Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:220:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 220, 2009. gada 12. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.220.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 220

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 12. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 220/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 205, 29.8.2009.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 220/02

Lieta C-208/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Bayerisches Landessozialgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — III sadaļas 1. nodaļa — EKL 18., 39. un 49. pants — Pabalsti natūrā atkarības riska segšanai — Dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav kompetentā valsts — Dzīvesvietas dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēma, kurā nav paredzēti pabalsti natūrā attiecībā uz atkarības risku)

2

2009/C 220/03

Lieta C-385/07 P: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Eiropas Kopienu Komisija, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH (Apelācija — Konkurence — EKL 82. pants — Iepakojuma savākšanas un reģenerācijas sistēma Vācijā — Firmas zīme “Der Grüne Punkt” — Atlīdzība saskaņā ar līgumu par firmas zīmes izmantošanu — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Preču zīmes īpašnieka ekskluzīvās tiesības — Pārmērīgi ilga tiesvedība Pirmās instances tiesā — Saprātīgs termiņš — Efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips — Kopienu Tiesas Statūtu 58. un 61. pants)

3

2009/C 220/04

Lieta C-427/07: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Projektu ietekmes uz vidi novērtējums — Direktīva 85/337/EEK — Iespēja vērsties tiesā — Direktīva 2003/35/EK)

3

2009/C 220/05

Lieta C-428/07: Tiesas (virs palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Kopējā lauksaimniecības politika — Tiešā atbalsta shēmas — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — 5. pants un IV pielikums — Obligātās prasības labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem — Ar servitūtiem apgrūtinātu ceļu uzturēšana — Īstenošana dalībvalstī — Kompetences nodošana dalībvalsts reģionālajām pārvaldes iestādēm — Kopienu tiesībās aizliegta diskriminācija)

4

2009/C 220/06

Lieta C-440/07 P: Tiesas (virspalāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Vācijas Federatīvā Republika, Schneider Electric SA, Francijas Republika (Apelācijas sūdzība — Uzņēmumu koncentrācijas darbības — Regula (EEK) Nr. 4064/89 — Komisijas lēmums, ar ko koncentrācija ir atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Atcelšana — Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība sakarā ar konstatēto pārkāpumu — Nosacījumi)

4

2009/C 220/07

Lieta C-481/07 P: Tiesas (sestā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — SELEX Sistemi Integrati SpA/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība — Komisijas lēmums, ar ko noraidīta pret Eurocontrol vērsta sūdzība — Reāls un droši zināms kaitējums)

5

2009/C 220/08

Lieta C-537/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Juzgado de lo Social de Madrid (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA (Direktīva 96/34/EK — Pamatnolīgums par bērna kopšanas atvaļinājumu — Tiesības, kas ir iegūtas vai kas ir iegūšanas stadijā brīdī, kad sākas bērna kopšanas atvaļinājums — Sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķiršanas turpināšana bērna kopšanas atvaļinājuma laikā — Direktīva 79/7/EEK — Vienlīdzīgas attieksmes princips pret vīriešiem un sievietēm sociālā nodrošinājuma jomā — Tiesību uz pastāvīgu darbnespējas pensiju iegūšana bērna kopšanas atvaļinājuma laikā)

6

2009/C 220/09

Lieta C-554/07: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija (Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2., 9. un 13. pants — Saimnieciskā darbība, ko veic valsts, vietējās pārvaldes iestādes un citi publisko tiesību subjekti — Atbrīvojums)

6

2009/C 220/10

Lieta C-5/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Højesteret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Autortiesības — Informācijas sabiedrība — Direktīva 2001/29/EK — 2. un 5. pants — Literārie un mākslas darbi — Jēdziens “reproducēšana” — “Daļēja” reproducēšana — Literāro darbu īsu izvilkumu reproducēšana — Presē publicētie raksti — Pagaidu un pārejas reproducēšana — Tehnoloģisks process, kas ietver rakstu skenēšanu, kam seko to pārvēršana teksta failā, reprodukcijas elektroniska apstrāde, šīs reprodukcijas vienas daļas uzglabāšana un izdrukāšana)

7

2009/C 220/11

Lieta C-12/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Cour du travail de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Mono Car Styling SA, likvidācijas procesā/Dervis Odemis u.c. (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 98/59/EK — 2. un 6. pants — Darbinieku informēšanas un konsultēšanās procedūra kolektīvās atlaišanas gadījumā — Darba devēja pienākumi — Darba ņēmēju tiesības celt prasību — Atbilstīgas interpretācijas prasība)

7

2009/C 220/12

Lieta C-56/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Tallinna Halduskohus (Igaunijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (Kopējais muitas tarifs — Kombinētā nomenklatūra — Tarifu klasifikācija — Apakšpozīcija KN 05119110 — Apakšpozīcija KN 03032200 — Saimniecībās audzētu Atlantijas lašu saldēti mugurkauli — Regula (EK) Nr. 85/2006 — Antidempinga maksājumi)

8

2009/C 220/13

Lieta C-69/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro — Itālija lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Sociālā politika — Darba ņēmēju aizsardzība — Darba devēja maksātnespēja — Direktīva 80/987/EEK — Pienākums pilnībā apmierināt prasījumus attiecībā uz darba samaksu ar iepriekš noteiktu maksimālo apjomu — Darba ņēmēja attiecībā uz garantiju fondu izvirzīto prasījumu raksturs — Noilguma termiņš)

9

2009/C 220/14

Apvienotās lietas C-124/08 un C-125/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Hof van Cassatie van België (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat (Regula (EEK) Nr. 2913/92 — Kopienas Muitas kodekss — Muitas parāds — Muitas nodokļa summa — Paziņojums parādniekam — Darbība, kas var būt par pamatu kriminālvajāšanai)

9

2009/C 220/15

Lieta C-126/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Hof van Cassatie van België (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Belgische Staat, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, kas ir Transterminal Logistics NV likvidators, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV un Belgische Staat/Bollen, Mathay & Co BVBA, kas ir Transterminal Logistics NV likvidators, un Louis De Vos/Belgische Staat (Regula (EEK) Nr. 2913/92 — Kopienas Muitas kodekss — Ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa — Nodokļu summas iegrāmatošana — Ierakstīšana uzskaites dokumentos vai jebkurā citā līdzvērtīgā dokumentā — Ierakstīšana protokolā, kas ir līdzvērtīgs iegrāmatošanai — Protokola, kas ir līdzvērtīgs paziņojumam par atbilstoši tiesību aktiem maksājamo nodokļu summu, kopijas izsniegšana)

10

2009/C 220/16

Lieta C-165/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika (Ģenētiski modificēti organismi — Sēklas — Aizliegums laist tirgū — Aizliegums iekļaut valsts šķirņu katalogā — Direktīvas 2001/18/EK un 2002/53/EK — Atsaukšanās uz ētikas un reliģijas apsvērumiem — Pierādīšanas pienākums)

10

2009/C 220/17

Lieta C-168/08: Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, laulātā Hadadi (Hadady) (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Jurisdikcija, spriedumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — 64. pants — Pārejas noteikumi — Tādas dalībvalsts lēmuma piemērošana, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā — 3. panta 1. punkts — Jurisdikcija laulības šķiršanas lietās — Atbilstošas saiknes — Parastā dzīvesvieta — Pilsonība — Laulātie, kas dzīvo Francijā un kuriem abiem ir gan Francijas, gan Ungārijas pilsonība)

11

2009/C 220/18

Lieta C-189/08: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA (Tiesu sadarbība civillietās un komerclietās — Jurisdikcija un spriedumu izpilde — Regula (EK) Nr. 44/2001 — “Vietas, kur kaitējums ir noticis” jēdziens)

11

2009/C 220/19

Apvienotās lietas C-202/08 P un C-208/08 P: Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — American Clothing Associates SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (Apelācijas sūdzība — Intelektuālais īpašums — Regula (EK) Nr. 40/94 — Kopienas preču zīme — Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību — Absolūts preču zīmes reģistrācijas atteikuma pamatojums — Ar valsts emblēmu identiskas vai tai līdzīgas preču zīmes — Kļavas lapas attēlojums — Piemērojamība attiecībā uz pakalpojumu zīmēm)

12

2009/C 220/20

Lieta C-244/08: Tiesas (astotā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Sestā PVN Direktīva — 17. pants — Astotā Direktīva 79/1072/EEK — 1. pants — Trīspadsmitā Direktīva 86/560/EEK — 1. pants — PVN atmaksa vai samazināšana — Nodokļa maksātājs, kurš reģistrēts citā dalībvalstī vai trešā valstī, bet kuram ir pastāvīgs uzņēmums attiecīgajā dalībvalstī)

12

2009/C 220/21

Lieta C-254/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2006/12/EK — 15. panta a) punkts — Izmaksu par atkritumu savākšanu nedalīšana atkarībā no to patiesā radīšanas apjoma — Saderīgums ar principu “piesārņotājs maksā”)

13

2009/C 220/22

Lieta C-344/08: Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums (Sąd Rejonowy w Kościanie (Polijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Tomasz Rubach (Savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzība — Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā ierakstītās sugas — Šo sugu īpatņu likumīgas iegūšanas pierādījums — Pierādīšanas pienākums — Nevainīguma prezumpcija — Tiesības uz aizstāvību)

14

2009/C 220/23

Lieta C-574/08: Tiesas (septītā palāta) 2009. gada 16. jūlija spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste (Iekšējais tirgus — Kapitāla brīva aprite — Krāpšanas apkarošana un apkarošana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas jomā)

14

2009/C 220/24

Atzinums 1/09: Eiropas Savienības Padomes iesniegts pieteikums atzinuma saņemšanai saskaņā ar EKL 300. panta 6. punktu

15

2009/C 220/25

Lieta C-483/07: Tiesas 2009. gada 17. februāra rīkojums — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Eiropas Kopienu Komisija (Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — Domēns “galileo.eu”, ko Komisija ir rezervējusi — EKL 230. panta ceturtā daļa — Lēmums, kas fizisku vai juridisku personu skar individuāli — Acīmredzami nepamatota prasība)

15

2009/C 220/26

Lieta C-565/07 P: Tiesas 2009. gada 19. maija rīkojums — AMS Advanced Medical Services GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), American Medical Systems, Inc. (Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiskā preču zīme “AMS Advanced Medical Services” — Daļējs reģistrācijas atteikums — Iebildumu process — Apelācijas priekšmeta zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

15

2009/C 220/27

Lieta C-136/08 P: Tiesas 2009. gada 30. aprīļa rīkojums — Japan Tobacco, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Torrefacção Camelo Lda (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 5. punkts — Agrākas preču zīmes atšķirtspējai radīts kaitējums — Labums, kas netaisnīgi gūts no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācija — Iespēja — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums grafiskam apzīmējumam “CAMELO” — Valsts vārdisku un grafisku preču zīmju “CAMEL” īpašnieka iebildumi)

16

2009/C 220/28

Lieta C-300/08 P: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 11. jūnija rīkojums — Leche Celta, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)), Celia SA (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Kombinēta, vārdiska un grafiska, preču zīme “Celia” — Relatīvi reģistrācijas atteikuma pamatojumi — Reģistrācijai pieteiktās preču zīmes līdzība ar agrāku preču zīmi — Preču zīme, ar ko apzīmē identiskas preces — Sajaukšanas iespēja — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

16

2009/C 220/29

Lieta C-394/08 P: Tiesas (piektā palāta) 2009. gada 3. jūnija rīkojums — Zipcar, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes paraugi un modeļi) (Apelācija — Kopienas preču zīme — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiska preču zīme “ZIPCAR” — Valsts vārdiskas preču zīmes “CICAR” īpašnieka iebildumi)

17

2009/C 220/30

Lieta C-454/08: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Court of Appeal in Northern Ireland (Apvienotā Karaliste) 2008. gada 16. oktobra rīkojumu — Seaport Investments Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

17

2009/C 220/31

Lieta C-218/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hof van beroep te Brussel (Beļģija) 2009. gada 15. maija rīkojumu — I. SGS Belgium NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV un Centraal Beheer Achmea NV, II. Firme Derwa NV un Centraal Beheer Achmea NV/SGS Belgium NV un Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

17

2009/C 220/32

Lieta C-222/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) 2009. gada 18. jūnija rīkojumu — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

18

2009/C 220/33

Lieta C-226/09: Prasība, kas celta 2009. gada 19. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

18

2009/C 220/34

Lieta C-229/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundespatentgericht (Vācija) 2009. gada 24. jūnija rīkojumu — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropScience AG

19

2009/C 220/35

Lieta C-230/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2009. gada 25. jūnija rīkojumu — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling un Thomas Etling GbR, piedaloties Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/36

Lieta C-231/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2009. gada 25. jūnija rīkojumu — Hauptzollamt Oldenburg/1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan, piedaloties Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/37

Lieta C-232/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Augstākās tiesas Senāta (Latvijas Republika) 2009. gada 25. jūnija rīkojumu — Dita Danosa/SIA “LKB Līzings”

20

2009/C 220/38

Lieta C–233/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) 2009. gada 26. jūnija rīkojumu — G.A. Dijkman en M.A. Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat

20

2009/C 220/39

Lieta C-237/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Cour de cassation (Beļģija) 2009. gada 1. jūlija rīkojumu — État belge/Nathalie de Fruytier

20

2009/C 220/40

Lieta C-239/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Landgericht Berlin (Vācija) 2009. gada 1. jūlija rīkojumu — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

21

2009/C 220/41

Lieta C-242/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) 2009. gada 3. jūlija rīkojumu — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest

21

2009/C 220/42

Lieta C-245/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Arbeidshof te Brussel (Beļģija) 2009. gada 6. jūlija rīkojumu — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

21

2009/C 220/43

Lieta C-248/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Augstākās tiesas Senāta (Latvija Republika) 2009. gada 7. jūlija rīkojumu — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

22

2009/C 220/44

Lieta C-249/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Tartu Ringkonnakohus (Igaunijas Republika) 2009. gada 7. jūlija rīkojumu — Novo Nordisk AS/Ravimiamet

22

2009/C 220/45

Lieta C-250/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rayonen sad Plovdiv (Bulgārija) 2009. gada 6. jūlija rīkojumu — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, Filial Plovdiv

23

2009/C 220/46

Lieta C-256/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesgerichtshof (Vācija) 2009. gada 10. jūlija rīkojumu — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

23

2009/C 220/47

Lieta C-258/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Beļģijas Karaliste

23

2009/C 220/48

Lieta C-259/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

24

2009/C 220/49

Lieta C-260/09: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instance tiesas (astotā palāta) 2009. gada 30. aprīļa spriedumu lietā T-18/03 CD-Contact Data GmbH/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 13. jūlijā iesniegusi Activision Blizzard Germany GmbH (agrāk CD-Contact Data GmbH)

24

2009/C 220/50

Lieta C-261/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Oberlandesgericht Stuttgart (Vācija) 2009. gada 14. jūlija rīkojumu — Auslieferungsverfahren/Gaetano Mantello

25

2009/C 220/51

Lieta C-263/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2009. gada 14. maija spriedumu lietā T-165/06 Elio Fiorucci/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2009. gada 14. jūlijā iesniegusi Edwin Co. Ltd

25

2009/C 220/52

Lieta C-267/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

27

2009/C 220/53

Lieta C-268/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rayonen sad Plovdiv (Bulgārija) 2009. gada 10. jūlija rīkojumu — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitetSofia, Filial Plovdiv

28

2009/C 220/54

Lieta C-269/09: Prasība, kas celta 2009. gada 15. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

28

2009/C 220/55

Lieta C-272/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (astotā palāta) 2009. gada 6. maija spriedumu lietā T-127/04 KME Germany AG, iepriekšējais nosaukums — KM Europa Metal AG, KME France SAS, iepriekšējais nosaukums — Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, iepriekšējais nosaukums — Europa Metalli SpA/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 16. jūlijā iesniegusi KME Germany AG, iepriekšējais nosaukums — KM Europa Metal AG, KME France SAS, iepriekšējais nosaukums — Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, iepriekšējais nosaukums — Europa Metalli SpA

29

2009/C 220/56

Lieta C-278/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Tribunal de grande instance de Paris (Francija) 2009. gada 16. jūlija rīkojumu — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

29

2009/C 220/57

Lieta C-294/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. jūlijā — Eiropas Kopienu Komisija/Īrija

30

2009/C 220/58

Lieta C-213/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 26. marta rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

30

2009/C 220/59

Lieta C-435/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 14. maija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Polijas Republika

30

2009/C 220/60

Lieta C-459/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 17. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

31

2009/C 220/61

Lieta C-500/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 5. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Itālijas Republika

31

2009/C 220/62

Lieta C-503/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 26. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Spānijas Karaliste

31

2009/C 220/63

Lieta C-534/08: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 18. februāra rīkojums (Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

31

2009/C 220/64

Lieta C-10/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

31

2009/C 220/65

Lieta C-11/09: Tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika

31

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 220/66

Lieta T-106/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. jūnija rīkojums — CPEM/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Paziņojums par parādu — Nepārsūdzamas akts — Apstiprinošs akts — Nepieņemamība — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

32

2009/C 220/67

Lieta T-504/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 8. jūlija rīkojums — Mologen/ITSB (“dSLIM”) (Kopienas preču zīme — Daļējs reģistrācijas atteikums — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

32

2009/C 220/68

Lieta T-545/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 8. jūlija rīkojums — Thoss/Revīzijas palāta (Prasība atcelt tiesību aktu — Prasības termiņš — Nokavējums — Atvainojamas maldības neesamība — Acīmredzama nepieņemamība)

32

2009/C 220/69

Lieta T-238/09 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 13. jūlija rīkojums — Sniace/Komisija (Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Lēmums, ar ko atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un ar ko uzdots to atgūt — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)

33

2009/C 220/70

Lieta T-235/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. jūnijā — Komisija/Edificios Inteco

33

2009/C 220/71

Lieta T-256/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūlijā — AECOPS/Komisija

33

2009/C 220/72

Lieta T-257/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūlijā — AECOPS/Komisija

34

2009/C 220/73

Lieta T-259/09: Prasība, kas celta 2009. gada 7. jūlijā — Komisija/Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari un Gessa

34

2009/C 220/74

Lieta T-260/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 5. maija spriedumu lietā F-27/08 Simões Dos Santos/ITSB 2009. gada 6. jūlijā iesniedzis Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

35

2009/C 220/75

Lieta T-261/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 28. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās F-5/05 Violetti u.c./Komisija un F-7/05 Schmit/Komisija 2009. gada 6. jūlijā iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

35

2009/C 220/76

Lieta T-264/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūlijā — Tecnoprocess/Komisija un Eiropas Komisijas delegācija Marokā

36

2009/C 220/77

Lieta T-270/09: Prasība, kas celta 2009. gada 13. jūlijā — PVS/ITSB — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (“medidata”)

36

2009/C 220/78

Lieta T-271/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. jūlijā — Sobieski zu Schwarzenberg/ITSB — British-American Tobacco Polska (“Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg”)

37

2009/C 220/79

Lieta T-272/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūlijā — Pineapple Trademarks/ITSB — Dalmau Salmons (“KUSTOM”)

37

2009/C 220/80

Lieta T-274/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. jūlijā — Deutsche Bahn/ITSB — DSB (“IC4”)

38

2009/C 220/81

Lieta T-275/09: Prasība, kas celta 2009. gada 16. jūlijā — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Komisija

38

2009/C 220/82

Lieta T-278/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. jūlijā — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter/ITSB (“GG”)

39

2009/C 220/83

Lieta T-279/09: Prasība, kas celta 2009. gada 9. jūlijā — Aiello/ITSB — Cantoni ITC (“100 % Capri”)

39

2009/C 220/84

Lieta T-282/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. jūlijā — Fédération Internationale des Logis/ITSB (zaļa kvadrāta attēls)

40

2009/C 220/85

Lieta T-285/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. jūlijā — CEVA/Komisija

40

2009/C 220/86

Lieta T-286/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. jūlijā — Intel/Komisija

41

2009/C 220/87

Lieta T-291/09: Prasība, kas celta 2009. gada 27. jūlijā — Carrols/ITSB — Gambettola (“Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL”)

42

2009/C 220/88

Lieta T-297/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 14. jūlija rīkojums — Mepos Electronics/ITSB (“MEPOS”)

42

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 220/89

Lieta F-65/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūlijā — Marcuccio/Komisija

43

2009/C 220/90

Lieta F-67/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūlijā — Angulo Sanchez/Padome

43

2009/C 220/91

Lieta F-68/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūlijā — Barbin/Parlaments

43


LV

 

Top