Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:175:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 175, 2009. gada 28. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.175.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 28. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

449. plenārā sesija 3., 2008. gada 4. decembrī

2009/C 175/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Turpmākie ieguldījumi kodolrūpniecībā un to nozīme ES enerģētikas politikā”

1

2009/C 175/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Visiem pieejami ātrdarbīgas piekļuves pakalpojumi: pārdomas par elektronisko sakaru universālā pakalpojuma attīstību”

8

2009/C 175/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Atjauninātās Lisabonas stratēģijas efektīva pārvaldība”

13

2009/C 175/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ekonomikas demokrātija iekšējā tirgū”

20

2009/C 175/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Proaktīva tiesiskā pieeja: solis tuvāk labākam tiesiskajam regulējumam ES līmenī”

26

2009/C 175/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanas problēmu risināšana ES”

34

2009/C 175/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nepieciešamība kopīgi rīkoties ES līmenī, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību lauku rajonos, īpašu uzmanību veltot jaunajām dalībvalstīm”

37

2009/C 175/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Transporta/enerģētikas attīstības sociālās sekas”

43

2009/C 175/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas aeronautikas nozare: pašreizējais stāvoklis un perspektīvas”

50

2009/C 175/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Mazumtirdzniecības nozares attīstības tendences un ietekme uz piegādātājiem un patērētājiem”

57

2009/C 175/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Rūpniecības pārmaiņas, teritoriālā attīstība un uzņēmumu atbildība”

63


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

449. plenārā sesija 3., 2008. gada 4. decembrī

2009/C 175/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata “Spriedumu efektīva izpilde Eiropas Savienībā: parādnieku īpašumu pārredzamība””

73

2009/C 175/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz saistītām sistēmām un kredītprasībām groza Direktīvu 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās un Direktīvu 2002/47/EK par finanšu nodrošinājuma līgumiem”

78

2009/C 175/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “abāka karjera un lielāka mobilitāte: Eiropas partnerība pētniekiem””

81

2009/C 175/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās”

84

2009/C 175/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Energoefektivitātes paaugstināšana ar informācijas un sakaru tehnoloģijām””

87

2009/C 175/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Interneta modernizācija. Rīcības plāns interneta protokola 6. versijas (IPv6) ieviešanai Eiropā””

92

2009/C 175/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai (EK) Nr. …/…, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR)”

97

2009/C 175/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par metālrūpniecības konkurētspēju – ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā”

100

2009/C 175/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par novatorisku un ilgtspējīgu koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecību ES – Ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā”

105

2009/C 175/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās”

109

2009/C 175/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacienta tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē”

116

2009/C 175/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai …/…/EK […] par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses”

122

2009/C 175/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, kas nosaka Direktīvas 2006/112/EK 143. panta b) un c) punkta darbības jomu attiecībā uz atbrīvošanu no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu”

123


LV

 

Top