un 3. punkts)

41

2009/C 282/78

Lieta T-341/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Sison/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām — Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP un Regula (EK) Nr. 2580/2001 — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasījumu grozīšana — Pārbaude tiesā — Pamatojums — Kopienas līmeņa līdzekļu iesaldēšanas pasākuma īstenošanas nosacījumi)

42

2009/C 282/79

Lieta T-432/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Francija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Augļi un dārzeņi — Ražotāju organizāciju atzīšanas nosacījumi)

42

2009/C 282/80

Lieta T-58/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 5. oktobra spriedums — Komisija/Roodhuijzen (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Sociālais nodrošinājums — Kopīgā veselības apdrošināšanas sistēma — Partnera, kas nav laulātais, veselības apdrošināšanas izmaksu segšana)

43

2009/C 282/81

Lieta T-75/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — JOOP!/ITSB (“!”) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kurā attēlota izsaukuma zīme, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts)

43

2009/C 282/82

Lieta T-102/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 6. oktobra spriedums — Sundholm/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums, izpildot Pirmās instances tiesas spriedumu — 2001./2002. gada novērtējums — Pamatotas prombūtnes — Pienākums norādīt pamatojumu)

43

2009/C 282/83

Lieta T-140/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 14. oktobra spriedums — Ferrero/ITSB — Tirol Milch (“TiMi KiNDERJOGHURT”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiskā preču zīme “TiMi KiNDERJOGHURT” — Agrākā vārdiskā preču zīme “KINDER” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Apzīmējumu līdzības neesamība — Iepriekš noticis iebildumu process — Res judicata neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

44

2009/C 282/84

Lieta T-146/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 13. oktobra spriedums — Deutsche Rockwool Mineralwoll/ITSB — Redrock Construction (“REDROCK”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “REDROCK” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “Rock” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

44

2009/C 282/85

Lieta T-191/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — JOOP!/ITSB (Izsaukuma zīmes taisnstūrī attēlojums) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo izsaukuma zīmi taisnstūrī, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts)

45

2009/C 282/86

Lieta T-193/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra spriedums — Skareby/Komisija (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2004. gada novērtējums — Mērķu noteikšana un novērtēšanas kritēriju paziņošana)

45

2009/C 282/87

Lieta T-390/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 14. oktobra spriedums — Bank Melli Iran/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Pret Irānas Islāma republiku ar mērķi novērst kodolieroču izplatīšanu pieņemtie ierobežojošie pasākumi — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Pārbaude tiesā — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Vienlīdzīga attieksme — Samērīgums — Īpašumtiesības — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Pienākums norādīt pamatojumu — Kopienas kompetence)

46

2009/C 282/88

Lieta T-12/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 24. septembra rīkojums — SBS TV un SBS Danish Television/Komisija (Valsts atbalsts — Sabiedriskās raidorganizācijas rekapitalizācija pēc pirmā lēmuma, ar kuru tika uzdots atgūt nesaderīgo valsts atbalstu — Lēmums necelt iebildumus — Pirmā lēmuma atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

46

2009/C 282/89

Lieta T-16/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 24. septembra rīkojums — Viasat Broadcasting UK/Komisija (Valsts atbalsts — Sabiedriskās raidorganizācijas rekapitalizācija pēc pirmā lēmuma, ar kuru tika uzdots atgūt nesaderīgo valsts atbalstu — Lēmums necelt iebildumus — Pirmā lēmuma atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

47

2009/C 282/90

Lieta T-2/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 5. oktobra rīkojums — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsti — Individuālas skaršanas neesamība — Nepieņemamība)

47

2009/C 282/91

Lieta T-46/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 28. septembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Lūgums sniegt informāciju par personīgajām mantām, kas nosūtītas no dienesta vietas uz dzīvesvietu — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

48

2009/C 282/92

Lieta T-166/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra rīkojums — Ivanov/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Vietējie administratīvā un tehniskā atbalsta darbinieki — Kandidatūras noraidīšana — Pirmās instances tiesas kompetence — Prasības atcelt tiesību aktu noilgums — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru piešķir tiesības indivīdiem, pārkāpums — Eiropas ombuda akts — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

48

2009/C 282/93

Lieta T-229/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. septembra rīkojums — Impala/Komisija (Konkurence — Koncentrācija — Sony BMG kopuzņēmums — Pirmās instances tiesas atcelts sākotnējais lēmums — Jauns lēmums, ar ko koncentrācija atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Strīda priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana)

48

2009/C 282/94

Lieta T-256/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 9. septembra rīkojums — Wrigley/ITSB — Mejerigaarden (“POLAR ICE”) (Kopienas preču zīme — Iebildums — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

49

2009/C 282/95

Lieta T-353/09: Prasība, kas celta 2009. gada 4. septembrī — mtronix/ITSB — Growth Finance (“mtronix”)

49

2009/C 282/96

Lieta T-355/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. septembrī — Reber Holding/ITSB — Wedl & Hofmann (“Walzer Traum”)

50

2009/C 282/97

Lieta T-360/09: Prasība, kas celta 2009. gada 18. septembrī — E.ON Ruhrgas un E.ON/Komisija

50

2009/C 282/98

Lieta T-361/09: Prasība, kas celta 2009. gada 16. septembrī — Centraal bureau voor de statistiek/Komisija

51

2009/C 282/99

Lieta T-364/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 7. jūlija spriedumu lietā F-39/08 Lebedef/Komisija 2009. gada 21. septembrī iesniedzis Giorgio Lebedef

52

2009/C 282/00

Lieta T-366/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. septembrī — Insula/Komisija

53

2009/C 282/01

Lieta T-368/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 8. jūlija rīkojumu lietā F-62/08 Sevenier/Komisija 2009. gada 23. septembrī iesniedzis Roberto Sevenier

53

2009/C 282/02

Lieta T-370/09: Prasība, kas celta 2009. gada 18. septembrī — GDF Suez/Komisija

54

2009/C 282/03

Lieta T-371/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. septembrī — Retractable Technologies/ITSB — Abbott Laboratories (“RT”)

55

2009/C 282/04

Lieta T-372/09: Prasība, kas celta 2009. gada 21. septembrī — Visti Beheer/ITSB — Meister (“GOLD MEISTER”)

55

2009/C 282/05

Lieta T-373/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. septembrī — El Corte Inglés/ITSB — Pucci International (“Emidio Tucci”)

56

2009/C 282/06

Lieta T-374/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. septembrī — Lorenz Shoe Group/ITSB — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (“Ganeder”)

57

2009/C 282/07

Lieta T-376/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. septembrī — Glenton España/ITSB — Polo/Lauren (“POLO SANTA MARIA”)

57

2009/C 282/08

Lieta T-377/09: Prasība, kas celta 2009. gada 29. septembrī — Mövenpick-Holding/ITSB (“PASSIONATELY SWISS”)

58

2009/C 282/09

Lieta T-378/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. septembrī — SPAR/ITSB — SPA Group Europe (“SPA GROUP”)

58

2009/C 282/10

Lieta T-379/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. septembrī — Itālija/Komisija

59

2009/C 282/11

Lieta T-380/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. septembrī — Bianchin/ITSB — Grotto (GASOLINE)

60

2009/C 282/12

Lieta T-383/09: Prasība, kas celta 2009. gada 28. septembrī — Fuller & Thaler Asset Management/ITSB (“BEHAVIOURAL INDEX”)

60

2009/C 282/13

Lieta T-385/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. oktobrī — Annco/ITSB — Freche et fils (“ANN TAYLOR LOFT”)

61

2009/C 282/14

Lieta T-386/09: Prasība, kas celta 2009. gada 5. oktobrī — Grúas Abril Asistencia/Komisija

61

2009/C 282/15

Lieta T-388/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. oktobrī — Rosenruist/ITSB (Kabatas, uz kuras izvietotas divas vienā punktā sakrustotas līnijas, attēls)

62

2009/C 282/16

Lieta T-474/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 5. oktobra rīkojums — Komisija/CAE Consulting Sven Rau

62

2009/C 282/17

Lieta T-25/09: Pirmās instances tiesas 2009. gada 24. septembra rīkojums — Johnson& Johnson/ITSB — Simca (“YourCare”)

62

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 282/18

Lieta F-22/05 RENV: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 23. septembra spriedums — Neophytou/Komisija (Civildienests — Nosūtīšana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas — Atklāts konkurss — Neiekļaušana rezerves sarakstā — Atlases komisija — Iecelšana amatā)

63

2009/C 282/19

Lieta F-39/08: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. jūlija spriedums — Lebedef/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Ikgadējais atvaļinājums — Darba ņēmēju pārstāvja pienākumi — Norīkošana uz pusslodzes darbu arodbiedrības pārstāvēšanas dēļ — Pārstāvības darbības — Neregulāra prombūtne — Tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu atskaitīšana — Civildienesta noteikumu 60. pants)

63

2009/C 282/20

Lieta F-101/08: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra spriedums — Pappas/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Tiesību uz pensiju, kas iegūtas pirms darba uzsākšanas Kopienu dienestā, pārnešana uz Kopienu sistēmu — Atvaļināšana — Pieņemamība — Atvaļināšana dienesta interesēs — Pensijas apmērs)

64

2009/C 282/21

Lieta F-122/07: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Lūgums veikt izmeklēšanu — Iestādes atteikums pārtulkot lēmumu prasītāja izvēlētajā ķīniešu valodā — Acīmredzama nepieņemamība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

64

2009/C 282/22

Lieta F-3/08: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iestādes atteikums tulkot lēmumu — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība — Reglamenta 94. pants)

64

2009/C 282/23

Lieta F-56/08: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 4. jūnija rīkojums — De Britto Patricio-Dias/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Vienotā veselības apdrošināšanas shēma — Apgādājamo bērnu primāra apdrošināšana Vienotajā veselības apdrošināšanas shēmā — Sūdzības neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

65

2009/C 282/24

Lieta F-62/08: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 8. jūlija rīkojums — Sevenier/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Dienesta attiecību izbeigšanās — Atbrīvošana no amata pēc paša vēlēšanās — Prasība par atsaukumu)

65

2009/C 282/25

Lieta F-77/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. septembrī — Nijs/Revīzijas palāta

65

2009/C 282/26

Lieta F-79/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. septembrī — Schlienger/Komisija

66

2009/C 282/27

Lieta F-80/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. septembrī — Lenz/Komisija

66

2009/C 282/28

Lieta F-18/05 RENV: Civildienesta tiesas 2009. gada 29. septembra rīkojums — D/Komisija

67


LV

 

Top